Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXVII/17
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXVII/17

Protokół Nr XXVII/17
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 20 czerwca 2017r.

      Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Radny Powiatu Płockiego p. Andrzej Kuliński
- Pracownik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku p. Anna Gajewska.

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r.
      b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bulkowo z tytułu wykonania budżetu na 2016r.
      c) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2031
      d) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2017r.
      e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
      f) przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2025 g) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi gminnej Nr 290407W w miejscowości Daniszewo na odcinku 0.63 km”
      h) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ Zakup pojazdu przeznaczonego do działań specjalistycznych dla OSP Nowe Łubki”
      i) przystąpienia do opracowania i wdrożenia projektu pn.: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w miejscowości Nowe Łubki”
      j) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.1 Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
      k) wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu dla urządzeń projektowanych, za jednorazowym wynagrodzeniem
      l) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działki gminne – na dalszy czas określony
      ł) uchylenia uchwały Nr 163/XXII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej położonej w obrębie Blichowo, gmina Bulkowo
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
      Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
      W imieniu Wójta Gminy Sekretarz Gminy wniósł o umieszczenie w punkcie 7m. projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 194/XXVI/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja -Edukacja-Praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno -zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Projekt uchwały radni otrzymali przed Sesją. Zagadnienie omawiane było na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 20.06.br. (poprawkę przyjęto jednogłośnie – 14 za).

Punkt 3.
      Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty bez dokonywania zmian, w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy (13 za przy 1 wstrz.).

Punkt 4.
      Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności.
27.04 – uczestniczył w walnym zgromadzeniu Lokalnej Grupy Działania w Wyszogrodzie.
28.04 – uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami sołectw Włóki, Daniszewo, Pilichówko.
29.04 – uczestniczył w walnym zebraniu OSP w powiecie oraz w uroczystościach z okazji 10 – lecia Banku Żywności, które odbyły się w Teatrze Dramatycznym w Płocku.
06.05 – uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka - święcie Św. Floriana. Podziękował wszystkim za obecność, osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości jak również księdzu kapelanowi OSP Sławomirowi Trzasce.
08.05 – uczestniczył w spotkaniu z firmą Green Factory, która poszukuje pracowników do pracy w swoich oddziałach. Spotkał się w UG z dyrektorem Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku p. Tomaszem Kominkiem.
09.05 – uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami sołectwa Rogowo.
10.05 – spotkał się z mieszkańcami na gruncie w Daniszewie oraz uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami sołectw Nadułki, Nadułki – Majdany, Nowa Słupca.
11.05 – uczestniczył w odbiorze studni głębinowej w Nowych Łubkach oraz w zebraniu z mieszkańcami sołectw Pilichowo i Gniewkowo.
12.05 – uczestniczył w obchodach 70 – lecia biblioteki w Bulkowie. Podziękował p. dyrektor placówki i pracownikom za przygotowanie uroczystości, zaproszonym gościom za przybycie.
Podkreślił, że Gminna Biblioteka w Bulkowie zajmuje czołowe miejsca w rankingach na obszarze powiatu.
15.05 – uczestniczył w akcji „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie . Uczestnikami spotkania byli także dyrektor Delegatury UM w Płocku p. T. Kominek, Wicestarosta Płocki p. I. Sierocka, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowania Ratunkowego p. L. Kęsicka
16.05 – wspólnie ze Skarbnikiem Gminy podpisywał umowę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Oddział w Płocku, odbył także spotkanie w Specjalnym Ośrodku Społeczno - Wychowawczym w Płońsku, do którego uczęszczają nasi uczniowie.
17.05 – uczestniczył w konkursie recytatorskim dla małych dzieci z kl. „0” i z Punktów Przedszkolnych, który odbył się w szkole w Nowych Krubicach. Podziękował za pomysł zorganizowania takiego konkursu.
18.05 – uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami Pilichowa – Osiedle.
19.05 – spotkał się z Burmistrzem Wyszogrodu J. Boszko i Wójtem Gminy Mała Wieś Z. Wojnarowskim. Uczestniczył w „Święcie Niezapominajki” w Bulkowie. Spotkał się też z Wójtami Gmin Radzanowo i Staroźreby w sprawie modernizacji i remontów dróg głównie powiatowych. Może wspólnymi siłami uda się osiągnąć więcej w kwestii zaliczenia ciągu dróg w gm. Bulkowo do dróg kat. Wojewódzkiej.
20.05 - na zaproszenie Wójta Gminy uczestniczył w 7 – ej rocznicy przerwania wałów p. powodziowych w Troszynie.
23.05 – spotkał się z Inspektorem Nadzoru na gminną inwestycję.
24.05 – uczestniczył w rozstrzygnięciu konkursu ekologicznego, na który pozyskaliśmy dofinansowanie z WFOŚ.
25.05 – uczestniczył w Konferencji nt. regionu, która odbyła się w Cekanowie a później w zebraniu z mieszkańcami sołectwa Dobra.
26.05 – spotkał się z Wójtem Gminy Staroźreby a później z kierownikiem KRUS Oddział Płock p. R. Lutomierskim, który wręczył nagrody dla dzieci ze szkoły w Blichowie za b. dobre wyniki osiągnięte w konkursie. Uczestniczył również w zebraniu z mieszkańcami sołectwa Nowy Podleck jak również spotkał się w remizie w Worowicach z druhami oraz wykonawcą prac inwestycyjnych w tej jednostce.
29.05 – spotkał się z Seniorami w GBP w Bulkowie.
30.05 – uczestniczył w posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
31.05 – uczestniczył w odbiorze chodnika w Bulkowie oraz w otwarciu Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku.
01.06 – uczestniczył w Dniu Dziecka zorganizowanym dla wszystkich szkół z terenu naszej gminy w ZSO Bulkowo. Podziękował organizatorom imprezy. W UG spotkał się ze Starostą Płockim, uczestniczył też w zebraniu z mieszkańcami sołectwa Nowe Krubice.
02.06 – spotkał się z przedstawicielami Energi Oświetlenie w sprawie oświetlenia ulicznego na ternie gminy. Uczestniczył też w zebraniu z mieszkańcami sołectw Bulkowo i Krubice Stare.
03.06 – uczestniczył w obchodach 780 rocznicy lokacji Płocka, w Jarmarku Norbertańskim oraz w zbiórce pieniędzy dla Sebastiana.
05.06 – uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Regionu Płockiego.
06.06 – uczestniczył w akcji czytania w szkole w Blichowie oraz w zebraniu z mieszkańcami sołectwa Słupca.
07.06 – uczestniczył w „Międzyszkolnym dniu profilaktyki” w Nowych Krubicach oraz w zebraniu z mieszkańcami sołectw Nowe Łubki i Stare Łubki.
08.06 – uczestniczył w przeglądzie gwarancyjnym drogi w Nowych Krubicach a także w zebraniu z mieszkańcami sołectw Krzykosy i Stary Podleck.
09.06 – uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami sołectwa Chlebowo jak również w Pikniku Rodzinnym w szkole w Blichowie. Podziękował za zorganizowanie imprezy.
11.06 - uczestniczył w 25 – leciu kapłaństwa ks. Sławomira Trzaski
13.06 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy oraz w zebraniu z mieszkańcami sołectwa Bulkowo – Kolonia.
14.06 – uczestniczył w spotkaniu na drodze Nadułki - Daniszewo dot. znaku drogowego, który obecnie nie spełnia swojej funkcji, gdyż policja nie może go skutecznie egzekwować. Spotkał się też w sprawie remontów dróg z Wójtem Gminy Brochów.
17 i 18. 06 – uczestniczył w VII Dniach Bulkowa. Podziękował wszystkim za zaangażowanie i przygotowanie imprezy tj. pracownikom UG, GK, GOPS, GBP, szkół, członkom OSP, nauczycielom prowadzącym turniej międzyszkolny, komisji przeprowadzającej „Turniej Sołectw”, stowarzyszeniu „Nasza Przyszłość”, klubowi Zjednoczeni Bulkowo, uczniom i opiekunom, wystawcom oraz ks. Sławomirowi Trzasce za odprawienie Mszy Św. Dziękował za obecność radnym, gościom i wszystkim mieszkańcom.
Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP - ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
      Przewodniczący Komisji ds. Budżetu oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytali protokoły z międzysesyjnych posiedzeń komisji.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała wniosek komisji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2016r. Komisja jednogłośnie wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2016r.

Punkt 6.
      Radny B. Matczak zapytał o pismo jakie rozpatrywała Komisja Rewizyjna.
Wójt Gminy informował, że jest to pismo mieszkańca gminy a projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony radnym po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Komisję Rewizyjną.

Punkt 7.

a)

      Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytali Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku Nr Pł.136.2017 z dnia 21.04.2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Bulkowo sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2016r., oraz Nr Pł.218.2017 z dnia 07.06.2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Bulkowo wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Obie opinie są pozytywne.
      Skład Rady Gminy Bulkowo liczy 15 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
      Skład Rady Gminy Bulkowo liczy 15 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu na 2016r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
      Wójt Gminy podziękował za udzielone absolutorium. Wynik głosowania jest dla niego wielką nobilitacją i jest b. wdzięczny za jednogłośne udzielone absolutorium. W tym sukcesie duży udział ma Rada Gminy, ponieważ na co dzień, przez cały rok panowała znakomita atmosfera przy podejmowaniu ważnych dla gminy decyzji, przy opiniowaniu przedkładanych projektów uchwał i omawianiu różnych spraw. Pan Wójt dodał, że czuje się wyróżniony, zawsze mógł na radnych liczyć a radni odpowiedzialnie podchodzili do swoich zadań. To co zrobiono było możliwe przy udziale pracowników UG na czele ze Skarbnikiem Gminy i Sekretarzem Gminy oraz gminnych jednostek. Za to p. Wójt dziękuje. W gminie panuje harmonia i współpraca a to zawsze przynosi dobre efekty i p. Wójt za to także dziękuje. Przypomniał, że z powodu rozsądnej i oszczędnej polityki finansowej gmina nie musiała zaciągać kredytu w wysokości ok. 1.7 mln. zł jaki był zakładany do zaciągnięcia przy podejmowaniu uchwały budżetowej na 2016r. Zadłużenie gminy zmniejsza się. Nadal będzie robić wszystko co możliwe, aby pozyskiwać fundusze zewnętrzne. W tym celu gmina już pracuje nad wieloma projektami. Niektórzy mówią, że czasami niestety przy przyznawaniu środków zewnętrznych dominuje polityka, ale my broni nie składamy, walczymy o środki zewnętrzne dla naszych mieszkańców. Pan Wójt zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby budżet gminy na 2017r. był jak najlepiej wykonany. Dodał, że nt. planów inwestycyjnych rozmawia z mieszkańcami na odbywających się zebraniach sołeckich.

c)
      Skarbnik Gminy informowała, że całkowita kwota jaka wpłynęła od sponsorów na VII Dni Bulkowa to 7.950 zł i wnosi o uwzględnienie tej kwoty w budżecie gminy.
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwalę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2031 z uwzględnieniem poprawki wniesionej przez Skarbnika Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

d)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2017r. wraz z poprawka jak w punkcie c. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
      Skład Rady Gminy Bulkowo liczy 15 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy (13 za przy 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2025. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi gminnej Nr 290407W w miejscowości Daniszewo na odcinku 0.63 km”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ Zakup pojazdu przeznaczonego do działań specjalistycznych dla OSP Nowe Łubki” Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
i)
      Radny K. Przepiórski pytał czy przedmiotowe zadanie zostało wyłączone z Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 – 2025.
Wójt Gminy informował, że zakres GPR nie zmienił się. Uchwała o GPR na dzisiejszej Sesji pojawiła się, ponieważ przy wydawaniu opinii Urząd Marszałkowski zalecił korekty w dwóch punktach programu. Oddzielna uchwała w tym punkcie obrad jest niezbędna przy ubieganiu się o środki zewnętrzne a GPR był robiony m.in. z myślą o inwestycji w N. Łubkach. Przewidzieliśmy działania ok. pół roku wcześniej, żeby mając ten program móc złożyć wniosek o dofinansowanie dla budynku starej szkoły w N. Łubkach.
Sekretarz Gminy dodał, że przedmiotowa uchwała pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne prawdopodobnie we wspólnym projekcie ze ZGRP i innymi gminami.
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia projektu pn.: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w miejscowości Nowe Łubki”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

j)
      Radny K. Przepiórski zapytał, czy projekt uchwały zawiera regulacje, jakie należy uwzględnić w związku ze zmianą prawa oświatowego.
Wójt Gminy odpowiedział, że tak i po to właśnie jest podejmowany.
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

k)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu dla urządzeń projektowanych, za jednorazowym wynagrodzeniem. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

l)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działki gminne – na dalszy czas określony. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

ł)
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr 163/XXII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej położonej w obrębie Blichowo, gmina Bulkowo.
Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

m)
      Radny K. Przepiórski pytał o powody rezygnacji z projektu.
Wójt Gminy informował, że omawiano to zagadnienie na komisji wspólnej. Zrezygnowano z realizacji projektu z uwagi na b. znikomą szansę osiągnięcia wymaganych w projekcie wskaźników. Z realizacji projektu rezygnuje też wiele innych gmin, ponieważ b. trudno byłoby sprostać jego wymogom, np. osoba zdająca na prawo jazdy musiałaby zdać egzamin przy pierwszym podejściu. Szereg innych elementów również było praktycznie nie do akceptacji. Gdybyśmy nie osiągnęli zakładanych w projekcie wskaźników musielibyśmy zwracać środki finansowe wraz z odsetkami. Przy składaniu wniosku o dofinansowanie do dokumentacji konkursowej nie były załączone wytyczne w sprawie zdobywania kwalifikacji w projekcie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego co ułatwiłoby diagnozę ryzyka. Z wytycznych wynika, że uczestnika można uwzględnić w w/w wskaźniku, jeżeli efekty uczenia się zdobyte w ramach szkolenia zostały poddane walidacji, a jej wynik był pozytywny. Przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik walidacji i certyfikowanie, które muszą zostać przeprowadzone przez uprawnioną do tego instytucję. Po dokonaniu rozeznania okazało się, iż kwalifikacji zawodowych, które moglibyśmy oferować odbiorcom projektu, certyfikowanych przez instytucje certyfikujące jest niewiele. Ryzyko nieosiągnięcia wskaźników było b. duże. Generalnie szkoda, bo ten projekt naszej gminy był na pierwszym miejscu w województwie i tu podziękowania za jego przygotowanie należą się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Nr 194/XXVI/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie realizacji projektu pn. „Aktywizacja -Edukacja-Praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno -zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Punkt 8.
      Punkt zrealizowano w punkcie 6 porządku obrad.

Punkt 9.
      Radny M. Józwiak stwierdził, że dobrze byłoby aby chodniki w Bulkowie powstały przy drodze powiatowej do skrzyżowania dróg Płońsk/Kobylniki oraz do skrętu w kierunku Góry. Informował, że wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy p. J. Matuszewskim zebrali podpisy mieszkańców w tej sprawie i stosowne pismo złożono do starosty i Rady Powiatu. Wstępnie można powiedzieć, że powiat przychyla się do prośby, na zasadach takich jak ostatnio ale np. w kierunku Góry uwzględniliby inwestycję w projekcie budżetu powiatu na 2018r. Również obiecali wziąć pod uwagę namalowanie środkowego pasa na jezdni od Bulkowa w kierunku Dobrej.
Radny Kuliński informował, że interweniował w powiecie w sprawie nieuprzątniętych gałęzi, które zostały po remoncie drogi Bulkowo – Dobra.
Wójt Gminy informował o potrzebie zakończenia „po gospodarsku” prac związanych z modernizacją w/w drogi, mówił zarówno staroście jak i kierownikowi z Bazy Drogowej w Bodzanowie o niedbale wykonanych poboczach i zaznaczeniach. Prosi też radnego powiatu o interwencję w tej sprawie.
Radny M. Józwiak prosił radnego powiatu o interwencję w powiecie w sprawie namalowania pasa na środku przedmiotowej drogi.
Radny powiatu p. A. Kuliński powiedział, że przedstawi tę kwestię.
      Radny M. Józwiak apelował, aby powiat ustawił znak drogowy ograniczający prędkość do 50 km/h w pobliżu zakrętu na drodze powiatowej Bulkowo – Blichowo, bo znów miał tam miejsce tragiczny wypadek. O postawieniu takiego znaku było mowa już na spotkaniu nt. bezpieczeństwa w remizie OSP w Bulkowie.
Radny powiatu A. Kuliński powiedział, że będzie interweniował w tej sprawie, poprosi tylko o stosowne pismo z UG.
      Wójt Gminy stwierdził, że dobrze się stało, że radni złożyli pismo w starostwie dot. dalszej budowy chodników przy drodze powiatowej w Bulkowie. Sam już kilkukrotnie rozmawiał na temat takiej inwestycji ze starostą jak również o potrzebie położenia chodników przy drodze powiatowej w centrum N. Łubek bo jest tam zwarta zabudowa, chociaż po jednej stronie jezdni. Tu też prosił radnego powiatu a także gminnego o poparcie a UG przygotuje stosowne pismo. Pan Wójt informował, że prosił też powiat o odnowienie przejścia dla pieszych w Bulkowie oraz o namalowanie środkowego pasa na jezdni Bulkowo – Dobra.
Radny powiatu A. Kuliński informował, że przejście będzie odmalowane.
      Radny B. Matczak zapytał, czy gmina będzie korzystać z obligacji emitowanych przez powiat oraz jak przebiegają prace na obiektach strażackich. Pytał też, ile osób skorzystało z dofinansowania na wymianę kotłów c.o.
Wójt Gminy odpowiedział, że obligacje może też wyemitować i gmina, ale generalnie powiat posiada swój budżet a gmina swój i nie możemy korzystać bezpośrednio z tych pieniędzy. Co do wymiany pieców to mieszkańcy przychodzili do UG, pytali o warunki, ale deklaracji było b. mało.
Radny powiatu A. Kuliński informował, że powiat wyemitował obligacje o wartości 15 mln. zł i plan jest taki, aby były one przeznaczone na inwestycje. Środki byłyby przeznaczane na gminy, na gm. Bulkowo przypadłoby ok. 1.250 tys. zł. Z obligacji, na wniosek radnego ma być też zakupiony porządny rębak.
      Wójt Gminy zwrócił się do radnego powiatu z prośbą o sprawdzenie, czy na modernizację drogi Bulkowo – Dobra było przewidziane w ramach realizacji zadania nawiezienie tłucznia na pobocze.
Radny powiatu p. A. Kuliński odpowiedział, że to sprawdzi.
      Wiceprzewodniczący Rady Gminy p J. Matuszewski pytał o termomodernizację obiektów OSP, o kilkukrotny brak rankiem wody w kranach oraz, czy jest już uzasadnienie dot. nieprzyznania gminie dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Wójt Gminy informował, że na trwających dwóch inwestycjach OSP tj. w Bulkowie i Worowicach jest ten sam wykonawca i jest dwóch inspektorów nadzoru. Prace w Worowicach przebiegają b. sprawnie, na bieżąco są korygowane drobne niedociągnięcia natomiast w Bulkowie pierwsze poważne potkniecie miało miejsce w ub. tygodniu. Prace zostały wstrzymane a następnie podczas zorganizowanego spotkania stron uwzględniono wszystkie zgłoszone uwagi. Wszelkie koszty poprawek, materiałów ponosi wykonawca. Inwestycja jest pod kontrolą Inspektora Nadzoru. P. Wójt ma nadzieję, że drugiego przypadku wstrzymania robót nie będzie, bo z takich rzeczy bierze się potem w terenie zła opinia o inwestycji. Zapewnił, że gmina b. dokładnie pilnuje swoich inwestycji, wszystkie prace maja być wykonane rzetelnie, we właściwy sposób a ewentualne poprawki obciążą wykonawcę.
Kierownik GK potwierdził, że rzeczywiście zdarzył się trzykrotny brak wody ze stacji w Bulkowie. Podejrzewano kradzieże, ponieważ w zbiorniku wody brakowało. W teren pojechali pracownicy i proceder się skończył. Są pewne podejrzenia dot. osób, które wodę mogły kraść np. producenci truskawek, ziemniaków, ziół czy właściciele stawów. Trzeci przypadek miał miejsce w Boże Ciało, ponieważ wyłączyła się sprężarka a pracownik był na mszy , nie usłyszał automatycznego powiadomienia sms i trwało to ok 2-3 godzin. Pracownik został upomniany. Kierownik dodał, że polecił przełączenie zasilania w wodę Rogowa ze stacji w N. Łubkach.
      Wójt Gminy informował, że co do środków z FOGR, to gmina do tej pory dofinansowanie otrzymywała corocznie. W tym roku na 15 gmin powiatu, środków nie dostało 5 gmin tj. gm. Stara Biała, Słupno, Gąbin, Mała Wieś i Bulkowo. Środki dzielił Zarząd Województwa na czele z Marszałkiem p. A. Struzikiem. Nasz wniosek sporządzony był poprawnie i w ramach pozyskanych środków miała być realizowana droga w Krubicach Starych. Niestety są gminy, które otrzymują dofinansowanie w wysokości 130 czy 170 tys. zł a są gminy, które nie dostają nic. Trudno to racjonalnie wytłumaczyć, jeżeli jest tu podtekst polityczny to mieszkańcy naszej gminy, wyborcy konkretnej partii też na nią nie zagłosują. Nie wiemy czy robiono analizę finansową każdej z gmin. Przejęliśmy drogę w Krubicach Starych od powiatu właśnie po to, aby szybciej i wspólnie ją zmodernizować. Starosta nie krył zdziwienia, że dotacji na tę drogę nie otrzymaliśmy i podczas rozmowy wstępnie obiecał przeznaczenie na tę inwestycję środków z budżetu powiatu i wówczas, aby inwestycja była zrealizowana gmina musiałaby wyasygnować ze swoich środków 30 tys. zł. W przypadku pozytywnej decyzji starostwa prosił radnych o przychylenie się do przeznaczenia wymienionej kwoty z budżetu gminy.
      Radny B. Matczak zapytał, czy prawdą jest, że dom dla romów w Nadułkach budował ten sam wykonawca, który obecnie wykonuje termomodernizację budynków OSP. Stwierdził, że słupy nośne przy inwestycji w Bulkowie zalewane były wiadrami, bez użycia odpowiedniego sprzętu i gdzie tu był Inspektor Nadzoru! Jak potem naprawić takie słupy? Wójt powinien ostro z nim porozmawiać. Słyszy się o nieprawidłowościach na inwestycji w Bulkowie i jeśli to prawda, to Inspektor Nadzoru powinien zostać zwolniony! Przecież nie Wójt jest odpowiedzialny za budowę tylko inspektor! Zapytał też o wymianę wodomierzy z metalowych na inne, nowocześniejsze, bo te stare można hamować magnesem. Potwierdził też konieczność odpowiedniego oznakowania tragicznego zakrętu na drodze powiatowej Bulkowo – Blichowo. Co do nieprzyznania środków z FOGR to widzi tu podtekst polityczny.
Wójt Gminy informował, że inwestycje w budynkach OSP tak jak i inne muszą być realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i tak też jest w naszej gminie. Wykonawca na te obiekty został wyłoniony zgodnie z obowiązującymi procedurami, nie możemy niestety odrzucać oferty, chociaż mamy podejrzenia w stosunku do wykonawcy. Prawdą jest, że wcześniej realizował on budynek dla romów. Co do inwestycji w remizie OSP w Bulkowie to wykonawca został zmuszony i zobowiązany do naprawienia nieprawidłowości i absolutnie nic nie zostanie przeoczone.
      Kierownik GK informował, że wodomierze metalowe są sukcesywnie wymieniane na nowe, z tworzyw sztucznych.
      Wójt Gminy przypomniał informacje o spotkaniu z wicewojewodą w sprawie losów dworku w Nadułkach. Dziękuje p. wicewojewodzie za prowadzone działania w przedmiotowej sprawie i zagadnieniem nadal UG będzie się zajmować. Następnie informował o powstałym kosztorysie, na ponad 100 tys. zł. na remont łazienki w szkole w Blichowie. Jest to kwota b. wysoka i p. Wójt wstrzymuje się od wniosku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na ten cel, wspólnie przyjrzymy się jeszcze temu zagadnieniu. Zaprosił na Gminne Zawody Pożarnicze, które odbędą się w dniu 01 lipca br. Dziękował sołtysom i sołectwom za aktywny udział w VII Dniach Bulkowa jak również klubowi sportowemu „Zjednoczeni Bulkowo”, stowarzyszeniu „Nasza Przyszłość”, wszystkim drużynom oraz gościom: Europosłance Julii Piterze, Senatorowi RP M. Martynowskiemu, prezesowi Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych p. W. Szmulewiczowi, z – cy dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie p. T. Skorupskiemu, przedstawicielom Wojska Polskiego, Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Płockiego p. Apolinaremu Gruszczyńskiemu, prezesowi Banku Żywności w Płocku p. M. Kuczyńskiemu, wiceprezes BŻ w Płocku p. A. Cybulska, Wójtom Gmin, przedsiębiorcom i wszystkim przybyłym. Podziękował sponsorom. Po raz pierwszy zaprezentowało się wojsko i tu podziękował Sochaczewskiemu dywizjonowi zabezpieczenia Obrony Powietrznej, także za otrzymane odznaczenie oraz list gratulacyjny. Podziękował szkołom za aktywność w zakresie rozwoju społeczności szkolnej docenioną przez Centrum Edukacji Obywatelskiej – odczytał list gratulacyjny podpisany przez Prezesa CEO.
      Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski zapytał radnego powiatu, czy w projekcie uchwały na najbliższą Sesję Rady Powiatu jest uwzględnione dofinansowanie na modernizację drogi w Krubicach Starych.
Radny powiatu p. A. Kuliński odpowiedział, że takiej kwoty nie ma ale jeśli stanie to na Sesji to będzie głosował za przyznaniem środków.
      Radny T. Tybuś przypomniał, że w Blichowie miał zostać przesunięty znak drogowy „teren zabudowany” w pobliże posesji pp. Boguckich. Powiat przyjął to do realizacji ale znak nadal nie jest przesunięty.
Wójt Gminy odpowiedział, że sprawę zbada p. Sekretarz.
      Radny B. Matczak zapytał ile gmina posiada punktów czerpalnych wody i ile kosztuje ich utrzymanie. Czy osoby spoza gminy mogą z tych punktów korzystać? Zastanawiał się, czy nie warto zatrudniać firm zewnętrznych do sporządzania wniosków o unijne dotacje. Interesował się sprawą ewentualnych odpraw dla dyrektorów gimnazjów, bo gimnazjów już nie będzie.
Wójt Gminy zapewnił, że żadnych odpraw dla dyrektorów nie będzie a cały proces związany z reformą oświaty jest prowadzony zgodnie z obowiązującym prawem. Można spróbować zatrudnić firmy zewnętrzne do pisania wniosków o fundusze ale należy pamiętać, że to są koszty a efekty też nie są gwarantowane. Jako przykład podał wniosek na fotowoltaikę i solary dla 4 gmin tj. gm. Bulkowo, Bodzanów, Radzanowo Drobin, który był przygotowany przez Mazowiecką Agencję Energetyczną, a który nie uzyskał dofinansowania. Generalnie nasze projekty uzyskują dofinansowanie a np. w przypadku wniosku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 (dawne „schetynówki”) to tu środki głównie otrzymują gminy miejskie i wiejsko - miejskie. Pozyskaliśmy duże fundusze na termomodernizację remiz, pozyskujemy środki na projekty miękkie. Od początku pop. kadencji powstało ok. 24 km dróg asfaltowych. Co do ostatniego rozdania środków przez Zarząd Województwa to chyba jak sugeruje radny można również szukać podtekstu politycznego.
      Kierownik GK informował, że na terenie gminy jest 6 punktów czerpalnych wody i korzystają z niej mieszkańcy gminy ale należy też pamiętać o mieszkańcach innych gmin, którzy posiadają grunty na naszym terenie. Co do kosztów to głównie chodzi tu o energię. Jej pobór jest niewielki. Remonty zdarzają się rzadko.
Radny B. Matczak przypomniał, że zabronione jest czerpanie wody z punktów np. do opryskiwaczy. Może przy punktach czerpalnych zamieścić tablice informacyjne?
Wójt Gminy potwierdził zakaz wskazany przez radnego.
      Radny powiatu A. Kuliński złożył gratulacje Wójtowi Gminy z tytułu jednogłośnie otrzymanego absolutorium. Podkreślił, że p. Wójt na to zasłużył. Wyraził opinię, że znakomicie pomyślany i zorganizowany był sobotni dzień sportu w ramach VII Dni Bulkowa. Liczba uczestników była jak nigdzie w powiecie. Informował też o planowanej likwidacji Powiatowych Urzędów Pracy. Jutro w tej sprawie swoje stanowisko wyrazi Rada Powiatu.
Sekretarz Gminy informował, że urzędy pracy będą istniały tylko w innych strukturach.
      Radny M. Józwiak zwrócił się do radnego powiatu o wsparcie w postaci sprzętu dla Bazy Drogowej w Bodzanowie, bo potrzeby są widoczne.
      Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że widać dużą różnicę pomiędzy gminą a powiatem jeśli chodzi o prace ludzi na drogach i sprzęt. Na drogach gminnych idzie to dużo szybciej niż na powiatowych.
      Radny B. Matczak stwierdził, że powiat przeznacza zbyt mało funduszy na remonty dróg powiatowych na terenie naszej gminy i to powinno się zmienić.

Punkt 10.
      Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XXVII –ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok godz. 11.30.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził                                                                              Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                                       Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi