Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XII/07
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XII/07

PROTOKOŁ  Nr XII/07

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 27 listopada 2007 roku

 

 

         Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Kazimierz Przepiórski,Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14.Radnych (wg.załączonej listy obecności).

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy – 10 osób.

Ponadto w sesji uczestniczyli:

- Wójt Gminy – p.Stanisław Sztendur

- Sekretarz Gminy – p.Tadeusz Godziemski

- Skarbnik Gminy – p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny UG – p.Zdzisław Kwiatkowski

- Radny Rady Powiatu – p.Krzysztof Michalak

 

         Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.

  6.Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2008r:

     a) od posiadania środków transportowych

     b) od nieruchomości oraz zwolnień od nieruchomości

     c) podstawy wymiaru podatku rolnego

     d) podstawy wymiaru podatku leśnego

     e) za wodę pobieraną z wodociągów oraz za wprowadzenie ścieków

     f) od posiadanych psów

    g) opłaty targowej

 

  8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2007r.

  9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bulkowo na lata 2007-2013

 10.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki gminnej w m-ci Blichowo.

 11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 12.Sprawy różne,w tym wolne wnioski i dyskusja.

  13.Zakończenie obrad.

 

                           

Punkt 1.

Otwarcia obrad, po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Kazimierz Przepiórski.

 

Punkt 2.

Do proponowanego na wstępie porządku obrad zgłoszono następujące propozycje zmian:

Przewodn.RG:proponuję po punkcie 3 podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku lustracyjnym.(Radni otrzymali projekt uchwały przed Sesją.) Radca Prawny UG:lustracja musi być przeprowadzona ponownie, w związku z Orzeczeniem Trybunału Stanu i nowelizacją ustawy lustracyjnej.

Przewodn.RG:Radny Cybulski złożył pismo w sprawie remontów dróg.

Proponuję to przedstawić na początku punktu 9.

Radny Kamiński:czy w porządku przewidziano odpowiedź Wójta Gminy w kwestii boiska w Blichowie?

p.Wójt;tak,przedstawię odpowiedź. 

     Rada Gminy jednogłośnie (14 za) przyjęła proponowany na wstępie porządek obrad wraz ze zgłoszonymi poprawkami.

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (14 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek

 

Punkt 3a.

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku lustracyjnym.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 4.

p.Wójt informował,że w okresie międzysesyjnym wydał 8 Zarządzeń, z czego 5 dotyczyło zmian w planie dochodów.

Pan Wójt udzielał informacji dot.boiska wielofunkcyjnego w Blichowie.

Powiedział,że jako Administrator spełnił wszystko.27.11.2006r. sporządzono protokół odbioru boiska.Ustalono termin wykonania usterek,wezwano Wykonawcę do ich usunięcia.(p.Wójt odczytał materiał nt.temat.Materiał  w załączeniu do nin.protokołu.)Pan Wójt dodał,że gwarancja na usterki nie przepada.Jeśli Wykonawca usterek nie usunie, nastąpią ostateczne rozwiązania.

Dalej p.Wójt informował,że zamiast 600tys.zł na wyposażenie Szkół w Bulkowie i w Blichowie otrzymaliśmy 230tys.zł.Środki może podzielić

Komisji Oświatowa.Na modernizację kuchni w ZSO w Bulkowie wpłynęło 15tys.zł oraz po 12tys.zł na monitoring dla Szkół w Bulowie i w Blichowie.

Pan Wójt mówił też o zamiarze zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska  na modernizację kotłowni w Bulkowie.Oprocentowanie kredytu dla nas to 3%,resztę odsetek zapłaci WFOŚiGW.

Radny Kamiński:jeśli chodzi o boisko w Blichowie,to działania są spóźnione.

Wszelkie ruchy nastąpiły dopiero po interwencji  Komisji Oświaty.

To co Wójt teraz mówi,to tylko kosmetyka!Generalnie boisko nadaje się do gruntownej przebudowy,na boisku brak jest np.warsty torfy,co potwierdzają badania Instytutu z Warszawy, ogrodzenie jest płytkie itd.Opieszałość wynosi 1 rok i przez ten czas niczego nie wyegzekwowano!Tymczasem Gmina Wykonawcy pieniądze wypłaciła wszystkie.

 

Punkt 5.

Sprawozdanie z międzysesyjnych posiedzeń Komisji stałych Rady Gminy (za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej) złożyli Przewodniczący Komisji.

Protokoły z posiedzeń do wglądu w Biurze Rady Gminy.

 

Punkt 6.

Radny Cybulski:szkoły powoli umierają.Co będzie dalej z budynkami szkolnymi,żeby nie były dewastowane.Co do boiska w Blichowie to są tam usterki, np.fundament jest kiepskiej jakości.

p.Wójt:ja dziś nie robiłbym boiska w takim późnym okresie.Pogoda była zła.Trafiliśmy na nieuczciwego Wykonawcę,który usterek nie poprawia.

Środki z Urzędu Marszałkowskiego przychodzą jesienią, a nam wcześniej nie wolno ogłaszać przetargu.I boisko robiono w listopadzie.Gdybym nie ogłosił przetargu,to miałbym zaraz zarzut,że środków nie wykorzystałem.Zarzuty, ze ktoś się problemem nie zajął to absurd! Jeśli chodzi o budynki szkolne, to ja o tym myślę.I dlatego w Worowicach jest Przedszkole.Budynek jest wykorzystany.Jeśli będą zamykane inne szkoły,to budynki będę zagospodarowywał.Środki można pozyskiwać z Ministerstwa Polityki Społecznej,ale nic konkretnego nie chce zbyt wcześnie mówić.

Przedszkole w Worowicach prowadzi Fundacja Budowy Europejskiej

Szkoły Ekologicznej w Worowicach.Mamy porozumienia z Organizacjami pozarządowymi w sprawach finansowych.Jako Wójt zapewniam jedynie lokal,oświetlenie i ogrzewanie.Tam,gdzie będą zamykane Szkoły będę planował Przedszkola.

Radny Golacik:czy był już przetarg na odśnieżanie dróg?

p.Wójt:będzie 06 grudnia.

Radca Prawny:jeśli chodzi o uczestnictwo w przetargach członków Komisji Budżetowej,to mogą oni uczestniczyć jedynie w momencie ogłaszania wyników.

Radny Kamiński: to p.Wójt mówi bzdury.Rok temu o tej porze warunki pogodowe pozwalały na robienie boiska.Śnieg przyszedł dopiero w styczniu.

Ja głównie widzę tu opieszałość Inspektora Nadzoru.Kolejna sprawa to droga w Podlecku!

p.Wójt:ja pilotowałem drogę w Podlecku.Codziennie byłem w Starostwie,żeby stosowne pozwolenia były.Na drodze w Podlecku chodziło o spryskanie gruntu.

Ja telefonowałem do Inspektora Nadzoru i interweniowałem.Droga zrobiona jest dobrze,podobnie jak i  w Worowicach.

Radny Kamiński:w Dzierzążni podobne boisko jak w Blichowie zrobiono za 196tys.zł Łącznie z dokumentacją i Inspektorem Nadzoru.Koszt samego boiska w Blichowie to 179tys.zł.Ja bym prosił Wójta o wypowiedź jak wydaje środki finansowe?Przecież zapłacono za torf,którego nie ma, za ogrodzenie, które jest wykonane zbyt płytko itd.Gdzie był Inspektor Nadzoru?Jak Pan mógł odebrać to boisko!

p.Klepczarek:jakie jest na dziś zadłużenie gminy?Dlaczego nie robimy kanalizacji. Przecież oczyszczalnia jest niewykorzystana.

  

         p.Wójt przeprosił zebranych opuścił salę obrad w celu wyjazdu na pogrzeb. Sesja odbywała się dalej bez udziału p.Wójta, którego zastępował p.Sekretarz.

 

Radny Kamiński:otrzymałem dziś odpowiedź na zapytanie odnośnie Dożynek Powiatowych.Proszę,aby sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna i przestawiła materiał na Sesji.

Przewodn.Kom.Rewizyjnej:proszę o to do mnie wystąpić formalnie.

Przewodn.RG:proszę o nawiązanie kontaktu Radnego Kamińskiego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w celu zbadania sprawy w prawem dozwolonym zakresie.

Radny Kamiński:chciałbym,żeby jak w projekcie budżetu na 2008r w załącz- niku nr 3a,wymienione było chociaż orientacyjnie ile km dróg jest planowane.

Mieszkaniec Gminy:kiedy będzie wyremontowana droga od p.Padzika do p.Mikuckiego.My płacimy podatki a np.równanie dróg zrobiono słabo.

Dlaczego wykonano asfalt w Podlecku,gdzie jest mniejsze natężenie ruchu?

Sołtys N.Podlecka:u nas gminę podzieliło się na lepszą i gorszą, bo niektórzy chyba zawsze po dziurach będą jeździć.

Sołtys.N.Łubek:droga Łubki-Słupca, do dziś nic nie zrobiono.

Radny Kamiński:w Bulkowie samej dokumentacji przez rok nie zrobiono. Podobno zły klimat?

Sołtys Soł.Krzykosy: kiedy w Krzykosach drogi będą robione? Kiedy będzie dokończone oświetlenie uliczne?

 

Punkt 7.

   a)

       Rada Gminy jednogłośnie(14 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia na 2008r podatku od posiadania środków transportowych, przyjmując tym samym propozycję Komisji Rady Gminy.Uchwała w załączeniu do nin. protokołu.Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

    b)

Przewodn.RG:czym Opieka Zdrowotna i Weterynaria zasłużyły sobie na płacenie podatku od nieruchomości.To będzie jedyna gmina w okolicy,która takie podatki nakłada.Zarówno Opieka Zdrowotna jak i Weterynaria powinny być zwolnione  z tego podatku, ponieważ pracują na rzecz rolnictwa.

        Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia na 2008r stawek podatku od nieruchomości,przyjmując tym samym propozycję

Komisji Rady Gminy.Uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

         Rada Gminy (12 za,1 przeciw,1 wstrz) podjęła uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008r, przyjmując tym samym propozycję Komisji Rady Gminy.Uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

     c)

         Rada Gminy (12 za, 2 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008r, przyjmując tym samym propozycję Komisji Rady Gminy.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

     d)

         Rada Gminy ( 13 za przy 1 wstrz.) zdecydowała o przyjęciu podstawy wymiaru podatku leśnego na 2008r w maksymalnej urzędowej wysokości, przyjmując tym samym propozycję Komisji. Z uwagi na przyjęcie stawki maksymalnej,uchwała nie powstała.

 

      e)  

     Rada Gminy( 13 za,1 wstrz.) ustaliła stawki opłat za wodę oraz za ścieki na 2008r, przyjmując tym samym propozycję Komisji Rady Gminy.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

      f)

      Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłaty od posiadanych psów na 2008r, przyjmując tym samym propozycję Komisji Rady Gminy.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

      g)

     Rada Gminy ( 13za, 1 przeciw) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2008r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 8.

 

p.Skarbnik:wnoszę o umieszczenie w zmianach budżetowych na 2007r. poza materiałem, który Państwo Radni otrzymali, kwoty 7.201zł.Jest to wpływ z Ministerstwa Finansów na wypłaty odpraw dla Nauczycieli oraz emerytury w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Worowicach.Gmina występowała o kwotę 102tys.zł.

      Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008r, uwzględniając poprawkę zgłoszoną przez p.Skarbnik.Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 9.

 

Radny Cybulski przedstawił zebranym pismo Sołectwa Włóki z dn.27.11.07r. w sprawie wpisania do Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 budowy dróg.Prosił,aby wymienione w piśmie drogi były wykonane w jak najkrótszym terminie, bo drogi,to rzecz najważniejsza.Rezygnować możemy z innych inwestycji.

Sekretarz Gminy:informowałem Państwa na Komisjach,że ten Plan to nie jest rzecz zamknięta,lecz otwarta i w każdej chwili Rada Gminy może dokonywać w nim zmian.Plan natomiast jest potrzebny przy staraniu się Gminy o środki inwestycyjne z zewnątrz.Bez przyjęcia tego Planu,wiele dróg pozyskiwania środków zamkniemy sobie.Oczywiście Rada może włączyć do planu drogi zgłoszone przez Radnego Cybulskiego.

Przewodn.RG: w Planie możemy zamieszczać różne rzeczy,realizować możemy różne inwestycje.Do Planu możemy też włączyć drogi zgłoszone przez Radnego Cybulskiego.Plan nie jest rzeczą zamknietą.

       Rada Gminy (12 za,2 wstrz.) przyjęła Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bulkowo na lata 2007-2013 z uwzględnieniem w Planie dróg zgłoszonych przez Radnego Cybulskiego.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 10.

   

Przewodn.RG:jeśli chodzi o projekt uchwały dot.sprzedaży działek w Blichowie,to należy pamiętać,że uchwała może być niema.Po prostu zainteresowani nabyciem mogą się wycofać.

        Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości w Blichowie.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 11.

 

         Ten punkt zrealizowano w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 12.

 

Na wcześniejsze zapytanie informuję,że zadłużenie gminy łącznie z kredytami,które będą zaciągane na kotłownię wynosi 3.407.232zł i jest to 24,6% dochodów gminy, przy czym górna granica wynosi 60% dochodów.

Radny Cybulski:a spłata za oświetlenie uliczne.

p.Skarbnik:to robiliśmy ze środków własnych i tego nie doliczono.

p.Klapczarek:a jakieś zadłużenia u Wykonawców?

p.Skarbnik:nie ma.

p.Konefał:w Worowicach odchodziły ze Szkoły tylko dwie Nauczycielki  a kwota 102 tys.zł?

p.Skarbnik:otrzymaliśmy ponad 7tys.zł a występowaliśmy o 102 tys.zł.

 

Radny Kamiński:nadal nie otrzymałem odpowiedzi od Wójta na protokól Komisji Oświaty z dnia 05.10.br.dot.boiska w Blichowie.Proszę o odpowiedź na piśmie.

 

Radna Krusińska;ktoś powinien zająć się organizacją dowozu dzieci z Krubic.

 

Jeździ się po 1 dziecko lub dwoje.Oczywiście jestem po stronie dzieci,ale myślę, że problemem powinien ktoś się zająć.

Kolejna sprawa to rury azbestowe w Osieku.Ile jeszcze one będą nas truły?

 

p.Michalak:informuję,że od stycznia będą zbierane odpady przez firmę z naszej gminy.Ponadto potrzebujemy w Fundacji w Turowie osoby na staż.

Co do Dożynek Powiatowych to zdaniem wszystkich tj Starostwa, Dyrektorów Wydziałów, Wójtów Gmin całe Dożynki to kompromitacja.

 

p.Klepczarek:lampy,które założono źle miały być poprawione.Wykonawca spartolił robotę.

 

Przewodn.Rady Gminy odczytał pismo z dnia 22.11.br. od Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie wysypiska śmieci w Rogowie.

p.Sekretarz:żeby zamknąć wysypisko potrzebne są środki finansowe, a te może przyznać Rada Gminy.Wpierw należy zrobić dokumentację.Środki na dokumentację już są zaplanowane  w projekcie budżetu na 2008r.

Przewodn.RG:napiszemy o tym do Inpektora Ochrony Środowiska i o tym, że będziemy zmierzać w kierunku profesjonalnego zamknięcia wysypiska.

 

p.Klepczarek:co z naszymi drogami na terenie Algaderu?

Radac Prawny:zajmuje się tym p.Pijanowski.

 

p.Michalak odczytał pisma od Starostwa Powiatowego dot.remontów dróg w gminie Bulkowo.Informował,że jeżeli chodzi o chodnik w m-ci Blichowo, to będzie nt.temat rozmawiał jeszcze z Wicestarostą, bo w piśmie mówi się co innego niż wcześniej obiecywano.

 

Punkt 13.

 

Zamknięcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy p.Kazimierz Przepiórski.Obrady zakończono o godz.12.00. Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował: Dariusz Kowalewski                                                                Przewodniczył: Kazimierz Przepiórski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi