Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXVIII/17
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXVIII/17

Protokół Nr XXVIII/17
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 18 lipca 2017r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 12. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2031
b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2017r.
c) określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Bulkowo
d) wskazania przedstawicieli Rady Gminy Bulkowo do Komitetu Rewitalizacji Gminy Bulkowo
e) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
f) wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu dla projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej na części nieruchomości gminnej w obrębie Bulkowo Butary
g) wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu dla projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na części nieruchomości gminnych w obrębie Blichowo
h) rozpatrzenia pisma mieszkańca gminy
8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2016 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Do proponowanego porządku obrad w imieniu Wójta Gminy prop. zmian wniósł Sekretarz Gminy zgłaszając w punkcie 7 i. oraz j. projekty uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu dla projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na części nieruchomości gminnej w obrębie Bulkowo Butary
- w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bulkowo.
Projekty uchwał radni otrzymali przed Sesją.
       Radni jednogłośnie (12 za) przyjęli zgłoszone poprawki.

Punkt 3.
       Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (12 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.
21.06 – uczestniczył w posiedzeniu absolutoryjnym w Związku Gmin Regionu Płockiego.
22.06 – uczestniczył w naborze na urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy - pracownik kancelaryjno biurowy. Komisja wybrała p. B. Wójtewicza. Jednocześnie stanowisko pracy zmieniła p. A. Chmielewska. W tym samym dniu uczestniczył w Dniu Mamy i Taty w Punkcie Przedszkolnym we Włókach a o godz. 19.00 w zebraniu z mieszkańcami Osieka.
23.06 – uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w szkołach w Bulkowie i Blichowie, gdzie wręczył uczniom z najwyższą średnią ocen listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne.
24.06 – uczestniczył w festynie rodzinnym w Punkcie Przedszkolnym w Worowicach. O godz. 19.00 uczestniczył w 2 – leciu istnienia klubu sportowego Zjednoczeni Bulkowo.
27.06 – spotkał się z firmą świadczącą usługi doradcze w sprawie energii.
28.06 – uczestniczył w spotkaniu dot. oświetlenia ulicznego. O godz. 17.00 uczestniczył w zebraniu sołectw Blichowo, Gocłowo, Golanki, Sochocino – Badurki, Wołowa.
29.06 – uczestniczył w zebraniu sołectw Sochocino – Praga i Sochocino – Czyżewo.
30.06 – podpisywał umowę w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.
30.06 - uczestniczył w zawodach sportowo - pożarniczych jednostek OSP z terenu gm. Bulkowo. Podziękował za organizację zawodów i za stworzenie wspaniałej atmosfery. Podziękował Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego OSP i Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP p. Hilaremu Januszczykowi, księdzu kapelanowi OSP Sławomirowi Trzasce i księdzu Andrzejowi Konwerskiemu. Pogratulował wszystkim udziału w zawodach. Podziękował za przygotowania Gospodarce Komunalnej, Mieczysławowi Józwiakowi oraz druhom z jednostek.
03.07 – uczestniczył w rozprawie administracyjnej z mieszkańcami Włók, Daniszewa i Pilichówka.
05.07 – uczestniczył w zebraniu sołectw Worowice i Szasty.
10.07 – podpisywał umowę z Energą – Oświetlenie.
11 i 12.07 – uczestniczył w wyjazdowym spotkaniu z Seniorami w ramach projektu „Bądź aktywny - Szkoła Seniora”.
14.07 – uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej a następnie we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
17.07 – uczestniczył w otwarciu półkolonii w szkole w Bulkowie. Przekazał podziękowania Izbom Rolniczym. W półkoloniach uczestniczy 40. dzieci z naszej gminy. Czas trwania wynosi 10 dni i w tym czasie jest zaplanowanych aż 8 wyjazdów. Kierownikiem półkolonii jest p. Beata Juraczko i swoje obowiązki wykonuje profesjonalnie. W tym samym dniu o godz. 13.00 uczestniczył w spotkaniu w szkole Blichowie z dyrektor szkoły, radnym, Radą Rodziców i sołtysem nt. terenu przyszkolnego.
       W jedną z minionych sobót już po raz kolejny uczestniczył w ognisku zorganizowanym przez mieszkańców Sochocino – Praga. Serdecznie podziękował za zaproszenie i jak zawsze świetną atmosferę.
Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
       Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy p. J. Leszczyńska odczytała protokół z międzysesyjnego posiedzenia komisji. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
       Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

a)
       Skarbnik Gminy, oprócz poprawek przyjętych na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 14.07.br. wniosła o uwzględnienie następujących zmian w projektach uchwał w punktach a. oraz b. : wpływ kwoty 20.892 zł od Wojewody Mazowieckiego na zakup podręczników dla uczniów oraz przeniesienie kwoty 7.280 zł. z zasiłków celowych na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodzinnego. Po otrzymaniu dotacji kwota ta zostanie zwrócona na zasiłki.
       Radni jednogłośnie (12 za) podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2031 z uwzględnieniem wszystkich zgłoszonych poprawek. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2017r. z uwzględnieniem poprawek jw. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Gminy Bulkowo do Komitetu Rewitalizacji Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
       Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu dla projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej na części nieruchomości gminnej w obrębie Bulkowo Butary. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
       Sekretarz Gminy informował o piśmie Energi dot. wykreślenia w §1 ust.2 projektu uchwały trzeciej wymieniowej pozycji tj. dz. nr 31/3. Pismo w tej sprawie wpłynęło 17.07.br.
       Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu dla projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na części nieruchomości gminnych w obrębie Blichowo z uwzględnieniem zgłoszonej poprawki. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

h)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańca gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
       Inspektor do. Rady Gminy informował, że do protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji w dniu 14.07.br. zarówno do wersji papierowej jak i zamieszonej w BIP – ie gminy dołączone zostaną kopie i skany pism dot. przedmiotowej sprawy, które były odczytane podczas tego posiedzeniu. Sprawę opiniował Radca Prawny UG.

i)
       Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu dla projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na części nieruchomości gminnej w obrębie Bulkowo Butary. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j)
       Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
       Rada Gminy jednogłośnie (12 za) przyjęła Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2016 rok. Dokument w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
       Wójt Gminy informował o piśmie jakie wpłynęło z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z pozytywną oceną przyjętego przez Radę Gminy Bulkowo „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2025”. Program oceniało dwóch ekspertów, którzy stwierdzili, że spełnia on określone wymogi. Dzięki GPR otworzyliśmy sobie drogę do kolejnych aplikacji o środki zewnętrzne.
       Wójt Gminy informował o wykonaniu uchwały Rady Gminy w sprawie zakupu pojazdu przeznaczonego do działań specjalistycznych dla OSP Nowe Łubki. Cena zakupu wyniosła 18 tys. zł netto. Samochód jest już po oględzinach rzeczoznawcy, jest w trakcie przystosowywania do pełnienia funkcji strażackich i dalej nastąpi jego przekwalifikowanie. Za pomoc przy poszukiwaniu pojazdu podziękował p. J. Bigos, G. Bigos i M. Rozenkiewiczowi.
       Wójt Gminy w imieniu organizatorów zapraszał sołtysów na Rodzinny piknik charytatywny „Razem dla Igora”. Piknik odbędzie się przy świetlicy w Rogowie, w dniu 23.07.br. o godz. 13.00. Zaproszenie dla radnych w imieniu organizatorów przekazał Przewodniczący Rady Gminy. Zarówno p. Wójt jak i p. Przewodniczący zachęcali do niesienia pomocy.
       Radny R. Sztendur podziękował Wójtowi Gminy za zorganizowanie spotkania w Worowicach w sprawie położenia chodników przy drodze powiatowej. Podziękował też za piękną strażnicę w Worowicach. Poruszył problem zaśmiecania i zanieczyszczania terenu blisko remizy. W pobliżu jest teren prywatny i mieszkaniec wyraża chęć usunięcia krzaków i drzew co być może spowoduje, że pewne osoby nie będą się tam gromadzić. Prosił p. Wójta o wydanie zezwolenia na wycinkę tych drzew. Przypomniał także o potrzebie wycięcia krzaków przy drodze w Szastach o co postulowali mieszkańcy na zebraniu.
Wójt Gminy informował, że podanie o wycięcie drzew musi złożyć właściciel gruntu, na którym drzewa rosną i wówczas możemy przystąpić do działania. Tylko na wniosek właściciela. Krzaki w Szastach na pewno zostaną wycięte, gdyż są w harmonogramie prac i zostały tam umieszczone po spotkaniu z mieszkańcami.
       Radny B. Matczak zapytał o wysokość nagród pieniężnych dla uczniów, o sytuację prawną drogi w Gniewkowie bo słyszał, że są problemy oraz o budowę chlewni w Daniszewie i komitet protestacyjny.
Wójt Gminy informował, że nagrody wynoszą 150 zł.
Radny B. Matczak stwierdził, że jest to niska kwota.
Wójt Gminy odpowiedział, że wysokość nagród może zostać podwyższona, pamiętać tylko należy o tym, że trzeba będzie poszukać środków w budżecie gminy. Decyzję podejmują radni. Generalnie z radością można stwierdzić, że przyznawane nagrody bardzo mobilizują uczniów do nauki. Sprawa drogi w Gniewkowie jest w trakcie realizacji, właściciele gruntów bez problemów przekażą je na drogę by ta jak najszybciej powstała. Co to planów uruchomienia chlewni w Daniszewie to są protesty mieszkańców ale o komitecie protestacyjnym p. Wójt nic nie wie. Wpłynęły też protesty dotyczące m.in. uciążliwości dla kościoła, cmentarza - duża chlewnia może powodować uciążliwości w uroczystościach religijnych, spłynęły również protesty mieszkańców spoza terenu naszej gminy. Mocny głos w sprawie miałoby np. stowarzyszenie.
       Radny B. Matczak pytał o tereny, na których zainteresowani chcieliby prowadzić działalność gospodarczą.
Wójt Gminy informował, że w tej kwestii odsyła do studium zagospodarowania przestrzennego gm. Bulkowo Dokument jest do wglądu u pracownika UG.
       Radny B. Matczak pytał o sytuację prawną podmiotów gospodarczych na terenie dawnej SKR w Bulkowie. Żeby nie było utrudnień w prowadzeniu tej działalności.
Wójt Gminy informował, że niedawno rozmawiał z jedną z osób, które prowadzą tam działalność i osoba ta zagrożeń nie widzi.
       Radny M. Józwiak pytał o ewentualnych drobnych inwestorów, którzy chcieliby zamieszkać na terenie gminy i prowadzić tu działalność gospodarczą. Poddał pod rozwagę prop. stworzenia warunków, które zachęciłyby takie osoby do osiedlania się na naszym terenie.
Wójt Gminy odpowiedział, że pamięta o tym zagadnieniu, które radny poruszył podczas ostatniego wspólnego posiedzenia komisji i przygotuje odpowiedź na jedno z najbliższych posiedzeń radnych.
       Radny B. Matczak zapytał, czy w Blichowie funkcjonuje firma Izolbet.
Wójt Gminy odpowiedział, że nie dotarły do niego żadne informacje nt. temat aby nie funkcjonowała.
       Radny T. Fabianowicz informował, że kilku mieszkańców skarży się na uciążliwy hałas powstający podczas pracy kruszarki w firmie na terenie po SKR w Bulkowie.
Wójt Gminy stwierdził, że z tego co wie właściciel firmy otrzymał pozwolenie na budowę od starostwa i uważa, że warunki i zasady tej działalności były tam zawarte.

Punkt 10.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XXVIII – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo. Obrady zakończono ok. godz. 9.45.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził                                                         Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi