Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXIX/17
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXIX/17

Protokół Nr XXIX/17
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 08 września 2017r.

      Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała.
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Aniela Kopaczewska.
- Referent ds. drogowych p. Piotr Woźniak.

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2031
b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2017r.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Do proponowanego porządku obrad prop. zmiany wniósł Wójt Gminy wnioskując o umieszczenie w punkcie 7 c. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.
Radni jednogłośnie (15 za) przyjęli proponowaną zmianę.

Punkt 3.
       Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty bez dokonywania poprawek w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy (14 za, przy 1 wstrz.).

Punkt 4.
       Radny B. Matczak zwrócił uwagę, że w ostatnim okresie z pracy w UG i GOPS zrezygnowali p. K. Jakubiak i p. K. Sobiecka. Obie te osoby zajmowały się m.in. sporządzaniem wniosków o środki pozabudżetowe. Pytał, czy p. Wójt poradzi sobie teraz kadrowo bo np. jest potrzeba pomocy przy pisaniu wniosku o środki finansowe na remont kościoła w Pilichowie.
       Radny K. Przepiórski prosił o interwencję w sprawie godzin funkcjonowania oświetlenia ulicznego w Nowych Łubkach, bo zegary o innych porach załączają się i wyłączają niż powinny oraz o załatanie dziury na gminnej drodze Nowe Łubki – Słupca.
Kierownik GK odpowiedział, że sprawę oświetlenia załatwi jeszcze dziś. Co do dziury to ona była już łatana ale zgłoszenie sprawdzi i jeżeli istnieje uszkodzenie w tym terenie zostanie naprawione.
       Wójt Gminy odpowiadając na zapytanie radnego B. Matczaka informował, że p. K. Sobiecka zajmowała się programem 500+ a jedynie dodatkowo projektami tzw. miękkimi. Szukała pracy w Płocku, bliżej miejsca swojego zamieszkania i ją znalazła. P. K. Jakubiak marzył o pracy w obszarze sportu i też taką pracę znalazł. Na jego stanowisko jest już ogłoszony konkurs. Jeśli będą pilne rzeczy do załatwienia dot. wniosków o środki pozabudżetowe to prosił, aby mu to zgłaszano i na pewno urząd się tym zajmie.
       Radny B. Matczak stwierdził, że w UG, GK itp. pracownicy mają zbyt niskie wynagrodzenia i dobrze byłoby pomyśleć o ich podwyższeniu.
Wójt Gminy odpowiedział, że proponuje przedyskutować tę sprawę na jednym ze wspólnych posiedzeń komisji.

Punkt 5.
a)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2031. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2017r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
       Punkt został zrealizowany w punkcie 4 porządku obrad.

Punkt 7.
       Radny B. Matczak mówił o skargach od podmiotów skupowych dot. skupu płodów rolnych. Różne są ceny w skupach, ale generalnie są one niskie i rolnicy mają mały zysk. Na niektórych skupach urządzenia zaniżają jakość zbóż. W sprawach dot. skupu interweniował u dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie p. T. Skorupskiego, u Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych p. W. Szmulewicza oraz w związkach zawodowych i sytuacja trochę się poprawiła. Dobrze byłoby żeby sprawą zajęło się starostwo.
       Radny M. Józwiak przypomniał o obietnicach powiatu dot. położenia chodnika w Bulkowie.
Wójt Gminy informował, że przy okazji rozmów nt. modernizacji drogi w Krubicach Starych przypominał również władzom powiatu o chodniku w Bulkowie oraz w Nowych Łubkach jak również o przynajmniej nawiezieniu tłuczniem drogi powiatowej w Pilichówku co byłoby pierwszym etapem modernizacji tego odcinka drogi oraz drogi we Włókach na odcinku od byłej szkoły w kierunku Piączyna, do granicy gminy. Starosta zapewnił, że realizacja chodników i nawiezienie tłucznia nastąpi w przyszłym roku. P. Wójt wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy p. J. Matuszewskim, radnym B. Matczakiem i sołtysem Krubic Starych p. J. Padzikiem rozmawiali ze starostą m.in. w sprawie modernizacji drogi w Krubicach Starych za co p. Wójt podziękował całej delegacji. Jednak „pocztą pantoflową” dochodzą słuchy, że inwestycje powiatowe w gminie Bulkowo np. te wspomniane chodniki oraz nawiezienie dróg tłuczniem mają zostać wstrzymane. Pan Wójt ma nadzieję, że to tylko plotki. Czas pokaże jak będzie realizowane to co jest już na piśmie zadeklarowane i ma nadzieję, że ustalenia dot. inwestycji powiatowych na naszym terenie uzgadniali dżentelmeni po obu stronach. Ja tylko cytuję zapewnienia p. Starosty złożone w obecności całej delegacji.
Radny B. Matczak przypomniał, że uchwała Rady Powiatu z 2014r. mówi, że w Pilichówku będzie asfalt a nie tłuczeń i tego nie odpuścimy. Stwierdził, że należałoby sprawdzić jak wygląda sprawa realizacji inwestycji na drogach powiatowych, bo każda gmina miała otrzymać po 1 mln. zł., czy nie ma gmin, które dostaną np. 2 mln. zł.
Pan Wójt zapewnił, że cały czas zabiegał i zabiega o nawierzchnię asfaltową na drogach powiatowych w Pilichówku oraz przynajmniej od byłej szkoły we Włókach do Piączyna. Przyjął propozycję tłucznia i gmina sama go wbuduje chociaż to są dla nas koszty ale traktuje to jako pierwszy etap realizacji drogi pod nawierzchnię asfaltową. Potwierdził to również p. Starosta
Radny B. Matczak stwierdził, że w sprawie drogi powiatowej w Krubicach Starych p. Wójt dzięki prowadzonym zabiegom dopiął swego. Teraz pojawia się jednak pytanie, jak tę drogę zrealizować w terminie, bo czasu jest bardzo mało. Może niech z powrotem tę drogę przejmie powiat i sam ją wykona?
Wójt Gminy przypomniał, że przez lata powiat odpychał modernizację tej drogi. W końcu, aby droga szybciej była zmodernizowana gmina przejęła ją w zarząd i w 2016r. zawarto w tej sprawie porozumienie. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 150 tys. zł. otrzymaliśmy w drugim naborze, tak jak kilka innych gmin. Jednak ten nabór był późno. Inwestycja dogadywana była ze starostą i dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Pan Wójt wystąpił do starostwa o zabezpieczenie środków na tę inwestycję i podpisano w tej kwestii aneks do porozumienia z 2016r, w którym starostwo zobowiązało się do przekazania środków finansowych na to zadanie do wysokości kosztorysowych. Jeszcze dziś, po uchwale Rady Gminy zostanie ogłoszony przetarg. Wszelkie opóźnienia co do realizacji zadania w Krubicach Starych nie są spowodowane przez gminę. To my naciskamy MUW o szybkie podpisanie umowy i starostwo o szybkie wypełnienie zobowiązań.
P. Wójt podkreślił, że chyba jeszcze nigdy nie było takich problemów jak z omawianą inwestycją. Teraz, ponieważ jest już b. późno pojawiają się inne obawy, czy inwestycję zdążymy w tym roku zrealizować. Nie wiadomo jaka oferta wygra i czy na pewno znajdą się oferenci, czy np. jakie będą warunki atmosferyczne. Czasu jest b. mało. Prawnie jest to niemożliwe, aby drogę z powrotem przekazać do starostwa akurat w tym momencie.
Radny B. Matczak mówił o b. wysokim kosztorysie inwestorskim na zadanie i pytał, czy p. Wójt nie obawia się jakichś „ukrytych” kosztów inwestycji. Podkreślił, aby p. Wójt nie bał się o swoje stanowisko, bo w kwestii tej inwestycji, pomimo różnych przeszkód zrobił wszystko co tylko możliwe.
Pan Wójt zapewnił, że nie da się w nic wmanewrować. Kosztorys inwestorski rzeczywiście jest wysoki, ale władze powiatu tłumaczą to kategorią drogi. Był on uzgadniany z powiatem. Przewidziane są do położenia jedna warstwa tłucznia i dwie warstwy asfaltu. Pan Wójt rozmawiał w powiecie, aby np. wykonać jedną warstwę nawierzchni, bo mieszkańcy twierdzą, że istniejąca podbudowa jest dobra itp. i w ogóle, że dla nas droga jest lokalna i nie będzie na niej dużego natężenia ruchu. Jednak zarówno starosta jak i dyrektor ZDP twierdzili, że przyjęte normy muszą być zachowane.
Referent ds. drogowych potwierdził słowa p. Wójta nt. parametrów drogi. Powiat nie wyraził zgody na propozycje gminy obniżającą koszty.
Radny B. Matczak informował, że w powiecie mówi się, iż środki na drogę w Krubicach Starych zdjęto z drogi w Pilichowie i z innych dróg.
Radny K. Przepiórski zapytał, czy jeżeli w tym roku droga w Krubicach Starych nie zostałaby wykonana, to czy porozumienie będzie obowiązywało w 2018r?
Wójt Gminy jeszcze raz podkreślił, że droga niepotrzebnie jest „wypasiona” i po to był w starostwie by ją „odchudzić”. Jeśli droga nie zostanie wykonana w tym roku, to stracimy środki pozyskane z tzw. funduszu związanego z wyłączeniem z produkcji rolnej gruntów (150 tys. zł.) i porozumienie z powiatem straci sens. Gdyby coś nie wyszło, to p. Wójt będzie wnioskował, aby drogę oddać z powrotem powiatowi.
Radny K. Przepiórski zapytał czy prawdą jest, że w przypadku realizacji drogi w Krubicach Starych nie zostaną zrealizowane inne powiatowe inwestycje drogowe na naszym terenie, które były przewidziane do realizacji?
Wójt Gminy przypomniał, że inwestycja w Krubicach Starych będzie finansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Starostwa. Dobrze byłoby, aby starostwo przedstawiło jak wygląda podział środków po 1 mln. zł. na gminę. Gdyby z przyczyn niezależnych od gminy ta inwestycja nie została realizowana, to rzeczywiście byłoby szkoda, bo przecież mogliśmy wnioskować o inną drogę gminną. Sytuacja dot. realizacji zadania jest generalnie trudna. Ogłosimy natychmiast przetarg i zobaczymy co będzie dalej. Własnych środków nie dołożymy.
Radny B. Matczak przypomniał słowa starosty z Sesji Rady Gminy w Bulkowie, który mówił, że gmina Bulkowo jest jedną z trzech najbardziej zaniedbanych przez powiat na przestrzeni lat. Dlaczego tak się dzieje? Kiedyś z kolei Wójt gm. Drobin mówił, że nasza gmina otrzymała najwięcej środków na drogi powiatowe. Nasza gmina powinna dostać teraz od powiatu 2 mln. zł a nie tylko 1 mln. zł. Podobnie było z rozdziałem środków po huraganie.
Wójt Gminy powiedział, że pamięta słowa starosty, że nasza gmina jest jedną z trzech, które otrzymują od powiatu najmniej środków na inwestycje drogowe i odnosił się do całokształtu, nie tylko do obecnej kadencji. W poprzedniej kadencji z własnych środków dołożyliśmy do dróg powiatowych 2 mln. zł., ale rzeczywiście powiat sporo przeznaczył na drogi powiatowe w naszej gminie jak choćby na drogę w kierunku Góry do Worowic czy w Pilichówku. W poprzedniej kadencji tyle dróg zrealizowano, że nie mamy się czego wstydzić. Teraz sprawy wyglądały już dużo gorzej, nawet słowo pisane wymagało z naszej strony b. dużej determinacji, aby to wyegzekwować. Mając na względzie słowa p. Starosty i sytuację na drogach powiatowych faktycznie powinniśmy otrzymać większe środki niż inne gminy.
       Radny B. Matczak zapytał, kiedy wpłyną środki pomocowe od wojewody z tytułu strat poniesionych w wyniku nawałnicy i kiedy nastąpi zwrot kosztów poniesionych przez gminę przy usuwaniu skutków nawałnicy?
Kierownik GOPS informowała, że mieszkańcy zgłosili uszkodzenia 21 budynków mieszkalnych. Komisja do udzielenia pomocy zakwalifikowała 19. W kilku przypadkach szkody były znaczne tj. oszacowane zostały na 31,35 czy 10 tys. zł. Wiele szkód było kilkusetzłotowych. Wniosek o środki finansowe został złożony do wojewody. Czekamy na fundusze. Jednak z myślą o naszych mieszkańcach uruchomione zostały środki gminne na pierwsze podstawowe potrzeby w kwocie 10 tys. zł. Z posiadanych informacji wynika, że jeszcze żadna gmina z naszego powiatu nie otrzymała środków od wojewody, ale lada chwila mają one zostać przekazane.
Pan Wójt potwierdził, że gmina wysłała pismo do wojewody zawierające całkowite koszty związane z nawałnicą.
       Radny M. Józwiak stwierdził, że w nadchodzącym, wyborczym 2018r. radni powiatu będą zabiegać o inwestycje na własnym terenie i trzeba pilnować, abyśmy dostali z powiatu obiecany 1 mln. zł., by nikt tego nie zmienił.
Wójt Gminy nawiązując do wypowiedzi radnego M. Józwiaka przypomniał, że gmina Bulkowo nie ma w powiecie radnego z terenu gminy. W wyborach jako gmina powinniśmy wystawić takich kandydatów, którzy mieliby szanse wejścia w skład rady powiatu co byłoby korzystne dla gminy. Ponadto informował, że po nawałnicy zanotowano też 29 zgłoszeń dot. uszkodzeń budynków gospodarczych. Oprócz mniejszych uszkodzeń były też i poważne. Pan Wójt serdecznie podziękował za pracę przy usuwaniu skutków nawałnicy druhom OSP, którzy b. sprawnie i szybko pracowali, pracownikom GOPS na czele z p. kierownik oraz komisjom szacującym szkody. Dziękował wszystkim swoim służbom. W dwóch przypadkach zaistniała wyjątkowo niebezpieczna sytuacja, ponieważ przewody elektryczne pod napięciem leżały na ziemi, ale po interwencji p. Wójta szybko to załatwiono. Pan Wójt apeluje, aby w przyszłości w związku z takimi niebezpiecznymi przypadkami istniała „szybka czerwona linia”, aby zagrożenia usuwane były natychmiast.
       Radny B. Matczak pytał jak funkcjonować będzie oświata na naszym terenie w związku z jej reformą i czy pojawiły się jakieś koszty dodatkowe. Stwierdził też, że w związku z usuwaniem skutków nawałnic podziękowania należą się Państwowej Straży Pożarnej na czele z komendantem Padzikiem oraz dla H. Januszczyka. Sam powiat i rejon dróg nie spisały się zbyt dobrze.
Wójt Gminy informował, że w najbliższym czasie, po powrocie pracownika ze zwolnienia lekarskiego zostanie przygotowana informacja dot. funkcjonowania oświaty po reformie.
       W protokole odnotowuje się opuszczenie sali obrad podczas realizacji punktu 7 przez Przewodniczącego Rady Gminy A. Krokowskiego, który usprawiedliwił swoją nieobecność i przekazał przewodniczenie obradom Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy p. J. Matuszewskiemu oraz przez radnego K. Przepiórskiego, który opuścił salę obrad bez usprawiedliwienia.

Punkt 8.
       Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Jarosław Matuszewski dokonał zamknięcia XIX Sesji Rady Gminy Bulkowo. Obrady zakończono ok. godz. 10.15.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                                         Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                                         Andrzej Krokowski
                                                                                                            Jarosław Matuszewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi