Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXX/17
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXX/17

Protokół Nr XXX/17
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 27 października 2017r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 11.00, sala Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Kierownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Płocku p. Marlena Mazurska
- Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie p. Tomasz Skorupski
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Inspektor ds. oświaty w UG p. Hanna Włodarska
- Doradca MODR Oddział w Płocku p. Anna Gajewska.

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2031
       b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2017r
       c) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
       d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Bulkowie
       e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Blichowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Blichowie
       f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowych Łubkach
       g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach
       h) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”
       i) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 54, część 204, część 176 (droga), 55/1, 55/3, 55/4 położonych w miejscowości Sochocino - Praga w obrębie geodezyjnym 0028 Sąchocino Praga i działek nr ewid. 1, 3, 4, część 5 (droga), część 121 położonych w miejscowości Sochocino - Czyżewo w obrębie geodezyjnym 0027 Sąchocino Czyżewo w gminie Bulkowo
       j) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Bulkowo i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Wójt Gminy prosił uczestników posiedzenia o wyrozumiałość, ponieważ ok. godz. 12.00 chciałby opuścić salę obrad, aby wziąć udział w święcie Terenowych Organów Administracji Wojskowej Województwa Mazowieckiego w Sierpcu, na które otrzymał zaproszenie. Proponował, aby w związku z tym punkt 11. został zrealizowany po punkcie 6 proponowanego porządku obrad. Wnioskował, aby w związku z przybyciem na sesję gości nie odczytywać protokołów z międzysesyjnych posiedzeń komisji. Protokoły są do wglądu w Biurze Rady Gminy.
       Radny B. Matczak poparł wniosek o nieczytanie protokołów z posiedzeń komisji.
       Zgłoszone poprawki przyjęto jednogłośnie (14 za).
Z uwagi na przyjęte poprawki zmianie ulega numeracja części punktów porządku obrad.

Punkt 3.
       Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty (13 za przy 1 przeciw) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.
Radny K. Przepiórski informował, że głosował przeciw przyjęciu protokołu, ponieważ nie zapoznał się z nim.

Punkt 4.
       Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności.
08.09 – uczestniczył w Narodowym Czytaniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bulkowie. Podziękował p. dyrektor GBP oraz pedagogom i wszystkim uczestnikom.
09.09 – jako widz uczestniczył w Turnieju Piłki Nożnej w Radzanowie, w którym udział wzięła drużyna Gminy Bulkowo.
10.09 – uczestniczył w dożynkach w Gminie Mała Wieś.
12.09 – uczestniczył w spotkaniu ze strażakami nt. remontu remizy i garażu w OSP Blichowo. Wymienione też zostanie brama wjazdowa. Jednostka w przyszłym roku będzie obchodzić jubileusz 110 - lecia istnienia. W tym samym dniu uczestniczył w spotkaniu w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim – Delegatura w Płocku, gdzie podpisał protokół dot. kontroli.
13.09 – spotkał się z Wójtem gm. Staroźreby. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyznaczyło Wójta Gminy Bulkowo do przeprowadzeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa 10 kurników o liczbie stanowisk do 77 tys. sztuk w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m-ci Rostkowo Orszymowice gm. Staroźreby”. Sprawy nie może rozpatrywać Wójt Gminy Staroźreby, ponieważ jest stroną w postępowaniu - jest współwłaścicielem jednej z działek. Postępowanie jest w toku.
15.09 – uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami Nowego Podlecka nt. funduszu soleckiego.
16.09 - uczestniczył w zawodach powiatowych OSP w Gąbinie.
18.09 – uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami Gocłowa nt. funduszu sołeckiego. Podpisał również umowę z wykonawcą na modernizację wejścia do budynku UG.
19.09 – uczestniczył w 100 - leciu urodzin mieszkanki gminy. W uroczystości uczestniczyła też p. kierownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Płocku p. M. Mazurska, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo A. Krokowski, radny T. Tybuś oraz sołtys Blichowa W. Grabowski. W tym samym dniu uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami Nadułek nt. funduszu sołeckiego.
20.09 - uczestniczył w zebraniach z mieszkańcami Rogowa i Worowic nt. funduszu sołeckiego.
21.09 – jako Przewodniczący Komisji Konkursowej uczestniczył w przesłuchaniu kandydatów w konkursie na wolne stanowisko urzędnicze w UG oraz uczestniczył w zebraniach z mieszkańcami Krzykos i Włók nt. funduszu sołeckiego.
22.09 – uczestniczył w 80 – leciu Książnicy Płockiej.
23.09 – uczestniczył w 70 – leciu Wojskowego Koła Łowieckiego „Soból”.
25.09 – uczestniczył w zebraniu z mieszkańcami Krubic Starych nt. funduszu sołeckiego.
27.09 – spotkał się z dyrektorami szkół z terenu gminy.
28.09 – uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Osieka nt. funduszu sołeckiego.
29.09 – uczestniczył w konferencji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
04.10 – uczestniczył w spotkaniu z druhami z OSP Bulkowo a następnie spotkał się z ks. dziekanem Wł. Dzieńkowskim.
05.10 – gościł p. J. Piątkowskiego - dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka. UM Płocka przekazał na rzecz naszej gminy 14.700 zł. w związku z wichurą jaka przeszła przez nasz teren w dniu 10.08.br. Pan Wójt serdecznie podziękował p. prezydentowi, radnym m. Płocka oraz p. dyrektorowi za okazaną pomoc.
11.10 – uczestniczył w ślubowaniu pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Bulkowie.
13.10 – spotkał się z Marszałkiem oraz uczestniczył w spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Blichowie.
16.10 – uczestniczył w spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Nowych Krubicach.
17.10 – spotkał się p. Janowskim w sprawie organizacji Rajdu Niepodległościowego, który obejmie obszar 5 gminy, w tym gm. Bulkowo. Uczestniczył też w spotkaniu z Jubilatami z okazji 50 i 60 – lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości uczestniczyła kierownik MUW – Delegatura w Płocku p. M. Mazurska.
18.10 – spotkał się z sołtysami i mediatorem w ramach Tygodnia Mediacji.
19.10 – spotkał się ze Starostą.
19 i 20.10 - uczestniczył w konferencji Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
22.10 – uczestniczył w spotkaniu z senatorem RP, posłem RP i radnymi Sejmiku Województwa tj. p. M. Martynowskim, p. W. Olejniczakiem, p. E. Szymańską, p. P. Kolczyńskim oraz członkiem Powiatowego Zespołu Samorządowego P. Pachniewskim i z-cą dyrektora MODR p. T. Skorupskim. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Bulkowie. Podziękował wszystkim za obecność na spotkaniu.
24.10 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
25.10 – spotkał się z Wicewojewodą Mazowieckim S. Dąbrowskim.
26.10 – uczestniczył w ślubowaniu pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach a następnie w odbiorze wstępnym remizy w Worowicach oraz w Dniu Seniora i tu za organizację święta podziękował p. K. Sobieckiej i N. Maćkiewicz.
27.10 – przed Sesją, o godz. 9.00 uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy.
       Zarządzenia Wójta Gminy Bulkowo dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5 i 6.
       Radny B. Matczak zapytał o odbiory termomodernizacji remiz. Proponował rozszerzenie składu komisji odbierającej obiekty np. o radnych. On sam chciałby uczestniczyć w takich odbiorach, bo przecież do niedawna pełnił funkcje Komendanta Gminnego OSP i b. angażował się w sprawy strażackie.
Wójt Gminy przypomniał, że projekt dot. termomodernizacji remiz OSP realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego przy współpracy z innymi gminach powiatu płockiego. Stwierdził, że nie widzi problemu, aby poszerzyć skład komisji dokonującej odbioru inwestycji. Obecnie w komisji są m.in. Sekretarz Gminy, prac. ds. inwestycji UG, radny i sołtys z danej miejscowości, Zarząd jednostki OSP.
       Radny B. Matczak informował, że b. dużo jest kontroli przez policję autobusów przewożących dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy – pytał, dlaczego jest ich tak dużo, chyba z 10 w ostatnim miesiącu.
Wójt Gminy informował, że wie o 4. takich kontrolach na przestrzeni kilku miesięcy. Poprosi przewoźnika, jeśli jest taka potrzeba o złożenie informacji nt. temat. Część kontroli zakończyła się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych.
       Zastępca dyrektora MODR w Warszawie informował, że ośrodkowi bardzo zależy na bliskiej współpracy z rolnikami. O działalności placówki mówił na posiedzeniu komisji rolnej Rady Gminy. Jedno z najpilniejszych wyzwań to e – wnioski dla rolników. Namawiał do współpracy z doradcą MODR p. A. Gajewską. Dziękował Wójtowi Gminy Bulkowo za starania o modernizację drogi powiatowej w kierunku Kobylnik
       Kierownik MUW – Delegatura w Płocku informowała, że życzeniem Wojewody Mazowieckiego jest, by jego przedstawiciele w ramach dobrej współpracy z samorządami uczestniczyli w Sesjach Rad Gmin i stąd jej obecność na dzisiejszych obradach. Współpraca z gm. Bulkowo układa się b. dobrze, przedstawiciele MUW uczestniczą np. w jubileuszach organizowanych prze p. Wójta. Zarówno p. wojewoda jak i p kierownik chcą służyć pomocą mieszkańcom gminy.
       Radny B. Matczak pytał o modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy m.in. w Krubicach Starych i w stronę Kobylnik.
Wójt Gminny podziękował za obecność na Sesji p. kierownik MUW – Delegatura w Płocku i p. dyrektorowi MODR w Warszawie. Taka obecność podnosi rangę Sesji. Informował, że dzięki prowadzonym wielotorowo zabiegom w 2018r. będzie realizowana droga Bulkowo – Kobylniki. Jest to odcinek ok.9.5 km. O tę inwestycję p. Wójt zabiegał od dawna a pomagały w tym i inne osoby. Duże środki na drogi powiatowe Zarząd Województwa Mazowieckiego przekazał starostwu w Płocku a p. Wójt czynił zabiegi, aby środki te przeznaczone były na drogi powiatowe w gm. Bulkowo, rozmawiał m.in. ze Starostą Płockim, wysyłane były m.in. pisma w tej sprawie do różnych osób i instytucji. Za pomoc p. Wójt dziękuje radnemu B. Matczakowi. Dodał, że szkoda, że nie mamy w powiecie radnych z terenu naszej gminy, bo wówczas mielibyśmy większą siłę przebicia. Obecni radni powiatu niezbyt często goszczą na naszych Sesjach, chociaż trzeba zaznaczyć, że radny S. Jakubowski zapewnił o poparciu przedmiotowej inwestycji drogowej. Pan Wójt podziękował Staroście oraz Zarządowi Powiatu. Odczytał pismo od Starosty stanowiące odpowiedź na wystąpienie Wójta Gminy. Co do innych dróg powiatowych to na drodze Nadułki – Daniszewo potrzebne jest postawienie egzekwowalnego znaku drogowego dot. tonażu i nakładka (na jezdni jest „pajęczyna”), modernizacja przynajmniej odcinka drogi od dawnej szkoły we Włókach do Piączyna. O planach dot. ułożenia chodników przy drogach powiatowych mówił na ostatnim posiedzeniu wspólnym komisji. Za pomoc w zabieganiu o chodnik w N. Łubkach dziękował radnemu B. Matczakowi. Realizowane będą modernizacje dróg powiatowych w Pilichówku i w Krubicach Starych, gdzie został już pozytywnie rozstrzygnięty przetarg. P. Wójt dziękuje za wyrozumiałość Urzędowi Marszałkowskiemu, który wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji drogi w Krubicach Starych do 20.11.br. Poza tym informował o pozyskaniu ponad 55 tys. zł. środków zewnętrznych na tablice multimedialne do szkół. Jest to projekt rządowy. Informował o pozytywnym zakończeniu procedury zaciągnięcia przez gminę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 123 tys. zł. na realizację zadania „ Budowa studni głębinowej wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Łubkach”. Uchwałę w tej sprawie podejmowała Rada Gminy. Zgodnie z zawartą umową 30% tej pożyczki zostanie umorzona pod warunkiem przeznaczenia środków na cele związane z ochroną środowiska i gmina ten warunek spełni. Wójt Gminy informował, że dzięki kreatywności p. kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgłosił się do nas Dom Pomocy Społecznej „Mecenat”, który będzie realizował projekt pn.: ”Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej osobom niesamodzielnym 60+ z powiatu płockiego i m. Płocka” w okresie od 01.11.br. do 30.09.2019r. Projekt ten będzie realizowany nieodpłatnie i skorzysta z niego 12 mieszkańców naszej gminy. W ramach realizacji projektu DPS zatrudnił też dwie osoby do pracy z terenu naszej gminy. Przekazał też informację o rozpoczętej modernizacji wejścia do budynku Urzędu Gminy. Firma zewnętrzna wykona prace do stanu surowego zamkniętego. Prace wykończeniowe wykona Gospodarka Komunalna, dzięki czemu zostaną zaoszczędzone wymierne środki finansowe. Modernizacja wejścia została spowodowana przede wszystkim obwiązującymi normami dot. budynków użyteczności publicznej, przepisami bhp i p.poż.
       Radny R. Sztendur prosił o możliwie szybkie zajęcie się sprawą sprzedaży lokali mieszkalnych w tzw. czworaku w Worowicach. Sam opowiada się za sprzedażą tych lokali najemcom.
Przewodn. Rady Gminy informował, że powyższa sprawa była omawiana na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji a decyzji wiążących nie podejmowano jedynie z uwagi na nieobecność na posiedzeniu radnego z Worowic.
Wójt Gminy stwierdził, że skoro znana jest już opinia radnego R. Sztendura w sprawie sprzedaży lokali w Worowicach a wcześniej radni pozostali też byli jednomyślni, to przekaże swoim pracownikom sprawę do realizacji. Prosił radnych o przemyślenia nt. zasad sprzedaży tych lokali. Zagadnienie zostanie przedyskutowane na jednym ze wspólnych posiedzeń komisji.
       Radny B. Matczak podkreślił, że zakończone sukcesem zabiegi o przeznaczenie zewnętrznych środków finansowych na modernizację dróg powiatowych na terenie naszej gminy to zasługa przede wszystkim Wójta Gminy. Zwrócił się z zapytaniem do p. Kierownik MUW – Delegatura w Płocku z zapytaniem o środki wojewody w związku z nawałnicą w dniu 10.08.br.
Pani Kierownik informowała, że środki praktycznie już zostały uruchomione.
       Radny B. Matczak interesował się wycinką drzew, głównie w zabytkowych alejach na terenie gminy.
Wójt Gminy informował o zasadach obowiązujących przy wycince drzew, także przy drogach powiatowych. Jeśli właścicielem gruntu, na którym rosną drzewa jest gmina zezwolenie wydaje starostwo, a na gruntach powiatowych – gmina. Przed wydaniem pozwolenia przy drodze powiatowej rozpatruje się, czy dane drzewo kwalifikuje się do usunięcia. Czasami wydaje się mieszkańcom, że określone drzewo powinno być usunięte a nie jest, bo nie zagraża bezpieczeństwu. Mieszkańcy dziwią się, że są np. dwa drzewa obok siebie i jedno z nich jest wycinane a drugie nie mimo, że jest np. skarłowaciałe. Usunięcie drzewa zawsze następuje na podstawie oględzin dokonywanych przez pracownika i gdy drzewo jest chore, suche dokonuje się wycinki. Sprawy wycinki rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli chodzi o pas drogowy to tu generalnie wszystkie drzewa wycina się jedynie przy modernizacji drogi tak, aby miała ona odpowiednie parametry.
P. Wójt domyśla się o jakich drzewach myśli radny B. Matczak, widział jak są poznaczone i czeka na wniosek.
Radny przyznał, że o te drzewa chodzi. Przestrzegał, żeby pochopnie nie wydawać decyzji.
       Radny B. Matczak zwrócił się do p. kierownik MUW - Delegatura w Płocku z zapytaniem o rekompensaty dla straży uczestniczących w akcji w dniu 10.08.br. – uszkodzeniu uległa część sprzętu.
P. Kierownik odpowiedziała, że prawdopodobnie w powyższej sprawie zorganizowane zostanie spotkanie ze strażami.
       Radny B. Matczak mówił o kopaniu studni głębinowych przez rolników stwierdzając, że wydaje się, że wykonuje się je bez kontroli i stosownych pozwoleń.
Sekretarz Gminy przypomniał, że w sprawie wykonywania studni głębinowych UG wystosował do mieszkańców okólniki z informacjami.
Wójt Gminy odpowiedział, że skoro jest taka potrzeba okólniki zostaną ponowione a informacje dot. budowy studni głębinowych zostaną też zamieszczone w Kurierze Gminy. P. Wójt zwrócił uwagę, że nie w pełni wykorzystywany jest system powiadamiania i ostrzegania SISMS. Jest to najszybsza i najprostsza forma komunikacji. Jeżeli okólniki nie dochodzą, to czemu mieszkańcy nie korzystają z tej formy przekazu? Wystarczy podać numer telefonu i sms – owo będziemy przekazywać informacje. Następnie informował o podpisanym z inicjatywy p. Wójta liście intencyjnym z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie gazyfikacji gminy. List ten został sporządzony w związku z planowanym rozwojem sieci gazowej i stanowi podstawę rozpoczęcia prac analitycznych i projektowych, mających na celu realizację inwestycji. Mieszkańcy mogą wypełniać ankiety. Na razie wypełnionych ankiet wpłynęło niewiele i dlatego p. Wójt apelował o ich wypełnianie i składanie do UG, bo gazyfikacja gminy możliwa jest przy odpowiednio wysokim zainteresowaniu mieszkańców.
       Wicedyrektor MODR w Warszawie informował, że plany rządowe dot. gazyfikacji są takie, by gaz przypływał do Polski statkami a na terenie kraju w poszczególnych rejonach byłyby wybudowane duże zbiorniki na gaz.
       Radny B. Matczak pytał o realizację ustawy antysmogowej.
Wójt Gminy informował, że ustawa została dopiero co przyjęta przez parlament i potrzeba czasu na zapoznanie się z jej przepisami. Na pewno w ustawie są zapisy dot. okresu przejściowego.
       Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami p. Wójt opuścił salę obrad.

Punkt 7.
       W imieniu Wójta Gminy propozycję poprawki wniosła Skarbnik Gminy wnioskując aby po punkcie c. wprowadzić projekt uchwały „w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/XXVII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. Radni otrzymali projekt uchwały. (wniosek przyjęto jednogłośnie – 14 za).

a)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2031. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2017r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Radny B. Matczak zapytał, czy nie popełnimy błędu podejmując uchwałę o obligacjach.
Radny K. Przepiórski stwierdził, że obligacje są korzystniejsze od zaciągania kredytu, ale czy podejmując tę uchwałę nie dochodzimy „do ściany”, bo zobowiązania dotyczą 2032r. Czy obligacje nie są formą ucieczki?
Skarbnik Gminy informowała, że obligacje to absolutnie nie jest forma ucieczki a podęcie tej uchwały to nie jest błąd tylko jest to korzyść dla gminy. Zagrożenia dla finansów gminy nie ma i nie będzie. Gmina w ubiegłym roku nie zaciągnęła w ogóle kredytów, chociaż planowaliśmy kwotę ok. 1.700.000 zł. i nasz dług jest znacznie niższy niż był zakładany. Z własnych środków zostały uregulowane wydatki inwestycyjne na kwotę ok. 800.000 zł. i rat kapitałowych kredytów. Dzięki temu wypracowaliśmy nadwyżkę operacyjną w kwocie ok. 1.200.000 zł. co poprawiło nam wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W br. planowany kredyt do zaciągnięcia to kwota ok. 1.600.000zł. i nie jest powiedziane, że zaciągniemy go w całości. Emisję obligacji planujemy w latach 2017 – 2018r. W 2017r. w kwocie 200.000 zł na pokrycie deficytu, a w kwocie 140.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, czyli spłacilibyśmy o kwotę 140.000 zł. więcej niż zakładaliśmy wcześniej. Natomiast wpływy z emisji obligacji w 2018r. przeznaczymy na wkład własny na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych. Podkreśliła, że z obligacji korzystają już inne gminy, część gmin przymierza się do emisji obligacji. Główny powód zainteresowania obligacjami gmin jest taki, że jest to znacznie korzystniejszy sposób pozyskania środków finansowych niż tradycyjne kredyty bankowe. Wynika to przede wszystkim z ich elastyczności. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej gminy.
       Rada Gminy (13 za, przy 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy (13 za, przy 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/XXVII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Bulkowie. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Blichowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Blichowie Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie twierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowych Łubkach. Podjęta uchwała w załączeniu
do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu

       Radny K. Przepiórski, pytał czy w związku z reformą oświaty i podejmowanymi uchwałami przewidziane są konkursy na dyrektorów szkół.
Inspektor ds. oświaty informowała, że obecnie takiej potrzeby nie ma, ponieważ swoje stanowiska dyrektorzy sprawują do 2018 i 2019r. Ewentualne konkursy czy przedłużenia powierzenia stanowisk będą miały miejsce w w /w terminach.

i)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 54, część 204, część 176 (droga), 55/1, 55/3, 55/4 położonych w miejscowości Sochocino - Praga w obrębie geodezyjnym 0028 Sąchocino Praga i działek nr ewid. 1, 3, 4, część 5 (droga), część 121 położonych w miejscowości Sochocino - Czyżewo w obrębie geodezyjnym 0027 Sąchocino Czyżewo w gminie Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

k)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Bulkowo i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

       Radny B. Matczak pytał o planowany podział klasy VII w SP w Bulkowie.
Przewodn. RG informował, że wyjaśnienie nt. temat przedstawił p. Wójt na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji.
Radny B. Matczak wypowiedział się nt. przyznawania środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na gabinety rehabilitacji. Te środki powinny trafiać także do gabinetów na wsi, bo inaczej rolnicy nadal będą zmuszeni jeździć na rehabilitację do Płocka czy do Warszawy.
Kierownik MUW – Delegatura w Płocku informowała, że placówki rehabilitacyjne z Płocka po prostu wygrywają przetargi na środki z NFZ.
Radny K. Przepiórski wyjaśniał, że gabinety z terenów wiejskich praktycznie nie mają szans na te środki, bo placówki z miast już na wstępie, za kontynuację świadczeń otrzymują dodatkowe punkty co stawia je w pozycji uprzywilejowanej. Np. w Nowych Łubkach jest sprzęt rehabilitacyjny z najwyższej półki, ale placówki takie nie mogą się przebić, mimo że ceny zabiegów są niższe niż w Płocku. Dobrym rozwiązaniem byłoby rozdzielenie Płocka od terenu.
       Inspektor ds. rady gminy przekazał radnym „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Bulkowo w roku szkolnym 2016/2017” jak również informował o pismach w sprawie wyborów uzupełniających ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku oraz o piśmie Urzędu Skarbowego w Płocku w sprawie analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2016r.

Punkt 8.
       Punkt został zrealizowany w punktach 5, 6 porządku obrad.

Punkt 9.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XXX – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo. Obrady zakończono ok. godz. 12.45.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                                Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                                Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi