Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXI/17
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXI/17

Protokół Nr XXXI/17
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 05 grudnia 2017r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Płocku p. Krzysztof Ławniczak
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radny Powiatu Płockiego p. Andrzej Kuliński
- Mieszkańcy gminy – 2 osoby.

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2018r.:
a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
b) obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
d) wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych Budynku Gimnazjum w Blichowie”
b) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2031
c) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2017r.
d) zmiany uchwały Nr 136/XVIII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 09 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w gminie Bulkowo obręb Worowice
e) przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2022
f) przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2025
g) powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławnika sądowego
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       W imieniu Wójta Gminy poprawkę do porządku obrad wniósł Sekretarz Gminy prop. umieszczenie w punkcie 8g projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w gminie Bulkowo, obręb 0033 Worowice. Projekt uchwały był omawiany na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji. Z uwagi na brak zgłoszeń kandydatów na ławnika wycofuje się projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławnika sądowego. (poprawki przyjęto jednogłośnie – 14 za).

Punkt 3.
       Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie (14 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.
27.10 – uczestniczył w święcie Terenowych Organów Administracji Wojskowej Województwa Mazowieckiego, które odbyło się w Sierpcu i była to 99 – rocznica powstania organów. Z rąk Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Płocku ppłk. Bogusława Okrasy oraz Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie ppłk. Kazimierza Mączki otrzymał pamiątkowy Ryngraf w dowód uznania za współpracę, za co serdecznie podziękował.
08.11 – uczestniczył w spotkaniu z radcami prawnymi w sprawie darmowych porad prawnych dla mieszkańców gminy. Porady będą udzielane w budynku byłej szkoły w Worowicach Najbliższe dyżury radców to 8 i 15 grudnia br. w godz. 13.00 – 15.00. Wszelkie informacje nt. temat zostaną zamieszone na stronach internetowych gminy.
10.11 – uczestniczył w VII Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Program artystyczny przygotowała szkoła w Nowych Łubkach za co p. Wójt serdecznie podziękował. Podziękowania przekazał ks. Dziekanowi Wł. Dzieńkowskiemu, gościom za przybycie i ich przedstawicielom. Podziękował szkołom, uczniom, harcerzom, druhom OSP, pocztom sztandarowym, radnym, sołtysom, mieszkańcom, V – ce Prezesowi Zarządu Gminnego OSP za grochówkę, paniom ze stołówki, pracownikom UG i Gospodarki Komunalnej i wszystkim tym, którzy włączyli się w przygotowania i uczestnictwo. Dla p. Wójta to b. ważne święto patriotyczne. Gminne Obchody tego święta organizowane są przede wszystkim z myślą o młodych pokoleniach. 11.11. na terenie 5 gmin (Bulkowo, Radzanowo, Bodzanów, Wyszogród, Mała Wieś) odbył się również rajd patriotyczny, w którym uczestniczyło ponad 100 pojazdów. Projekt objęło patronatem starostwo. Pojazdy zatrzymywały się w miejscach pamięci. Głównym organizatorem był p. W. Janowski – Groszek OFF ROAD za co p. Wójt serdecznie podziękował. Przekazał też podziękowania współorganizatorom rajdu.
14.11 – spotkał się z osobą odpowiedzialną za rekrutację pracowników do sklepu sieci Dino, który powstaje w Bulkowie. Na 14 przyjętych osób, 12 jest z terenu naszej gminy. Jednocześnie p. Wójt po raz kolejny informuje, że wobec nowego podmiotu nie były i nie będą zastosowane jakiekolwiek ulgi podatkowe i prosił wszystkich o dementowanie nieprawdziwych informacji jakie pojawiają się nt. temat.
15.11 – uczestniczył w kongresie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
20.11 – wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy odwiedził mieszkańców gminy z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego, a o godz. 13.00 uczestniczył w odbiorze technicznym drogi w Krubicach Starych. Poinformował, że w dniu 6.12. odbędzie się odbiór oficjalny tej inwestycji, na który wszystkich zaprosił.
21.11 – uczestniczył w „Dniu pracownika socjalnego”.
22.11 – uczestniczył w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi” z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Podczas konferencji rozmawiano o zapewnieniu ochrony polskiej wsi przy procesie zmiany Konstytucji. P Wójt miał zaszczyt osobiście przywitać się i zamienić zdanie z p. Prezydentem.
27.11 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
28.11 – uczestniczył w konferencji Energi – Operator. Podczas spotkania poruszył sprawę reakcji na niebezpieczeństwo wynikające z niezabezpieczonych będących pod napięciem przewodów elektrycznych leżących na ziemi, co miało miejsce podczas huraganu. Reakcja firmy była b. powolna i mogło wydarzyć się nieszczęście. Był przypadek porażenia psa, bo przewody elektryczne leżące za ziemi nie były zabezpieczone, ale tu akurat reakcja dyrektora regionu była szybka i za to p. Wójt podziękował. B. dobrze układa się współpraca z p. M. Gontarkiem. Proponował uruchomienie „gorącej linii” pomiędzy gminami a zakładem, aby w trybie pilnym usuwane były takie zagrożenia, bo tu przecież chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Ta propozycja spotkała się z dużą aprobatą uczestników konferencji.
29.11 – uczestniczył w oględzinach drogi w Krubicach Starych. Przedmiotowa droga została wytypowana do kontroli przez UM. Kontrola trwała 5 dni. W tym dniu był również w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie.
30.11 – 01.12 – uczestniczył w szkoleniu Wójtów, Burmistrzów.
       Pan Wójt przypomniał, że Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo. Informował, że trwa montaż lamp ulicznych wynegocjowanych przy zawieraniu nowej umowy i wkrótce zaczną świecić. Prosił o cierpliwość. Rozstrzygnięty został przetarg na odśnieżanie dróg gminnych. Złożono dwie oferty. Wygrała firma z Gumina z ceną 115 zł. netto za 1 godzinę pracy sprzętu. Druga oferta zawierała ceny 118 zł. netto, 138 zł. netto i 170 zł. netto za 1 godz. pracy w zależności od rejonu odśnieżania. Do odśnieżania użyty też zostanie sprzęt gminny. Mamy jeden pług więcej niż przed rokiem tj. przy Starze 200 w OSP w Nowych Łubkach.

Punkt 5.
       Jednogłośnie (14 za) zdecydowano o nieodczytywaniu protokołów z międzysesyjnych posiedzeń komisji Rady Gminy. Protokoły są do wglądu w Biurze Rady Gminy.

Punkt 6.
       Radny B. Matczak pogratulował p. Wójtowi odznaczenia, jakie otrzymał podczas święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej Województwa Mazowieckiego. Podziękował p. Wójtowi na regulacje płac, wszyscy są zadowoleni. Takiej regulacji nie było od kilku lat i dobrze, że to właśnie nastąpiło. W społeczeństwie jest to różnie odbierane, ale trzeba pamiętać, że pracownicy z wyższym wykształceniem zarabiali ok. 1400 zł., a jeśli pracują b. dobrze to powinno się ich odpowiednio wynagradzać. Informował, że w najbliższą sobotę w Staroźrebach odbędzie się zbiórka krwi. Dziś zaczyna się remont drogi w Pilichowie i można podstawiać przyczepy do odbioru ziemi.
Wójt Gminy informował, że od 2018r. wzrasta najniższa krajowa i w zasadzie w niektórych przypadkach dochodziłoby do sytuacji, że pracownik otrzymywałby niższe wynagrodzenie niż najniższa krajowa, praktycznie na poziomie minimalnym. Nie jesteśmy gminą zamożną, ale żeby UG dobrze i sprawnie funkcjonował muszą być kompetentni pracownicy. A przecież osoby te też mają swoje rodziny i muszą je utrzymać. Stagnacja w płacach trwała u nas kilka lat i wkrótce mogłoby dojść do sytuacji, że następowałaby duża rotacja wśród pracowników. Chcieliśmy to unormować. Wielu ludzi z wyższym wykształceniem i kilkuletnim stażem zarabiało b. mało, na poziomie najniższej krajowej.
Radny M. Józwiak stwierdził, że argumentacja p. Wójta w sprawie regulacji płac jest niepodważalna. To się pracownikom należało i należy jeszcze pomyśleć o pracownikach szkół, bo te osoby mają b. niskie pensje.
       Radny B. Matczak informował, że na różnych spotkaniach przewija się sprawa odszkodowań dla rolników za grunty przejęte pod drogi. Tłumaczy ludziom, że takie sprawy najlepiej załatwiać polubownie, za porozumieniem i bez wypłacania odszkodowań. Przecież gmina i tak ponosi koszty wytyczenia czy notariusza. Przypomniał, że za kadencji poprzedniego Wójta jednej osobie wypłacono odszkodowanie za grunty i stworzony został precedens, który ludzie pamiętają. Jak ktoś przekaże np. 1 ar gruntu na drogę to chyba nic się nie stanie. Drogi remontuje gmina, a przecież tymi drogami jeździ też ciężki sprzęt rolniczy. Powinna być uchwała Rady Gminy, że gmina odszkodowań nie płaci.
Wójt Gminy zapewnił, że odkąd jest Wójtem nigdy nie wypłacono odszkodowania czy innej rekompensaty za przekazane grunty. Przy pomiarach dróg w wielu przypadkach okazywało się, że droga biegnie w gruntach rolników. W wielu przypadkach trzeba było organizować zebrania, aby droga posiadała odpowiednie parametry i do tej pory było duże zrozumienie dla sprawy ze strony rolników. Wyraził wdzięczność mieszkańcom za taką postawę. Przyjęta został określona strategia a gminy nie stać na wypłacanie odszkodowań. Gmina pokrywa koszty geodety, notariusza, rolnik otrzymuje gotowy akt i nowy wymiar podatku. P. Wójt nie zna wspomnianego przypadku wypłacenia odszkodowania przez poprzedniego Wójta. Musimy mieć świadomość, że gdyby w przyszłości zdarzyło się, że rolnik przekaże jakiś duży obszar gruntu - np. 0.5 ha, to byłaby to sytuacja wyjątkowa, do osobnego rozpatrzenia. Zdarzały się też sytuacje odwrotne, że droga była w gruncie rolnika a rolnik jeszcze płacił za nią podatek. Za pomoc w omawianej sprawie p. Wójt podziękował radnym oraz sołtysom.
       Radny M. Józwiak poruszył sprawę worywania się w drogi, co niestety nie jest rzadkie. Jako przykład podał odcinek drogi we Włókach. Za takie postępowanie powinny być kary.
Wójt Gminy zgodził się z radnym w sprawie nakładania kar za worywanie się w drogi. Często widać, że świeży żwir leży między skibami. Wymieniony przypadek dotyczy drogi powiatowej i gmina takie rzeczy zgłasza do powiatu.
       Radny B. Matczak poruszył sprawę wywożenia śmieci do lasów. W lesie w Słupcy leżą np. części samochodowe, tapicerka - ogólnie odpady z warsztatu samochodowego oraz odpady RTV. Tym powinno zająć się nadleśnictwo.
Wójt Gminy informował, że podobna sytuacja w lesie miała już kiedyś miejsce i nadleśnictwo jako właściciel terenu dokonało uprzątnięcia. Dziwne są zachowania polegające na wywożeniu i wyrzucaniu odpadów w różne miejsca, bo przecież odpady zabiera regularnie firma Remondis a wszyscy i tak uiszczają miesięczna opłatę z tego tytułu. To samo dotyczy zanieczyszczania przydrożnych rowów, które musimy sprzątać po każdej zimie.
       Radny B. Matczak pytał, czy gminę dotyczy przyjęta ustawa antysmogowa, o ewentualną wymianę pieców c.o. z tego tytułu. I co można zrobić, aby ludzie nie palili w piecach materiałami szkodliwymi.
Wójt Gminy odpowiedział, że informację nt. przepisów antysmogowych przekaże na następnej Sesji Rady Gminy.
Sekretarz Gminy dodał, że uchwała antysmogowa Województwa Mazowieckiego jest drugą jaka powstała w Polsce. W przepisach są różne regulacje, także dotyczące starych pieców c.o. Mówi się też o planach dofinansowania wymiany pieców, bo przecież nie wszystkich stać na zakup nowego.

Punkt 7.

a)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) zdecydowała o przyjęciu maksymalnej stawki ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w związku z czym uchwała o jej obniżeniu nie została podjęta. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

      Powyższe uchwały przyjęto z uwzględnieniem autopoprawek przyjętych na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27.11.br.

Punkt 8.
a)
       Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych Budynku Gimnazjum w Blichowie”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Skarbnik Gminy wniosła o uwzględnienie w projektach uchwał w punkcie a. oraz b. kwoty 88.534 zł. jaka wpłynęła od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze. Decyzja w tej sprawie do UG wpłynęła dzień przed Sesją.
Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2031 z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Skarbnika Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

c)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2017r. z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Skarbnika Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 136/XVIII/16 Rady Gminy Bulkowo z dnia 09 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w gminie Bulkowo obręb Worowice. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2022. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie nie było.

f)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2025. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w gminie Bulkowo, obręb 0033 Worowice. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
       Ten punkt został zrealizowany w punkcie 6 porządku obrad.

Punkt 10.
       Radny B. Matczak stwierdził, że w telewizji podano informację, iż nasza gmina nie otrzymała odszkodowania za straty w majątku gminy podczas ostatniego huraganu, a inne gminy dostały wysokie odszkodowania.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że ta sprawa została omówiona i wyjaśniona na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji.
Wójt Gminy informował, że jeśli chodzi o straty w mieniu komunalnym, to nasza gmina praktycznie ich nie poniosła – były to straty b. niewielkie. Straty ponieśli natomiast mieszkańcy i Ci w dużej mierze otrzymali pomoc od Wojewody, Miasta Płocka i Gminy Bulkowo. Staraliśmy się o pomoc dla poszkodowanych i sami jej udzielaliśmy. Inne gminy, ponieważ miały straty w majątku własnym to otrzymały pomoc od innych instytucji. My nie mieliśmy znacznych strat i nie uprawniało to nas do występowania o pomoc. Jeżeli byłyby takie okoliczności, to takie szkody oceniała specjalna komisja i musiały być znaczne w stosunku do budżetu, by je zakwalifikowano do przyznania odszkodowania. Informował, że dopiero po wykorzystaniu rezerwy kryzysowej można było ubiegać się o dalsze środki zewnętrzne a u nas takiej sytuacji nie było. Gdyby zaistniała, na pewno upomnielibyśmy się o pomoc. Chyba powinniśmy cieszyć się, że nie ponieśliśmy większych strat, a raczej w ogóle, w mieniu komunalnym, bo przyznawane odszkodowania rzadko pokrywają w 100% poniesione straty a są jeszcze utrudnienia w korzystaniu z uszkodzonego gminnego mienia.
       Radny B. Matczak zapytał, czy członkowie komisji szacującej straty na terenie gminy po nawałnicy mieli zapłacone za swoja pracę, bo Wójt jednej z gmin mówił, że on zapłacił.
Wójt Gminy informował, że członkowie komisji nie otrzymali żądnego wynagrodzenia za wyjątkiem jednej osoby tj. specjalisty ds. budownictwa, która nie jest pracownikiem UG. Po nawałnicy gmina ruszyła w teren natychmiast i byliśmy jedną z pierwszych gmin, które sporządziły i przekazały protokoły strat. Wypłacaliśmy zasiłki celowe, przyszły środki od Wojewody, pomocy finansowej udzieliło. m. Płock. Na ostatniej Sesji kierownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Płocku informowała, że prawdopodobnie zorganizowane zostanie spotkanie ze strażami w sprawie rekompensat dla jednostek uczestniczących w akcji w dniu 10.08.br.
Sekretarz Gminy dodał, że w komisji szacującej straty na terenie gminy powołanej na wniosek Wójta Gminy Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego uczestniczyli m.in. przedstawiciele Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, Urzędu Gminy. Często praca wykonywana była po godzinach. W takich przypadkach pracownikom przysługuje zwrot wypracowanych godzin a wynagrodzenie jak powiedział p. Wójt otrzymał jedynie ekspert ds. budownictwa. Wojewodzie przedkłada się harmonogram przeprowadzanych prac i cała praca komisji jest pod kontrolą, musi być udokumentowana np. poprzez wykonywanie zdjęć.
Wójt Gminy podziękował za pracę w komisji wszystkim osobom, szczególnie członkom Izby Rolniczej p. Dariuszowi Myzi, który był przewodniczącym komisji oraz p. Benedyktowi Chmielewskiemu, którzy pracowali bez gratyfikacji, często odsuwając na później swoje prywatne obowiązki.
       Sołtys soł. Nadułki zapytała o przyszłość dworku w Nadułkach oraz o plany dot. mieszkańców tej nieruchomości w przypadku jej sprzedaży.
Wójt Gminy przypomniał, że już w 2012r. rozpoczęły się zabiegi o możliwość sprzedaży nieruchomości. UG nawiązał kontakt z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, ale niestety sprawa tam utknęła. A szkoda, bo wówczas były osoby zainteresowane zakupem. Dopiero w 2017r., po interwencji p. Wójta sprawą zajął się Wicewojewoda p. S. Dąbrowski. Wojewoda wydał stosowną decyzję i obecnie brak jest przeszkód prawnych do podjęcia procedury sprzedaży tego obiektu. Wójt podziękował p. Wojewodzie i Urzędowi Wojewódzkiemu za pozytywne zakończenie sprawy co było ciężkie jeszcze przed dwoma laty. Gmina chce ogłosić przetarg. Prosił, aby uspokoić mieszkańców budynku gdyż nie zostaną pozostawieni sami sobie.
       Radny B. Matczak zwrócił się do Radnego Powiatu p. A. Kulińskiego z pytaniem o wysokość środków finansowych w budżecie powiatu na drogi powiatowe na terenie gm. Bulkowo. Zapytał też o sprawę budowy dużej chlewni na terenie gminy oraz kurników w gm. Staroźreby, dodając, że ten smród blisko nas funduje nam m.in. Senator z Platformy Obywatelskiej.
Radny Powiatu p. A. Kuliński informował, że na terenie gm. Bulkowo powiat planuje remont drogi powiatowej do Kobylnik. Pogratulował p. Wójtowi sprawności w działaniu dot. modernizacji drogi w Krubicach Starych. Gmina miała b. mało czasu na realizację zadania a jednak tego dokonała. Aktualnie z firmami na inwestycjach jest coraz trudniej rozmawiać, aby utrzymać cenę wolą one płacić kary niż przystępować do realizacji zadania. Tak jest w powiecie - firmy wygrały przetargi, ale nie wykonują prac. Ceny są b. wysokie - 1km drogi to już nie 300 ale 500 tys. zł. Zrealizowanie w tak krótkim czasie drogi w Krubicach Starych to duży sukces p. Wójta. Informował ponadto, że z okazji Światowego Dnia Turystyki Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs, w którym został uhonorowany Certyfikatem jako jedyny samorządowiec za organizację wycieczek, wyjazdów itp. Generalnie uhonorowane zostały duże ośrodki jak np. muzea czy duże firmy. Informował, że w starostwie można składać wnioski o niewielkie dofinansowanie w wysokości ok. 2 – 3 tys. zł. na organizację imprez. W powiecie przyjmuje też Rzecznik Konsumenta. Informował również o planowanych turniejach piłki nożnej i siatkówki.
Sekretarz Gminy przypomniał, że Rzecznik Konsumenta już od dawna w każdy ostatni czwartek tygodnia przyjmuje w naszej gminie i mieszkańcy mogą korzystać z jego porad.
       Wójt Gminy podziękował za gratulacje w związku z realizacją drogi w Krubicach Starych. Pogratulował Certyfikatu p. A. Kulińskiemu. Informował, że w sprawie budowy chlewni w Daniszewie były protesty mieszkańców. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy jest negatywna. Inwestor odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Z tego co wiadomo SKO po raz drugi przekładało termin odpowiedzi prosząc inwestora o uzupełnienie dokumentacji i wypowiedzenie się w kwestiach raportu.
Sprawą dot. budowy 10 kurników na 77 tys. sztuk drobiu każdy na terenie gm. Staroźreby został obarczony Wójt Gminy Bulkowo, ponieważ Wójt Gminy Staroźreby jest stroną w postępowaniu. W sprawie tej inwestycji wpłynął do UG protest mieszkańców. Obecnie trwają procedury w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w Sanepidzie i zobaczymy jakie będą decyzje. Zaangażowany jest też Urząd Marszałkowski, który wyda stosowną opinię w tej sprawie. Trudno powiedzieć jak potoczą się losy planowanej inwestycji. Jeśli procedury zakończą się pozytywnie to dalej jest kwestia wydania decyzji o warunkach zabudowy, następnie pozwolenie na budowę. Sprawa różnie może potrwać w czasie, nawet lata. Niestety tym zagadnieniem obciążono Wójta Gminy Bulkowo i jest to też duże obciążenie dla UG, bo przecież pracownik musi prowadzić dokumentację i zajmować się sprawą. Tu duże podziękowania należą się Referentowi ds. rozwoju, planowania przestrzennego i ochrony środowiska p. J. Stanisławskiej.
Sekretarz Gminy dodał, że dokumenty dot. omawianego zagadnienia publikowane są na bieżąco w BIP – ie Gminy Bulkowo i każdy może się z nimi zapoznać.
       Radny B. Matczak podziękował p. Wójtowi za spowodowanie, że Star 200 w OSP w Nowych Łubkach będzie miał podczepiony pług do odśnieżania. Za poprzedniego Wójta podobno nie można było tego zrobić. Za przychylne decyzje dla gm. Bulkowo dziękował Staroście i Zarządowi Powiatu. Poruszył problem stomatologa dla mieszkańców a przynajmniej dla dzieci w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Na 5 gmin jest zalewie ½ etatu. Brak jest też na wsiach lekarzy - specjalistów przyjmujących w ramach NFZ. Powinniśmy to oprotestować. Stwierdził, że m.in. z powodu trucia przez Orlen w Płocku występuje b. duża umieralność.
       Radny T. Tybuś prosił o wyregulowanie czasu świecenia lamp ulicznych w Blichowie, bo rano gasną, gdy jest jeszcze ciemno.
Wójt Gminy informował, że zajmie się tym. Prosił, aby mieszkańcy zgłaszali nieprawidłowości w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego bezpośrednio do Energi – będzie to wzmocnienie głosu gminy. UG też na bieżąco zgłasza nieprawidłowości w funkcjonowaniu oświetlenia, ale ciągle są z tym problemy. Niestety tak to bywa, kiedy stroną jest monopolista – współpraca z nim jest b. ciężka. Na temat współpracy z Energą Wójtowie często rozmawiają na spotkaniach, ale niestety niewiele się dzieje. Ceny usług rosną a ich jakość nie podnosi się. Co do ochrony zdrowia to jest postęp, ponieważ we wszystkich naszych szkołach będą funkcjonować gabinety medyczne. Otrzymaliśmy dofinansowanie na wyposażenie trzech, wkrótce powinny przyjść środki na czwarty. Zobaczymy co da się zrobić z obsługą stomatologiczną. Przypomniał, że jeszcze niedawno szkoły nie miały nawet pedagoga a dziś on jest. Pan Wójt prosił też radnych, sołtysów o propagowanie systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS. Do tej pory w bazie jest zaledwie ok. 100 numerów. Jest to b. dobre i skuteczne narzędzie komunikacji, a przecież wielu mieszkańców od dawna skarży się, że nie docierają do nich okólniki. Dlaczego nie zapisują się do systemu?.
       W protokole odnotowuje się, że w trakcie wystąpienia Wójta Gminy salę obrad, po uprzednim usprawiedliwieniu się opuścił radny R. Sztendur.
       Radny powiatu A. Kuliński potwierdził b. trudną współpracę z Energą. Wygląda to tak jakby byli oni tylko od brania pieniędzy. Na terenach wiejskich jest też problem z rehabilitacją w ramach NFZ. Sprawą obiecał zająć się Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych p. W. Szmulewicz.
       Radny B. Matczak pytał o wycieczkę do Brukseli, jej koszt i organizację, bo w terenie mówią, że gmina poniosła znaczne koszty.
Wójt Gminy informował, że pomysł zorganizowania wycieczki do Brukseli pojawił się na Dniach Bulkowa i była to propozycja Posłanki do Europarlamentu p. J. Pitery, która była zachwycona działalnością społeczną mieszkańców, prezentowanymi wystawami. Zaproponowała takim osobom wyjazd w celu zwiedzania Europarlamentu tj. członkom Klubu Sportowego Zjednoczeni – Bulkowo, stowarzyszeń „Nasza Przyszłość” i „Barwne Maki”, Klubu Seniora i Koła Gospodyń Wiejskich we Włókach. Gmina nie była beneficjentem wyjazdu. Oczywiście wszystkie koszty zostały pokryte przez p. europoseł. Wyjazd doszedł do skutku i gmina nie poniosła tu jakichkolwiek kosztów. Łącznie z terenu naszej gminy pojechało 14 osób, nie pojechali jedynie przedstawiciele KS Zjednoczeni.
       Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Radnemu Powiatu p. A. Kulińskiego otrzymania Certyfikatu. Podkreślił, że p. A. Kuliński to jedyny Radny Powiatu Płockiego z naszego okręgu wyborczego, który często uczestniczy w Sesjach Rady Gminy Bulkowo.

Punkt 11.
Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XXXI –ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 12.00.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                             Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                             Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi