Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXII/17
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXII/17

Protokół Nr XXXII/17
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 28 grudnia 2017r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 11. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku p. Grzegorz Grabowski.

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2017r.
       b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032
       c) uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2018r.
       d) zapewnienia wspólnej obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Bulkowo
       e) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębach Gniewkowo, PGR Gniewkowo i Pilichowo – na poszerzenie dróg gminnych
       f) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018r.
       g) przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2018 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia Sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Do proponowanego porządku obrad autopoprawkę zgłosił Przewodniczący Rady Gminy wnosząc o umieszczenie w punkcie 7h. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 217/XXVIII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu dla projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na części nieruchomości gminnej w obrębie Bulkowo Butary. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez radnych na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 19.12.br. (poprawkę przyjęto jednogłośnie – 11 za).

Punkt 3.
       Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (11 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.
6.12 – uczestniczył w odbiorze modernizacji drogi powiatowej w Krubicach Starych. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej drogi oraz mieszkańcom, którzy licznie przybyli na odbiór inwestycji.
07.12 - uczestniczył w zakończeniu projektu starostwa powiatowego pn. „Budowa Partnerstwa Lokalnego”, które odbyło się w Cekanowie.
12.12 – uczestniczył w odbiorze termomodernizacji budynku OSP w Worowicach.
13.12 – był w Sądzie Okręgowym IV Wydziale Cywilnym Odwoławczym w sprawie ustanowienia drogi koniecznej w Starych Łubkach. Sprawa drogi ciągnie się już 4 lata. Uczestniczył jako strona w postępowaniu.
14.12 – uczestniczył w spotkaniu opłatkowym z Seniorami.
15.12 – uczestniczył w walnym zebraniu Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Bulkowie.
17.12 – uczestniczył w uroczystości z okazji 70 – lecia istnienia klubu sportowego Wisła Płock i 40 – lecia istnienia Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Podziękował za zaproszenie na uroczystość, podczas której z rąk prezesa otrzymał puchar za współpracę i krzewienie sportu wśród młodzieży. Złotą odznakę POZPN za zasługi w dziedzinie sportu otrzymał prezes klubu sportowego Zjednoczeni Bulkowo p. K. Jakubiak - p. Wójt złożył gratulacje. Nasza gmina wspiera sport m.in. przeznaczając w budżecie gminy środki finansowe na cele sportowe.
18. 12 – uczestniczył w Jasełkach w Punkcie Przedszkolnym we Włókach. W tym samym dniu podpisał akt notarialny w sprawie służebności przesyłu dla Energi Operator.
19.12 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
20.12 – uczestniczył w Jasełkach w Szkołach Podstawowych w Nowych Krubicach i w Blichowie.
21.12 – uczestniczył w Jasełkach w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach a następnie w spotkani opłatkowym radnych, sołtysów, strażaków, pracowników i osób współpracujących z gminą które odbyło się w remizie OSP w Pilichówku.
22.12 – uczestniczył w Jasełkach w Szkole Podstawowej w Bulkowie oraz w spotkaniu opłatkowym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starych Święcicach, w którym przebywają też mieszkańcy naszej gminy.
23.12 – uczestniczył w Wigilii OSP Bulkowo.
       Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.
       Pan Wójt kolejny raz zachęcał mieszkańców do korzystania z systemu SISMS. Prosił radnych, aby propagowali ten system. Przypomniał też o jutrzejszym spotkaniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii nt. ASF, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Bulkowie o godz. 9.30. W naszej gminie odbywają się też porady prawne: w byłej szkole podstawowej we Włókach - w poniedziałki i wtorki w godz. 9.00 – 13.00 i w byłej szkole podstawowej w Worowicach – tu najbliższe terminy dyżurów prawników to 5 i 19 stycznia, 2 i 16 lutego, 2 i 16 marca.2018r. bez spełniania żadnych kryteriów. Każdy zostanie przyjęty. Zaprosił również wszystkich mieszkańców na kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w dniu 14.01.2018r. w obiektach szkoły w Bulkowie. Finał koordynuje p. M. Józwiak.

Punkt 5.
       W okresie międzysesyjnym komisje nie odbywały posiedzeń. Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji w dniu 19.12. br. dostępny jest w BIP - ie Gminy Bulkowo.

Punkt 6.
       Radny R. Sztendur pytał, kiedy zaświeci lampa uliczna na zakręcie w Worowicach. Mieszkanka Szast prosi o pomoc w sprawie dojazdu do swojej posesji bo rolnik, który ma tam grunt zaoruje jej drogę. Informował, że zgłosił się mieszkaniec, który chętnie, gdyby nie była tym zainteresowana gmina uprzątnąłby gruz z przybudówki przy byłej szkole w Worowicach. Podziękował też p. Wójtowi za piękną remizę w Worowicach, wszyscy są b. zadowoleni. Zapytał o kuchnię i łazienkę w odnowionym budynku.
Wójt Gminy stwierdził, iż cieszy się, że mieszkańcy są zadowoleni z inwestycji w Worowicach. Nadmienił, że obiekt objęty jest 3 – letnim okresem gwarancyjnym. Informował, że prace dot. najpierw projektu, a później wykonania kuchni, szatni i łazienki w budynku OSP w Worowicach ruszą po nowym roku i mówił już o tym druhom na miejscu. Co do gruzu, to prawdopodobnie zostanie on wykorzystany na drogi gminne i następnie będzie przysypany żwirem. Jeśli go nie wykorzystamy, to zainteresowany będzie mógł go zabrać. Ten rok jest wyjątkowy pod względem opadów deszczu i p. Wójt prosił o wyrozumiałość. Wiele dróg nie wytrzymuje takich warunków pogodowych. Niestety w wielu miejscach z powodu deszczów, podtopień nie wykopano buraków, ziemniaków czy nie sprzątnięto kukurydzy. To doskonale przedstawia wyjątkowość tego roku. Kierownik Gospodarki Komunalnej podejmował próby nawiezienia żwiru na niektóre drogi ale to nic nie dawało, było jeszcze gorzej, droga nie dawała się zajeździć. Gmina robi co może, by zachować przejezdność dróg, a nie we wszystkich gminach to się udaje. Staraliśmy się odwadniać drogi, wywożono ziemię z rowów, nawożono żwir, robiliśmy co tylko możliwe na przestrzeni ostatnich lat aby drogi były przejezdne. Niestety powybijały się doły, czy też miejscami jest błoto, ale na szczęście da się przejechać. Każdy remont o tym czasie okazuje się nieskuteczny a wręcz pogarsza stan więc prosi o cierpliwość do ustabilizowania się pogody. P. Wójt po raz pierwszy słyszy o problemach mieszkanki Szast z dojazdem do swojej posesji. Gospodarka Komunalna przekaże jaka powinna być szerokość drogi, żeby p. Radny mógł zainterweniować. Jeżeli interwencja okaże się nieskuteczna włączy się UG i zajmie tą sprawą. Lampa uliczna była ujęta w harmonogramie i tu p. Wójt prosił jeszcze o cierpliwość – lampa będzie świecić. Energa ma swoje procedury i takie rzeczy niestety trochę trwają.
       Radny B. Matczak zapytał, kiedy ktoś poniósł konsekwencje za niszczenie drogi a jako przykład podał drogę w Pilichówku. Nie powinno się wjeżdżać na takie drogi dużym tonażem, kiedy droga jest mokra. Mówił o przetrzymywaniu kiszonek i innych rzeczy w rowach - to nie powinno mieć miejsca. Niszczone są rowy i przepusty. Informował, że na drodze powiatowej w Pilichówku jest pilna potrzeba założenia przepustu, bo mieszkańców zalewa woda. Poza tym jest zima, spadł śnieg, na drogach było ślisko a drogowców w powiecie znów zaskoczyła zima.
Wójt Gminy informował, że już rozmawiano nt. przepustu na drodze w Pilichowie. To zależy od decyzji powiatu.
       Radny M. Józwiak mówił o potrzebie zakończenia zadania przy stawie w Bulkowie. Chodzi głównie o pomost. Staw jest głęboki i teren powinien być zabezpieczony. Kiedyś o realizacji tego zadania rozmawiano z firmą Wapo – Tech. Sprawa została zapomniana a koszt realizacji to mniej więcej 1.5 tys. zł.
Wójt Gminy informował, że skoro koszty są takiego rzędu, to zadanie można zrealizować z naszego budżetu w porozumieniu z firmą Wapo – Tech.
       Radny B. Matczak zastanawiał się nad przeznaczeniem na obszarze gminy strefy przemysłowej dla inwestorów tak, żeby inwestorzy mieli pewność, że nikt ich nie będzie skarżył.
Wójt Gminy informował, że takie zapisy może zawierać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i to jest możliwe do zrealizowania. Gmina aktualnie posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bulkowo.
       Radny B. Matczak stwierdził, ze gmina w jakiś sposób, np. poprzez plan zagospodarowania przestrzennego powinna zabezpieczyć się przed ekspansją dużych ferm drobiu czy trzody chlewnej. Wójt Gminy informował, że myśląc o takich rozwiązaniach, planie zagospodarowania przestrzennego należy pamiętać o kosztach. Niedawny taki plan dla kilku działek w m-ci Sochocino Praga to koszt dla gminy ok. 18. tys. zł. Im większy byłby obszar, im bardziej zurbanizowany teren, tym koszt byłby wyższy. Gdybyśmy chcieli przyjąć plan zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy to koszt wyniósłby prawdopodobnie kilkaset tysięcy złotych. Ale możliwe jest podjęcie działań w tym kierunku, które co prawda trwają w czasie, ale z dużym prawdopodobieństwem mogą zablokować powstawanie farm z dużą ilością zwierząt hodowlanych czyli wyeliminowanie tego czego nie chcemy. Nie ma pewności sukcesu ale pewne możliwości są przy tego typu rozwiązaniu.

Punkt 7.

a)
       Skarbnik Gminy wniosła o uwzględnienie w projekcie uchwały następujących kwot, które wpłynęły do UG już po wspólnym posiedzeniu komisji: 4.792 zł. – na świadczenie 500 plus, 11.012 zł. na wychowanie przedszkolne, 6.700 zł. na wyposażenie gabinetu profilaktyki lekarskiej. Informowała ponadto, że dochody gminy zwiększyły się o 25.000 zł. w stosunku do planowanych z tytułu wpływu zaległości za wodę i tę kwotę prop. przeznaczyć na opłatę za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.
Odnosząc się do zapytania radnego B. Matczaka p. Wójt wyjaśniał, jeszcze kilka lat temu, gdybyśmy posiadali przedszkole w swojej gminie, to takich opłat nie musielibyśmy uiszczać. Obecnie nawet posiadanie własnego przedszkola nie zwalnia z tych opłat. Gmina Bulkowo posiada Punkty Przedszkolne a nie przedszkole - zainteresowanie punktami jest duże.
Radny M. Józwiak stwierdził, że oczekiwanie mieszkańców na przedszkole w pełnym wymiarze jest duże i przed tym zagadnieniem nie uciekniemy.
Radny B. Matczak stwierdził, że może wyjściem z sytuacji, aby powstało przedszkole byłoby przedszkole prywatne we współpracy z gminą.
Wójt Gminy informował, że mniej więcej przed dwoma laty jedna osoba rozważała uruchomienie prywatnego przedszkola, rozmawiała o tym z p. Wójtem gdzie deklarowano wsparcie, ale potem sprawa ucichła.
       Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2017r. z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Skarbnika Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

b)
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Jarosław Matuszewski odczytali Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku z dnia 15 grudnia 2017r., n – ry:

Pł.463.2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Bulkowo na lata 2018 - 2032 oraz Pł.464.2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2018r. Obie opinie są pozytywne.
       Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032 z uwzględnieniem poprawek wynikających z uchwały RIO. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2018r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębach: Gniewkowo, PGR Gniewkowo i Pilichowo – na poszerzenie dróg gminnych. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
       Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
       Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2018 rok. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)
       Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 217/XXVIII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu dla projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na części nieruchomości gminnej w obrębie Bulkowo Butary. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
       Ten punkt został zrealizowany w punkcie 6 porządku obrad.

Punkt 9.
       Radny B. Matczak wskazał na sukcesy inwestycyjne jakie w ostatnim okresie osiąga gmina jak np. termomodernizacja trzech strażnic, modernizacja drogi w Krubicach Starych czy przebudowa wejścia do budynku UG. Szkoda, że nie wszyscy mieszkańcy doceniają modernizację wejścia do UG. Pytał, ile środków gmina pozyskała z zewnątrz na inwestycje strażackie, ile kosztowała całość, oraz kiedy nastąpią zakończenia tych inwestycji.
       Wójt Gminy podziękował radnym za pracę na rzecz gminy w całym 2017r. Cieszy się, że zarówno podczas posiedzeń komisji jak i na Sesjach Rady Gminy panuje b. dobra atmosfera. Życzył radnym, aby 2018r. był rokiem pełnym sukcesów zarówno w pracy społecznej jak i życiu prywatnym. Życzy zdrowia i pogody ducha tak obecnym na sali jak i wszystkim mieszkańcom. Odnosząc się do zapytania radnego B. Matczaka poinformował, że na termomodernizację trzech budynków OSP gmina pozyskała z zewnątrz ok. 800 tys. zł. a całkowity koszt tych zadań wyniósł ok. 1.200 tys. zł. Przebudowa wejścia do budynku UG to koszt ok. 200 tys. zł. w stanie surowym zamkniętym. Terminy odbiorów końcowych budynków OSP to 12.12.br. (remiza w Worowicach – już się odbył), a odbiór pozostałych dwóch (Bulkowo i Nadułki) planuje się na luty 2018r. Prace przebiegały i przebiegają sprawie za wyjątkiem remizy w Bulkowie, gdzie pojawiały się zastrzeżenia i nieprawidłowości, które na bieżąco są korygowane. Aby usprawnić realizację zadania w Bulkowie p. Wójt wprowadził cotygodniowe spotkania z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru a także projektantem, aby na bieżąco monitorować wykonywane prace i reagować od razu, gdy tylko pojawi się jakaś nieprawidłowość. Odniosło to zamierzony efekt. Zapewnia, że ze swojej strony dopilnuje jakości wykonywanych inwestycji. Trzeba też zaznaczyć, że ostateczny termin zakończenia prac uzależniony jest też od warunków pogodowych. Co do przebudowy wejścia do budynku UG prace wykończeniowe wykona Gospodarka Komunalna, dzięki czemu zostaną zaoszczędzone wymierne środki finansowe. Modernizacja wejścia została spowodowana przede wszystkim obwiązującymi normami dot. budynków użyteczności publicznej, przepisami bhp i p.poż. Będzie m.in. ułatwiony dostęp do urzędu dla osób z niepełnosprawnościami, zgodne z przepisami klatka schodowa oraz droga ewakuacyjna. UG jest też wizytówką gminy. Kolejnym krokiem będzie termomodernizacja tego budynku i poszukiwanie środków zewnętrznych na ten cel. Modernizacja drogi powiatowej w Krubicach Starych wykonana została w partnerstwie z powiatem i trzeba cieszyć się, że tę inwestycję zdołano wykonać w tak krótkim czasie, niektórym samorządom to się nie udało. Gmina pozyskała na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego 150 tys. zł., kwotę ponad 450 tys. zł dołożył powiat.
       Radny B. Matczak pytał o wykonanie łazienki i szamba w OSP w Worowicach. dlaczego nie ma go w projekcie.
Wójt Gminy informował, że będzie to zrealizowane ale ze środków własnych gminy, ponieważ na takie rzeczy nie ma dofinansowania, również w Nadułkach. Remizy mają służyć mieszkańcom. W projekcie ujęto to na co można otrzymać dofinansowanie – chodzi tu o uzyskanie efektu ekologicznego. Przypomniał o planach sprzedaży dworku w Nadułkach wraz z przyległym terenem. Fundusze ze sprzedaży tego obiektu zostaną przeznaczone w dużej mierze na sołectwo Nadułki, podobnie jak to miało miejsce z lasem w Blichowie, gdzie środki finansowe ze sprzedaży zostały przeznaczone na inwestycje w tym sołectwie.
       Radny M. Józwiak nawiązując do wypowiedzi radnego B. Matczaka stwierdził, że zawsze znajdą się osoby, którym coś się nie podoba, bez względu na to co by się nie robiło. Ale przecież gmina musi się rozwijać, nie może zostawać w tyle, trzeba dbać o stan i takich obiektów jak UG, bo to tu swoje pierwsze kroki kierują potencjalni inwestorzy. Zwrócił uwagę, na pogarszający się w szybkim tempie stan drogi powiatowej Bulkowo – Blichowo. Przypominał o potrzebie czynienia zabiegów w sprawie dalszego układania chodników w Bulkowie, o czym już wcześniej rozmawiano ze Starostą.
Wójt Gminy potwierdził fakt prowadzenia rozmów ze Starostą w sprawie kontynuacji układania chodników w Bulkowie oraz w centrum Nowych Łubek. Jest tworzony projekt chodnika w Bulkowie w kierunku skrzyżowania dróg powiatowych Płońsk – Kobylniki. Pan Wójt będzie rozmawiał ze Starostą w sprawie położenia chodnika przy drodze w kierunku Góry, przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły. Mieszkańcy również zwracali się o to oficjalnie pismem do p. Starosty. Starostwo zabezpieczyło też, wg słów p. Starosty pieniądze na chodnik w Nowych Lubkach.
       Radny B. Matczak stwierdził, że mówi się w powiecie, iż gmina Bulkowo jest na 3 - 4 miejscu pod względem inwestycji powiatowych w gminach, a była na ostatnim. Jeśli jest to prawdą, to podziękowania należą się p. Staroście.
Pan Wójt zapewnił, że docenia to co robi powiat na naszym terenie. Informował o planach modernizacji drogi powiatowej Bulkowo – Kobylniki o łącznej długości 9.5 km z czego w naszej gminie jest ok. 3.8 km. Jest też plan modernizacji drogi powiatowej w Worowicach, do granicy gminy i powiatu. O modernizację tych dróg niejednokrotnie pytali lokalni przedsiębiorcy a także inwestorzy zainteresowani prowadzeniem działalności na naszym terenie. Są tu zapewnienia starostwa o dołożeniu wszelkich starań aby drogi powstały w 2018r. Do realizacji jest też droga powiatowa przez Pilichówko oraz odcinek drogi powiatowej od byłej szkoły we Włókach w kierunku Piączyna. Gdyby to wszystko zostało zrealizowane świadczyłoby to b. bobrze o starostwie i naprawdę byłoby za co dziękować.
       Radny B. Matczak zasugerował, że może wszystkie gminy powiatu płockiego złożyłyby się na koparkę dla bazy drogowej w Bodzanowie, bo ta nie ma czym wykonywać prac.

Punkt 10.
       Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo przekazał uczestnikom obrad oraz wszystkim mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Następnie dokonał zamknięcia XXXII –ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 11.50.

Na tym protokół zakończono


Protokołował                                                                                       Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                                     Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi