Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXIII/18
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXIII/18

Protokół Nr XXXIII/18
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 20 lutego 2018r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 13 radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku p. Grzegorz Grabowski.
- Radny Powiatu Płockiego p. Andrzej Kuliński
- Prezes Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Bulkowo p. Krzysztof Jakubiak
- Sołtysi i mieszkańcy gminy – 1 osoba.

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.
6. Informacja przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku w sprawie składania przez rolników wniosków w formie elektronicznej oraz w sprawie nowego dokumentu – Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2018r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku poprzednim.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032
       b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r.
       c) przebudowa budynku OSP Worowice wraz z budową szamba szczelnego
       d) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Do proponowanego porządku obrad prop. zmian nie zgłoszono.

Punkt 3.
       Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (13 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.
06.01 – uczestniczył w Mszy Świętej w kościele w Bulkowie i w Dniu Seniora organizowanym przez Akcję Katolicką.
08.01 – spotkał się z wykonawcą łazienek w szkole w Blichowie.
09.01 – spotkał się z druhami OSP Nowe Łubki w sprawie inwestycji w jednostce na przyszłość.
10.01 – spotkał się w Blichowie z radnym, sołtysem, dyrektor szkoły w sprawie boiska wielofunkcyjnego. Wykonywany jest projekt na boisko.
11.01 – spotkał się we Włókach z sołtysem i innymi osobami w sprawie wykorzystania funduszu sołeckiego.
12.01 – uczestniczył w kolejnym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bulkowie.
Finał w Bulkowie zakończył się ogromnym sukcesem. Zebrano rekordową kwotę ok. 28 tys. zł., co w przeliczeniu na mieszkańca daje nam pewnie II miejsce w powiecie. Organizacja także stała na najwyższym poziomie. W tym roku w akcję włączyły się także sołectwa jak. np. Rogowo oraz jak zawsze stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”, szkoły, Gminna Biblioteka Publiczna i inni za co p. Wójt serdecznie podziękował. Były kiermasze i licytacje. Pan Wójt podziękował gorąco za obecność radnym, sołtysom i wszystkim mieszkańcom. Podziękował szefowi sztabu p. M. Józwiakowi a za obecność i wsparcie p. A. Kulińskiemu.
15.01 – spotkał się z planistką A. Grzelak – Cylińską w sprawie usług na rzecz gminy Bulkowo. Podziękował za dotychczasową współpracę p. E. Rutkowskiej.
18.01 – spotkał się z wykonawcami termomodernizacji remiz strażackich.
19.01 – spotkał się z druhami OSP Blichowo głównie w sprawie obchodów 110 – lecia jednostki.
20.01 – uczestniczył w odbiorze przebudowy wejścia do UG. Prace nie zostały odebrane, ponieważ kilka rzeczy jest do poprawy.
31.01 – uczestniczył w spotkaniu z radnym i Panią sołtys w sprawie modernizacji remizy w Worowicach a o godz. 12.00 w otwarciu pracowni Orange w GBP w Bulkowie. Pracownia, której wartość wynosi ok. 30 tys. zł. powstała dzięki zaangażowaniu wszystkich, którzy na nią głosowali za co p. Wójt serdecznie podziękował. Jest to jedyna taka pracownia w powiecie.
01.02 – u Notariusz podpisywał dokumenty w sprawie służebności przesyłu dla Energi - Operator.
02.02 – uczestniczył w pasowaniu na przedszkolaka oraz Dniu Babci i Dziadka w Punkcie Przedszkolnym we Włókach.
05.02 – spotkał się ze Starostą w sprawie modernizacji dróg powiatowych w Pilichówku oraz Włóki – Piączyn. Na pierwszej drodze miały miejsce ostatnio niestety dwa przykre zdarzenia, do których przyczynił się kiepski stan drogi.
06.02 – spotkał się z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy i mieszkańcami Bulkowa w sprawie wspólnoty gruntowej.
09.02 – wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy wręczył stypendia dla uczniów szkół z terenu naszej gminy. Podkreślił, że stypendia otrzymało 27 uczniów. W 2012r., gdy stypendia przyznawane były po raz pierwszy otrzymało je 12 uczniów. Fundując stypendia p. Wójt chciał zachęcić uczniów do pracy i dziś można powiedzieć, że to się udało. Aby je otrzymać średnia ocen w szkole podstawowej musi wynosić min. 5.0 a w gimnazjum 4.5. W tym samym dniu p. Wójt uczestniczył w pogrzebie Przewodniczącego Klubu Seniora.
11.02 – uczestniczył w Turnieju piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy. Za organizację turnieju podziękował „Zjednoczonym” Bulkowo.
13.02 – uczestniczył w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”, który odbył się w szkole w Blichowie. Podziękował organizatorom oraz druhom z OSP Bulkowo za pokaz.
14.02 – uczestniczył w Walnym Zebraniu Związku Gmin Regionu Płockiego.
15.02 – spotkał się z przedstawicielem firmy Voltra w sprawie ewentualnej współpracy w obszarze energetycznym. Spotkał się także z projektantem w sprawie osiedla w Bulkowie.
16.02 – uczestniczył w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy.
17.02 – uczestniczył w Walnym Zebraniu OSP Nowe Łubki.
19.02 - spotkał się z Wójtem Gminy Staroźreby w sprawie m.in. możliwości korzystania mieszkańców gminy Bulkowo z gabinetu rehabilitacji w Staroźrebach.

       P. Wójt przypomniał, że wszystkie wydawane Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.
       P. Wójt informował, że Sekretarz Gminy p. T. Kolczyńskiemu został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Pogratulował wyróżnienia.
Sekretarz Gminy podziękował za gratulacje podkreślając, że w wyróżnieniu jest też 7 lat pracy na rzecz samorządu w Bulkowie.
       Wójt Gminy zaprosił uczestników obrad oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie poświęcone przede wszystkim sprawom rolnictwa, które odbędzie się w dniu 26.02. br. o godz. 8.30 w świetlicy w Bulkowie oraz do szkoły w Nowych Krubicach na wieczornicę z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych w dn.01.03. na godz. 15.00.
       P. Wójt zachęcał także do korzystania z bezpłatnego dla mieszkańców mobilnego systemu informowania i ostrzegania SISMS.

Punkt 5.
       Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. J. Leszczyńska odczytała protokół z ostatniego posiedzenia komisji. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

       Prezes Klubu Sportowego „Zjednoczeni’ Bulkowo podziękował p. Wójtowi i radnym za świetną współpracę w 2017r. Klub poprzez sport stara się promować gminę Bulkowo. Podziękował Wiceprzewodniczącemu RG p. J. Matuszewskiemu oraz radnym M. Józwiakowi i T. Fabianowiczowi za pomoc w pielęgnacji boiska w Bulkowie.

Punkt 6.
       Przedstawiciel MODR Oddział w Płocku informował o nowym dokumencie -Oświadczeniu potwierdzającym brak zmian w 2018r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku poprzednim i ten dokument przeznaczony jest dla rolników posiadających do 10 ha gruntów i którzy nie składali wniosku o inną płatność. Obecnie rolnicy będą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w formie elektronicznej. Przy wypełnianiu wniosków pracownicy ODR będą służyli rolnikom pomocą. Wnioski elektroniczne można składać do 15.05.br. Informował też, że nastąpiły zmiany w zazielenieniu. Przekazał informację o szkoleniu dot. płatności obszarowych w 2018r. (e – wniosku), które odbędzie się w dniu 06.03. br. o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w Bulkowie.

Punkt 7.
       Radny B. Matczak mówił o potrzebie wychowywania w patriotyzmie następnych pokoleń i b. dobrze, że na terenie naszej gminy odbywają się spotkania patriotyczne. Zapytał p. Wójta w jaki sposób zamierza wesprzeć Premiera M. Morawieckiego w kwestii Holokaustu. Premier nie powinien robić ani kroku w tył. W szkołach powinny się odbywać jakieś spotkania nt. Holokaustu. W przeszłości różnie bywało ze stosunkami polsko - żydowskimi, mówią o tym starsi ludzie.
Wójt Gminy przypomniał, że w tym roku obchodzimy 100 – lecie odzyskania niepodległości i w ramach obchodów realizowane będą różne przedsięwzięcia i projekty zarówno przez gminę jak i jej jednostki organizacyjne. Jako przykład podał GBP. Co do przeszłości, historii na naszym terenie rzeczywiście krążą różne opowieści. Dobrze byłoby, aby ktoś to spisał, może wspólnie z gminami sąsiednimi.
Radny Powiatu A. Kuliński w wyżej poruszonych kwestiach proponował kontakt z p. Leszczyńskim, który posiada b. dużą wiedzę na ten temat i mógłby służyć pomocą.

Punkt 8.

a)
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Radny R. Sztendur podziękował p. Wójtowi za plan przebudowy budynku i prosił radnych o poparcie projektu uchwały.
Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie przebudowy budynku OSP Worowice wraz z budową szamba szczelnego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

d)
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
       Punkt został zrealizowany w punkcie 7 porządku obrad.

Punkt 10.
       Radny R. Sztendur zwrócił się z zapytaniem do Radnego Powiatu A. Kulińskiego o remont odcinka drogi powiatowej w Worowicach, bo słyszał, że tego remontu nie będzie a w zamian będzie modernizacja drogi powiatowej przez Krubice.
Radny Powiatu informował, że droga powiatowa przez Worowice jest w planach powiatu ale nie w 2018r. Konkretnej daty, kiedy ta droga będzie robiona nie ma.
Wójt Gminy stwierdził, że przecież modernizacja drogi powiatowej przez Worowice oraz przez Krubice to są dwie odrębne inwestycje, które idą zupełnie odrębnymi torami i źródła ich finansowania są od siebie niezależne. Droga przez Worowice miała być realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, ale jeszcze nie posiada informacji od Starosty, na którym miejscu znalazł się projekt. Jeśli znajdzie się na liście dofinansowanych to powinna nastąpić realizacja zadania jeszcze w tym roku. Temat modernizacji drogi powiatowej Bulkowo – Kobylniki pojawił się dopiero niedawno. Całkowity koszt tego zadania wynosi ok. 7 mln. zł. z czego 4.2 mln. zł. przeznacza na zadanie Samorząd Województwa Mazowieckiego a resztę dokłada powiat. Jeśli uzyska dofinansowanie projekt na drogę powiatową w Worowicach a inwestycja nie byłaby realizowana, to wówczas przepadną środki zewnętrzne! Nie można mówić, że jedna droga wyklucza drugą, bo to nieprawda.
Radny Powiatu A. Kuliński wyraził opinię, że środki nie przepadną, ale o drogę przez Worowicę zapyta jeszcze w powiecie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdził, że skoro na drogę przez Worowice był konkretny wniosek, to dlaczego nie miałaby być ona realizowana?
Radny B. Matczak stwierdził, że podczas rozmowy ze Starostą nie było mowy o tym, że droga powiatowa przez Worowice nie będzie realizowana w 2018r.
Radny R. Sztendur zapytał czy droga powiatowa przez Krubice miałaby być realizowana kosztem drogi przez Worowice?
Radny Powiatu A. Kuliński odpowiedział, że nie.
Radny M. Józwiak zwrócił uwagę, że z drogami powiatowymi na naszym terenie powoli tworzy się pewna dziwna tradycja – czy droga powiatowa do Kobylnik na pewno zostanie zrealizowana w całości a nie jak inne drogi powiatowe będzie wykonywana po kawałku?
       Radny B. Matczak przypomniał o konieczności utrzymania w stanie przejezdności drogi przez Pilichówko.
       Sekretarz Gminy zwrócił się do Radnego Powiatu A. Kulińskiego o naprawę odcinka drogi Płock – Imielnica - Rogozino.
       Radny M. Józwiak przypomniał o potrzebie załatwienia sprawy podestu przy stawie w Bulkowie. Podziękował wszystkim za pracę przy organizacji finału WOŚP w Bulkowie oraz za udział. Za okazane wsparcie wręczył dyplom z podziękowaniem p. A. Kulińskiemu. Podsumowanie tegorocznego finału nastąpi w dn.22.02.br.
Radny powiatu A. Kuliński wyraził opinię, że organizacja i przebieg finału WOŚP w Bulkowie to „czapki z głów”. Zebrana kwota ok. 28 tys. zł. to swoisty rekord świata. O finale w Bulkowie mówi się w całym powiecie. Gratulacje dla p. Wójta oraz szefa sztabu p. M. Józwiaka. Poddał też pod rozwagę na przyszłość organizację finału w dwóch miejscach na terenie gminy tj. w Bulkowie oraz w Blichowie.
       P. A. Kuliński informował, że najbliższy Turniej piłki siatkowej, który miał się odbyć w Bulkowie został przeniesiony w inne miejsce, ponieważ w turnieju nie będzie uczestniczyć drużyna z Bulkowa i trochę niezręcznie byłoby, że gospodarz imprezy nie wystawił drużyny. Ponadto informował o możliwości uzyskania dofinansowania z powiatu na organizację imprez sportowych czy festynów w kwocie do 8 tys. zł.
Wójt Gminy podziękował za pozytywne opinie dot. finału WOŚP oraz za wykonaną pracę wszystkim, którzy włączyli się w jego organizację na czele z p. M. Józwiakiem. Co do Turnieju piłki siatkowej, to po prostu regulamin turnieju sprawił, że gmina Bulkowo nie będzie w stanie wystawić drużyny, a nie chce stosować wybiegów, chce być fair. Chodzi tu przede wszystkim o spełnienie kryterium dot. wieku zawodników. Co do środków finansowych zebranych podczas finału WOŚP to trzeba jeszcze zauważyć, że np. gminę Bodzanów wsparł organizator Niepodległościowego Rajdu Samochodowego przebiegającego przez 5 gmin w tym gm. Bulkowo to jest Groszek OFF ROAD, a osiągnięta w naszej gminie kwota ok. 28 tys. zł. została zebrana bez tego wsparcia.
Radny B. Matczak pytał, ile w ub. roku środków finansowych przypadło z WOŚP powiatowi płockiemu?
Radny powiatu A. Kuliński informował, że jeśli dobrze pamięta przekazano ok. 550 łóżek szpitalnych.
       Radny B. Matczak stwierdził, że w sprawie dróg powiatowych na naszym terenie powinno się zaprosić dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych oraz kierownika Bazy Drogowej w Bodzanowie. Poruszył problem likwidacji kursów autobusów PKS, żeby starostwo się tym zajęło. Pytał, czy to prawda, że starostwo otrzymuje środki finansowe z Orlenu?
Radny Powiatu A. Kuliński zaprzeczył informacji o przekazywaniu starostwu środków przez Orlen.
Wójt Gminy stwierdził, że rzeczywiście źle dzieje się z kursami autobusów PKS. Chyba źle się stało, że przedsiębiorstwo zostało przejęte przez prywatnego przewoźnika, który stał się jednocześnie właścicielem działki o dużej wartości w centrum Płocka. Mobilis likwidację kursów autobusów tłumaczy względami ekonomicznymi i niestety co rok tych kursów ubywa. Dzięki zabiegom p. Wójta pozostawiono poranny kurs autobusu z Nadułek przez Nowe Łubki do Płocka, aby młodzież miała czym dojeżdżać do szkół, gdyż po zmianie pierwszy autobus ruszał o 8.00, co jest nie do przyjęcia. Nie wiadomo, do kiedy ten poranny kurs zostanie utrzymany. Kursy zawieszane są bez uprzedzania osób korzystających z dojazdu. My jako gmina też nic o tym nie wiemy. Aby utrzymać jeden kurs z terenu gminy do Płońska Mobilis żąda od gminy miesięcznej dopłaty w kwocie 4.300 zł.! Gdybyśmy chcieli utrzymać kilka kursów to w skali roku byłyby to ogromne kwoty. Do niektórych miejscowości bliżej Płocka dojeżdża MPK, ale gminy te dopłacają do kursów no i tam odległości są znacznie mniejsze. Według przepisów za transport na terenie województwa odpowiada Urząd Marszałkowski, na terenie powiatu – powiat a na terenie gminy – gmina. Warto zaznaczyć, że Płock jest miastem na prawach powiatu, także wszystkie kursy z Płocka do nas są międzypowiatowymi. Pan Wójt zapewnił, że będzie szukał rozwiązań tego problemu, może kursować mogłyby mniejsze pojazdy - busy? Trzeba też pamiętać, że bardzo dużo mieszkańców dojeżdża do Płocka swoimi samochodami. Nie wiadomo, jak sprawa kursów będzie wyglądała od 01 września br. czego bardzo się obawiamy. Dobrze byłoby, aby był przynajmniej autobus poranny dowożący uczniów do szkół plus południowy oraz kurs powrotny – popołudniowy.
       Pan Wójt informował, że podejmowane są rożne prace przy budynku UG i modernizacji wymaga też instalacja elektryczna. Ponieważ ważny był czas, we własnym zakresie wykonano nowy pion, jest skrzynka zewnętrzna i oddzielne zasilanie pomieszczeń banku i poczty. Wszystko nowocześnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przede wszystkim bezpiecznie. Według prawa przyłącze jest własnością Energi. W tej sprawie potrzebna będzie jeszcze uchwała Rady Gminy o przekazaniu mienia o Energi – Operator co p. Wójt już dziś sygnalizuje i prosi radnych o zrozumienie.
       Radny Powiatu A. Kuliński stwierdził, że szkoda, iż kiedyś, za poprzednich rządów, Minister Transportu nie wyraził zgody na przejęcie PKS – u w Płocku przez powiat, o co kiedyś starostwo występowało. Sytuacja z transportem byłaby dużo lepsza. Podobna sytuacja z dojazdem do Płocka jest też w gminie Bodzanów.
       Radny B. Matczak pytał, kiedy rozpocznie się remont dróg gminnych i kiedy może nastąpić sprzedaż dworku z przyległym terenem w Nadułkach. Pytał, kto jest odpowiedzialny za pilnowanie przepisów ustawy antysmogowej i jakie są konsekwencje ich nieprzestrzegania.
Wójt Gminy przypomniał, że sprawę ustawy smogowej wyjaśniał na wspólnym posiedzeniu komisji Sekretarz Gminy. Radnym przekazano pisemne informacje nt. temat W tej kwestii obowiązuje uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Równiarka już ruszyła na drogi. Wcześniej podjęto działania dot. likwidacji dołków. W doły podczas mrozów wożony był żwir i równany równiarką, a jak tylko pozwoli pogoda ruszą prace remontowe. Żwirowania nie prowadzono, bo tylko robiłoby się błoto. Trzeba podkreślić, że pomimo złej aury, poza nieznacznymi odcinkami, drogi w naszej gminie były cały czas przejezdne. W planach jest zakup kruszywa, aby takim materiałem niwelować skutki złej aury w przyszłości. Od 2011r. na drogach wykonano wiele prac tak, aby drogi były w jak najlepszym stanie, aby były przejezdne o każdej porze roku. Wykonywano m.in. odwodnienia dróg co teraz przynosi efekty. Radny B. Matczak pytał o inwestycje typu chlewnie czy kurniki. Mówi się, że jedna z nich ma powstać w Górze.
Wójt Gminy informował, że postępowanie dot. budowy chlewni w gm. Staroźreby, którym obarczono gm. Bulkowo prowadzone jest zgodnie z przepisami. Urząd pilnuje procedur. W sprawie budowy chlewni na 1600 szt. w Daniszewie Wójt wydał odmowną decyzję środowiskową. Inwestor odwołał się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które podtrzymało decyzję gminy. Urząd nie posiada informacji dot. ewentualnego dalszego odwołania Inwestora. Również nie posiadamy informacji co do podobnych planów inwestycyjnych na obszarach sąsiednich gmin. Do UG w Bulkowie żaden wniosek nie wpłynął.

Punkt 11.
       Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XXXIII Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 11.40.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                           Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                           Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi