Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XIV/08
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XIV/08

PROTOKÓŁ NR XIV/08

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 22 lutego 2008 roku

 

 

        Rozpoczęcie obrad – godz.10.00,sala posiedzeń Urzędu Gminy

w Bulkowie.

Przewodniczący obrad:       

p.Grzegorz Szymański,Wiceprzewodniczący Rady Gminy,

p.Adam Kujawa,Przewodniczący Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło 14.Radnych.

Ponadto w obradach uczestniczyli:

- Wójt Gminy – p.Stanisław Sztendur

- Sekretarz Gminy p.Tadeusz Godziemski

- Skarbnik Gminy – p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny UG – p.Zdzisław Kwiatkowski

Na Sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 25 osób.

 

          Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy p.Kazimierza Przepiórskiego.

  5.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Kazimierza Przepiórskiego.

  6.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

  7.Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności Wójta.

  8.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.

  9.Interpelacje i zapytania Radnych.

10.Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego szkoły podstawowej we Włókach

    b) opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 3059W Kucice-Bulkowo-Bodzanów

    c) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008r

    d) przedłużenia umów dzierżawy na nieruchomości gminne

    e) darowizny powierzchni gminnej zajętej pod drogę powiatową w Blichowie na rzecz powiatu płockiego

    f) ustanowienia herbu gminy

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

12.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.                                             

13.Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy p.Grzegorz Szymański.

 

Punkt 2.

Proponowany na wstępie porządek obrad został przyjęty bez dokonywania zmian – 13za, przy 1 wstrz.

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie-14za, bez dokonywania poprawek.

 

Punkt 4.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym pismo skierowane do Rady Gminy prze Radnego Kazmierza Przepiórskiego, w którym zrzeka się on funkcji Przewodniczącego Rady Gminy(pismo w Biurze Rady Gminy).

         Rada Gminy jednogłośnie – 14 za, podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy p.Kazimierza Przepiórskiego.

(podjeta uchwała w załączeniu do nin.protokołu).

 

Punkt 5.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym pismo skierowane do Rady Gminy przez Radnego Kazimierza Przepiórskiego, w którym zrzeka się on mandatu Radnego (pismo w Biurze Rady Gminy).

         Rada Gminy – 11za, 3 przeciw,  podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Kazimierza Przepiórskiego.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 6.

        Rada Gminy jednogłośnie- 14za, powołała komisję skrutacyjną w celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Gminy.

Skład Komisji : Radny Dariusz Cytacki, Radny Stanisław Golacik,Radna Danuta Krusińska. Wymienieni Radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.

Komisja jednogłosnie wybrała ze swego składu Przewodniczącego – radnego Stanisława Golacika.

Przystąpiono do zgłaszania  kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy:

p.Wójt: Zarząd Gminny PSL rekomenduje na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Radnego Adama Kujawę.

Radny Golacik:w imieniu Radnych zgłaszam na Przewodniczącego Rady Gminy  p.Adama Kujawę.

Radny Cybulski:popieram kandydaturę Radnego Kujawy,który jest długoletnim Radnym, Sołtysem,przez kilka lat był członkiem Zarządu Gminy,przez 3 lata był też społecznym Zastępcą Wójta Gminy.

Radny Kujawa:wyrażam zgodę na kandydowanie.

            Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania.

Przed głosowaniem ustalono,że osoby,które popierają kandydaturę Radnego Adama Kujawy na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy zakreślają na karcie do głosowania słowo „tak”.Osoby przeciwne kandydaturze zakreślają słowo „nie”.

Komisja przeprowadziła głosowanie a następnie sporządziła protokół wyników.

Przewodniczącym Rady Gminy Bulkowo został wybrany Radny Adam Kujawa,który uzyskał 14 głosów. Protokół komisji skrutacyjnej,karty do głosowania i uchwała Rady Gminy w sprawie wyboru Przewodniczącego w załączeniu do nin.protokołu.

 

          Dziękując za poparcie Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa przejął przewodniczenie obradom.

 

Punkt 8.

p.Wójt informował o swojej miedzysesyjnej działalności w oparciu o wydane w tym okresie Zarządzenia.Ponadto informował,ze działał w kwestii wykonywania dróg asfaltowych.Okazało się ,ze wniosek unijny musi być złożony jeden i dlatego we wniosku jest wskazane 31km dróg.Wszystko należy załatwiać b.szybko i m.in. dlatego zatrudnione są 3 firmy geodezyjne.Jeśli chodzi o ostateczny termin składania wniosków,to nie jest  on jeszcze znany. O szczegółach tej sprawy powiem na następnej Sesji. Studium wykonalności i projekt techniczny wykona firma z Włocławka i studium jest częścią kwalifikowalną jako wkład własny.Jest też umowa na projekt na działki

w Bulkowie.W Bulkowie główne ulice będą asfaltowe,a pozostałe z kostki brukowej.Wysłaliśmy też wnioski o komponenty z Urzędu Marszałkowskiego tak,jak to mówiono na Komisji Rolnej – droga 650m we Włokach, oraz o f-sze   z FOGR-u na drogi Worowice-Szasty, w Blichowie do Gocłowa i Krzykosach do centrum Krzykos.Poza tym co ustalono na Komisji Rolnej złożono wniosek na komponent J – droga od Pragi w kierunku Wołowej,ale tylko w granicach Gminy. Z komponentów będzie też realizowane ogrzewanie w szkole w Krubicach.Ponadto chcemy pozyskać 200tys.zł i z tej kwoty chcielibyśmy zrealizować wymianę odżelaziaczy oraz wymianę rur azbestowych w Osieku.Mam też Plan żeby zrealizować mieszkania socjalne.W piątek podpisaliśmy  z Marszałkiem Województwa porozumienie dotyczące polityki społecznej.Pod kątem rozwiązywania polityki społecznej powołałem stosowny Zespół.Poza Worowicami chcielibyśmy utworzyć Przedszkole we Włókach.

Będą pozyskane środki na funkcjonowanie  po południu sali gimnastycznej w Bulkowie m.in. środki na trenerów.Przez Biuro Pracy będą zatrudnione 2 osoby do pilnowania sali.Z programu polityki społecznej będą od 01.06.br. środki na świetlicę socjoterapeutyczną.

 

Punkt 8.

Sprawozdanie z międzysesyjnego posiedzenia Komisji Kultury,Oświaty i Spraw Socjalnych w oparciu o protokół złożył Przewodniczący Komisji p.Dariusz Cytacki.

p.Wójt:posiedzenie Komisji zwołano spontanicznie,bo do Urzędu Gminy zgłosiły się osoby,które powiedziały,że zabierają dzieci z Włók.Nie chcieliśmy dopuścić do takiej sytuacji,że nie będzie dzieci a my będziemy musieli płacić Nauczycielom za gotowość do pracy.Potem odbyliśmy zebranie we Włókach i okazało się,ze faktycznie niektórzy rodzice zabierają dzieci z Włók.

Radny Kamiński:jaki był czas na zwołanie posiedzenia Komisji?

Radca Prawny:wszystko jest w oparciu o Statut.Ja uważam,że nie była to Komisja w sensie Statutowym,tylko była to konsultacja z Radnymi.

Radny Kamiński:w jakim trybie można zwołać powiedzenie Komisji , jest protokół!.

Radny Cybulski:pan jako Radny ma obowiązki.A gdyby tak się stało,że dzieci

nie ma a Nauczycielom trzeba płacić?

Radny Kamiński:na takie spotkania czas był wcześniej np. w styczniu a nie w ostatniej chwili.O plany dot,reorganizacji oświaty pytałem we wrześniu i nikt o niczym nie chciał mówić.

 

Sprawozdanie z miedzysysyjnej działalności Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds.Samorządu w oparciu o protokól z posiedzenia Komisji złożył Przewodniczący Komisji p.Stanisław Walczak. Dyskusji nie było.

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji Rewizyjnej w oparciu o sporządzony protokół złożył Przewodniczący Komisji p.Stanisław Cybulski.

Dyskusji nie było.

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w oparciu o sporządzony protokół złożył Przewodniczący Komisji p.Adam Kujawa.

p.Wójt:jak mówiłem wcześniej do Unii będzie jeden wniosek na drogi.

Wymienię głowne drogi: Worowie-Daniszewio-Nadułki,od Daniszewa do asfaltu.

Od Blichowa przez Chlebowo,Czyżewo,Pragę, w Łubkach od p.Krzysztofa Wardy do Krzykos,Dobra – Krubice(bruk),Łubki-Nadułki,Worowie-Krubice w kierunku Osieka,generalnie będziemy robić ciągi komunikacyjne.

Chce dodać,że dla Romów poza obiecanymi 180tys.zł pozyskaliśmy dodatkowe 30tys.zł.Będziemy tu o środki zabiegać dalej i będziemy budynek dla Romów budować.

 

Punkt 9.

Radny I Woliński:drogom należy przyglądać się dokładnie.Np.planowana droga do Krzykos centrum – omijamy tę część, gdzie mieszkają ludzie.W Bulkowie do oczyszczalni droga miała być robiona w priorytecie.Róbmy drogi,ale niech każdy wie,gdzie one są robione.

Radna Krusińska:dobrze,ze planuje się drogi ,ale są też i Osiek i Krubice.

Jednej osobie obiecał p.Wójt remont dachu,ocieplenie budynku – na ile jest to realne?

Radny Kamiński:planujemy drogi.Skąd weźmiemy środki,które będą udziałem własnym Gminy?

Radny Walczak:niech Wójt interweniuje w sprawie remontu drogi Łubki-Nadułki.

Rany M.Woliński:co będzie z drogą konfliktową w Łubkach? Tylko,żeby nie wyszło tak,że Gmina coś do tego dołoży!

p.Klepczarek:czy jest prawdą,że Gmina jest zadłużona na 60mln zł i może dlatego p.Przepiórki odszedł?

p.Skarbnik:zadłużenie Gminy to kwota 3.407.232zł, wskaźnik wynosi 23,26% dochodów.

Radca Prawny:jeśli chodzi o konflikty o drogi,to nie wszystko jest w kompetencji Wójta.Część zadań jest np.Starostwa.W przypadku Łubek, sprawę powinni rozwiązać sami zainteresowani.

Radny I.Woliński:stwarzamy sytuacje jak np.w Turowie do p.Chmielewskiego,

Poszła opinia,że robi się drogi pracownikom.Tuż za posesją p.Chmielewskiego jest dół,gdzie potrzeba kilka wywrotek żwiru i tego nie nawieziono!Lampy uliczne oświatlają trawnik posesji p.Chmielewskiego.Były Przewodniczący Rady p.Przepiórski wypisuje na nasz temat różne rzeczy,oczernia nas wszystkich.Może my jako Rada byśmy się do tego odnieśli?

Radny Kamiński:niedawno było mówione,że p.Banaszczak poprawi studzienki w Bulkowie.Stwierdzam,ze sprawa nie została załatwiona,ponieważ w części studzienek zdjęto pokrywy i cegły obmalowano klejem.Problem pozostał, a za wszystko zapłaciła gmina.

Radny Golacik:jeśli chodzi o drogi,to trzeba by zająć się położeniem asfaltu do cmentarza w Pilichowie.

p.Wójt:droga w Krzykosach będzie robiona przez całą wieś.Ogólnie na drogi asfaltowe z Unii możemy otrzymać 85% kosztów,Gmina ze swoich środków wyłoży 15%.Droga do cmentarza też będzie zrealizowana, ale tu już ze środków Urzędu Marszałkowskiego.Zaplanowana też jest droga Osiek Wieś-Worowice.Wszystko planuję świadomie a harmonogram prac jest 3.letni.

Jeśli chodzi o boczne odcinki dróg,to nie mogę tego wpisać do wniosków do Unii, bo by nam nie dano żadnych pieniędzy,wniosek zostałby odrzucony.

Planowana do realizacji jest też droga Bulkowo-Góra, robimy dokumentację na drogę Bulkowo-Szasty tak,aby był dobry wyjazd w kierunku Warszawy.

O remont budynku była u mnie mieszkanka Osieka i rzeczywiście problem jest poważny.Ale też trzeba pamiętać o zaległościach czynszowych czy o remontach na koszt Gminy kotłowni.Jeśli chodzi o Pilichowo to prostujemy akty notarialne a problemy nie powstały z winy Gminy tylko Agencji.To wszystko trwa.Jeśli chodzi  o te 15% środków własnych Gminy na drogi, to nie ma tu zagrożenia.Poza tym,chciałbym tworzyć świetlice wiejskie w budynkach,gdzie się będzie coś likwidować.

Radna Krusińska:obiecywał Pan mieszkańcom 500tys.zł.Ile razy będę prosiła, aby p.,Wójt przyjechał do Osieka na zebranie i ludziom wszystko powiedział?

p.Wójt:te 500tys.zł to z f-szy odnowy wsi i tutaj sami mieszkańcy muszą plan działania opracować.Jednak jak do tej pory ten program jeszcze nie funkcjonuje.

Radny Kamiński:ponawiam sprawę studzienek w Bulkowie oraz pytam skąd weźmiemy 15% na wykonywanie dróg asfaltowych.

P.Wójt:co do studzienek,to powinno być tak,jak w dokumentacji.Za wszystko odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru.On musi ten problem załatwić.Część rzeczy została wykonana a część studzienek rzeczywiście tylko zamalowano.

p.Skarbnik:na koniec 2008r zadłużenie Gminy będzie wynosiło 2.964.335zł.

Kredyty są zaciągane ale i spłacane.Na pewno dobrze byłoby trochę podnieść podatki,środki na drogi byłyby też z dotacji czy kredytów; p.Wójt:poza tym jako udział własny będzie to, co zrobi się z komponentów.

Radny Walczak:do dróg dołożyć trzeba jeszcze drogę w Rogowie do wysypiska i koło p.Jankowskiego.

p.Wójt:dróg można wpisać i 50km tylko,że trzeba napisać do wszystkiego uzasadnienie.Jeśli coś nie będzie grało,odrzucony zostanie wniosek na całość!

Słupca jest ujęta.

Wiceprzewodn.RG:prośba do p.Wóta o zorganizowanie nam na Sesję jakiejś mapy z tymi drogami.

Radny Powiatu p.Michalak:proponuje na najbliższą Sesję zaprosić Przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji.Co do drogi w Podlecu koło

p.Chmielewskiego to fakt,zabrakło komuś wyobraźni – wystarczyły 3 wywrotki żwiru.W Tygodniku Płockim ukazał się artykuł,ze Gminne Komisja Rozw.Problemów Alkoholowych zamknęła świetlicę socjoterapeutyczną.

To jest nieprawda.Komisja cały czas dofinansowywała tę świetlicę i jest przeciw zamknięciu.Informuję,że jeśli chodzi o drogę Krubice-Osiek,odcinek ok..650m to Zarząd Powiatu zdecydował o złożeniu wniosku o środki na remont tej drogi.

Ponadto kieruje jedną sprawę do p.Wójta dot.spółki wodnej – sprawę przekazał mi p.Żółtowski.

 

Punkt 10.

  a)

Rada Gminy ( 11 za,1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego szkoły podstawowej we Włókach.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

  b)

Rada Gminy jednogłośnie (12za) podjęła uchwałę w sprawie opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej nr 3059W Kucice-Bulkowo-Bodzanów (w granicach gm.Bulkowo).Podjeta uchwała w załączeniu do nin.protokołu. Dyskusji w tym punkcie nie było.

 

  c)

Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008r.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

  d)

Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia umów dzierżawy na nieruchomości gminne.Podjęta uchwała w załączeniu  do nin.protokołu.Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

  e)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie darowizny powierzchni gminnej zajętej pod drogę powiatową w Blichowie na rzecz Powiatu płockiego.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

  f) Sekretarz Gminy informował,że niezbędna jest uchwała Rady Gminy dot.ustanowienia herbu,aby uruchomić procedury w tej sprawie.Swoja opinię wyrazi jeszcze Komisja Heraldyczna z Warszawy.

Krótkie uzasadnienie projektu herbu Gminy przedstawił Radny W.Kamiński.

     Rada Gminy jednogłośnie( 14 za) podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu Gminy Bulkowo.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 11.

Ten punkt został zrealizowany w punkcie 9 przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 12.

p.Kowalski:kiedy w Pradze będą usunięte topole przy domach,bo zagrażają bezpieczeństwu.Do następnej Sesji mają być usunięte.Gdzie w tej sprawie jest Komisja Ładu i Porządku Publicznego,niech ona zleci Wójtowi usunięcie tych drzew.Tymczasem przyjeżdżał tam pracownik UG i mówił,że chyba mieszkańcy mają ubezpieczone budynki? Tak mówiła  Pani Michalak w obecności Syna Wójta! Dziwię się,że ona jeszcze pracuje,to niekompetentna osoba.

p.M.Woliński:powinno się usunąć wszystkie topole,to własność Fundacji.

Sprawa zatrudnienia w szkołach – mogę dostarczyc 95% podpisów mieszkańców Łubek,którzy denerwuja się,że jeden człowiek jest w szkole zatrudniony!Po co on jest zatrudniony?Kto go finansuje?Kiedy p.Przepiórski miał władzę to trwało,ale chyba teraz już nie!Czy w Łubkach będą wybory Radnego? Robić przetarg na remonty dróg, brać Wykonawców z terenu naszej gminy.

Podinsp.ds.Rady Gminy:wybory uzupełniające w Łubkach odbędą się a zarządzi je Wojewoda.

Przewodn.RG:co do tych drzew,to konieczne jest szybkie działanie.

Radny I.Wolinski:a niedawno wycięto 5 stuletnich jesionów i bez zezwolenia.

W taki razie brać piłę i wycinać.

p.Klepczarek:w Łubkach wycięto 26 świerków i nie było problemu! Inna sprawa- wy jako Radni daliście się zbesztać na poprzedniej Sesji p.Przepiórskiemu. Wyszło na to,że wy wszystko spieszyliście! Podobno gmina nasza jest najbogatsza, a na inwestycje przeznacza się tylko 160tys.zł?Dlaczego teraz tak mało?Kiedy będzie robiona droga Bulkowo-Góra?

p.Wójt:zlecona jest tu dokumentacja ale terminu realizacji nie podam.

p.Klepczarek:sprawdzałem to,w ciągu 3 lat nie będzie robiona.A robi się drogę na łąki w Łubkach? Kiedyś mówiłem,ze Przewodniczący Przepiórki założył sobie linię energetyczna – ile to kosztowało? P.Przepiórski zrobił co dla siebie i go nie ma! Adam jest za dobry na Przewodniczącego, a nie wierzę żeby p.Przepiórski nie chciał mieć wpływu na sprawy gminy!Co dzieje się z Algaderem? Co z drogami na tym terenie? Chyba coś się chmurzy i dlatego p.Przepiórski odszedł.A wiecie jakie pismo napisał p.Hofman do Przewodniczą- cego Rady? A za świerki w Łubkach – wiecie jaka kara wisi nad nami?

p.Matczak:mam prośbę,aby w przyszłości Rada Gminy przychylniej patrzyła na OSP, bo budżet mamy mały.Może ktoś przychylnym wzrokiem popatrzy na ten asfalt do cmentarza w Pilichowie.W Łubkach na budynku starej szkoły są kominy do zabezpieczenia.

p.Wójt:jeśli chodzi o te drzewa w Pradze,to może przetarg ogłosić?

p.Gościcka:może mieszkańcy Pragi tym się zajmą?

p.Wójt:dobrze,można zrobić tam zebranie.

Radny M.Woliński,p.Kowalski:chodzi tylko o wydanie zgody na wycinkę, ludzie się resztą zajmą.

p.Wójt:zrobimy te drogę do cmentarza w Pilichowie.Bedziemy też robić drogę do hydroforni w Bulkowie.

p.Kowalski:podobno na Pragę jest zezwolenie na wycięcie 8 topól,a p.Michalak mówiła,ze można je skrócić.

Mieszkaniec Gminy:jakie w tym roku były koszty odśnieżania?

p.Skarbnik:nie było żadnych kosztów.W ub.r była to kwota ok.38tys.zł.

p.Jankowski:zaprosić kogoś na Sesje ze Spółki Wodnej,aby wytłumaczył podwyżki stawek.

 

Punkt 13.

Na zakończenia obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa dokonując zamknięcia XIV-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono o godz.13.30.

Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołował: Dariusz Kowalewski                  

Wiceprzewod.Rady Gminy: Grzegorz Szymański       

Przewodniczący Rady Gminy: Adam Kujawa


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi