Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXIV/18
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXIV/18

Protokół Nr XXXIV/18
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 27 marca 2018r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo - p. Andrzej Krokowski.

W obradach uczestniczyło 12. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Radny Powiatu Płockiego p. Andrzej Kuliński
- Przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku p. Grzegorz Grabowski
- mieszkańcy gminy – 2 osoby

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032 (druk nr 256);
       b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r. (druk nr 257);
       c) przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 20 w m. Nowy Podleck (druk nr 258);
       d) podziału gminy na okręgi wyborcze (druk nr 259);
       e) przyjęcia nowego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2025 (druk nr 260);
       f) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018r.” (druk nr 261);
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie za 2017 r.
10. Sprawozdanie za 2017r. w obszarze „Realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
11. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bulkowo za 2017r.
12. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
13. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono propozycji zmian.

Punkt 3.
       Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 12 za)
w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.
22.02 – udział w spotkaniu podsumowującym tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wraz z podziękowaniem osobom zaangażowanym;
23.02-01.03. – zwolnienie lekarskie;
07.03 – podpisywanie aktów notarialnych związanych z przejęciem gruntów przez gminę na poszerzenie drogi w Gniewkowie (podziękował mieszkańcom);
08.03 – spotkanie autorskie z Romanem Czejarkiem w Gminnej Bibliotece Publicznej z okazji Dnia Kobiet;
09.03 – spotkanie z mieszkańcami Włók, Daniszewa, Pilichówka, Worowic, Piączyna, Rogowa ze Starostą Płockim Mariuszem Bieńkiem w miejscowości Włóki;
10.03 – udział w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Bulkowo;
13.03 – spotkanie z Wójtem Gminy Radzanowo, Sołtysem wsi Sochocino-Badurki Jerzym Cylińskim oraz Radnymi Gminy Radzanowo;
15.03 – spotkanie z Romanem Lutomierskim - Kierownikiem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
17.03 – udział w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Worowice;
19.03 – spotkanie z przedstawicielami Płockiej Telewizji;
20.03 – udział w rozprawie sądowej w Sądzie Rejonowym w Płocku jako strona w sporze o lokal socjalny;
21.03 – odbiory wstępne strażnic OSP Bulkowo, OSP Nadułki oraz udział w Dniu Otwartym w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie;
22.03 – udział w Komisji wspólnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bulkowie; o godz. 15.00 spotkanie Wielkanocne z seniorami;
23.03 – obecność podczas konkursu „Pięknie być człowiekiem” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bulkowie;
24.03 – udział w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Blichowo;
26.03 – 1) spotkanie z Posłem na Sejm RP Maciejem Małeckim;
2) spotkanie z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Powiatowego w Płocku i Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Płocku;
       Pan Wójt poinformował Radnych, że zarządzenia wydane w okresie międzysesyjnym zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
       Protokół z Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu w imieniu Przewodniczącego Komisji p. Bogdana Matczaka odczytał p. Roman Sztendur, natomiast protokół z Komisji Budżetowej odczytał Przewodniczący komisji p. Andrzej Cytacki.
Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
       Radny B. Matczak złożył zastrzeżenia do sporządzanych protokołów z sesji jak i z komisji. Prosił, żeby były one sporządzane z większą dokładnością.
Wójt Gminy zaapelował, żeby w przyszłości nie podpisywać czegoś, co nie jest w pełni zgodne z intencją radnego i nanieść odpowiednie poprawki do tekstu protokołu.

Punkt 7.
a)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032 wraz z autopoprawkami. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było;
b)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r. wraz z autopoprawkami. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było;
c)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie przebudowy drogi gminnej na dz. nr ew. 20 w m. Nowy Podleck. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było;
d)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze wraz z autopoprawkami. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było;
e)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bulkowo na lata 2017 – 2025 wraz z autopoprawkami. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było;
f)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018r.” wraz z autopoprawkami. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
       Punkt 8 został zrealizowany w pkt 6.

Punkt 9.
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (12 za) przyjęła Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie za 2017 r.

Punkt 10.
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (12 za) przyjęła Sprawozdanie za 2017r. w obszarze „Realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

Punkt 11.
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (12 za) przyjęła Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bulkowo za 2017r.

Punkt 12.
       Punkt 12 obrad Sesji Rady Gminy Bulkowo rozpoczął p. Wójt Gabriel Graczyk podając informacje na temat trwających naborów na infrastrukturę drogową. Poinformował również, że dla województwa mazowieckiego zostało przeznaczone dodatkowo ok. 47,8 mln zł., a w całym kraju około 500 mln zł na drogi gminne i powiatowe. Po przeprowadzonej analizie wraz z p. Skarbnik Teresą Szymczak stwierdzono, że w ramach tego naboru Gmina Bulkowo w przypadku uzyskania dofinansowania dołoży 20% wkładu własnego. Dofinansowanie obejmuje 80% zadania. Wójt Gminy powiedział, że nie przypomina sobie tak korzystnego naboru. Gmina ma możliwość ubiegania się tylko o dofinansowanie do jednej inwestycji, natomiast powiat do dwóch, a maksymalna pomoc może wynieść do 5 mln zł. Pan Wójt wspomniał, że zostały już przeanalizowane wszystkie projekty i najodpowiedniejszą jest droga od Starych Łubek do Sochocino-Praga. Projekt tej drogi opiewa na przeszło 1 mln zł. z czego Gmina musiałby dołożyć około 200 tys. zł. Stwierdzono, że ten ciąg komunikacyjny byłby dla gminy bardzo korzystny i pozwoliłby odciążyć drogę Blichowo-Bulkowo. Kolejny nabór na drogi prawdopodobnie ruszy we wrześniu. Jest duża szansa na przebudowę dróg powiatowych Kobylniki – Bulkowo, gdzie wywalczyliśmy dofinansowanie oraz Worowice – Szasty w ramach omówionego naboru. P. Wójt ma nadzieję, że inwestycje te dojdą do skutku i szkielet dróg powiatowych na terenie gminy Bulkowo będzie na zadowalającym poziomie.
Gmina Bulkowo została zaproszona do X edycji Ogólnopolskiego Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu. Gmina Bulkowo została nominowana do tytułu Gmina Roku 2018 natomiast p. Wójt otrzymał nominację do tytułu Wójta Roku 2018. P. Wójt odczytał treść zaproszenia oraz poinformował, że zrezygnował z udziału w plebiscycie, ponieważ wiązałoby się to z późniejszymi kosztami promocyjnymi, których wysokość to od 5 tys. zł do 15 tys. zł. Sama informacja o nominacji jest dla naszej gminy dużym wyróżnieniem oraz motywacją do dalszej jeszcze lepszej pracy.
P. Wójt złożył życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych Radnym Gminy Bulkowo, obecnym gościom oraz wszystkim mieszkańcom.
Radny p. Bogdan Matczak poprosił o ponowne przemyślenie sprawy nominacji, ponieważ jest to ogromne wyróżnienie, a kwota nie jest aż tak duża. Gmina Bulkowo zrealizowała wiele projektów i inwestycji m. in. nowe remizy strażackie czy remonty dróg, stwierdził, że udział w plebiscycie faktycznie wiąże się z początkowymi kosztami, ale w późniejszym czasie może przynieść to o wiele więcej bonusów oraz nagród.
Radny B. Matczak zapytał czy Gmina Radzanowo mogłaby dołączyć do naboru na przebudowę drogi w miejscowości Sochocino-Praga od mostku w stronę asfaltu. Mogłoby to zwiększyć szansę na dofinansowanie oraz zostałby wybudowany cały odcinek powyższej drogi, której części leżą w obydwu gminach. Zaapelował również do pozostałych radnych, żeby wybrać się z delegacją do Starosty Płockiego, w celu rozmowy na temat budowy drogi powiatowej Bulkowo-Worowice-Szasty, ponieważ powiat płoński planuje budowę drogi na swoim odcinku Kucice - Szasty i dobrą inwestycją byłby remont na odcinku gminy Bulkowo.
Radny B. Matczak zapytał również jak p. Wójt rozwiąże problem dojazdów do szkół branżowych do Płocka od 1 września.
Odpowiadając na pytania p. Wójt poinformował, że jest słowne porozumienie z gminą Radzanowo odnośnie etapowania budowy drogi, natomiast partnerstwo w tym programie nie jest punktowane.
Wójt Gminy powiedział również, że zdaje sobie sprawę z problemu, jakim jest dojazd do szkół do Płocka i Płońska. Od momentu przejęcia PKS-ów płockich przez firmę Mobilis zlikwidowanych zostało wiele połączeń. Mieszkańcy mają pretensje, ponieważ firma ta nie informuje o zniesieniu lub odwołaniu kolejnych autobusów, których i tak pozostało niewiele. Po interwencji p. Wójta została przywrócona pętla po godzinie 6.00. P. Wójt wspomniał, że należałoby zorganizować spotkanie z wszystkimi wójtami z naszego powiatu, aby omówić ten problem, tym bardziej, że nie wiemy, co będzie w najbliższej przyszłości. Radny Powiatu Płockiego p. Andrzej Kuliński poparł pomysł.
Radny p. B. Matczak podał przykład Gminy Staroźreby, która podpisała umowę z Komunikacją Miejską, dzięki której zapewniła transport zbiorowy dla swoich mieszkańców, jednakże wiąże się to z ogromnymi kosztami.
Wójt Gminy wspomniał, że zawarcie takiej umowy przez Gminę Bulkowo jest pod wielkim znakiem zapytania, ponieważ koszty z tym związane mogłyby być jeszcze większe niż dla Gminy Staroźreby ze względu na odległość naszej gminy od Płocka.
Radny T. Tybuś skierował pytanie do Kierownika Gospodarki Komunalnej p. Sławomira Opały o drogi gminne, czy uda się je wyrównać jeszcze przed świętami.
P. Opała poinformował, że warunki już się poprawiły, równiarka wyjechała w teren, lecz nie ma możliwości na wyrównanie wszystkich dróg do świąt. Pracownicy Gospodarki Komunalnej wyrównają w pierwszej kolejności główne trasy, następnie ruszą na pozostałe drogi.
Radny T. Tybuś zapytał również czy wiadomo jakie działania będą przeprowadzane na drodze przebiegającej przez Blichowo, ponieważ kilka dni temu została zainstalowana nowa studzienka.
Radny A. Kuliński powiedział, że nie jest poinformowany o tej sprawie.
Radna J. Leszczyńska poprosiła, żeby jeszcze raz zastanowić się nad współpracą przy budowie drogi z gm. Radzanowo. Rozmawiała w Wójtem Gminy Radzanowo, który był wstępnie zainteresowany tym tematem. Wnosiła o to, żeby zrobić drogę od centrum do mostu.
P. Wójt powiedział, że w tym momencie nie ma już czasu na rozmowy z sąsiednią gminą, ponieważ jest krótki termin składania wniosków i nie ma możliwości w tym naborze na przygotowanie całej dokumentacji przez gm. Radzanowo, tym bardziej, że partnerstwo w tym naborze jest bez znaczenia. W kolejnych naborach jesteśmy zdecydowani na współpracę międzygminną. P. Wójt przypomniał, że odbywały się coroczne spotkania z mieszkańcami, gdzie wszystko zostało wyjaśnione, został przyjęty plan działania i nikt nie miał zastrzeżeń. Ustalenia były takie, że najpierw będzie wykonywany ciąg asfaltowy jako kontynuacja drogi od Starych Łubek do centrum Pragi. Drugi etap to właśnie odcinek od centrum do mosty, czyli granicy gminy i porozumienie z gmina Radzanowo na odcinek brakujący do Wołowej. I tego od lat się trzymamy. Projekt na odcinek od centrum do mostu jest obecnie w fazie realizacji, a teraz do dofinansowania odcinek Stare Łubki – Praga.
Radny B. Matczak spytał Radnego Powiatowego A. Kulińskiego czy są zabezpieczone fundusze na naprawę nawierzchni dróg powiatowych oraz na pomoc gminom w tym zakresie.
Radny A. Kuliński powiedział, że dzięki łagodnej zimie udało się zaoszczędzić pewną kwotę. Dodatkowo ok. 700 tys. zł zostało przeznaczone na doposażenie baz remontowych z terenu powiatu. Prace remontowe już ruszyły, fundusze są zabezpieczone, a jak tylko przyjdzie nowy sprzęt, zakres działań też będzie większy.
Radny B. Matczak zapytał Radnego Powiatowego co z drogą w miejscowości Pilichówko, którą mamy obiecaną już od 20 lat.
Wójt stwierdził, że na zebraniu ze Starostą i mieszkańcami we Włókach padło zapewnienie ze strony Starosty, że będzie nawieziony tłuczeń.
Radna J. Leszczyńska zwróciła się z prośbą do Radnego Powiatowego A. Kulińskiego o naprawę potężnego zadolenia pobocza asfaltu w drodze powiatowej w m. Wołowa tuż za skrętem na Pragę, które bardzo niebezpieczne.
Radny B. Matczak spytał się radnego A. Kulińskiego o doposażenie bazy.
Radny A. Kuliński powiedział, że będzie to robione w miarę możliwości.
Radny A. Cytacki poprosił o remont drogi Rogowo-Łętowo, która po zimie jest bardzo zniszczona.
Radny A. Kuliński stwierdził, że będzie sporządzany projekt na dofinansowanie remontu tego odcinka.
Radny B. Matczak spytał, czy można dorzucić jeszcze jeden wniosek.
P Wójt odpowiedział, że należy pamiętać, że gminy mogą ubiegać się tylko o jedno dofinansowanie, natomiast powiaty o dwa. Taki jest regulamin.
Radny Powiatowy A. Kuliński powiedział, że priorytetem jest droga Bulkowo-Worowice-Szasty.
Mieszkaniec gminy zabrał głos w sprawie komunikacji publicznej, stwierdził że z jego informacji wynika, że firma Mobilis zostanie zamknięta do dnia 30 czerwca 2018r. Zaapelował o podjęcie rozmów międzygminnych w sprawie zabezpieczenia podstawowych kursów, które są bardzo ważne i potrzebne dla młodzieży i dorosłych.
P. Wójt stwierdził, że problem transportu jest dużym wyzwaniem nie tylko dla naszej gminy, ale również dla gmin z całego powiatu. Strach pomyśleć, co będzie jak transport publiczny spadnie na barki gmin.
Radny B. Matczak spytał się Skarbnik Gminy p. Teresy Szymczak, czy gmina jest przygotowana na remonty dróg.
P. Skarbnik powiedziała, że pieniądze na te działania zostały zabezpieczone.
Przewodniczący A. Krokowski złożył życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

Punkt 13.
       Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XXXIV – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.00

Na tym protokół zakończono.

    Protokołował                                                                                Przewodniczący obrad
Bartosz Wójtewicz                                                                               Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi