Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXV/18
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXV/18

Protokół Nr XXXV/18
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 24 kwietnia 2018r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Płocku p. Krzysztof Ławniczak
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Aniela Kopaczewska
- Mieszkańcy gminy – 1 osoba.

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032
       b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r.
       c) realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ogrodzenia działki o nr ewid. 119/1 zabudowanej budynkiem świetlicy OSP w Nadułkach oraz częściowe utwardzenie terenu”
       d) realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Zakup agregatu prądotwórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie”
       e) podziału gminy na obwody głosowania
       f) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Przekazanie informacji dot. „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017r.”
10. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo za 2017r.
11. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
12. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Do proponowanego porządku zmiany zgłosił Przewodniczący Rady Gminy wnosząc o umieszczenie w punkcie 7g. projektu uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Blichowo gm. Bulkowo”. Projekt uchwały został zaopiniowany przez radnych pozytywnie na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy. (poprawkę przyjęto jednogłośnie – 12 za).

Punkt 3.
       Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty bez dokonywania poprawek, w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy (11 za, przy 1 wstrz.).

Punkt 4.
       Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.
28.03 – uczestniczył w spotkaniu wielkanocnym z sołtysami. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Wydział Ruchu Drogowego, którzy poinformowali o kampanii społecznej „ODBLASKOWE SOŁECTWO”. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie sołectw powiatu płockiego, a także zmniejszenie liczby wypadków i kolizji z ich udziałem. Kampania skierowana jest do mieszkańców wsi. Uczestnikom posiedzenia zaprezentowano film a sołtysi otrzymali materiały promocyjne do rozpowszechnienia w sołectwach.
29.03 – spotkał się z mieszkańcami Worowic w sprawie budynku komunalnego. Gmina może sprzedać zainteresowanym osobom zajmowane lokale mieszkalne po wcześniejszym uregulowaniu należności wobec gminy z tytułu zajmowanych lokali. O godz. 14.00 uczestniczył w spotkaniu wielkanocnym z Zarządem Oddziału Gminnego OSP.
05. 04 – spotkał się z byłym Powiatowym Lekarzem Weterynarii p. J. Gruszczyńskim, którzy przechodzi na emeryturę i przyjechał do UG żeby podziękować za wieloletnią współpracę. Pan Wójt także dziękuje za 8 lat b. dobrej współpracy. Nowym Powiatowym Lekarzem Weterynarii został p. M. Sankiewicz, któremu z okazji objęcia funkcji p. Wójt złożył gratulacje.
06.04 – uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP, które odbyło się w starostwie. Tego samego dnia wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy p. J. Matuszewskim oraz Radnymi p. B. Matczakiem i p. R. Sztendurem spotkał się ze Starostą w sprawie ogłoszonego przez Wojewodę naboru wniosków na remonty dróg. Starosta zgodził się, że priorytetem jest wystąpienie o środki na remont drogi powiatowej w Worowicach, bo jest to „okno” na Warszawę dla naszej gminy. Oby tylko wniosek otrzymał dofinansowanie.
Pan Wójt poinformował uczestników obrad o plebiscycie z „Tumskiego Wzgórza” i o nominacji do nagrody Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie. Sama nominacja biblioteki kierowanej przez p. dyrektor N. Maćkiewicz to b. duże wyróżnienie.
09.04 – spotkał się z druhami z OSP Blichowo w sprawie 110 - lecia jednostki. Zapraszał na obchody, które odbędą się w dniu 06.05.br.
10.04 – uczestniczył w uroczystości w Szkole Podstawowej w Bulkowie w związku z Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz rocznicą tragedii smoleńskiej. Podziękował 4. radnym za obecność. Za przygotowanie uroczystości podziękował uczniom i nauczycielom SP w Bulkowie.
11-12.04 – uczestniczył w szkoleniu w Akademii Wójta.
13.04 – spotkał się z druhami z OSP Nowe Łubki.
17.04 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
18.04 – uczestniczył w spotkaniu dot. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego dot. ochrony danych osobowych).
20.04 – uczestniczył w odbiorze ostatecznym nowego wejścia do UG.
21.05 – uczestniczył w posiedzeniu ZOP OSP RP, które odbyło się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.
       W okresie międzysesyjnym p. Wójt odbył także wiele spotkań w UG z mieszkańcami, interesantami czy sołtysami. Wydawane Zarządzenia Wójta Gminy dostępne ą w BIP – ie Gminy Bulkowo.
       W protokole odnotowuje się, że w trakcie składania informacji nt. działalności międzysesyjnej na salę obrad przybył Radny T. Tybuś.

Punkt 5.
       Protokoły z międzysesyjnych posiedzeń komisji Rady Gminy odczytali Przewodniczący Komisji ds. Budżetu p. A. Cytacki oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa p. T. Tybuś. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 6.
       Radny B. Matczak pytał, kto ze strony UG pilotuje wnioski starostwa do Wojewody o środki na remont dróg powiatowych. Chodzi o to, aby wnioski te były dobrze przygotowane. Pytał też o odbiory termomodernizacji remiz OSP na terenie gminy i czy nie wpłyną one na utratę gwarancji na wykonane prace i jakieś ewentualne reperkusje prawne.
Wójt Gminy przypomniał, że termomodernizacja OSP w Bulkowie, Nadułkach i Worowicach wykonywana jest w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Zgodnie z umową, rozliczenie projektu ma nastąpić w czerwcu br. Gwarancja na obiekty wynosi 5 lat i rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego. Nie ma jakiegokolwiek zagrożenia o jakich mówił radny. W kwestii wniosków na remonty dróg gmina odpowiada za wnioski, które sama składa i są one właściwie przygotowane. Co do wniosków składanych przez powiat to zapewne tam także pracują kompetentne osoby i trzeba mieć nadzieję, że również te wnioski będą dobrze przygotowane. UG może poprosić starostwo o przesłanie nam tych wniosków. Reszta jest w rękach komisji. Generalnie wniosków o środki jest b. dużo i na dużo większą kwotę niż pula do podziału, która wynosi 48 mln. zł.
Sekretarz Gminy dodał, że jeśli pojawiają się jakieś niedoskonałości we wnioskach, to komisja prosi o uzupełnienia czy wyjaśnienie. W naszym UG tych spraw pilnują pracownicy ds. dróg i funduszy unijnych.
Przedstawiciel MUW Delegatura w Płocku informował, że o pozyskanie środków z omawianej puli wojewody gmina może złożyć jeden wniosek a powiat dwa.
Radny B. Matczak powiedział, że szkoda, że termomodernizację remiz wykonuje ta sama firma, która kiedyś budowała dom romski.
Wójt Gminy informował, że sprawę domu romskiego p. Wójt przejął, gdy było już po okresie gwarancyjnym. Inwestycja została źle wykonana za poprzedniego Wójta. Mimo upływy okresu gwarancyjnego p. Wójtowi udało się jeszcze wyegzekwować pewne rzeczy od wykonawcy. Dokładamy wszelkich starań, aby remizy OSP były wykonane jak najlepiej. Pan Wójt dodał, że obecnie gmina wystąpiła o środki finansowe w ramach komponentu romskiego, ponieważ można mówić już o kilkuset interwencjach mieszkańców budynku w Nadułkach dot. jakości wykonanych prac przy budowie obiektu, chociaż budynek ma zaledwie kilka lat. Ponieważ Wójt Gminy chciał wyjść naprzeciw tym wnioskom złożony został wniosek o przyznanie 19 tys. zł. Przyznana dotacja do 7.460 zł. Prace wykona GK. Gmina nie dołoży własnych środków do remontu obiektu. Zakres prac do wykonania ustalony został z mieszkańcami budynku i naprawione zostanie to, co jest możliwe do naprawienia. Co do termomodernizacji remiz OSP to na początku było dużo usterek większych i mniejszych, ale w trakcie odbiorów, przy których byli też i druhowie i można było stwierdzić, że jakość wykonanych prac jest zadowalająca. Na pewno można powiedzieć, że gdyby nie nasze interwencje, częste kontrole to pewnie byłoby podobnie jak z domem romskim. Nadzorowaliśmy te inwestycje na bieżąco i niezależnie od Inspektora Nadzoru.
Radny B. Matczak stwierdził, że może gmina powinna mieść przygotowanych kilka wniosków, żeby potem, gdy ogłoszone zostają nabory szybko je złożyć.
Wójt Gminy informował, że przygotowywanie wniosków o fundusze zewnętrzne zawsze poprzedzone jest rzetelną analizą. W przypadku naboru wniosków przez Wojewodę gmina mogła złożyć jedynie jeden wniosek. Mógł on obejmować co prawda nawet kilka dróg, ale zasady przy rozpatrywaniu wniosków są takie, że wtedy sami byśmy sobie zaszkodzili i byłaby mniejsza szansa na pozyskanie funduszy. Nasza gmina cierpi z tego powodu, że przez gminę nie przebiega droga wojewódzka ani krajowa. Otrzymujemy przez to mniejszą punktację przy ocenie wniosków o środki. Niestety mniej więcej koło 2000r. ówczesna Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie pozytywnej opinii co do zmiany kategorii drogi w kierunku Kobylnik z wojewódzkiej na powiatową. Ta droga jest obecnie w opłakanym stanie, to samo z drogą powiatową w kierunku Warszawy przez Worowice, w coraz gorszym stanie jest też droga powiatowa w kierunku Płocka. P. Wójt złożył w ub.r. pismo, aby droga Góra - Kobylniki była drogą wojewódzką. Wniosek poparły też inne gminy. Gdyby to się udało, albo chociaż żeby droga Bulkowo - Kobylniki była znowu wojewódzką, byłby to duży bonus przy składaniu projektów. Czekamy na odpowiedź.
       W protokole odnotowuje się opuszczenie sali obrad w trakcie dyskusji w punkcie 6 przez Radnego C. Dziełakowskiego, po usprawiedliwieniu dalszej nieobecności na Sesji u Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 7.

a)
       Skarbnik Gminy wniosła o uwzględnienie w projektach uchwał w punktach a. oraz b. następujących zmian, które zaistniały po posiedzeniu wspólnym komisji:
- wpływ środków od Wojewody w kwocie 488.149.93 zł. (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej),
- wpływ dotacji celowej od Wojewody w kwocie 37.000 zł (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów), oraz przesunięcie kwoty 32.000 zł. z zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 290422W w Rogowie” na realizację zadania „Budowa Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Blichowie” i kwoty 90 zł. na projekt pn: „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” – środki będą pochodzić ze zmniejszenia wydatków na usługi w UG.
       Na polecenie Wójta Gminy kierownik GK informował, że na wykonanie obiektu Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Blichowie wpłynęły dwie oferty (Usługi Ogólnobudowlane – Płock, kwota 169.740zł. brutto i Rembud - Płock, kwota 179.272.50 zł. brutto.) Komisja wybrała ofertę niższą.
Wójt Gminy poinformował, że ceny ofertowe były wyższe od kwoty kosztorysowej. Generalnie ceny materiałów budowlanych poszły w górę. Mamy dwa wyjścia: albo, z powodu wyższych cen od wartości kosztorysowej unieważnić pierwszy przetarg i ogłosić nowy albo przesunąć brakującą kwotę do najmniejszej wartości. Chodzi o kwotę ok. 18.000 zł. ale zabezpieczyć musimy trochę więcej, bo w tej kwocie byłby też Inspektor Nadzoru.
       Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032 z uwzględnieniem zmian wnoszonych przez Skarbnika Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r. z uwzględnieniem zmian wnoszonych przez Skarbnika Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ogrodzenia działki o nr ewid. 119/1 zabudowanej budynkiem świetlicy OSP w Nadułkach oraz częściowe utwardzenie terenu”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Zakup agregatu prądotwórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie podziału gminy na obwody głosowania. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
       Kierownik GOPS informowała, że ośrodek zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na okres 3 lat. Odczytała cele programu. Poinformowała, że źródła finansowania programu to zarówno środki zewnętrzne jak i własne gminy.
Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

g)
       Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie w realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Blichowo gm. Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
       Punkt zrealizowano w punkcie 6 porządku obrad.

Punkt 9.
       Kierownik GOPS przekazała informacje dot. „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017r.”. Dokument został przesłany do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku i po jego zatwierdzeniu zostanie przekazany radnym.

Punkt 10.
       Radni jednogłośnie (12 za) przyjęli bez poprawek sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo za 2017r. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 11.
       Radny B. Matczak interesował się dojazdem do pracy i do szkół od nowego roku szkolnego do Płocka mieszkańców gminy. Z autobusami jest coraz gorzej. Czy gminę stać na ewentualne dopłaty do kursów?
Wójt Gminy przypomniał, że problem dojazdów był niedawno omawiany. Nadal nie mamy pewności, które kursy pozostaną a które ewentualnie znikną. Zainteresowani nie są przez Mobilis informowani o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem. Pan Wójt prosił, aby te informacje firma przekazywała też do UG, to również urząd będzie takie informacje zamieszczał na swoich stronach internetowych. O problemach z dojazdem p. Wójt rozmawiał też ze Starostą Płockim, bo sprawa dotyczy całego powiatu. Gdybyśmy mieli dołożyć do kursów, to chyba tylko ze środków przeznaczonych w budżecie na inwestycje.
       Radny B. Matczak przypomniał, że gmina b. dużo środków własnych dokłada do oświaty. Czy damy radę w przyszłości? Może dyrektorzy szkół jako menadżerowie mogliby wziąć jakiś ciężar związany z pozyskiwaniem funduszy na swoje barki? Nie chodzi o to, że są czemuś winni, ale może mogliby pomóc.
Wójt Gminy przypomniał artykuł o oświacie zamieszczony w ostatnim Kurierze Gminy. Na oświatę wydajemy aż 56% dochodów własnych. W 2017r. dołożyliśmy ok. 2.8 mln. zł. Te pozostałe 44% musi starczyć na wszystko: na remonty dróg, nawierzchnie asfaltowe, oświetlenie uliczne, wykonanie różnych zadań w sołectwach, kanalizację, opiekę społeczną itd. Środowisko nauczycielskie rozumie problemy, ale jednak żąda więcej. Koszty generują też coraz to nowe wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej. Gmina musi je ponosić. Jeśli dany dyrektor szkoły prosi o zwiększenie godzin, to p. Wójt takie przypadki rozważa porównując zaistniałą sytuację do innych szkół, tak żeby było proporcjonalnie. Niektórzy muszą zrozumieć, że raz w danej szkole godzin jest więcej a innym razem mniej i wówczas niestety trzeba się np. przemieścić do szkoły sąsiedniej by mieć pełen etat. W oświacie obowiązuje Karta Nauczyciela, każdy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje ale nauczyciele są jednak trochę inaczej oceniani niż inne grupy zawodowe. Wiadomo, że przy wykonywaniu zadań oświatowych gmina musi się poruszać zgodnie z obowiązującym prawem i tak w naszej gminie jest.
Radny B. Matczak mówił, że ostatnio musieliśmy płacić nauczycielom dodatek wyrównawczy.
Wójt Gminy informował, że tak było, ale nie ma tu winy UG, ponieważ jest zapis w Karcie Nauczyciela odn. minimalnych zarobków. Były lata, że takich dodatków nie musieliśmy płacić.
       Radny B. Matczak informował, że powiat planuje zmianę okręgu wyborczego w wyborach samorządowych i nasza gmina ma być z innymi gminami niż dotychczas. Efekt może być taki, że znów nie będziemy mieli radnego powiatowego z naszej gminy. Należałoby to oprotestować, bo podobno mamy być m.in. z Wyszogrodem. Czy coś można na to poradzić?
Inspektor ds. Rady Gminy informował, że zgodnie z obowiązującym prawem wyborczym przy tworzeniu okręgów wyborczych przez powiat opinia Rady Gminy nie jest dla powiatu wiążąca.
Mieszkaniec gminy stwierdził, że w powiecie nie chcą mieć radnych z Bulkowa i Słupna i stąd różne zmiany. Jak naszą gminę traktowano zimą: sypano podczas ślizgawki drogi powiatowe w okolicznych gminach tylko do granicy z naszą! Podobnie było z odśnieżaniem. Byliśmy i jesteśmy źle traktowani przez powiat! Jeśli nic się w powiecie nie zmieni, to nadal będzie tak samo! Powinniśmy pomyśleć wszyscy o jednym dobrym kandydacie do Rady Powiatu tak, żeby go wszyscy poparli. Zmieniają okręgi, bo czegoś i kogoś się boją. Mówił też o firmie realizującej termomodernizacje budynków OSP, bo oni wykonywali już dom romski ale tu jest dobrze.
Radny B. Matczak wypowiedział się nt. 100 –lecia odzyskania niepodległości Polski. Na terenie gminy są miejsca, które upamiętniają walkę Polaków o niepodległość sprzed 100 lat i powinniśmy te miejsca spisać i o nie zadbać a ten rok obchodów jest do tego b. dobrą okazją. Można poprosić sołtysów o pomoc, bo oni mają najlepszą wiedzę w swoich sołectwach. Chodzi o kapliczki, krzyże czy np. dąb w Daniszewie.
Wójt Gminy odpowiedział, że gmina zajmie się tym zagadnieniem, ale zacznijmy może od radnych. Proszę od Państwa również o a takie informacje. Odnosząc się do wypowiedzi mieszkańca gminy p. Wójt stwierdził, że termomodernizacje remiz są przez nas rzetelnie i na bieżąco dopilnowane po to właśnie, aby nie powtórzyła się sytuacja z domem romskim. Nasze uwagi i zalecenia egzekwujemy na bieżąco i to sprawdzamy. Jako gmina nie mamy takiej możliwości, aby jakiejś firmy nie dopuścić do przetargu. W sprawie wyboru do Rady Powiatu, to o tym kto kandyduje głównie decyzje zapadają w wymiarach politycznych. Tu decydują partie. Szkoda, że nie mamy Radnego Powiatu z naszej gminy. W tej kadencji z naszego okręgu wyborczego jeden radny powiatowy przyjeżdża do nas na Sesje dość często a pozostali sporadycznie albo wcale. Pan Wójt nawiązując do dyskusji na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy nt. uczczenia 100 – lecia odzyskania niepodległości Polski zaprosił wszystkich na 26.04.br. na godz. 8.00 do Bulkowa, gdzie odbędzie się sadzenie 100 drzew. Poinformował też o piśmie jakie otrzymał UG w sprawie stypendiów dla dzieci pochodzących ze środowisk dawnych gospodarstw rolnych. Prosił radnych o jego udostępnienie. Pismo w najbliższym czasie zostanie rozpowszechnione. Poinformował ponadto, że 30.04.br. podpisze umowę na dofinansowanie dla gminy w ramach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i będzie to kwota 100 tys. zł.
Radny M. Józwiak zachęcał wszystkich do uczestniczenia w sadzeniu drzew, które odbędzie się na terenie obok kościoła. Inicjatywa ma wymiar ekologiczno – patriotyczny, wezmą w niej udział m.in. uczniowie i nauczyciele z naszych szkół. Drugi planowany etap upamiętnienia rocznicy 100 – lecia niepodległości to umieszczenie tablicy informacyjnej oraz wieczornica z pieśniami patriotycznymi. Odniósł się do wypowiedzi radnego B. Matczaka nt. upamiętnienia miejsc na terenie gminy. Myśli o tym już od dawna i uważa, że figurki, krzyże itp. z tych miejsc historycznych można przenieść na cmentarze, bo tam będzie łatwiej o nie dbać, w przeciwnym razie one znikną.
Radny B. Matczak wyraził opinię, że powinny one pozostać na swoich miejscach, bo z ich usytuowaniem wiążą się konkretne historyczne wydarzenia w tych miejscach.
       Radny R. Sztendur dziękował p. Wójtowi i p. kierownikowi GK za wykonane prace na drodze żwirowej w Worowicach o co prosiła jedna z mieszkanek. Prosił jeszcze tylko o wywrotkę żwiru. Rozmawiał z rolnikami w Worowicach, by już nie worywali się w drogi i myśli, że już tego nie będą robić. Podziękował p. Wójtowi za zaproszenie go na spotkanie ze starostą w sprawie modernizacji dróg powiatowych. Liczy, że uda się wyremontować drogę powiatową przez Worowice i prosi przedstawiciela wojewody o pomoc. Poinformował, że nieoficjalnie mówi się, iż remontowana będzie wkrótce przez powiat płoński droga od Kucic do Nacpolska.
Przedstawiciel wojewody poinformował, że wniosków o remonty dróg jest b. dużo i do końca maja br. będzie wiadomo, kto otrzyma dofinansowanie. Na pewno środków jest za mało w stosunku do potrzeb. Właśnie dlatego Premier RP zapowiedział przeznaczenie 5 mld. zł. na drogi lokalne a w następnych latach jeszcze więcej. Dodał, że w najbliższych dniach Wojewoda Mazowiecki ogłosi program związany z obchodami 100 – lecia niepodległości i prawdopodobnie będą w nim do pozyskania środki finansowe na miejsca historyczne.
       Radny B. Matczak podziękował kierownik MUW Delegatura w Płocku p. M. Mazurskiej oraz pozostałym osobom za pomoc w uzyskaniu przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicines” w Nowych Łubkach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia rehabilitacyjne. To ważna rzecz dla mieszkańców naszej gminy.
Wójt Gminy przypomniał, że od lat nic w tej kwestii nie można było zrobić. Dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania kontraktu, a jest to szerokie grono osób. To co było niemożliwe przez wiele lat teraz stało się realne. Począwszy od szczebla samorządu gminnego, przez powiatowy, wojewódzki na parlamentarzystach kończąc. Teraz nasi mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnej rehabilitacji. Wspólny wysiłek przyniósł efekt
       Radny T. Tybuś zapytał kierownika GK o uprzątnięcie kamieni, które leżą na drodze żwirowej w Blichowie po ostatnim żwirowaniu. Informował o przeciekającym hydrancie naprzeciw dyskoteki w Blichowie.
Kierownik GK informował, że kamienie, które pojawiły się po przejściu równiarki już są uprzątane a hydrant zostanie naprawiony.
       Przewodniczący Rady Gminy podziękował przedstawicielowi Wojewody za obecność na Sesji. Jest to dowód na to, że p. Wojewoda interesuje się losem małych gmin za co serdecznie podziękował.
       W protokole odnotowuje się przybycie na salę obrad w trakcie dyskusji w punkcie 11 Radnego R. Sztendura

Punkt 12.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XXXV Sesji Rady Gminy Bulkowo.
       Obrady zakończono ok. godz. 10.45.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził                                                                            Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                                     Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi