Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXVI/18
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXVI/18

Protokół Nr XXXVI/18
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 10 maja 2018r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 13. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Mieszkańcy gminy – 1 osoba.

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032
       b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r.
       c) zmiany uchwały nr 69/XI/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Bulkowo
5. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
6. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Do proponowanego porządku obrad zmian nie zgłoszono.

Punkt 3.
       Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo przyjęto bez poprawek, w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 4.

a)
       Omawiając projekty uchwał w punkach a. oraz b. Skarbnik Gminy informowała o dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 tys. zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golanki, gmina Bulkowo” oraz dotacji celowej na zadania własne ze środków Wojewody Mazowieckiego w kwocie 3.060 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.
Pan Wójt przypomniał, że na poprzedniej Sesji Rady Gminy przekazywał informacje o dacie podpisania umowy na dotację na zadanie w Golankach. Umowa została podpisana i stąd potrzeba zwołania Sesji i przegłosowania wpływu środków finansowych do budżetu gminy. Żeby ogłosić przetarg na zadanie środki muszą być zbilansowane. Ważny jest tu czas, bo z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że w tej chwili jest większa szansa na niższe kwotowo rozstrzygnięcie przetargowe niż w okresie późniejszym. Podziękował radnym za przybycie w trybie pilnym na Sesję.
Radny B. Matczak zastanawiał się, czy udźwigniemy to zadanie, bo w stosunku do kosztów całkowitych dotacja nie jest duża. Może przydałyby się większe nasze pieniądze na wkład przy projektach drogowych, o których mówi Premier M. Morawiecki – może to byłoby korzystniejsze dla gminy? A co będzie, jeśli wykonawca nie zmieści się w kwocie kosztorysowej?
Wójt Gminy zauważył, że tak naprawdę pytanie radnego skierowane jest do Rady Gminy. Wówczas trzeba się będzie spotkać i zdecydować, czy dokładamy brakującą kwotę, czy rezygnujemy z realizacji zadania a tym samym i z dotacji. Dotacja ta mogła wynosić maksymalnie do 50% wartości zadania. Pan Wójt chciałby wiedzieć, jakie kryteria obowiązywały przy przyznawaniu dotacji. Zbliżone kwoty otrzymała większość gmin. W ub. roku dostaliśmy 150 tys. zł. a wcześniej po kilkadziesiąt tysięcy. Pan Wójt liczył, że w br. dotacja wyniesie ok. 50% wartości kosztorysowej zadania ale tak się nie stało. Z ostateczną decyzją trzeba poczekać do przetargu. Całkowita wartość budowy drogi to w tym przypadku prawie 400 tys. zł. 100 dostajemy 300 musimy dołożyć. Faktycznie, nie jest to zadowalające dofinansowanie. Te oferowane przez rząd za pośrednictwem Wojewody jest bez porównania korzystniejsze bo sięga 80%. Obyśmy je dostali.
       Radny B. Matczak zastanawiał się, ile nasza gmina może dostać na drogi z puli Wojewody, bo może to być np. 60%
Skarbnik Gminy informowała, że wniosek dotyczy drogi w Sochocino – Praga i dobrze byłoby żebyśmy dostali 80% kosztów inwestycji, tak jak przewiduje regulamin naboru.
Pan Wójt informował, że w puli Wojewody do dyspozycji jest 48 mln. zł. a wniosków złożono na kwotę grubo ponad 500 mln. zł. Możemy w ogóle nie dostać dofinansowania.
Radny B. Matczak zapytał co będzie, jeśli ta dotacja wyniesie 50 % wartości zadania?
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wtedy byłoby ciężko zrealizować inwestycję, ale proponowała poczekać do rozstrzygnięcia naboru.
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Sekretarz Gminy poinformował, że zmiana w uchwale podyktowana jest przejściem pracownika na emeryturę. Obowiązki inkasenta wykonywał będzie nowy pracownik, który został wyłoniony w wyniku konkursu.
Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 69/XI/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Punkt 5.
       Rada Gminy jednogłośnie ( 13 za) przyjęła Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego Nr 2/II/2018r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego w wersji przesłanej przez ZGRP w przedmiocie przystąpienia Gminy Mała Wieś do ZGRP oraz określenia daty uczestnictwa Miasta i Gminy Drobin w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi. Drobin chce zrezygnować ze wspólnej gospodarki śmieciowej ze ZGRP i od 2019r. zajmować się tym problemem indywidualnie tak jak robi to od początku gm. Bulkowo.
       Wójt Gminy poinformował, że przesunięty został termin rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie na zadanie „ Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania „Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Blichowo gm. Bulkowo” z 15.05. do 30.05.br. Rozstrzygnięcie dot. naboru wniosków na drogi u Wojewody nastąpi 15.05.br. Pan Wójt informował o położeniu nakładki asfaltowej w centrum Blichowa. Poinformował o zmianach kadrowych w UG – na emeryturę przeszła p. B. Świtkiewicz a w wyniku przeprowadzonego konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej zatrudniona została p. J. Stanisławska. Dalej poinformował o zapytaniu mieszkanki gminy, czy gmina będzie udzielać dofinansowań do modernizacji źródeł ogrzewania. Osoba twierdzi, że są zapisy ustawowe nakładające na gminy takie obowiązki. Takich zapisów nie ma a jest to jedynie dobra wola gminy. Informował, że obecnie prowadzony jest jeden nabór wniosków o dofinansowanie modernizacji źródeł ogrzewania ze środków zewnętrznych, ale niestety są tu b. wyśrubowane wymagania. Pan Wójt ma nadzieję, że kolejne nabory (najbliższy prawdopodobnie w czerwcu br. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) będą szły w kierunku mniejszych wymagań. Ale trzeba podkreślić, że są to możliwości indywidualnego pozyskiwania środków finansowych przez mieszkańców. Samorządy raczej sceptycznie wypowiadają się co do możliwości pomocy z własnych środków. Zapytał radnych o opinię w tej sprawie.
W odpowiedzi Radny B. Matczak zastanawiał się, że gdybyśmy nawet udzielali dofinansowań, to jak to zrobić, aby było sprawiedliwie. Bo jeden oszczędza jak może, by poprawić u siebie ogrzewanie a drugi wprost przeciwnie i chciałby tylko dostać dotację z gminy.
Po dyskusji Rada Gminy wypracowała stanowisko aby nie udzielać dofinansowań.
       Wójt Gminy poinformował, że mieszkaniec Łubek porozumiał się z inwestorem w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej. W wyniku tego do UG wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Sprawa jest na etapie uzgodnień i p. Wójt zapewnił, że absolutnie nic nie jest „zamiatane pod dywan” jak to niektórzy głoszą. Gdy tylko najbliżsi sąsiedzi planowanej inwestycji otrzymali o niej informacje p. Wójt się z nimi spotkał. Na spotkanie zaprosił też inwestora. Mieszkańcy mówili, że taka inwestycja będzie szpeciła krajobraz. Inwestor odpowiedział, że może odsunąć się bardziej od budynków i może też zmniejszyć ilość ogniw. Ponownie zostało zorganizowane spotkanie z sąsiadami, którzy stwierdzili, że jednak definitywnie nie chcą mieć takiej inwestycji w pobliżu. Sprawa jest na etapie opiniowania, uzgodnień i p. Wójt nie wie w chwili obecnej jaki będzie jej dalszy los. Nie jest to inwestycja szkodząca zdrowiu i życiu. Stanowisko mieszkańców jest jasne.
       Radny B. Matczak zwrócił uwagę na potrzebę uregulowania kwestii składowania obornika przy drogach i posesjach. Powiatowy Lekarz Weterynarii twierdzi, że nie ma u nas ustawy o szkodliwości odoru. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mówił, że można składować od 0,5 metra od krawędzi rowu, ale przecież rów to jest ciek wodny.
Pan Wójt wyraził opinię, że każdy przypadek trzeba by rozpatrywać indywidualnie. W takich sprawach potrzebna jest dobra wola stron i kompromis.
       Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski zgłosił, że mieszkaniec Osieka informował go o złym stanie linii telekomunikacyjnej wzdłuż jego pola, przez co ma trudności z przejechaniem. Zgłaszał to do firmy ale reakcji nie widać.
       Mieszkaniec gminy zapytał o sytuację prawną dworku w Nadułkach.
Wójt Gminy przypomniał, że po wielu latach bezskutecznych starań u poprzedniego Wojewody teraz udało się dojść do porozumienia z obecnym Wojewodą Mazowieckim. Unormowano stan prawny nieruchomości i można już przystąpić do procedur przetargowych, które potrwają mniej więcej dwa miesiące. Miejmy nadzieję, że zakończą się pozytywnie. Osoby zamieszkujące w dworku otrzymają propozycję przeniesienia się do innych lokali, tak jak było to ustalone na poprzednich sesjach.
Radny B. Matczak zwrócił uwagę, aby z nieruchomością nie stało się tak jak w gminie sąsiedniej – znalazł się nabywca ale obiekt niszczeje. Czy można się przed takimi i podobnymi sytuacjami zabezpieczyć?
Wójt Gminy informował, że podobną sytuację mieliśmy w przypadku sprzedaży sklepu w Nowych Krubicach, gdzie mieszkańcom zależało na tym aby obiekt utrzymał swoją funkcję. Ale przy sprzedaży nie można dokonywać takich zapisów i zawsze ponosi się pewne ryzyko. Jednak sklep pozostał. Nieruchomość w Nadułkach widnieje w Rejestrze Zabytków i nie jest tak łatwo zrobić z nią co tylko się chce. W procedurach przetargowych są zapisy odnośnie wkładu finansowego w nieruchomość nowego nabywcy w ciągu najbliższych lat, bo właśnie dlatego cena obiektu jest niższa. Odebrać ewent. nieruchomość nowemu nabywcy nie możemy.
Sekretarz Gminy dodał, że są wytyczne i decyzje konserwatorskie, które nabywca musi spełnić.
       Radny B. Matczak zapytał o planowane konkursy na dyrektorów szkół.
Wójt Gminy poinformował, że najbliższe konkursy odbędą się 11.05.br. a dotyczyć będą szkół w Bulkowie i w Blichowie, ponieważ wkrótce kończą się obecne 5- letnie kadencje dyrektorów. Do konkursów zgłosiło się po jednym kandydacie do każdej z tych szkół – dotychczasowi dyrektorzy. Zostały powołane komisje konkursowe, które składają się z 3 przedstawicieli Kuratorium Oświaty, 2 przedstawicieli Rady Rodziców, 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej, po 1 przedstawicielu związków zawodowych funkcjonujących w danej placówce, 3 przedstawicieli organu prowadzącego. Aby zostać wybranym kandydat musi uzyskać bezwzględną większość głosów. Kolejne konkursy będą dotyczyć szkół w Nowych Krubicach i Nowych Łubkach przy czym p. Wójt poinformował, że dotychczasowy dyrektor szkoły w N. Łubkach przechodzi na emeryturę chociaż mógłby jeszcze rok być dyrektorem. W tym przypadku również musi zostać ogłoszony konkurs.

Punkt 6.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XXXVI Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 10.00.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził                                                                          Przewodniczący obrad
  D. Kowalewski                                                                                 Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi