Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXVII/18
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXVII/18

Protokół Nr XXXVII/18
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 21 czerwca 2018r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Natalia Maćkiewicz
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Aniela Kopaczewska
- Inspektor ds. drogowych p. Piotr Woźniak
- Sołtysi - 1 osoba.
- Mieszkańcy gminy – 1 osoba.

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r.
       b) udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2017r.
       c) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032
       d) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r.
       e) zaopiniowania projektu podziału Powiatu Płockiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Płocku
       f) wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gminnej w obrębie Blichowo
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Przewodniczący Rady Gminy zgłosił w punkcie 7 g, h, i projekty uchwał w sprawach:
- wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie urządzeń elektroenergetycznych
- wystąpienia o ogłoszenie stanu klęski suszy na terenie Gminy Bulkowo w woj. Mazowieckim
- warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo.
       Zgłoszone poprawki przyjęto jednogłośnie (14 za).

Punkt 3.
       Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (14 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.
24.04 – odbył się konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej. Wybrana została p. J. Stanisławska, która zastąpiła przechodzącą na emeryturę p. B. Świtkiewicz.
25.04 – wykonując uchwały Rady Gminy p. Wójt podpisywał akty notarialne dot. terenów pokolejkowych w Worowicach. Jedna osoba wycofała się z podpisania aktu pomimo wcześniej wyrażenia pisemnej zgody.
26.04 – uczestniczył w sadzeniu 100 drzewek, jakie odbyło się na terenie parafialnym w Bulkowie w celu upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podziękował ks. Sł. Trzasce oraz wszystkim uczestnikom tego wydarzenia.
27.04 – uczestniczył w 7 – leciu 44 starszoharcerskiej drużyny „Sfora”. Dziękował druhowi P. Szelągowskiemu za prowadzenie drużyny. Szkoda, że w innych szkołach nie udaje się stworzyć takich drużyn. W tym samym dniu podpisywał umowę na budowę Centrum Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Blichowie.
28.04 – podpisywał umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie modernizacji drogi w Golankach. Kwota dotacji to 100 tys. zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła prawie 390 tys. zł. a oferta (jedyna jaką złożono) opiewała na kwotę 435 tys. zł. i przy obecnych kwotach pojawiających się w ofertach wykonawców i trendzie jaki ogólnie panuje trzeba się cieszyć, że nie jest ona wyższa.
06.05 – uczestniczył w obchodach 110 – lecia OSP Blichowo. Podziękował ks. dziekanowi Wł. Dzieńkowskiemu za odprawienie Mszy Świętej, wszystkim druhom - szczególnie z OSP Blichowo, przybyłym gościom, radnym, pracownikom UG i GK oraz mieszkańcom. Dziękował p. B. Matczakowi i pracownikom GK za grochówkę, która znana już jest poza naszą gminą.
08.05 – jako przedstawiciel strony pozwanej uczestniczył w rozprawie sądowej z mieszkanką gminy. Sprawa skończyła się z korzyścią dla gminy.
09.05 – spotkał się z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15.05 – uczestniczył w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Działania w Wyszogrodzie. Za pracę i zaangażowanie podziękował dotychczasowemu przedstawicielowi gminy Bulkowo w Zarządzie LGD p. M. Józwiakowi. Obecnie w Zarządzie LGD gm. Bulkowo będzie reprezentował p. Wójt.
22.05 – uczestniczył w rozstrzygnięciu konkursu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Czołowe miejsca w powiecie zajęli uczniowie ze szkoły w Blichowie. W tym samym dniu rozpoczął cykl ponad 20 spotkań z mieszkańcami w sołectwach.
24.05 – uczestniczył w spotkaniu z Seniorami.
03.06 – uczestniczył w V Pikniku Rodzinnym, jaki organizuje szkoła w Blichowie. Atrakcją pikniku był występ Norbiego. Podziękował wszystkim za organizację za czele z p. dyrektor.
05.06 – uczestniczył w V Międzyszkolnym Dniu Profilaktyki, który odbył się w szkole w Nowych Krubiach. Podziękował dyrektor szkoły p. A. Jakubiak, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, policji. Gościem był Gabriel Fleszar.
06.06 – uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Regionu Płockiego.
07.06 – uczestniczył w odbiorze nakładki na drodze powiatowej w Blichowie.
08.06 – w Punkcie Przedszkolnym we Włókach uczestniczył w Dniu Mamy i Taty. W tym samym dniu na zaproszenie władz banku uczestniczył w obchodach 100 – lecia Banku Spółdzielczego w Staroźrebach.
09.06 – uczestniczył w projekcie organizowanym prze GBP w Bulkowie. Było to wieczorne spotkanie przy poezji, prozie. Podziękował GBP na czele z p. dyrektor za organizację spotkania.
11.06 – uczestniczył w 15. edycji konkursu matematycznego „Ekorozrachunki”, który odbył się w szkole w Bulkowie. Podziękował nauczycielom szkoły: p. B. Juraczko, p. B. Skorupskiej i p. K. Sankiewicz.
12.06 – spotkał się ze strażakami w związku z organizacją VIII Dni Bulkowa.
14.06 – podpisywał umowę w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. W ramach projektu otrzymamy dofinansowanie po 10 tys. zł.(drugie tyle dokłada gmina) na realizację zadań w dwóch sołectwach tj. Nadułkach i Pilichowie. Do projektu można było zgłosić tylko dwa sołectwa. Jeżeli program będzie kontynuowany zostaną zgłoszone w przyszłym roku kolejne sołectwa. W tym samym dniu uczestniczył w czytaniu w GBP w Bulkowie zorganizowanym z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości.
16 – 17.06 odbyły się VIII Dni Bulkowa. Pan Wójt podziękował wszystkim za obecność jak również za pozytywne opinie nt. imprezy. Było wiele atrakcji m.in. udział wzięło wojsko, były wystawy, stoiska branżowe, w imprezie uczestniczyły stowarzyszenia, GBP, GOPS i inne. Wszystkim p. Wójt serdecznie podziękował. Po raz pierwszy odbyły się zawody wędkarskie, które cieszyły się b. dużym zainteresowaniem i za ich organizację p. Wójt również gorąco podziękował. Dziękował również sołectwom i szkołom za wystawienie drużyn, rodzicom uczniów, strażakom za grochówkę oraz wszystkim za jej wydawanie, księdzu misjonarzowi, ks. Sł. Trzasce, czytającym i wszystkim, którzy uczestniczyli w organizacji tego wydarzenia, GK za pomoc w organizacji.
19.06 – uczestniczył w zakończeniu konkursów o tematyce związanej ze 100 – leciem odzyskania niepodległości, które odbyły się w szkole w Nowych Krubicach.
20.06 –uczestniczył w posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy.
       Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
       Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. J. Leszczyńska odczytała protokół z międzysesyjnego posiedzenia komisji oraz wniosek komisji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bulkowo z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017r. Komisja jednogłośnie wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2017r. (wniosek komisji w załączeniu do nin. protokołu).

Punkt 6.
       Radny B. Matczak pytał, jaka jest aktualna sytuacja dot. suszy, czy dotknęła ona rolników na wszystkich klasach ziemi. Zapytał, jakie gmina poniosła koszty w związku z organizacją VIII Dni Bulkowa i skąd pochodziły środki finansowe.
       Radny R. Sztendur zgłosił do załatania wyrwę w tzw. taniej technologii w Szastach.
       Radny M. Józwiak przypomniał o potrzebie dokończenia chodnika przy drodze powiatowej w Bulkowie.
       Radny B. Matczak zapytał, ile wydano pozwoleń do pobierania wody z hydrantów do celów rolnych. Ponadto stwierdził, że na Sesji powinno podać się ile przepustów założono na drogach, ile wykopano i oczyszczono rowów, ile usunięto drzew, ile uregulowano spraw dot. gruntów itp., bo przecież zrobiono b. dużo.

Punkt 7.
       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas Sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
       Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytali Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku Nr Pł.168.2018 z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017r. i Nr Pł.246.2018 z dnia 30 maja 2018r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Bulkowo wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Obie opinie są pozytywne.
       Skład Rady Gminy Bulkowo liczy 15 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r. Podjęta uchwala w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Skład Rady Gminy Bulkowo liczy 15 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
       Wójt Gminy podziękował radnym za jednogłośnie udzielone absolutorium. Na temat budżetu p. Wójt wypowiadał się na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji, ale zawsze pamiętać należy o starym porzekadle, że zgoda buduje a niezgoda rujnuje. Odkąd sprawuje funkcję Wójta Gminy Bulkowo praca przebiega zgodnie i przy pełnym zrozumieniu. Budżet gminy, tak jak i poprzednie od kiedy jest Wójtem opracowywany był wspólnie, jego zmiany na kolejnych Sesjach po wcześniejszych wspólnych dyskusjach przyjmowane były praktycznie jednogłośnie. Za to zrozumienie i tą pracę p. Wójt serdecznie radnym dziękuje. Podziękowania należą się też Skarbnik Gminy p. T. Szymczak, która od lat w sposób profesjonalny zajmuje się finansami gminy. Za współpracę przy realizacji „swoich” budżetów p. Wójt przekazał też podziękowania kierownikom i dyrektor jednostek organizacyjnych: GOPS, GBP, GK, dyrektorom szkół oraz Sekretarzowi Gminy jako szefowi urzędu. Niewysokie dochody własne gminy powodują, że dzielenie funduszy na poszczególne zadania często jest nie lada sztuką. Z kwoty 4.8 mln. zł. własnych dochodów aż 2,8 mln. zł pochłania oświata. Pozostała kwota musi starczyć na wszystko – na zadania inwestycyjne, na drogi, przepusty, na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, na opiekę społeczną i wszelkie inne zadania realizowane przez gminę. Gospodarujemy oszczędnie a jako przykład z ostatniego okresu można podać choćby przebudowę wejścia do UG, gdzie prace wewnętrzne wykonują pracownicy GK a nie firma zewnętrzna, bo tak jest dużo taniej. Dobrze wykonany budżet, bez zagrożeń finansów gminy na co w swojej opinii zwraca uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa to nobilitacja dla wszystkich, którzy ten budżet uchwalili i go wykonywali. W przyszłość możemy patrzeć z nadzieją.
       Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski podziękował p. Wójtowi za wykonanie budżetu gminy w 2017r. i pogratulował jednogłośnie udzielonego przez Radę Gminy absolutorium.

c)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy Bulkowo (13 za, 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu podziału Powiatu Płockiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Płocku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
       Radny B. Matczak wspomniał, że na wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy wszystkie uchwały są dyskutowane i wyjaśniane, o czym warto mówić mieszkańcom, ponieważ później są zarzuty, że rada jest niema.
Wójt Gminy przypomniał, że od jakiegoś czasu protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bulkowo - poprosił o informowanie o tym mieszkańców gminy.

f)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gminnej w obrębie Blichowo. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych (salę obrad opuścił Radny B. Matczak). Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie urządzeń elektroenergetycznych. Podjęta uchwała w załączeniu do protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było. Przed głosowaniem na salę obrad powrócił Radny B. Matczak.

h)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia o ogłoszenie stanu klęski suszy na terenie Gminy Bulkowo w woj. mazowieckim. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było

i)
       Sekretarz Gminy wyjaśnił na czym polegają zmiany w uchwale podjętej w 2016 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Bulkowo. Są to niewielkie, ale konieczne zmiany prawne. Uchwałę należy zmienić po to, aby Klub Sportowy mógł wystartować w konkursie w II półroczu, dzięki czemu będzie mógł uczestniczyć w rozgrywkach.
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do protokołu.

       W protokole odnotowuje się opuszczenie sali obrad przez Radnego A. Cytackiego po uprzednim usprawiedliwieniu swojej nieobecności u Przewodniczącego Rady Gminy, po przeprowadzeniu głosowań nad projektami uchwał.

Punkt 8.
       Odpowiadając na zapytania, Wójt Gminy powiedział, że obecnie Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa nie objął klęską suszy wszystkich rodzajów zbóż i gleb. Aktualnie obejmuje ona zboża jare, ozime oraz truskawki na gruntach odpowiednich klas. Czekamy na kolejny komunikat, który powinien ukazać się jeszcze dzisiaj. Powiedział, że jest przekonany, iż będzie w nim informacja o objęciu klęską wszystkich klas gruntów. Po takim komunikacie komisja będzie mogła kompleksowo a nie wybiórczo szacować straty. Kolejno będzie wystosowany okólnik do mieszkańców oraz wniosek do Wojewody o powołanie komisji, która po zebraniu wniosków ruszy w teren. Ponieważ, ze względu na obecne pogody, żniwa zapowiadają się wcześniej, wystąpiono z wnioskiem do Wojewody o jak najszybsze powołanie komisji.
       Odnośnie kosztów organizacji VIII Dni Bulkowa, Wójt Gminy poinformował, że w dalszym ciągu wpływają przelewy od sponsorów, stąd nie jesteśmy w stanie w tym momencie określić kosztów organizacji tej imprezy. Jak tylko będzie taka możliwość to wszystko zostanie podliczone i przekazane do informacji rady, być może już na najbliższej Sesji.
       Wójt Gminy poinformował, że prace nad budową chodnika w Bulkowie miały rozpocząć się na przełomie czerwca i lipca, lecz ze względu na opóźnienia w finansowaniu ze strony starostwa prace te opóźnią się o około miesiąc. Taka informacja wypłynęła ze starostwa. Zabiegaliśmy o dwa chodniki tj. w stronę skrzyżowania dróg Bulkowo / Płońsk / Kobylniki oraz w stronę skrzyżowania w kierunku Góry, w tej sprawie interweniował radny, zbierane były podpisy mieszkańców. Starostwo odpowiedziało, że w br. powstanie chodnik w kierunku Kobylnik i jeśli tylko przekaże nam materiał na inwestycję będzie on wykonany.
       Odnośnie zezwolenia na korzystanie z wody do celów rolniczych Wójt Gminy poinformował, że obecnie nie ma zezwoleń na korzystanie z wody do takich celów. Wielu rolników posiada własne studnie głębinowe, często są one niezalegalizowane. Były zgłoszenia i bardzo dobrze, że takie się pojawiają że są podlewane uprawy podczas największych upałów, lecz po interwencjach pracowników GK okazywało się, że jest to robione z własnych studni.
Wójt Gminy zachęcił do legalizowania takich studni i wyraził nadzieję, że nie grozi nam susza hydrologiczna. Przeprosił również za brak wody w kranach, lecz pobory wody są teraz ogromne. Dla przykładu pobór wody w SUW w Nowych Łubkach wynosił średnio ok. 400 m3 na dobę, a w okresie suszy nawet 960 m3 na dobę. Studnie nie nadążają podawać wody, a kolejny problem jest z uzdatnianiem wody ponieważ tam, gdzie studnie są wydajne z kolei filtry nie nadążają z tym procesem. W innych gminach również pojawia się ten problem. Przykładem jest np. sąsiednia gmina, gdzie w jednej ze studni zwyczajowy pobór wody wynosi ok. 1000 m3, natomiast w okresie suszy nawet 2400 m3 i wody również brakuje. Stacja we Włókach jest najbardziej wydajna, jeżeli chodzi o zasoby wody i jest tam najlepsza jakość wody. Najbardziej braki wody odczuwają mieszkańcy na krańcach sieci, ponieważ jest tam najsłabsze ciśnienie, gdy jest bardzo zwiększony pobór. Wiosną, kiedy rolnicy pryskali swoje uprawy i pobór wody był ogromny braków wody nie było, a teraz kiedy nie ma oprysków są braki. Obrazuje to jak duże zużycie wody jest w chwili obecnej. Po prostu w okresie suszy musimy z niej rozsądnie korzystać.
       Wójt Gminy poinformował również, że gmina wystąpiła o środki finansowe z puli Wojewody na modernizację drogi gminnej Nowe Łubki – Sochocino - Praga. Dofinansowanie otrzymano i wynosi ono 80% wartości kosztorysowej zadania, czyli ponad 1 mln. zł. Daleko można szukać gminy, która otrzymała tak wysokie środki finansowe z tej puli rządowej. Łączna pula funduszy Wojewody wynosiła ponad 47 mln zł. a wniosków złożono na ponad 500 mln. zł., także sukces mamy duży. Wkrótce zostaną uruchomione procedury przetargowe. W okresie jesiennym p. Premier zapowiada uruchomienie programu dot. dróg lokalnych i oczywiście gmina będzie składać wnioski o środki na remonty dróg w ramach tego programu. Tak dużych dofinansowań na drogi jak obecnie nie było od mniej więcej 2005r., kiedy duże środki na drogi można było pozyskać w ramach funduszy unijnych. Powiat aplikował o środki na remont drogi powiatowej przez Worowice. Projekt obejmował również nakładki na terenie gmin Bulkowo i Radzanowo, lecz znalazł się na liście rezerwowej i jest jeszcze nadzieja, że dofinansowanie zostanie przyznane. Pozyskano środki w kwocie 25 tys. zł na budowę Otwartej Strefy Aktywności na terenie przy remizie w Blichowie oraz 100 tys. zł. na budowę drogi gminnej w miejscowości Golanki z tzw. wyłączenia gruntów z działalności rolniczej. Nie udało się pozyskać środków na modernizację strażnicy OSP w Blichowie z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Fundusze otrzymały jednostki np. na podłogę czy elewację, choć wydaje się, że dach na budynku jest sprawą pilniejszą. Nie przyznano też przez Samorząd Województwa dofinansowania na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Blichowie, gdzie dofinansowanie mogło wynosić 50% wartości kosztorysowej zadania, ale nie więcej niż 200 tys. zł. mimo, iż jasno określiliśmy sytuację, że dzieci nie mają w zasadzie żadnego zaplecza sportowego. Wójt Gminy poinformował, że wykonawca zaczął prace wewnątrz budynku OSP w Worowicach.
       Wójt Gminy poinformował, że w ostatnim czasie odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów szkół w Bulkowie oraz w Blichowie. W SP w Bulkowie na stanowisku pozostała ta sama osoba, czyli p. M. Szumska. W SP w Blichowie konieczne były dwa konkursy, ponieważ za pierwszym razem złożone przez kandydata dokumenty były niekompletne. Po drugim konkursie, w którym był kontrkandydat na stanowisku również pozostała p. J. Grzywińska - Dybek. W najbliższym czasie odbędą się jeszcze dwa konkursy: na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach, gdzie obecny dyrektor złożył podanie o zakończenie pracy przed upływem kadencji w związku z nabyciem praw emerytalnych oraz na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Krubicach.

Punkt 9.
       Radny B. Matczak zapytał, czy gmina poszukuje innych źródeł czerpania wody w przypadku gdyby doszło do np. pożarów lub innych katastrof, oraz czy planowana jest jakaś duża uroczystość związana z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości i gdzie to miałaby się odbyć. Zapytał, co z inwestycjami w Pilichowie oraz czy nie należy zachęcać sołtysów do korzystania z funduszu sołeckiego w przyszłości oraz z programu aktywizacji sołectw. Ponadto poinformował, że przed kilkoma minutami otrzymał telefon od p. W. Szmulewicza z informacją, że suszą zostanie objęty cały kraj. Nie wiadomo jedynie jaka sytuacja będzie z łąkami, ponieważ jest to trudne do oszacowania.
Wójt Gminy odpowiedział, że podczas spotkania z druhami przed VIII Dniami Bulkowa został omówiony temat napełniania wozów w czasie suszy czy nadmiernego poboru wody. Zostało wypróbowane ujęcie na Mołtawie. Są wypróbowane również inne źródła wody, a zadania zostały rozdzielone na poszczególne jednostki także nawet w przypadku braku wody w sieci wozy bojowe mają miejsca do napełnienia zbiorników. Odnośnie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Wójt Gminy poinformował, że ze względów finansowych nie są planowane żadne główne uroczystości, poza tymi corocznymi. Szkoły oraz biblioteki od początku roku zorganizowały wiele konkursów, akademii, warsztatów o tematyce niepodległościowej pozyskując na ten cel środki zewnętrzne z puli rządowej czy wojewódzkiej, bądź z innych źródeł. Poinformował, że budowa placu zabaw w Pilichowie rozpocznie się w lipcu. Natomiast, jeśli chodzi o staw w Pilichowie, inwestycja się opóźni, lecz nie z naszej winy. Są zabezpieczone fundusze oraz jest dofinansowanie, lecz LGD nie ma jeszcze odzewu z Urzędu Marszałkowskiego, kiedy zakończą się procedury administracyjne i będzie można uzyskać dofinansowanie. Inwestycja ta opóźnia się już kolejny raz nie z winy Urzędu Gminy.
       Radny M. Józwiak zaapelował o zadbanie oraz konserwację zbiorników wodnych na terenie gminy, zarówno tych prywatnych jak i gminnych. Zaproponował budowę zbiornika retencyjnego na rzece Żurawianka. W okresie suszy trawy są wypalone, są to tereny torfowe, gdzie bez opadów, trawy wysychają.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy J. Matuszewski powiedział, że obecnie nie ma szans na budowę takiego zbiornika we wspomnianym miejscu, ponieważ mieszkańcy przekształcili wspólnotę na współwłasność i potrzeba byłoby teraz pozwoleń 27 właścicieli na taką inwestycję.
       Wójt Gminy poinformował, że w programie wsparcia sołectw mogą uczestniczyć jedynie dwa sołectwa z terenu gminy, z czego gmina skorzystała, natomiast z funduszu soleckiego korzysta obecnie 11 sołectw.
Radny M. Jóźwiak wyraził żal w związku z brakiem pozyskania funduszy na infrastrukturę sportową w Blichowie. Poza stadionem, gmina nie posiada innej strefy aktywności.
Wójt Gminy podzielił opinię radnego i poinformował, że prawdopodobnie na początku roku będzie kolejny nabór wniosków lecz z puli ministerialnej, gdzie kryteria powinny być łagodniejsze, a gmina ponownie wystąpi z wnioskiem o finansowanie.
Mieszkaniec gminy odpowiedział, że nie można stwierdzać, że Urząd Marszałkowski nie dał funduszy na infrastrukturę sportową w Blichowie. Jak wszyscy pamiętają takie fundusze były, za poprzednich władz, tylko zostały zmarnowane. Na boisko w Blichowie było 180 tys. zł., co w tamtych latach było kwotą b. dużą. Dla przykładu w miejscowości Kucice boisko zostało wybudowane za 220 tys. zł i służy do tej pory.
Na rozprawach sądowych była pani od Marszałka, tylko nie wypowiadała się na temat tego finansowania zbyt dużo.
       Mieszkaniec gminy mówił o kosztach termomodernizacji remiz strażackich i wypowiadał się pozytywnie o tej inwestycji. Wyraził nadzieję, że siłownia i ławki w Blichowie, o których przeczytał w Kurierze Gminnym będą solidne oraz, że nie zostaną skradzione krótko po zamontowaniu. Muszą być zabetonowane, bo niestety mamy niektórych mieszkańców bardzo nieodpowiedzialnych. Powiedział, że obchody odzyskania niepodległości w naszej gminie powinny być przykładem dla innych. W obchodach tych biorą udział przede wszystkim szkoły, co jest ogromnym atutem. Ponadto stwierdził, że przez pewien czas „szukał” innego kandydata na Wójta ale takiego nie znalazł, bo nie ma i nie będzie lepszego kandydata niż obecny Wójt.
       Wójt Gminy odczytał komunikat pogodowy dot. burz i nawałnic w godzinach popołudniowych oraz zaapelował o ostrożność i informowanie pozostałych mieszkańców o zagrożeniu. Ponowił apel do mieszkańców dot. korzystania z systemu powiadamiania i ostrzegania SISMS.
       Przewodniczący Rady Gminy A. Krokowski ponownie zaapelował o poszanowanie wody, a w związku z rozpoczynającymi się wakacjami o szczególne zwracanie uwagi na swoje pociechy.

Punkt 10.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XXXVII – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.
       Obrady zakończono ok. godz. 11.00

Na tym protokół zakończono.


Protokołowali                                                                                       Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                                        Andrzej Krokowski
B. Wójtewicz


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi