Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXVIII/18
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXVIII/18

Protokół Nr XXXVIII/18
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 11 lipca 2018r.

       Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 11. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Delegatura w Płocku p. Krzysztof Ławniczak
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032
       b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r.
       c) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bulkowo
       d) uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Bulkowo
       e) wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo
       f) przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
       g) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bulkowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
       h) ustalenia dla terenu Gminy Bulkowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
       i) wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomości gminnej oznaczonej nr ew. 61/3 w obrębie Bulkowo Butary
       j) wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej na nieruchomości gminnej oznaczonej nr ew. 71/21 w obrębie Bulkowo Butary
       k) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
       l) określenia wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych
       ł) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
       m) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że z ważnych powodów p. Wójt nie będzie mógł uczestniczyć w Sesji i z tego powodu proponuje wykreślenie z porządku obrad punktu nr 4. Sprawozdanie nastąpi na kolejnej Sesji Rady Gminy. Ponadto wniósł o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w punkcie 7l i wprowadzenie w to miejsce innego projektu - w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa linii wodociągowej w miejscowości Słupca”. Zmianie ulegnie też numeracja części punktów porządku obrad.
       Zmiany do porządku obrad przyjęto jednogłośnie (11 za).

Punkt 3.
       Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (11 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       Radny R. Sztendur odczytał protokół z posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu z dn. 3.07.br. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 5.
       Radny B. Matczak zwrócił się do przedstawiciela UW – Delegatura w Płocku, aby UW przyjrzał się funkcjonowaniu numeru alarmowego 112, ponieważ jego zdaniem przyjmowanie zgłoszeń trwa za długo i żądanych jest zbyt wiele informacji od osoby zgłaszającej. Przez takie procedury wyjazd do zdarzenia znacznie się opóźnia.
       Radny R. Sztendur zwrócił się do przedstawiciela UW – Delegatura w Płocku o interwencję w Enerdze. Po wichurze przez 3 dni nie było prądu w Worowicach a do Energi w żaden sposób nie można się było dodzwonić.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że nawet wtedy, gdy przewody pod napięciem leżą na ziemi nie ma możliwości spowodowania pilnej interwencji ze strony Energi.
Radny B. Matczak stwierdził, że poprzednia władza niepotrzebnie zlikwidowała Posterunki Energetyczne, które były w terenie i teren b. dobrze znały, dzięki czemu mogły szybko reagować.
Przedstawiciel UW – Delegatura w Płocku powiedział, że przekaże zgłoszone przez radnych problemy.

Punkt 6.
       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas Sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
       Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032. z uwzględnieniem poprawek przyjętych na wspólnym posiedzeniu komisji w dn. 11.07.br. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r. z uwzględnieniem poprawek przyjętych na wspólnym posiedzeniu komisji w dn. 11.07.br. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Radny B. Matczak stwierdził, że wie, iż takie są przepisy odgórne, które obowiązują w całym kraju, ale nie może pogodzić się z tym, że dopiero co p. Wójt otrzymał od Rady Gminy jednogłośnie absolutorium za b. dobre wykonanie budżetu w 2017r. a teraz przychodzi podejmować uchwałę obniżającą Wójtowi wynagrodzenie. Tak nie powinno być.
       Rada Gminy (9 za przy 1 przeciw i 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
       Obowiązek podjęcia uchwały przez Radę Gminy wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Od dnia 1 lipca br. zmianie ulegają kwoty wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru.

d)
       Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
       Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
       Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Bulkowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)
       Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Bulkowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)
       Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych na nieruchomości gminnej oznaczonej nr ew. 61/3 w obrębie Bulkowo Butary. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j)
       Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej na nieruchomości gminnej oznaczonej nr ew. 71/21 w obrębie Bulkowo Butary. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

k)
       Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

l)
       Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa linii wodociągowej w miejscowości Słupca”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

ł)
       Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

m)
       Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 7.
       Z uwagi na brak interpelacji i zapytań do Wójta Gminy odpowiedzi nie udzielano.

Punkt 8.
       Radny R. Sztendur podziękował kierownikowi i Gospodarce Komunalnej za szybkie załatanie dziur w „taniej technologii” w Szastach. Zrobiono to lepiej niż robią to inni.
       Radny B. Matczak wypowiedział się nt. fatalnego stanu drogi powiatowej przez Worowice, są przez to kolizje i wypadki. Tu jest potrzeba pilna naprawa!
       Radny Sztendur dodał, że do czasu remontu drogi przydałyby się znaki ostrzegawcze i z ograniczeniem prędkości.
       Radny B. Matczak wyraził opinię, że w szkołach na terenie gminy powinno się przyjmować do pracy w miarę możliwości młodych nauczycieli, żeby w przyszłości miał kto uczyć dzieci.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że osoby te mogłyby zająć miejsca pracy nauczycieli, którzy nabyli już prawa emerytalne a nadal pracują.
       Radny M. Józwiak zwrócił się do przedstawiciela UW – Delegatura w Płocku z zapytaniem czy ma jakąś wiedzę nt. ewentualnego remontu drogi od Worowic w kierunku Płońska w sąsiedniej gminie.
Przedstawiciel UG odpowiedział, że takiej wiedzy nie ma.
       Radny M. Józwiak podziękował p. Wójtowi i radnym za przyjęcie uchwały dot. wydłużenia czasu pracy w oddziałach przedszkolnych, bo jest to b. potrzebne. Sam od dawna o to zabiegał, bo takie wnioski zgłaszali mieszkańcy.
       Przedstawiciel UW przypomniał, że zgodnie z zapowiedzią p. Premiera jeszcze w tym roku powinny znaleźć się na drogi środki w wysokości 5 mld. zł. Będą one do zrealizowania raczej w r. przyszłym, ponieważ nie da się prowadzić inwestycji drogowych na przełomie roku, poza tym są sygnały, że obecnie brakuje firm, które mogłyby wykonywać modernizacje dróg.
       Radny B. Matczak podziękował p. Wojewodzie za przekazanie środków na modernizację drogi Łubki – Sochocino – Praga.
       Radny R. Sztendur stwierdził, że dobrze byłoby, aby parlament zmienił ustawę paliwową tak, aby środki finansowe przeznaczane były także na drogi lokalne a nie tylko na krajowe. Przecież ten podatek płacą wszyscy kierowcy.
Przedstawiciel UW poinformował, że ten temat był już poruszany na spotkaniu p. Wojewody z samorządowcami.

Punkt 9.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XXXVIII Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 10.30.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                  Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                   Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi