Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXXIX/18
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXXIX/18

Protokół Nr XXXIX/18
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 27 lipca 2018r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 11 radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo p. Sławomir Opała

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032 (druk nr 295),
       b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r. (druk nr 296),
       c) zmiany Uchwały nr 204/XXVII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42, ust. 3 Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (druk nr 297).
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Do proponowanego porządku obrad zmian nie zgłoszono.

Punkt 3.
       Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (11 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       Radny R. Sztendur zwrócił się do Kierownika Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo p. Sławomira Opały z prośbą o naprawę drogi w stronę Chrościna na odcinku ok. 400 m., gdyż wyrwały się dziury w nawierzchni. Ponadto podziękował za załatanie dziury na drodze w Szastach.
Kierownik Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że zajmie się tą sprawą.
Radny B. Matczak poruszył temat wody w Nowych Łubkach. Zwrócił się do Kierownika Gospodarki Komunalnej w/s wodociągu w kierunku gminy Staroźreby, a mianowicie do miejscowości Nowa Wieś, żeby nie mieć wątpliwości, co do zaopatrzenia mieszkańców w wodę.
Kierownik Gospodarki Komunalnej przyznał, że był chwilowy problem z brakiem wody. Była kradzież wody, kilka aut patrolowało miejsca, ale nie udało się znaleźć sprawcy. Stacja uzdatniania wody we Włókach była modernizowana, wymieniono pompę na wydajniejszą, wymieniono wodomierz. Koniec wodociągu zakręca przez tą miejscowość do Słupcy i korzystają tam 2 gospodarstwa.
Radny B. Matczak mówił o ewentualnym odłączeniu Nowej Wsi.
Sekretarz Gminy zadał pytanie, czy ci mieszkańcy mogą mieć wodę z innego źródła.
Kierownik Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że nie ma takiej możliwości. Ponadto poinformował, że braki wody są wyeliminowane i nie ma już takich sygnałów. Jedynie wczoraj mieliśmy interwencję mieszkańca z Nowych Łubek, który poinformował, że nie ma wody od 40 minut. Po wykonaniu telefonu do konserwatora okazało się, że nie było prądu przez ten czas, ale następnie załączono pompy.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do kierownika GK o potwierdzenie, czy w każdej wsi jest sprawny przynajmniej 1 hydrant do celów p.poż.
Kierownik Gospodarki Komunalnej poinformował, że tak jest, a nawet w niektórych miejscowościach jest ich więcej, a spis hydrantów mają strażacy. Dodał, że wodę do gaszenia pożarów powinno się czerpać nie tylko z wodociągów, ale innych zbiorników, stawów czy innych ujęć. Nie jest to praktykowane, ale tak powinno być.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na ostatniej Sesji p. Wójt informował o spotkaniu ze strażą z terenu naszej gminy i Komendantem Gminnym OSP nt. sprawności hydrantów oraz o próbach pobierania wody do celów p.poż z rzeki Mołtawy.
Kierownik Gospodarki Komunalnej powiedział, że lepiej zapobiegać, gdyż woda z wodociągu wystarczy tylko na określony czas, a gdy jej zabraknie, jest woda ze zbiorników.
Radny B. Matczak poinformował, że każdy samochód pożarniczy wyposażony jest w wykaz hydrantów. Są oznaczenia kolorystyczne, strażacy wiedzą o tym. Państwowa Straż Pożarna też ma wykaz hydrantów, kierowcy też mają wiedzę nt. takich wykazów. Mamy największy zapas wody w powiecie. Sam Komendant dziękował za cysternę. Pod tym kątem jesteśmy zabezpieczeni. Osobiście przekonałem się, że na placach koło remiz są strażacy w pogotowiu.
Radny R. Marciniak zgłosił pilną potrzebę naprawy drogi w stronę Gromic, w stronę p. Aftańskiego, bo są dziury, kamienie.
Kierownik Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że droga jest na gwarancji, trudno powiedzieć na tę chwilę, jakie będą ustalenia, ale musimy takich ustaleń dokonać i p. radny zostanie powiadomiony.

Punkt 5.

       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas Sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a) Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b) Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c) Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 204/XXVII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42, ust. 3 Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
       Punkt 6 został zrealizowany w pkt 4.

Punkt 7.
       Sekretarz Gminy na prośbę Wójta Gminy poinformował o problemie w/s komunikacji autobusowej z naszej gminy do Płocka. Sekretarz Gminy przeczytał fragment artykułu, jaki pojawił się w Petronews pt. Mieszkańcy gmin bez możliwości dojazdu. Co na to politycy? Mieszkanka Krzykos żali się, że nie ma połączeń do miasta, trudno dotrzeć np. do lekarzy, a nie każdy jest mobilny. Sekretarz Gminy przeczytał pytanie zadane przez Petronews do firmy Mobilis, czy likwidacja połączeń dotyczy tylko okresu wakacyjnego. Odpowiedź brzmiała, że tylko, zaś na pytanie o ewentualnej likwidacji PKS w Płocku, firma poinformowała, że PKS nie zostanie całkowicie zlikwidowany. Redakcja zwróciła się także do Starostwa powiatowego w Płocku z pytaniem, czy Starosta ma możliwości prawne, by pomów w organizacji transportu publicznego na terenie powiatu. Starostwo poinformowało, że czeka na informacje zwrotne od gmin, które poproszono o zajęcie stanowiska w sprawie wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego. Ponadto poinformowało, że powiatowe przewozy pasażerskie to takie, które są wykonywane w granicach co najmniej dwóch gmin i niewykraczające poza granice jednego powiatu. Zatem przewozy na liniach przebiegających przez powiat płocki i miasto Płock, stanowią wojewódzkie przewozy pasażerskie. Sekretarz Gminy czytając pismo Starosty Płockiego wystosowane do Gminy Bulkowo, poinformował, że na cztery zawarte w piśmie pytania, na ten moment jesteśmy w stanie odpowiedzieć tylko na pierwsze z nich. Ponadto zwróciliśmy się z tymi pytaniami do przewoźnika PKS Płock S.A. i oczekujemy odpowiedzi. Następnie wystosujemy odpowiedź do Starostwa Powiatowego w Płocku. Jak wiemy Gminy Staroźreby i Radzanowo rozwiązały problem, gdyż autobus Komunikacji Miejskiej świadczy usługi przewozowe na ich terenie. Wójt Gminy Bulkowo też podjął kroki w tym zakresie, spotkał się z Prezesem Komunikacji Miejskiej w Płocku, proponując uruchomienie linii Bulkowo – Płock. Autobus szkolny jeździ z Płocka do Rogozina. Gdyby linia została przedłużona do Bulkowa, po drodze prowadziłaby przez Radzanowo, od granicy do Bulkowa. Koszt przejazdów, jaki byłby udziałem Gminy Bulkowo to 41 tys. zł netto, czyli ponad 50 tys. zł. Wyliczenia te dotyczą czterech miesięcy, od września do końca bieżącego roku. 1 km kosztowałby 5zł 30 gr, zaś zysk z biletów należałby do KM. Takie usługi mogą być świadczone w gminach sąsiadujących z Miastem Płockiem tylko za zgodą Prezydenta Miasta. Sekretarz Gminy zapewnił, że będą jeszcze kolejne spotkania Pana Wójta z Prezesem KM w Płocku. Można też przypuszczać, że jeżeli w gminach będą kursować autobusy KM, to nie będzie PKS-ów.
Radny B. Matczak zapytał, czy ta firma funkcjonuje jeszcze pod nazwą PKS.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że tak. Jest to firma PKS w Płocku S.A. Mobilis Group.
Radny T. Tybuś zgłosił potrzebę zamontowania koszy na śmieci na parkingu w Blichowie. Odpady wrzucane są do kosza należącego do Banku Spółdzielczego albo przy słupie ogłoszeniowym.
Sekretarz Gminy stwierdził, że jest to zasadna uwaga i powinny być umieszczone 2 kosze na śmieci na parkingu.
Radny M. Józwiak zauważył czy prywatny przewoźnik to nie będzie tańsze rozwiązanie, jeśli chodzi o przewozy pasażerskie.
Sekretarz Gminy poinformował, że taki przewoźnik musi mieć odpowiednią koncesję. Ponadto istotna jest kategoria drogi, którą będzie odbywał się kurs autobusu. Droga relacji Bulkowo – Płock to w części droga powiatowa, więc powiat jest tu kompetentny jeśli chodzi o pozwolenie, zaś od Rogozina zaczyna się droga wojewódzka i trzeba w takim wypadku wystąpić do Marszałka. Trudno powiedzieć, czy prywatny przewoźnik to tańsza opcja. Sekretarz Gminy zapewnił, że będą toczyły się dalsze rozmowy, czy KM czy przewoźnik świadczyłby usługi przewozowe.
Radny B. Matczak zauważył, że Starosta pyta nas o sprawę przewozów, a jak PKS-y zostały sprzedawane, to nikt nas o zdanie nie pytał. Ponadto Radny B. Matczak zapytał o sprawę kurników w miejscowości Rostkowo w gminie Staroźreby.
Sekretarz Gminy poinformował, że decyzja Wójta Gminy Bulkowo była odmowna. Inwestor wniósł odwołanie. Decyzja Wójta Gminy w tej sprawie jest zasadna, przy protestach i negatywnej opinii Sanepidu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Urząd Marszałkowski uzgodnił inwestycję pozytywnie. Przygotowujemy dokumenty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku i będziemy czekać na rozstrzygnięcie.
Radny T. Fabianowicz zapytał o sprawę pomocy osobom poszkodowanym w wyniku suszy i huraganu.
Sekretarz Gminy powiedział, że zostały w sumie powołane 4 komisje, gdzie komisji „huraganowej” przewodniczył p. Opała. Do Urzędu Gminy trafiło około 350 wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy. Komisje zakończyły już prace w terenie. Przez 5 dni pracowały 2 zespoły z dwoma przedstawicielami Mazowieckiej Izby Rolniczej i dwoma przedstawicielami Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a wcześniej mieliśmy do dyspozycji tylko jedną osobę. Skróciliśmy dzięki temu ogólny czas pracy komisji w terenie, która pracowała bez przerw. Zespoły kończą opisywanie protokołów, mamy 30 dni od lustracji do przekazania protokołów do Wojewody Mazowieckiego. Jeśli chodzi o szacowanie szkód w wyniku huraganu i gradu, to także zakończono lustrację i sporządzono protokoły. W komisji ds. szacowania szkód powstałych wyniku huraganu uczestnicy p. Grosicki, który posiada uprawnienia budowlane. Są też rolnicy, którzy ponieśli jednocześnie straty w wyniku suszy, huraganu i gradu i trzeba to wszytko połączyć. Terminy są obligatoryjne. Ze strony Wojewody mamy informacje, żeby nawet sukcesywnie przesyłać do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego już te protokoły, których sporządzanie jest zakończone. Trzeba także pamiętać o tym, że pracownicy Urzędu oprócz pracy w komisjach i przygotowywania protokołów, mają także bieżące obowiązki, które muszą być na czas wykonane. Ponadto często zostają także po godzinach pracy Urzędu, by pracować nad protokołami.

Punkt 8.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XXXIX – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

       Obrady zakończono ok. godz. 9.40


Na tym protokół zakończono.


Protokołowała                                                                                Przewodniczący obrad
M. Piątkowska                                                                                  Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi