Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Wybory Samorządowe 2018: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Rejestr wyborców

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Rejestr wyborców (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wójt Gminy

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Adres pocztowy: ul. Szkolna 1, 09-454  Bulkowo

Adres e-mail: gmina@bulkowo.pl

Numer telefonu: 24 265 20 13

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Wyznaczono inspektora ochrony danych Pana Dariusza Kowalewskiego,
z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez :

adres e-mail : rada@bulkowo.pl

numer telefonu: 24 265 20 13 w 29

pisemnie pod adresem ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.),
tj.: prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych
w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane organom administracji publicznejcelem realizacji procedury repatriacyjnej oraz naszym dostawcom usług IT, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne
z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania oraz uzupełnienie niekompletnych danych
i prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi