Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XL/18
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XL/18

Protokół Nr XL/18
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 29 sierpnia 2018r.

       Rozpoczęcie obrad – godz.9.00, sala Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 13. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Mieszkańcy gminy – 1 osoba.

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r.
5. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       W imieniu Wójta Gminy prop. zmian w porządku obrad zgłosił Sekretarz Gminy wnosząc o umieszczenie w punkcie 4 następujących projektów uchwał:
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 245/XXXII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032
- w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii wodociągowej w miejscowości Blichowo”
Prop. zmian przyjęto jednogłośnie (13 za).

Punkt 3.
       Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (13 za) bez dokonywania poprawek, w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 4.
       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas Sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 245/XXXII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2018 – 2032. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii wodociągowej w miejscowości Blichowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

       Wójt Gminy podziękował radnym za przybycie w trybie pilnym na Sesję. Oprócz spraw finansowych jednym z głównych powodów zwołania w trybie pilnym Sesji Rady Gminy jest sprawa zapewnienia transportu osób po decyzji spółki Mobilis Group PKS w Płocku S.A., która ogłosiła, że od 01 września br. likwiduje wszystkie połączenia lokalne m.in. na terenie powiatu płockiego w tym naszej gminy. W okresie od czerwca do sierpnia, podczas rozmów telefonicznych wielokrotnie zapewniano nas, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Tym samym m.in. Gmina Bulkowo została postawiona w bardzo trudnej sytuacji biorąc pod uwagę nieodpowiedzialne zwlekanie spółki z ogłoszeniem swojej decyzji. Do końca nie było pewne czy nie musi powstać uchwała Rady Gminy w kwestii transportu. Ostatecznie takiej potrzeby nie ma.
Mając na względzie zapewnienie publicznego transportu zbiorowego, którego organizacja w obszarze międzygminnym należy do Starostwa p. Wójt bardzo aktywnie włączył się w te działania. Efektem jest podjęcie współpracy z firmą MARQS, która będzie świadczyła usługi przewozowe prawdopodobnie już od 3 września.br. Organizacja transportu autobusowego z reguły zajmuje 2 – 3 miesiące biorąc pod uwagę wszystkie formalności i uzgodnienia na szczeblu powiatowym i Urzędu Miasta Płocka. Okoliczności, w których nas postawiono, determinują załatwienie formalności w okresie nieco ponad dwutygodniowym. Podziękowania za sprawne działania p. Wójt przekazał starostwu i UM w Płocku.
Zabiegając o zapewnienie transportu dla mieszkańców gminy p. Wójt prowadził też rozmowy z Komunikacją Miejską o ewentualne przedłużenie kursów chociaż do Bulkowa, ale tu mowa była o b. dużych dopłatach do kursów ze strony gminy. Tylko za okres od września do końca 2018r. musielibyśmy wydać z budżetu gminy ok. 67 tys. zł! Na dziś oferta firmy MARQS wydaje się być dobra. Ceny biletów będą niższe od tych, które miał Mobilis. Będą kursy dla uczniów, osób pracujących, czy uczniów korzystających z praktyk szkolnych. W dłuższym okresie czasowym częstotliwość kursów autobusów będzie zależała od popytu. Przy przyjętym rozwiązaniu nie będzie dopłat do kursów autobusów ze strony gminy.
       Radny R. Sztendur prosił o zajęcie się dojazdem młodzieży do szkół w Płońsku, bo tu też jest problem.
Wójt Gminy informował, że rozmawiał już nt. temat z firmą MARQS i czekamy na ich ofertę. W tym przypadku chodzi o transport pomiędzy dwoma powiatami i tu już działaniem powinien wykazać się Marszałek Województwa, bo transport między powiatami to jego kompetencje.
Radny R. Sztendur dodał, że rodzice proszą chociaż o kurs do Kucic, bo tam już dojeżdża transport powiatu płońskiego. Zadeklarował, że przekaże liczbę dzieci z terenu naszej gminy zainteresowanych transportem do Płońska.
       Radny B. Matczak pytał o wiarygodność firmy transportowej. Stwierdził, że p. Wójtowi i p. Staroście należą się ogromne słowa podziękowania za tak szybkie załatwienie sprawy dojazdu. Stwierdził, że jeden kurs z Płocka powinien być tak zorganizowany, aby powrót do domu mieli pracownicy drugich zmian.
Wójt Gminy informował o ustaleniach z prezesem firmy, że z dwóch stron monitorowany będzie rynek dojazdu i możliwe jest dokonywanie korekt. Mieszkańcy muszą zgłaszać do firmy bądź gminy swoje potrzeby. Zamiarem gminy jest jak najlepsze zabezpieczenie transportu dla mieszkańców. Pan Wójt odczytał e-mail skierowany przez Starostę do p. Wójta, który potwierdza ustalenia nt. transportu począwszy od 03.09.br. Są takie same jak w okólnikach przekazanych mieszkańcom gminy.
Sekretarz Gminy dodał, że firma MARQS jest znana w branży transportowej, obsługuje wiele tras.
       Radna J. Leszczyńska pytała o transport mieszkańców z Sochocino – Pragi i Sochocino – Czyżewo. Planuje się tam transport gminny, ale co z osobami, które nie są uczniami szkoły w Blichowie?
Wójt Gminy informował, że od nowego r. szkolnego szkoła w Blichowie będzie rozpoczynała naukę od godz. 8.00 a nie jak dotychczas o 7.30. Inaczej będzie zorganizowany dowóz uczniów, który dotychczas był połączony ze szkołą w Nowych Łubkach. Wprawdzie przetarg był zorganizowany na dowóz uczniów do szkoły w Blichowie, ale z dojazdem pozostałych osób do Blichowa, też nie będzie problemu.
       Mieszkaniec gminy stwierdził, że teraz z dojazdem do Płocka transportem zbiorowym będzie lepiej i taniej jak dotychczas. A częstotliwość kursów sama się z czasem „ułoży”. A gdy jeszcze będzie droga asfaltowa przez Sochocino – Pragę do Wołowej to będzie już b. dobrze.
       Wójt Gminy informował o podpisaniu umowy na kwotę ponad 1 mln. zł na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej N. Łubki – Sochocino – Praga etap 2. Jest to jedna z największych dotacji w historii gminy, największa do infrastruktury drogowej na przestrzeni ostatnich lat. Za pomoc w pozyskaniu tej kwoty p. Wójt podziękował Senatorowi RP p. M. Martynowskiemu, Wojewodzie Mazowieckiemu Z. Sipierze, kierownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Delegatura w Płocku p. M. Mazurskiej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania tej dotacji. Szkoda, że mimo czynionym dużym zabiegom dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej przez Worowice znalazło się tylko na liście rezerwowej. Ale wkrótce ruszają nabory na r. przyszły i szansa na uzyskanie dofinansowania na tą drogę jest duża. P. Wójt nadmienił, że dużo ciepłych słów nt. działalności władz samorządowych w gm. Bulkowo padło od p. Wojewody Mazowieckiego. Wójt informował też o pozyskaniu dotacji w kwocie ok. 20 tys. zł z Ministerstwa Sprawiedliwości dla straży na urządzenia dla ratownictwa. Ponadto rozpoczęto realizację chodnika przy drodze gminnej w N. Łubkach, p. Wójt jest w stałym kontakcie ze Starostwem w sprawie chodnika przy drodze powiatowej w N. Łubkach i ta inwestycja powinna być realizowana – wkrótce zapadnie tu ostateczna decyzja. Realizowane jest boisko w Osieku (w ramach f-szu sołeckiego), plac zabaw w Pilichowie (w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Sołectw – uzyskane dofinansowanie 10 tys. zł), wykonane jest ogrodzenie przy remizie OSP w Nadułkach (również w ramach MIAS – dofinansowanie 10 tys. zł), nastąpi tu też częściowe utwardzenie placu. Dobiegają końca prace wewnątrz remizy w Worowicach. Pan Wójt prosił wszystkie jednostki OSP o dbałość o porządek i estetyczny wygląd terenów przy remizach. P. Wójt poinformował, że dzięki zabiegom wielu osób, przede wszystkim radnych gminnych, naszego Samorządu został dostrzeżony makabryczny stan drogi i ostatecznie wykonywana będzie modernizacja drogi powiatowej do Kobylnik. Koszt remontu po przetargu to ok. 8.7 mln. zł a brakujące po przetargu 1.7 mln. zł. dołoży powiat. Prace na tej drodze wkrótce się rozpoczną a położenie nawierzchni asfaltowej nastąpi w r. przyszłym. Z dofinansowaniem 25 tys. zł. realizowana będzie Otwarta Strefa Aktywności w Blichowie.
Zrealizowano modernizację dróg gminnych w Nowym Podlecku i Golankach Górnych, została tylko kosmetyka. Zrealizowano odcinek drogi przy farmie w N. Podlecku. Pan Wójt serdecznie zaprosił uczestników obrad oraz wszystkich mieszkańców gminy na Dożynki Gminne, które odbędą się w najbliższą niedzielę w Blichowie.
       Radny B. Matczak powiedział, że chodnik przy drodze powiatowej w N. Łubkach musi być wykonany, bo takie były zapewnienia ze strony powiatu. W kontekście tragicznych wydarzeń w Sochocino – Pradze proponował przegląd szamb przez nadzór budowlany, aby uniknąć podobnych zdarzeń.
P. Wójt stwierdził, że liczy na to, iż chodnik przy drodze powiatowej w N. Łubkach powstanie, tylko trzeb jeszcze chwile zaczekać – tak zapewnia Starosta. My swoje przy drodze gminnej tak jak było obiecane zrobimy.
       Radny B,. Matczak pytał, czy w sprawie remontu drogi powiatowej przez Worowice nie ma czasami polityki? Przecież droga miała być wykonywana. Pytał też o sprawę suszy.
Wójt Gminy przypomniał, że podczas rozmów ze starostwem nt. modernizacji dróg powiatowych równolegle stawiano drogi do Kobylnik i przez Worowice. Ostateczne decyzje w sprawie dofinansowań ze środków zewnętrznych należą do komisji rozpatrującej złożone wnioski. Po wyborach samorządowych rusza kolejny nabór i skoro droga powiatowa przez Worowice jest aktualnie na liści rezerwowej to p. Wójt ma nadzieję, że to coś znaczy. Nadal zdecydowanie będziemy zabiegać o modernizację tej drogi i jest to dla nas priorytetem – mam nadzieję, że dla powiatu również, bo to przede wszystkim ich droga.
W sprawie suszy p. Wójt stwierdził, że największą wiedzę nt. temat posiada powołana komisja oraz pracownik UG ds. rolnych.
Sekretarz Gminy poinformował, że protokoły suszowe zgodnie z procedurą zostały przekazane do Warszawy tuz po połowie sierpnia.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy J. Matuszewski zauważył, że dzisiejsza nadzwyczajna Sesja zwołana została w trybie pilnym, z konkretnych powodów i z określonym porządkiem obrad i nie jest to moment, aby szeroko rozmawiać o suszy. Sugerował, że tą sprawę można przedyskutować na posiedzeniu komisji rolnej.
       W protokole odnotowuje się opuszczenie sali obrad po uprzednim usprawiedliwieniu nieobecności przez Radnego J. Marciniaka.
       Radny B. Matczak zapytał, kto w br. jest wytypowany do odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”.
Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami jest to p. J. Leszczyńska.
       Radny T. Fabianowicz zapytał o wydłużony czas pracy klasy 0 w Bulkowie.
Wójt Gminy odpowiedział, że zgodnie z podjętą uchwałą czas pracy będzie wydłużony i zainteresowani mogą zgłaszać się do dyrektor szkoły.

Punkt 5.
       Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XL Sesji Rady Gminy Bulkowo.
Obrady zakończono ok. godz. 10.30.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                     Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                     Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi