Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr I/18
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr I/18

PROTOKÓŁ NR I/18
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 20 listopada 2018r.

       Rozpoczęcie sesji – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie. Przewodniczący posiedzenia:
- najstarszy wiekiem radny obecny na sesji - p. Mieczysław Józwiak (Radny Senior).
- Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo - p. Andrzej Bogdan Krokowski.
W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).
W sesji uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
Na sali obrad obecni byli mieszkańcy gminy, pracownicy UG i gminnych jednostek organizacyjnych – ok. 25 osób.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady.
5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
6. Ślubowanie nowo wybranego Wójta.
7. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał najstarszy wiekiem radny Mieczysław Józwiak.

Punkt 2.
       Najstarszy wiekiem radny odczytał rotę ślubowania. Kolejno wywoływani radni składali przysięgę - wstawali i wypowiadali słowo „ślubuję”.

Punkt 3.
       Radny J. Matuszewski proponował następujące poprawki do porządku obrad: - w punkcie 7 wpisać „wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy” a zakończenie obrad z punktu 7 ustalić jako punkt 10,
       - wprowadzić punkt 8 „wybór Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy”,
       - wprowadzić punkt 9 „ustalenie liczby radnych wchodzących w skład każdej z komisji stałych Rady Gminy oraz wybór członków komisji stałych Rady Gminy”:
a) komisji rewizyjnej
b) komisji ds. budżetu
c) komisji rozwoju gospodarczego i rolnictwa
d) komisji przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz ds. samorządu
e) komisji kultury, oświaty i spraw socjalnych
f) komisji skarg wniosków i petycji
       Radni jednogłośnie (15 za) przyjęli wszystkie poprawki do porządku obrad zgłoszone przez radnego J. Matuszewskiego.

Punkt 4.
       Jednogłośnie (15 za) powołano komisję skrutacyjną dla wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w składzie:
- Adam Stasiak
- Jacek Marciniak
- Tadeusz Fabianowicz
W/w radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.
Komisja wybrała ze swego grona przewodniczącego – radnego A. Stasiaka.

       Na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo został zgłoszony radny Andrzej Bogdan Krokowski. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej zgłoszeń nie było.

       Ustalono (15 za), że na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata do wyboru będą trzy możliwości: „tak” (głos za wyborem kandydata), „nie” (głos przeciwny wyborowi kandydata) oraz „wstrzymuję się”. Radny zakreśla znakiem X wybraną przez siebie opcję.

       Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego Przewodniczącym Rady Gminy Bulkowo został wybrany radny Andrzej Bogdan Krokowski uzyskując 15 głosów. Protokół komisji skrutacyjnej i podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Punkt 5.
       Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Bogdan Krokowski przejął prowadzenie sesji od Radnego Seniora. Podziękował radnym za wybór i okazane zaufanie i zapewnił, że będzie zgodnie współpracować ze wszystkimi radnymi dla dobra gminy i jej mieszkańców.

Punkt 6.
       Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk złożył wobec Rady Gminy ślubowanie wypowiadając rotę ślubowania zgodnie z art. 29a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

       Po złożeniu ślubowania Wójt Gminy podziękował serdecznie mieszkańcom za udzielone poparcie w wyborach samorządowych w dniu 21.10.br. Było to szczególnie miłe, gdyż data wyborów niemal dokładnie zbiegła się ze 100 – leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Pan Wójt z całego serca dziękuje za aż tak wysokie poparcie. Dzięki głosom mieszkańców i okazanemu zaufaniu nadal będzie miał zaszczyt pracować na rzecz mieszkańców i gminy, współpracować z Radą Gminy, pracownikami UG i gminnych jednostek organizacyjnych. To wielki zaszczyt i nobilitacja. Zapewnił, że tak jak do tej pory dołoży wszelkich starań, aby Gmina Bulkowo rozwijała się nadal i życzył wszystkim dobrej współpracy na rzecz gminy, abyśmy byli pozytywnie postrzegani, tak jak to było w ostatnich latach. Nie byłoby tak dobrego wyniku wyborczego, także do Rady Gminy, gdyby nie b. dobra współpraca w minionej kadencji i jest przekonany, że będzie ona trwała nadal. Dodał, że został wybrany Wójtem m.in. dzięki radnym i swoim współpracownikom. P. Wójt złożył gratulacje wybranym Radnym Rady Gminy i Powiatu Płockiego. Pogratulował wyboru Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy oraz przewodniczącym komisji stałych Rady Gminy oraz wszystkim tym, którzy będą pracować w tych komisjach. Skład osobowy Rady Gminy zmienił się bardzo niewiele w porównaniu z poprzednią kadencją. Prawie wszyscy, którzy otrzymali mandat radnego kandydowali w wyborach z Komitetu Wyborczego Wyborców Gabriela Graczyka „Razem dla Bulkowa”. Gorąco podziękował radnym za dotychczasową współpracę i prosił, aby dalej wszyscy stanowili jeden zespół. Dziękował wszystkim, z którymi do tej pory współpracował na rzecz gminy: pracownikom UG, Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki publicznej, szkołom, strażom, członkom stowarzyszeń i wszystkim mieszkańcom. Gmina realizuje wiele zadań i p. Wójt, tak jak do tej pory będzie zabiegał o środki finansowe na ich realizację. Z najważniejszych wymienić można choćby oświatę, modernizacje i remonty dróg, generalnie inwestycje. Pan Wójt pamięta też o poszczególnych grupach zawodowych jak choćby o rolnikach ale także stowarzyszeniach np. „Nasza Przyszłość” „Kolorowe maki”, Klub Sportowy „Zjednoczeni”, OSP, Seniorach i innych. Wiele zadań będzie realizowała GK, o najuboższych dbał będzie GOPS. Przed nami jest ogrom zadań i wspólnym siłami, w zgodzie możemy zdziałać wiele dobrego dla gminy i mieszkańców. Na pewno czasem, podobnie jak dotychczas nie będzie łatwo, ale p. Wójt dołoży wszelkich starań, aby zrealizować jak najwięcej a radnych prosi o pomoc i wsparcie.

Punkt 7.
       Jednogłośnie (15 za) powołano komisję skrutacyjną dla wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w składzie:
- Adam Stasiak
- Jacek Marciniak
- Tadeusz Fabianowicz
W/w radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.
Komisja wybrała ze swego grona przewodniczącego – radnego A. Stasiaka

       Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bulkowo został zgłoszony radny Jarosław Matuszewski. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej zgłoszeń nie było.

       Karta do głosowania i sposób głosowania jak w punkcie 4 porządku obrad (15 za). Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Bulkowo został wybrany radny Jarosław Matuszewski uzyskując 15 głosów. Protokół komisji skrutacyjnej i podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

       Wiceprzewodniczący Rady Gminy podziękował za wybór i udzielone zaufanie.

Punkt 8.
       Jednogłośnie (15 za) powołano komisję skrutacyjną dla wyboru Przewodniczących wszystkich komisji stałych Rady Gminy w składzie:
- Adam Stasiak
- Jacek Marciniak
- Tadeusz Fabianowicz
W/w radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.
Komisja wybrała ze swego grona przewodniczącego – radnego A. Stasiaka

a)
       Na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bulkowo została zgłoszona radna Jolanta Ewa Leszczyńska. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej zgłoszeń nie było.

       Karta do głosowania i sposób głosowania jak w punkcie 4 porządku obrad (15 za).

       Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bulkowo została wybrana radna Jolanta Ewa Leszczyńska uzyskując 15 głosów. Protokół komisji skrutacyjnej w załączeniu do nin. protokołu.

b)
       Na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Rady Gminy Bulkowo został zgłoszony radny Andrzej Cytacki. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej zgłoszeń nie było.

       Karta do głosowania i sposób głosowania jak w punkcie 4 porządku obrad (15 za).

       Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego Przewodniczącym Komisji ds. Budżetu Rady Gminy Bulkowo został wybrany radny Andrzej Cytacki uzyskując 15 głosów. Protokół komisji skrutacyjnej w załączeniu do nin. protokołu.

c)
       Na funkcję Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Bulkowo został zgłoszony radny Tomasz Tybuś. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej zgłoszeń nie było.

       Karta do głosowania i sposób głosowania jak w punkcie 4 porządku obrad (15 za).

       Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Bulkowo został wybrany radny Tomasz Tybuś uzyskując 15 głosów. Protokół komisji skrutacyjnej w załączeniu do nin. protokołu.

d)
       Na funkcję Przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz. ds. Samorządu Rady Gminy Bulkowo została zgłoszona radna Agata Bogumiła Pijankowska. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej zgłoszeń nie było.

       Karta do głosowania i sposób głosowania jak w punkcie 4 porządku obrad (15 za).

       Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego Przewodniczącym Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu Rady Gminy Bulkowo została wybrana Agata Bogumiła Pijankowska uzyskując 15 głosów. Protokół komisji skrutacyjnej w załączeniu do nin. protokołu.

e)
       Na funkcję Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Bulkowo został zgłoszony radny Mieczysław Józwiak. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej zgłoszeń nie było.

       Karta do głosowania i sposób głosowania jak w punkcie 4 porządku obrad (15 za).

       Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego Przewodniczącym Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Bulkowo został wybrany radny Mieczysław Józwiak uzyskując 15 głosów. Protokół komisji skrutacyjnej w załączeniu do nin. protokołu.

f)
       Na funkcję Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została zgłoszona radna Justyna Dominiak. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej zgłoszeń nie było.

       Karta do głosowania i sposób głosowania jak w punkcie 4 porządku obrad (15 za).

       Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bulkowo została wybrana radna Justyna Dominiak uzyskując 15 głosów. Protokół komisji skrutacyjnej w załączeniu do nin. protokołu.

       Uchwała Rady Gminy w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bulkowo w załączeniu do nin. protokołu.(15 za).

Punkt 9.
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) ustaliła liczbę radnych wchodzących w skład każdej z komisji stałych Rady Gminy:
Komisja Rewizyjna – 5 radnych
Komisja ds. Budżetu - 5 radnych
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa - 9 radnych
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu - 5. radnych
Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych - 5 radnych
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 3 radnych.
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) ustaliła skład każdej z komisji stałych Rady Gminy (łącznie z wybranymi w punkcie 8 porządku obrad przewodniczącymi komisji):
Komisja Rewizyjna:
- Jolanta Ewa Leszczyńska - przewodnicząca
- Agata Bogumiła Pijankowska– członek
- Jacek Marciniak – członek
- Justyna Dominiak – członek
- Roman Boczkowski - członek
Komisja ds. Budżetu:
- Andrzej Cytacki – przewodniczący
- Mieczysław Józwiak – członek
- Jarosław Matuszewski – członek
- Tomasz Tybuś – członek
- Tadeusz Józef Fabianowicz
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa:
- Tomasz Tybuś - przewodniczący
- Justyna Dominiak – członek
- Ryszard Marciniak – członek
- Agata Grabarczyk – członek
- Tadeusz Józef Fabianowicz – członek
- Jacek Marciniak – członek
- Roman Boczkowski – członek
- Adam Stasiak – członek
- Jolanta Ewa Leszczyńska -członek
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz ds. Samorządu:
- Agata Bogumiła Pijankowska - przewodnicząca
- Roman Boczkowski – członek
- Adam Stasiak – członek
- Mieczysław Józwiak – członek
- Roman Dominik Sztendur – członek
Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych:
- Mieczysław Józwiak - przewodniczący
- Justyna Dominiak – członek
- Ryszard Marciniak – członek
- Agata Grabarczyk – członek
- Roman Dominik Sztendur – członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
- Justyna Dominiak – przewodnicząca
- Adam Stasiak – członek
- Andrzej Cytacki – członek
       Wszyscy radni wyrazili zgodę na udział w pracach poszczególnych komisji. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

       W protokole odnotowuje się nazwiska radnych, którzy podczas głosowań jawnych na I sesji Rady Gminy głosowali (jednogłośnie) za przyjęciem proponowanych ustaleń i uchwał: R. Boczkowski, A. Cytacki, J. Dominiak, T. Fabianowicz, A. Grabarczyk, M. Józwiak, A. Krokowski, J. Leszczyńska, J. Marciniak, R. Marciniak, J. Matuszewski, A. Pijankowska, A. Stasiak, R. Sztendur, T. Tybuś.

       Radny M. Józwiak poinformował o zbliżającym się kolejnym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – sztab z Bulkowa jest już zarejestrowany. Zachęcał też do obejrzenia wystawy o tematyce patriotycznej w szkole w Bulkowie, zorganizowanej z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Punkt 10.
       Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo dokonał zamknięcia I – ej sesji Rady Gminy Bulkowo.
       Obrady zakończono ok. godz. 11.30.

Na tym protokół zakończono.

     Protokołował:                                                                           Przewodniczący obrad:

Dariusz Kowalewski                                                               Radny Senior Mieczysław Józwiak

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                       Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi