Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr II/18
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr II/18

Protokół Nr II/18
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 4 grudnia 2018r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie. Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. Radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego p. Krzysztof Ławniczak
- Radny Powiatu Płockiego p. Piotr Skorupski

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2019r.:
       a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
       b) obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego
       c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
       d) wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
       e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032
       b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r.
9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       W imieniu Wójta Gminy prop. zmian do porządku obrad zgłosił Sekretarz Gminy wnosząc o umieszczenie w punkcie 8 c oraz 8 b podjęcie uchwał w sprawach:
c) zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
d) zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku.
       Radni jednogłośnie (14 za) wprowadzili zmiany do porządku obrad.

Punkt 3.
       Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (14 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej:
21.11 – uczestniczył w Dniu Pracownika Socjalnego.
23.11 – uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej.
24.11 – wspólnie z Komendantem Gminnym OSP uczestniczył w posiedzeniu Prezydium a następnie w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP. Tego samego dnia o godz. 18.00 uczestniczył w uroczystym otwarciu i poświęceniu remizy OSP w Nadułkach. W uroczystości uczestniczyła Radna p. A. Pijankowska, Prezes OSP Nadułki p. Kamil Rydzewski oraz liczna grupa mieszkańców, którym p. Wójt serdecznie podziękował za obecność. Podziękował w sposób szczególny gościom: Komendantowi Miejskiemu PSP w Płocku bryg Grzegorzowi Padzikowi, Naczelnikowi Wydziału Prewencji PSP w Płocku oraz ks. Andrzejowi Konwerskiemu za poświęcenie obiektu. Przekazał podziękowania współorganizatorom wydarzenia. Zarówno sam budynek jak przyległy teren diametralnie zmieniły swój wygląd.
26.11 – uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego.
29.11 – spotkał się z adwokatami ze stowarzyszenia „Consilia”, którzy nieodpłatnie przez okres 1. roku świadczyli usługi prawne dla mieszkańców gminy w budynku Gminnego Centrum Informacji w Worowicach. Z powodu zmiany przepisów od 2019r. stowarzyszenie odstąpiło od świadczenia usług ale jednocześnie nieodpłatnie usługi prawne dla wszystkich mieszkańców gminy będzie świadczył Punkt Porad Prawnych w byłej szkole we Włókach. P. Wójt serdecznie podziękował członkom stowarzyszenia za świadczoną pomoc dla mieszkańców. Tego samego dnia o godz. 17.00 uczestniczył w Ogólnopolskim Dniu Seniora, zorganizowanym dla naszych Seniorów połączonego z zabawą andrzejkową.
30.11 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy. Tego samego dnia o godz. 20.00 uczestniczył w zebraniu wiejskim mieszkańców Rogowa.
       W okresie międzysesyjnym p. Wójt odbył też w UG wiele spotkań z mieszkańcami.
       Zarządzenia Wójta Gminy wydane w okresie międzysesyjny dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
       Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyło się tylko jedno posiedzenie tj. wspólne posiedzenie komisji. Protokół z posiedzenia będzie dostępny w BIP-ie gminy.

Punkt 6.
       Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.
       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas Sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
       Rada Gminy(13 za, przy 1 przeciw) obniżyła średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019r. Przeciwny obniżce był Radny R. Sztendur. (podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu). Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) przyjęła maksymalną cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2019r. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2019r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

a)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno –wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
       Radny R. Sztendur w imieniu mieszkańców, strażaków, Sołtysa i Rady Sołeckiej prosił Wójta Gminy, aby z powodów bezpieczeństwa zamontować lampę uliczną na słupie w pobliżu budynku OSP w Worowicach.
Wójt Gminy przypomniał, że co roku UG zbiera zapotrzebowania na brakujące lampy w najbardziej potrzebnych miejscach i na początku przyszłego roku takie rozeznanie znów zostanie przeprowadzone, przy czym wszyscy musimy tu pamiętać o kosztach montażu oświetlenia. P. Wójt poprosi radnych o zgłoszenie racjonalnych potrzeb w poszczególnych okręgach wyborczych. W Worowicach przy remizie montaż lampy jest wskazany, ponieważ jest tam obiekt użyteczności publicznej. W przeszłości w Worowicach zdarzały się akty wandalizmu, wybijano szyby a dotyczyło to budynku GCI. P. Wójt prosi wszystkich o reagowanie, gdyby ktoś zauważył podobne próby niszczenia mienia na terenie użyteczności publicznej.
       Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski prosił Wójta Gminy o przybliżenie kwestii pozyskania przez gminę podnośnika koszowego.
Wójt Gminy poinformował, że pojawiła się ostatnio taka możliwość pozyskania nieodpłatnie takiego podnośnika, Komendant Miejski PSP w Płocku zaproponował, że straż przekaże nam taki używany podnośnik jak tylko otrzyma nowy. Zawsze był kłopot w skierowaniu podnośnika, kiedy następowały groźne zjawiska pogodowe, łamały się drzewa itp., teraz już będziemy mieli własny. Inne gminy również zabiegają o pozyskanie takiego podnośnika, ale aktualnie dzięki wielkiej uprzejmości i zrozumieniu potrzeb przez druha komendanta Grzegorza Padzika taki sprzęt trafi do nas.
       Radny M. Józwiak pytał o możliwość budowy orlików na terenie naszej gminy. Czy w budżecie gminy możemy zabezpieczyć jakieś środki finansowe, chociaż na projekt techniczny?
Wójt Gminy odpowiedział, że w projekcie budżetu na 2019r. nie ma wykazanych środków finansowych konkretnie na orliki, ale jeśli tylko pojawi się możliwość otrzymania dofinansowania z zewnątrz to tak jak do tej pory będziemy dokonywali przesunięć budżetowych, które dokonywane są praktycznie na każdej sesji Rady Gminy. W ostatnim czasie powstały dwa projekty na boiska lekkoatletyczne przy szkole w Blichowie, bo tam infrastruktura sportowa jest bardzo uboga. Nie udało się uzyskać dofinansowania na te obiekty w niedawnym naborze z Urzędu Marszałkowskiego ale dalej będziemy aplikować tu o środki pozabudżetowe, także i na inne obiekty.
       Radna A. Grabarczyk informowała o zainteresowaniu firmy informatycznej przejęciem projektu dot. światłowodu na terenie naszej gminy. Czy takie przejęcie byłoby możliwe i czy możliwe byłoby porozumienie się w tej kwestii wspomnianej firmy z firmą poprzednią? A może firma dotychczasowa zamierza kontynuować ten projekt?
Wójt Gminy odpowiedział, że jeśli dobrze pamięta, bo trochę czasu upłynęło, projekt realizowała firma KBTO i był to projekt Urzędu Marszałkowskiego. Tak naprawdę jest to zapytanie do Urzędu Marszałkowskiego i takie zapytanie p. Wójt wystosuje. Problem dotyczy spraw, których nie prowadzi gmina.
       Radny R. Marciniak w imieniu mieszkańców zgłosił problem z piratami drogowymi na nowym asfalcie w Osieku. Może dla bezpieczeństwa założyć tam progi spowalniające? Drugi problem to śmieci zalegające przy rowie na skrzyżowaniu dróg Krubice – Dobra.
Wójt Gminy stwierdził, że zarówno nadmierna prędkość na nowych drogach asfaltowych jak i zalegające śmieci to są tematy, które dość często się pojawiają. Na zebraniach są rozmowy, czy lepiej założyć progi zwalniające, czy może postawić znaki ograniczające prędkość. Zdania są podzielone, bo część mieszkańców twierdzi, że nie po to jest droga asfaltowa, by budować na niej przeszkody, szczególnie dla sprzętu rolniczego. Na początku przyszłego roku odbędą się zebrania wyborcze w sołectwach i będzie to dobra okazja, by w Osieku porozmawiać o zgłaszanym problemie tym bardziej, że wkrótce będziemy składali wniosek dot. dokończenia drogi asfaltowej do granicy gminy. Co do śmieci, to naprawdę trudno zrozumieć co kieruje osobami, które wyrzucają śmieci do rowów, bo przecież każdy z nas i tak płaci za ich odbiór. Najwięcej o tym ile tych śmieci leży w rowach może powiedzieć p. Józwiak i pracownicy Gospodarki Komunalnej, którzy corocznie po okresie zimowym zbierają ich b. duże ilości. P. Wójt apeluje do osób wyrzucających śmieci przy drogach, do rowów, aby tego nie robiły.
       Radny R. Boczkowski informował, że przy okazji odbioru drogi w Golankach była mowa o czyszczeniu rowów i przepustów przez powiat. Jest też problem krzaków przy drogach powiatowych np. w Sochocino - Badurki i Wołowej. Prosił radnego powiatu o interwencję w tych sprawach.
Wójt Gminy poinformował, że po modernizacji drogi pewne prace zlecono GK, przekazano stosowne informacje do Bazy Drogowej w Bodzanowie, gmina oferuje też swoją pomoc dla powiatu przy wykonywaniu prac przy drogach powiatowych. Wysłany był pracownik gminy aby udrożnił przepust pod drogą powiatową. Sprawy przekazano też do Zarządu Dróg Powiatowych, by ten podjął działania, bo inaczej nasza praca będzie zmarnowana. Do tej pory sprawa jest ignorowana.
       Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego podziękował za zaproszenie na sesję, pogratulował wyboru wszystkim osobom, które uzyskały mandat radnego. Deklarował pomoc i współpracę p. Wojewody przy rozwiązywaniu gminnych problemów. Przekazał życzenia świąteczne dla uczestników sesji i mieszkańców gminy.
       Wójt Gminy złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczestnikom obrad oraz wszystkim mieszkańcom gminy.
       Radny Powiatu Płockiego podziękował za zaproszenie na sesję i zapewnił, że w powiecie będzie zabiegał o sprawy gminne. Przekazał uczestnikom sesji i mieszkańcom gminy życzenia świąteczne.
       Wójt Gminy prosił Radnego Powiatu o przypomnienie w powiecie, bo to już dużo wcześniej p. Wójt zgłaszał, sprawy naprawy dużej dziury, załatania pobocza na drodze powiatowej w kierunku Płocka, tuż za skrętem w kierunku Sochocino-Pragi.
       Radny M. Józwiak przypomniał, że powiat obiecał w br. realizację chodnika w Bulkowo-Kolonii. Niech w 2019r. wykonają chociaż jego część. Prosił tu Radnego Powiatu o interwencję.
       Radna A. Grabarczyk prosiła Radnego Powiatu o pomoc w sprawie remontu drogi powiatowej Nowe Łubki – Nadułki wraz z poboczami. Kierownik bazy w Bodzanowie obiecał naprawę w okresie zimowym, o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Punkt 10.
       Przewodniczący Rady Gminy złożył najserdeczniejsze życzenia świąteczne uczestnikom obrad i wszystkim mieszkańcom gminy a następnie dokonał zamknięcia II sesji Rady Gminy Bulkowo.
Sesję zakończono ok. godz. 11.00.

Na tym protokół zakończono.

 Protokołował                                                                                  Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                                      A. Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi