Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr III/18
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr III/18

Protokół Nr III/18
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 28 grudnia 2018r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie. Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. Radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Aniela Kopaczewska
- Radny Powiatu Płockiego p. Piotr Skorupski
- Sołtysi i mieszkańcy gminy – 3 osoby.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032
       b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r.
       c) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033
       d) uchwalenia Budżetu Gminy na 2019r.
       e) ustalenia diet dla radnych Gminy Bulkowo
       f) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bulkowo
       g) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019r.
       h) przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2019r.
       i) uchwalenia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023
       j) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”
       k) odstąpienia od pobierania odpłatności oraz żądania zwrotu świadczeń w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”
8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Propozycję zmiany do porządku obrad zgłosił Wójt Gminy wnosząc o umieszczenie w punkcie 7l. projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Projekt uchwały był pozytywnie zaopiniowanych przez radnych na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 21.12.br.
Radni jednogłośnie (14 za) wprowadzili zmianę do porządku obrad.

Punkt 3.
       Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (14 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej
5.12 – spotkał się z przedstawicielami Info Płock TV w sprawie ewent. współpracy medialnej. Tego samego dnia spotkał się z mieszkańcami Daniszewa w sprawie zamiaru budowy chlewni w Daniszewie.
6.12 – spotkał się z Prezesem OSP Worowice p. R. Sztendurem oraz Sołtys Worowic p. E. Zimakowską w sprawie zagospodarowania remizy OSP w Worowicach. Uroczyste otwarcie remizy odbędzie się w dniu 19.01 2019r. o godz. 18.00. i jest to efekt współpracy OSP na czele z p. Prezesem, mieszkańców, Rady Sołeckiej i p. Sołtys, którzy zapraszają na otwarcie. P. Wójt dołącza się do zaproszenia.
12.12 – uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego.
13.12 – uczestniczył w ostatecznym odbiorze łazienek, szatni w remizie OSP w Worowicach.
14.12 – uczestniczył w spotkaniu w sprawie drogi koniecznej. W spotkaniu uczestniczyła też Radna A. Grabarczyk. Zapadły postanowienia co do dalszego postępowania.
17.12 – uczestniczył w spotkaniu wigilijnym z Seniorami, którym serdecznie podziękował za zaproszenie.
18.12 – wspólnie z p. kierownik GOPS uczestniczył w spotkaniu wigilijnym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Święcicach. Z placówki korzystają mieszkańcy naszej gminy.
19.12 – uczestniczył w jasełkach w Szkole Podstawowej w Nowych Krubicach, przygotowanych wspólnie przez GOPS, szkołę i stowarzyszenie „Nasza Przyszłość”. W spotkaniu uczestniczyły dzieci spoza szkoły. P. Wójt podziękował za wieloletnią współpracę ośrodka, szkoły i stowarzyszenia.
20.12 – uczestniczył w jasełkach w Punkcie Przedszkolnym w Worowicach oraz w Szkole Podstawowej w Blichowie.
21.12 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy a o godz. 13.00 w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez UG. Tego samego dnia uczestniczył we wspólnym spotkaniu opłatkowym OSP Nowe Łubki, OSP Bulkowo, Klubu Sportowego Zjednoczeni i nowo utworzonego Koła Gospodyń Wiejskich Bulkowianki.
       Zarządzenia Wójta Gminy wydane w okresie międzysesyjnym dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
       W okresie międzysesyjnym odbyło się jedno posiedzenie tj. wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy. Protokół z posiedzenia będzie dostępny w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 6.
       Interpelację złożył Radny R. Sztendur. Odpowiedź zostanie udzielona przez Wójta Gminy w terminie ustawowym 14 dni.

Punkt 7.
       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas Sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2018r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytali Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku z dnia 15 grudnia 2018r. Nr Pł.484.2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Bulkowo na lata 2019 – 2033 – opinia jest pozytywna z uwagami, i Nr Pł. 485.2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2019r. – opinia jest pozytywna.
Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2019r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2019r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwalę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

k)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od pobierania odpłatności oraz żądania zwrotu świadczeń w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

l)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
       Wójt Gminy poinformował uczestników obrad, że wszystko wskazuje na to, iż gmina otrzyma dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 do modernizacji kolejnego odcinka drogi gminnej w Sochocino – Praga od centrum sołectwa prawie do granicy gminy, natomiast powiat do odcinka drogi powiatowej w Worowicach do końca gminy. Oba projekty są na wysokich pozycjach na liście podstawowej, odpowiednio na 26. i 9. miejscu. Pan Wójt ma nadzieję, że w przyszłym roku te drogi powstaną. O wyremontowanie całego odcinka drogi do granicy gminy w Worowicach p. Wójt zabiega od 8 lat i wygląda na to, że w końcu to się udało. Za wsparcie w działaniach dot. modernizacji drogi powiatowej p. Wójt podziękował obecnemu Radnemu Powiatu z naszej gminy. Dalej informował, że gmina posiada już agregat prądotwórczy o mocy 80kW i tu p. Wójt podziękował za dofinansowanie zakupu w kwocie 40 tys. zł. Urzędowi Marszałkowskiemu. Nie mamy takiego obiektu, któremu by sprzęt nie podołał. Niestety zdarzają się anomalie pogodowe, a gdy brak jest prądu to nie ma też wody, co jest uciążliwe dla mieszkańców, szczególnie dla hodowców. Do tej pory gmina pożyczała agregat z gm. Radzanowo i za tą pomoc p. Wójt serdecznie dziękuje Wójtowi Gminy Radzanowo p. S. Ziemkiewiczowi. Całkowity koszt zakupu agregatu to ok. 82 tys. zł a jednocześnie, bo to także było zawarte we wniosku uzyskaliśmy też z UM dofinansowanie (na zasadzie 50% do 50%) zakupu aparatów tlenowych: jednego dla OSP Bulkowo i dwóch dla OSP Nowe Łubki. Całkowity koszt zakupu tych aparatów to 12 tys. zł. Dobrze, że na różne rzeczy udaje się nam pozyskiwać środki zewnętrzne, bo w oparciu tylko o środki własne inwestycji czy zakupów byłoby nieporównywalnie mniej. Każdą inwestycję musimy tak przygotowywać, aby otrzymywać jak największe dofinansowanie aplikować w tych naborach, gdzie dofinansowanie jest jak największe.
Z okazji nadchodzącego Nowego Roku p. Wójt życzył wszystkim, aby na terenie gminy Bulkowo realizowano jak najwięcej inwestycji właśnie z jak największym zewnętrznym dofinansowaniem. Uczestnikom obrad i wszystkim mieszkańcom życzył wszystkiego najlepszego w Nowym Roku i niezapomnianej zabawy sylwestrowej.
       Radny R. Sztendur jako Radny i Prezes OSP Worowice zaprosił również w imieniu p. Sołtys na uroczyste otwarcie remizy OSP w Worowicach w dn. 19.01.2019r. o godz. 18.00.
       Radny Powiatu p. P. Skorupski poinformował, że złożył zapytania w starostwie w sprawach poruszanych na poprzedniej sesji Rady Gminy. Odpowiedzi jeszcze nie otrzymał. Złożył serdeczne życzenia noworoczne uczestnikom obrad i mieszkańcom gminy.
       Radny M. Józwiak przypomniał, że 100 – lecie niepodległości Polski uczciliśmy posadzeniem 100 drzew. Proponował, aby ten plac nosił imię ks. Juliana Zalewskiego. Zaprosił też na 13.01.2019r. na kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
       Radny T. Tybuś prosił o postawienie kosza na śmieci na parkingu gminnym w Blichowie. Pytał też na jakim etapie jest realizacja f-szu wioskowego w Blichowie, który miał być wydatkowany na tereny przyszkolne.
Wójt Gminy poinformował, że kosze chyba zostały już zakupione, zostało tylko ich rozdysponowanie - p. Wójt sprawdzi to. Jeśli dobrze pamięta, to fundusz solecki w Blichowie jest w 100% rozdysponowany, można to sprawdzić zaraz po sesji.
       Radna A. Pijankowska w imieniu sołtys soł. Słupca prosiła, aby z uwagi na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zamontować barierkę na zakręcie drogi przy stawie w Słupcy.
       Radna A. Grabarczyk prosiła Radnego Powiatu o interwencję u kierownika bazy Drogowej w Bodzanowie w sprawie zabezpieczenia drogi przed zimą, zebrania resztek asfaltu na drodze, czy zrobienia poboczy przy drodze N. Łubki – Nadułki. Na pisma jakie p. Radna wystosowała brak jest odzewu.
Radny Powiatu p. P. Skorupski odpowiedział, że o tych i o innych sprawach będzie po nowym roku rozmawiał z kierownikiem bazy w Bodzanowie.
       Radny R. Marciniak informował, że u jednego z mieszkańców, który mieszka na końcu wsi dość często z wodociągu leci brudna woda. Zgłosił też potrzebę postawienia znaku drogowego „teren zabudowany” na drodze asfaltowej w sołectwie, bo znak jest tylko z jednej strony drogi.

Punkt 9.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski złożył najserdeczniejsze życzenia noworoczne uczestnikom obrad i mieszkańcom gminy. Następnie dokonał zamknięcia III sesji Rady Gminy Bulkowo.
       Obrady zakończono ok. godz. 11.00.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                          Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                          Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi