Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr IV/19
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr IV/19

Protokół Nr IV/19
z Sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 26 lutego 2019 r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń w budynku Urzędu Gminy Bulkowo. Przewodniczący obrad – Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo - p. Andrzej Krokowski.
W obradach uczestniczyło 14. Radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie p. Aniela Kopaczewska
- przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego p. Krzysztof Ławniczak
- Radny Powiatu Płockiego p. Piotr Adam Skorupski
- sołtys wsi Sochocino-Czyżewo p. Hipolit Wróblewski

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2019 – 2033 (druk nr 25);
b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2019r. (druk nr 26);
c) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. (druk nr 27);
d) przystąpienia do realizacji projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju komputeryzacji cyfrowych”. (druk nr 28);
e) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo (druk nr 29);
f) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 30)
g) zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (druk nr. 31);
h) zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (druk nr 32);
i) unieważnienia głosowania w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Wołowa (druk nr 33)
j) rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy na działalność jednostki organizacyjnej gminy (druk nr 34)
8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

       W imieniu Wójta Gminy propozycję zmian do porządku obrad zgłosił Sekretarz Gminy, w punkcie 7 i wnosząc o zamianę druku nr 33 na druk nr 33a.
Radni jednogłośnie (14 za) wprowadzili zmianę do porządku obrad.
Sekretarz Gminy wniósł o zamianę w punkcie 7 j druku nr 34 na druk 34a, który został wcześniej przygotowany i podpisany przez Przewodniczącego Rady Gminy.
Radni jednogłośnie (14 za) wprowadzili zmianę w porządku obrad.

Punkt 3.
       Przewodniczący p. Andrzej Krokowski poinformował, że protokół z poprzedniej sesji nie został jeszcze przygotowany.

Punkt 4.

       Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej. Poinformował Radnych, że był to okres bardzo pracochłonny, odbył wówczas wiele spotkań oraz zebrań.
03.01 – spotkanie z Senatorem RP Markiem Martynowskim;
11.01 – przekazanie agregatu prądotwórczego, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego oraz druhowie z terenu gminy;
13.01 – udział w 27. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bulkowie;
16.01 – udział w szkoleniu na temat programu azotowego zorganizowane przez Mazowieckie Izby Rolnicze; spotkanie ze Starostą Płockim Mariuszem Bieńkiem;
18.01 – spotkanie z kierownikiem placówki terenowej KRUS w Płocku Romanem Lutomierskim;
19.01 – walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Worowicach;
20.01 – udział w otwarciu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Worowicach;
21.01 – spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy dot. podsumowania roku 2018 i planów na rok 2019;
24.01 – udział w Dniu Babci i Dziadka połączonym z pasowaniem na przedszkolaka w punkcie przedszkolnym we Włókach; wręczenie stypendiów Wójta Gminy Bulkowo wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy oraz Sekretarzem Gminy;
26.01 – zakończenie semestru w SP w Bulkowie – „choinka” szkolna;
31.01 – spotkanie z Małgorzatą Petera – Prezes Banku Spółdzielczego w Staroźrebach; rozpoczęcie cyklu zebrań sołeckich;
01.02 – patronat nad pierwszym dniem sportowym podczas ferii zimowych organizowany przez KS Zjednoczeni Bulkowo – turniej piłki nożnej dla dzieci;
02.02 – walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilichówku; udział
w spotkaniu Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” podsumowującym rok 2018;
03.02 – drugi dzień sportowy podczas ferii zimowych organizowany przez KS Zjednoczeni Bulkowo – turniej tenisa stołowego;
08.02 – walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Łubkach;
10.02 – trzeci dzień sportowy, zakończenie sportowych ferii – turniej „Dzikich Drużyn” w piłkę nożną;
11.02 – spotkanie z Bogusławem Grzelakiem – Dyrektorem Energa Operator regionu płockiego;
13.02 – udział w spotkaniu w SP w Bulkowie Michała Listkiewicza z młodzieżą z terenu gminu, dot. nowej dyscypliny sportu – Teqball;
14.02 – objęcie patronatem corocznego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
w Nowych Łubkach;
15.02 – spotkanie z przedstawicielami KGW z Bulkowa;
16.02 – walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadułkach;
18.02 – spotkanie dot. dowozów z Prezesem PKS Gostynin; podpisanie umowy na obsługę bankową gminy z Bankiem Spółdzielczym w Staroźrebach;
19.02 – udział w obradach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
20.02 – spotkanie z Radą Rodziców ze SP w Nowych Łubkach;
22.02 – udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy; godz. 16.00 - zebranie
z rolnikami, w którym uczestniczył Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych;
23.03 – walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie.
Wójt Gminy poinformował, że w okresie od 31 stycznia do 25 lutego odbyło się 20 spotkań soleckich oraz 5 walnych zebrań OSP, a pozostało jeszcze 11 zebrań soleckich i jedno walne zebranie sprawozdawcze z OSP Blichowo. Oprócz tego odbyło się wiele spotkań z radnymi, sołtysami, dyrektorami szkół oraz mieszkańcami.

Punkt 5.

       Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że nie zostały jeszcze przygotowane protokoły komisji Rady Gminy i zostaną one odczytane na kolejnej sesji.

Punkt 6.

       Radna Gminy Bulkowo Justyna Dominiak złożyła interpelację na ręce Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 7.

a)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2019 – 2033 wraz z autopoprawkami. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było;

b)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2019 r. wraz z autopoprawkami. Podjęta uchwała
w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było;

c)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było;

d)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju komputeryzacji cyfrowych”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było;

e)
       W imieniu Wójta Gminy Bulkowo autopoprawkę zgłosił Sekretarz Gminy.
Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo wraz
z autopoprawkami. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było;

f)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było;

g)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było;

h)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwalę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było;

i)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie unieważnienia głosowania w sprawie wyboru sołtysa oraz unieważnienia wyboru rady sołeckiej w sołectwie Wołowa. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było;

j)
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (14 za) podjęła uchwalę w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ............................. z dnia 30.01.2019 r. na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było;

Punkt 8.

       Wójt Gminy zaprosił w imieniu własnym jak również Radnego Gminy M. Józwiaka wszystkich obecnych na Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” połączonych z poświęceniem Wiejskiego Parku Niepodległości, które odbędą się w najbliższą sobotę. Obchody rozpocznie Msza Święta w kościele parafialnym w Bulkowie, po czym nastąpi przejście na teren Parku Niepodległości, gdzie zostaną odsłonięte tablice upamiętniające: Żołnierzy Wyklętych oraz Wiejski Park Niepodległości.
       Wójt Gminy podziękował również radnym za bardzo dobrą i rzetelną pracę podczas posiedzeń Komisji Wspólnych. Bardzo wnikliwie są wtedy omawiane wszystkie uchwały oraz jest zadawane wiele pytań, dzięki czemu sesje mogą przebiegać sprawnie.
       Radny Gminy R. Sztendur skierował pytanie do Kierownika Gospodarki Komunalnej Sławomira Opały czy firma odbierająca śmieci ma wyznaczoną ilość worków, które zostawiają. Mieszkańcy zgłaszają, że często nie starcza im worków, które dostają.
Kierownik S. Opała poinformował, że firma zostawia tyle worków ile zabiera. Natomiast jeśli to nie wystarcza mieszkańcom, jest to kwestia do omówienia bezpośrednio między mieszkańcem a pracownikami, którzy śmieci odbierają. Na pewno będą wtedy zostawiać większą ilość worków. Dodatkowo poinformował, że w budynku UG, w pokoju Gospodarki Komunalnej, są worki dla mieszkańców, więc jeśli tylko zbraknie, każdy otrzyma taką ilość, jaką będzie potrzebował.
       Radny Gminy Bulkowo A. Stasiak zgłosił potrzebę zainstalowania lamp we wsi Gniewkowo w dwóch miejscach – koło domu p. Gołębiewskiego oraz na końcu wsi.
Wójt Gminy powiedział, że wie o zaistniałej sprawie. Przy renegocjacji umowy z Energą Oświetlenie będzie sporządzony kosztorys zainstalowania oraz podłączenia każdej z lamp.
O ile cena za zainstalowanie samej lampy jest znana, to już koszt podłączenia każdej z nich różni się od siebie, ponieważ są różne uwarunkowania. Wówczas wspólnie z Radą zostanie podjęta decyzja, które lampy i gdzie zainstalować.
       Radny Powiatu Płockiego Piotr Skorupski udzielił odpowiedzi na pytania z poprzedniej sesji. W odpowiedzi do Radnej Gminy A. Grabarczyk poinformował, że był na rozmowie
z Kierownikiem Bazy nr 2 w Bodzanowie Zarządu Dróg Powiatowych. Na tej rozmowie Kierownik dał do wglądu pismo, z którego wynika, że w najbliższym czasie nie można liczyć na przekazanie jakichkolwiek środków na remont drogi Nowe Łubki - Nadułki. Radny
P. Skorupski powiedział, że otrzymał jedynie obietnice, że jeśli znajdą się jakiekolwiek oszczędności, wówczas zostanie wysłany sprzęt na tą drogę, który wyrówna pobocza.
Odnośnie łatania dziur w drogach powiatowych Radny Powiatowy P. Skorupski poprosił
o cierpliwość. Otrzymuje wiele telefonów od radnych gminnych oraz mieszkańców z prośbą
o interwencje. Zwrócił jednak uwagę na to, że Baza nr 2 w Bodzanowie ma ponad 300 km dróg pod swoim nadzorem, są to gminy: Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Wyszogród oraz Staroźreby, a zatrudnia tylko 7 pracowników. Dodatkowo sprzęt, którym dysponują to jedynie: ciągnik z 2009 roku, ciągnik URSUS z 1969 roku oraz 13-letni ciągnik Lublin. Niejeden rolnik posiada lepszy sprzęt w swoim gospodarstwie. Poinformował, że będzie prowadził rozmowy, żeby dofinansować Bazę nr 2.
Wójt Gminy poprosił o porównanie zasobów Bazy nr 2 z innymi bazami z terenu powiatu płockiego.
Radny Powiatowy poinformował, że już na ostatniej sesji złożył interpelacje w tej sprawie, lecz jeszcze nie otrzymał odpowiedzi. Poprosił o dalsze informowanie go odnośnie ubytków
w drogach powiatowych, będzie przekazywał to dalej, lecz jednak nie zawsze pracownicy zarządu dróg są w stanie to zrobić tego samego dnia lub nawet kolejnego ze względu na ogromny obszar jaki im podlega. Powiedział również, że nie staje w ich obronie, ale jednak chciałby podziękować, ponieważ każde zgłoszenie jest prędzej czy później realizowane.
Radny P. Skorupski zachęcił również wszystkich obecnych oraz mieszkańców do odwiedzania strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, gdzie są umieszczane wszystkie zapytania i interpelacje oraz jeszcze ciekawsze odpowiedzi.
       Radny M. Józwiak skierował pytanie do przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego p. Krzysztofa Ławniczaka o możliwość wsparcia finansowego odnośnie budowy obiektów sportowych na terenie gminy.
Pan K. Ławniczak poinformował, że właściwym organem do przekazywania takich środków oraz składania wniosków o dofinansowanie jest Ministerstwo Sportu. Wojewoda Mazowiecki nie dysponuje środkami, które pozwalają na tego typu działania, a biuro Wojewody nie ma nawet takiego wydziału, który mógłby się tym zajmować.
       Radny Powiatowy P. Skorupski powiedział, że Gmina Słupno również podlega pod Bazę nr 2 w Bodzanowie.
       Radna Gminy Agata Grabarczyk skierowała prośbę, żeby w momencie kiedy będą podejmowane decyzje o instalacji lamp na terenie gminy, wziąć pod uwagę przystanek
w Nowych Łubkach, który nie jest dostatecznie oświetlony. Niedaleko przystanku znajduje się słup, dzięki któremu będzie łatwiej podłączyć taką lampę.
       Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jarosław Matuszewski podziękował za udział
w uroczystościach pogrzebowych swojego teścia, za okazanie serca, wsparcia i życzliwości.

Punkt 9.

       Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia IV – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 10.40

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                                     Przewodniczący obrad

B. Wójtewicz                                                                                       Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi