Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr V/19
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr V/19

Protokół Nr V/19
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 26 marca 2019r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 12.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie. Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 13. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Aniela Kopaczewska
- Sołtysi i mieszkańcy gminy – 1 osoba.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr III i IV z sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033
       b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2019r.
       c) w sprawie funduszu sołeckiego
       d) szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Bulkowo
       e) przystąpienia Gminy Bulkowo do stowarzyszenia „Związek Samorządów Polskich”
       f) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo w 2019 roku
       g) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bulkowo
8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo za 2018r.
9. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bulkowo za 2018r.
10. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018r.
11. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
12. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       W imieniu Wójta Gminy Sekretarz Gminy wniósł o uwzględnienie w porządku obrad w punkcie 7h oraz 7i następujących projektów uchwał (projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez radnych na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dn. 25.03.br.):
- zmiany Uchwały Nr 293/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018r.
- zmiany Uchwały Nr 294/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018r.
       Radni jednogłośnie (13 za) wprowadzili proponowane zmiany do porządku obrad.

Punkt 3.
       Protokoły z III i IV sesji Rady Gminy zostały przyjęte jednogłośnie (13 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.
28.03 – spotkał się z firmą Nexera z branży telekomunikacyjnej, która wygrała przetarg i będzie realizowała program Ministerstwa Cyfryzacji pn. „Cyfrowa Polska”. Firma podłączy nasze szkoły i okolicznych mieszkańców do szybkiego internetu. W projekcie zostanie wykorzystana istniejąca już sieć światłowodowa.
1.03 – uczestniczył w Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Krubicach. Pan Wójt podziękował za zorganizowanie uroczystości.
2.03 – uczestniczył w kontynuacji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, który został połączony z poświęceniem i oficjalnym otwarciem Wiejskiego Parku Niepodległości w Bulkowie. Dziękuje tu Radnemu Mieczysławowi Józwiakowi i wszystkim, którzy pomagali w organizacji święta. Odprawiona została uroczysta Msza Święta i tu podziękowania przekazał ks. Sławomirowi Trzasce a także ks. dziekanowi Włodzimierzowi Dzieńkowskiemu i ks. Andrzejowi Konwerskiemu. W uroczystościach uczestniczyły grupy rekonstrukcyjne, byli harcerze, p. kierownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Płocku p. Marlena Mazurska, radni, mieszkańcy gminy za co p. Wójt serdecznie dziękuje. Tego samego dnia uczestniczył w Walnym Zebraniu OSP Blichowo.
8.03 – uczestniczył w Dniu Kobiet zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bulkowie. Gościem spotkania była p. Anna Kurpiewska, dawna mieszkanka naszej gminy, uczestniczka programu telewizyjnego „Bake Off Ale ciacho”. Zaprezentowany został pokaz kulinarny. Pan Wójt podziękował za organizację p. dyrektor GBP Natalii Maćkiewicz.
11.03 – spotkał się z projektantami.
12.03 – spotkał się z dyrektorami szkół podstawowych oraz wspólnie z p. radną uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami w sprawie drogi Nowe Łubki – Słupca.
13.03 – z inicjatywy nauczycielki szkoły w Bulkowie p. M. Godziemskiej spotkał się w UG z klasami gimnazjalnymi oraz klasą 8 szkoły w Bulkowie w ramach przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie. Na łącznie trzech spotkaniach wspólnie z Sekretarzem Gminy opowiadali młodzieży o pracy UG, Rady Gminy itp. Uczniowie obejrzeli pomieszczenia biurowe urzędu. P. Wójt b. pozytywnie ocenia inicjatywę.
13-15.03 – uczestniczył w szkoleniu poza terenem gminy.
16.03 – na zaproszenie zaprzyjaźnionych osób z terenu gminy Mała Wieś uczestniczył w uroczystościach związanych z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
18.03 – uczestniczył w spotkaniu z projektantem.
21.03 – uczestniczył w Targach Edukacyjnych zorganizowanych w szkole w Blichowie. Pan Wójt podziękował za organizację przedsięwzięcia, w którym uczestniczyli przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, obecny był v-ce dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku i Radny R. Sztendur.
22.03 – spotkał się z projektantem w sprawie drogi.
25.03 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
26.03 (przed sesją RG) – uczestniczył w cyklicznym konkursie organizowanym przez GBP w Bulkowie „Pięknie być człowiekiem”. Za organizację podziękował p. dyrektor.
       W okresie międzysesyjnym p. Wójt uczestniczył też w kilkunastu zebraniach sołeckich, odbył też wiele spotkań z mieszkańcami zarówno w UG jak i w terenie.
       Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
       Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy tj: Radny A. Cytacki, Radna J. Dominiak, Radny T. Tybuś odczytali protokoły z międzysesyjnych posiedzeń komisji:
- ds. Budżetu
- Skarg, Wniosków i Petycji
- Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
       Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
       Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.
       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2019r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Rada Gminy jednogłośnie (12 za, przy 1 przeciw) podjęła uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w Budżecie Gminy na 2020r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
d)
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwalę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Bulkowo do stowarzyszenia „Związek Samorządów Polskich”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo w 2019 roku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 293/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 294/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) przyjęła sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo za 2018r. w przedłożonej wersji. Sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) przyjęła sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bulkowo za 2018r. w przedłożonej wersji. Sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 10.
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) przyjęła Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018r. w przedłożonej wersji. Sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 11.
       Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski zapytał o stan zadłużenia gminy, bo w terenie ktoś chyba rozpowszechnia plotki, mówiąc o zadłużeniu 14 – 15 mln. zł.
Skarbnik Gminy poinformowała, że zadłużenie gminy wobec banków na dzień 31.12.2018r. wynosi 11.674.589 zł co stanowi 45,68% dochodów wykonanych za 2018r. Wskaźniki zadłużenia gminy są bezpieczne, ale żeby je utrzymać na bezpiecznym poziomie trzeba ograniczać wydatki bieżące.
       Radny T. Tybuś zapytał, czy w br. będzie prowadzona zbiórka zużytych opon i folii.
Wójt Gminy poinformował, że sytuacja na rynku odpadów znacznie się pogorszyła głównie pod kątem cen, które są znacznie wyższe od tych sprzed roku czy dwóch. My mamy jeszcze ceny z poprzedniego przetargu, które obowiązują do końca czerwca br. Teraz czekają nas zmiany cen, ale jakie one będą okaże się po przetargu. Co do folii, to jeszcze niedawno był to towar bardzo pożądany i to samo dotyczyło opon. Teraz jest wręcz odwrotnie. Za to co było zbierane do tej pory bezpłatnie w ub. r musieliśmy już zapłacić ok. 10 tys. zł. Gmina stara się reagować na potrzeby mieszkańców i zbiórki folii oraz opon będą nadal prowadzone.

Punkt 12.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia V sesji Rady Gminy Bulkowo.
       Obrady zakończono ok. godz. 12.45.

Na tym protokół zakończono.


Protokołował                                                                                   Przewodniczący obrad

Dariusz Kowalewski                                                                           Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi