Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XVIII/08
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XVIII/08

                                         PROTOKÓŁ Nr XVIII/08

                                         z Sesji Rady Gminy Bulkowo

                                         w dniu 31 lipca 2008r.

 

 

        Rozpoczęcie obrad – godz.9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa,Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 12. Radnych (wg.załączonej listy obecności).

Ponadto w Sesji uczestniczyli:

- Wójt Gminy – p.Stanisław Sztendur

- Skarbnik Gminy – p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny UG – p.Zdzisław Kwiatkowski

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 10 osób.

 

       Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.

  6.Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2008r.

     b) zaciągnięcia kredytu na budowę budynku socjalnego dla Romów w m-ci Nadułki

     c) modernizacji drogi w m-ci Krzykosy

  8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

  9.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

10.Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa.

 

Punkt 2.

Porządek Sesji został przyjęty jednogłośnie (12za) w wersji proponowanej przez Przewodniczącego Rady Gminy bez dokonywania poprawek.

 

Punkt 3.

 

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty bez dokonywania poprawek ( 11 za, przy 1 wstrz.)

 

Punkt 4.

p.Wójt informował zebranych o wydanych w okresie międzysesyjnym Zarządzeniach.Poinformował,że cały czas czyni zabiegi w celu pozyskania środków finansowych dla gminy. Informował o szerokim zakresie prac jakie wykonują osoby przyjęte do prac publicznych.Dodał,że wkrótce w Urzędzie Gminy zatrudniona będzie osoba – specjalista ds.dróg,która będzie przyjmować w UG codziennie.

 

Punkt 5.

 

Przewodniczący 4. Komisji Rady Gminy  złożyli sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym odczytując protokoły z posiedzeń:

- p.Krzysztof Woźniak – Komisja Rozwoju Gosp.i Rolnictwa

- p.Stanisław Walczak – Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publ.   oraz ds.Samorządu

- p.Dariusz Cytacki – Komisja Kultury,Oświaty i Spaw Socjalnych   oraz w zastępstwie p.Stanisława Cybulskiego - Komisja Rewizyjna.

        Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 6.

 

Radny Golacik:zgłaszam do realizacji potrzebę równania dróg.

p.Wójt:tam,gdzie będzie potrzeba - zrobimy.

Radny Kamiński:chciałbym dokładnie wiedzieć, na jakie rzeczy pozyskane są środki z Ministerstwa Polityki i Spraw Społecznych?

p.Wójt:wszystko załatwialiśmy zgodnie z procedurą i w uzgodnieniu z Ministerstwem.Mamy przyznane 79tys.Euro. m.in. na Przedszkola w Worowicach i we Włókach.Ogólnie 30% to środki inwestycyjne, reszta to projekt miękki.

Radny Kamiński:chciałbym mieć więcej szczegółów.

p.Danielak:były trzy przetargi, na jeden nie zgłosił się nikt, na pozostałe było po jednym oferencie. na halę sportową Bulkowo to kwota 57.200zł,(ofertę składała Szkoła Bulkowo), na Przedszkola Worowice i Włóki to kwota 126,640zł (ofertę składała Fundacja Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej

w Worowicach).

Radny Woźniak:jak wygląda sprawa boiska w Blichowie?

Radca Prawny:odbyła się I-a rozprawa przed Sądem.Teraz składane są dowody, powoływani są świadkowie.Dalej będzie druga rozprawa.

Radny M.Woliński: jak jest ze studnią w Łubkach i z dojazdem?                   

p.Urbanowski: jedno ujęcie wody oraz stacja są na gruntach gminnych.Jest też dojazd do studni na gruntach gminnych, tylko trzeba go wyodrębnić.Stara, mniej wydajna studnia jest na gruntach p.Przepiórskiego.Utrzymujemy tą starą studnię jako awaryjną. Chciałbym ponadto wyjaśnić,że jeśli chodzi o oczyszczalnię w Pilichowie, to mieliśmy tam awarię, która w 1 dzień została usunięta.

Radna Krusińska:nic nie dzieje się w Osieku z kotłownią.A p.Mecenas jest kolejny raz nieprzygotowany – jak było na rozprawie?

Radca Prawny:sprawa toczy się przed Sądem,jest ustalona kolejna rozprawa.

Zgłosiłem wnioski dowodowe, świadkiem w sprawie będzie m.in.Inspektor Nadzoru.Druga strona też nie próżnuje.

p.Urbanowski:wymiana pieców w Osieku będzie.Zobaczymy,czy będzie jeden piec czy dwa.Przyjedzie specjalista i wszystko pookreśla.

Radna Krusinska:W Osieku ludzie nie mają pieniędzy i trzeba wszystko tak robić, aby dla tych ludzi było jak najlepiej i jak najtaniej.

Radny Kamiński:czy 36km dróg nie jest przesadzone? Czy będziemy brali jakiś kredyt na to?

p.Wójt:proces jest skomplikowany.Środków jest mniej, a głównie będą szły na drogi krajowe i wojewódzkie.Rozmawiamyz gminami czy występowały o środki wspólnie czy oddzielnie.Nie wiemy,czy wniosek będziemy składać na całość czy etapami.

Radny Kamiński: a jakieś konkretne kwoty?

p.Wójt:nie chcę strzelać.

 

Punkt 7.

   a)

             Rada Gminy podjęła uchwałę (11 za, 1 wstrz.) w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

   b)

p.Skarbnik informowała: zgodnie z planem zadanie ma być wykonane pod klucz do końca br.Wystąpiliśmy jeszcze o środki na to i jeśli je otrzymamy, kredyt nie będzie zaciągany.

Radny Kamiński:jaki jest koszt zadania?

p.Skarbnik:suma brutto z przetargu to kwota 372,608,96zł.

Radny Golacik:przecież jakiś czas temu było na tej sali mówione,że jeśli chodzi o nasz udział w tej inwestycji to z naszej strony będzie jedynie działka i wkład osób z ekipy komunalnej! A teraz kredyt! Ja się z tym nie zgadzam, Bo to nie będzie mieszkanie dla gminy.Proponuję wycofać uchwałę a Romów można przenieść do pałacu w Worowicach.

Przewodn.RG:jak układaja się stosunki sąsiedzkie z Romami w Nadułkach?

p.Pijankowska:generalnie bardzo dobrze.

Radny Kamiński:w ub.r. byłem w Nadułkach z Sekretarzem.Romowie mieszkają tragicznie.Po tej wizycie zainteresowałem się kontenerami, przywiozłem do UG materiały nt.temat.Ze strony gminy byłoby tylko wylanie płyty. Całkowity koszt to kwota 210tys.zł.Pytam, gdzie to wszystko jest?

p.Wójt: rozmawiałem ze specjalistami.Okazało się,że jest możliwość pozyskania środków i dlatego postanowiliśmy budować.

p.Matczak: na to zadanie można wyrwać 100tys.zł, tylko trzeba koncert zorganizować.

Radny Golacik:żeby chociaż to było gminne?

p.Wójt:to będzie własność gminy.

        Rada Gminy podjęła uchwałę ( 9 za, 1 wstrz.2 przeciw) w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę budynku socjalnego dla Romów w m-ci Nadułki.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

c)

        Rada Gminy jednogłośnie (12 za) podjęła uchwałę w sprawie modernizacji drogi w m-ci Krzykosy.Podjęta uchwała w załączniu do nin. protokołu.Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 8.

 

Ten punkt został zrealizowany w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 9.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p.Grzegorz Szymański zapoznał zebranych  z treścią następujących pism skierowanych do Rady Gminy:

- z dn.02.07.br. dot.drogi w łąki w Nowych Łubkach

- z dn.08.07.br. dot. wystąpienia grupy Radnych w spr.absolutorium dla Wójta   Gminy – pismo z Urzędu Woj.w Warszawie

- z dn.23.06.br. dot.wystąpienia grupy Radnych w spr.absolutorium dla Wójta    Gminy – pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

 

Radny Bigos:jeśli chodzi o protest w sprawie drogi w łąki w Łubkach to uważam,że częściowo jest on uzasadniony.50% drogi jest zbędne.Dziwi mnie,że drogę robiono, bo były składane w UG protesty w tej sprawie.

Radny M.Woliński:dziwię się,że p.Warda się podpisał pod pismem.Przecież ta droga jest dobra, służy rolnikom i jest potrzebna.A p.Przepiórski nigdy o tę drogę nie występował!

p.Kowalski:przecież po remoncie droga jest dużo lepsza.przedtem była nieprzejezdna.A jeśli chodzi o kamienie,to tam wcale dużych nie ma i nieprawda,że jest za dużo nawiezione.

 

Przewodniczący Rady Gminy informował,że do Rady Gminy wpłynęło pismo dot. konfliktowej drogi w Nowych Łubkach (dotyczy ona rolników p.Bigosa, p.Ziębińskiego, p.Pawlak). Sprawą zajmowała się Komisja powołana przez Wójta Gmniny i powyższe pismo zostało skierowane do Wójta.

p.T.Pawlak: droga jest wytyczona geodezyjnie.Pisałam w tej sprawie dwa pisma do Wójta, ale odpowiedzi nie otrzymałam.Pan Bigos zgodził się na pewne ustalenia a teraz poorał bruzdy.

Radny Bigos:to oszczerstwo.Jest Geodeta są Sądy! Może Geodeta popełnił błąd?

Mieszkaniec Gminy:na drodz  w Łubkach miało być usunięte drzewo – dlaczego nie jest?

Radny Golacik:czy ta droga jest gminna?

Mieszkaniec Gminy:tak.

Radny Golacik:w takim razie upewnić się tylko u p.Pijanowskiego i po sprawie!

p.Ziębiński:wystarczy usunąć drzewo i równiarką zrobić ślad.

p.Wójt:potwierdzam,że ta droga jest gminna.

Przewodn.RG: było porozumienie w sprawie tej drogi.Kto je złamał?

p.T.Pawlak:p.Bigos 1m zaorał.

Radca Prawny: droga jest gminna i to jest święte.Dalej to już ewentualnie Sąd, Bo to konflikt cywilno-prawny.I tak naprawdę,żeśli nie zaskarżycie p.Bigosa, to pozwalacie mu na wszczęcie terminu do zasiedzenia drogi.

 

Radny Matczak:dziś o godz.14.00 jest wyścig kolarski.Dlaczego informacja o tym wyścigu i wstrzymaniu ruchu drogowego nie dotarła do Sołtysów?

 

Radna Krusińska:jak z wymianą rur w Osieku?

p.Wójt:mamy w ramach Projektu(komponent E) przyznane tylko 50tys.zł, ale umowa jeszcze nie jest podpisana.Chcemy tez zrobić modernizację Stacjiw Bulkowie.Jeśli nie damy rady w tym roku, to wniosek na wymiane rur w Osieku złożymy w przyszłym roku.

 

Radny Kamiński:w imieniu mieszkańców wnioskuję o zmonitorowanie całej kanalizacji w Bulkowie-Działki.W imieniu mieszkańców proszę też o włączanie oświetlenia ulicznego o 0,5 godziny wcześniej.Jeśli chodzi o środki na rury, to przecież pieniądze były przyznane już w kwietniu?

p.Wójt:w sprawie podpisania umowy na te środki czekam na sygnał z Urzędu Mazowieckiego.

 

Radny Woliński:jak z chodnikiem w Blichowie?

p.Wójt:ustaliliśmy wspólnie z p.Michalakiem,że chodnik będzie robiony wzdłuż drogi przy Osiedlu.p.Matlewski mówi,że dokumentację można zrobić i na chodnik do cmentarza, może udałoby się go położyć w 2009r?

 

p.Michalak:informuję,że przetarg na drogę w Osieku wygrał p.Guziński.

 

p.Matczak:zapraszam wszystkich na zawody strażackie na 16.08.br. do Łubek.

 

p.Kuliński:przede wszystkim gratuluję wyboru na funkcję Przewodniczącego

Rady Gminy p.Adamowi Kujawie.Jeśli chodzi o poruszany dziś temat kontenerów, to sugeruję,że można je pozyskać gratis z Gąbina.Chciałbym też poinformować,że przy Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku działa Komisja,która dzieli środki dla osób niepełnosprawnych.Kontakt w tych sprawach ze mną.

 

p.Ciarkowski:dziękuję za drogę w Krzykosach, ale chciałbym zapytać dlaczego akurat ten odcinek, duża część wsi będzie odcięta.

p.Wójt:ta droga czekała na realizację dwa lata.Tą drogą jeździ autobus szkolny.

 

Radny Kamiński:mam pytanie do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Radnego Woźniaka - czy byłem uczestnikiem posiedzenia Komisji, gdzie wnioskowano do Wójta o wystąpienie do Wojewody o stwierdzenie klęski suszy, czy byłem temu wnioskowi przeciwny i czy byłem wyproszony z tej Komisji?

Radny Woźniak:nie był Pan uczestnikiem posiedzenia, nie był Pan przeciwny wnioskowi i nie został Pan wyproszony.

 

p.Klepczarek: robione miały być drogi gminne a nic się nie dzieje? Proces o boisko w Blichowie – kto oskarża i kogo?

Radca Prawny:co do boiska w Blichowie, to jest złozony pozew, w którym powodem jest Gmina a pozwanym Gardenia.

 

p.Klepczarek:jeśli chodzi o Fundację w Worowicach, to ona dostaje pieniądze, a jej Prezes p.Wójcik nic nie wie.Z tego korzysta rodzina p.Wójta.

p.Wójt: panie Klepczarek jak pana głowa boli to wie pan gdzie z tym iść.

Ratowanie dworku w Worowicach to mój obowiązek.Co z tego,że środki idą przez Fundację.Będzie remontowana też Szkoła we Włókach.Pan jest znany z tego,że ciągle mi przeszkadza..

 

Radny Klepczarek:jak u nas wygląda sprawa dożywiania, bo gmina dopłaca?

Przewodn.RG:proszę o to zwróciuc się do GOPS-u.

p.Wójt:jest GOPS, są Dyrektorzy Szkół i środki zostają dzielone.

 

 

Punkt 10.

 

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa dokonując zamknięcia XVIII-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono około godziny 11.30.

 

                                  Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował                                                             Przewodniczył

Dariusz Kowalewski                                                 Adam Kujawa


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi