Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr VI/19
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr VI/19

Protokół Nr VI/19
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 14 maja 2019r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie. Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego p. Krzysztof Ławniczak
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Aniela Kopaczewska
- Podinspektor ds. utrzymania czystości i porządku p. Renata Frankiewicz
- Sołtysi i mieszkańcy gminy – 2 osoby.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033
       b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2019r.
       c) rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Bulkowo w ramach zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Bulkowo” na działce nr ewid. 186/2 położonej w m. Bulkowo-Kolonia”
       d) budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w m. Wołowa, Bulkowo, Osiek o miejscowość Stary Podleck
       e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
       f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
       g) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie za 2018r.
8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       W imieniu Wójta Gminy Sekretarz Gminy wniósł o przesunięcie punktów 6e oraz 6f na początek punktu 6 oraz uwzględnienie jako punkt 6g projektu uchwały w sprawie „określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku”. Zmianie uległaby też numeracja pozostałych podpunktów w punkcie 6. Jako punkt 7i prop. umieszczenie projektu uchwały w sprawie „określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego”. (zmiany przyjęto jednogłośnie – 15 za).

Punkt 3.
       Protokół z V sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       W okresie międzysesyjnym odbyło się jedno wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy. Protokół dostępny jest w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
       Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 6.
       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas Sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
       Rada Gminy (14 za przy 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2019r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Bulkowo w ramach zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Bulkowo” na działce nr ewid. 186/2 położonej w m. Bulkowo-Kolonia”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w m. Wołowa, Bulkowo, Osiek o miejscowość Stary Podleck. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 7.
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie za 2018r. w przedłożonej wersji. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
       Radny R. Sztendur pytał Przedstawiciela Wojewody o remont drogi powiatowej w Worowicach. Starostwo jest gotowe do inwestycji natomiast co z inwestycją ze strony Wojewody, co z dotacją do inwestycji? Zapytał też, czy UG posiada wiedzę, ilu nauczycieli strajkowało na terenie gminy i czy zostało im wpłacone wynagrodzenie za czas strajku. Podziękował też p. kierownik GOPS za b. dobre załatwienie jednej sprawy służbowej oraz Komendantowi Gminnemu OSP za rzetelną pracę w obszarze straży.
Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego poinformował, że w sprawie remontu drogi w Worowicach chodzi tylko o to, że zgodnie z regulaminem nie może nastąpić podwójne finansowanie tej samej drogi. Żadnych problemów ze strony Wojewody nie ma.
       Sekretarz Gminy poinformował, że wykazy strajkujących nauczycieli składali dyrektorzy szkół i na tej podstawie dokonywano potrąceń wynagrodzenia. Generalnie strajk trwał 19 dni, ale niektórzy nauczyciele strajkowali tylko po kilka dni.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że dzieci, które przybyły do szkół miały zapewnioną opiekę. Funkcjonował też dowóz uczniów.
Sekretarz Gminy podkreślił, że jedyną szkołą, w której nauczyciele nie strajkowali była szkoła w Nowych Łubkach za co należą się nauczycielom podziękowania.
       Radna J. Dominiak pytała o wiatę przystankową dla dzieci oraz o żwirowanie dróg.
Kierownik GK odpowiedział, że rozstrzygnięty został przetarg na żwirowanie dróg i z nawożeniem czeka się tylko na odpowiednią pogodę. Wiata przystankowa wkrótce będzie zamontowana.
       Sekretarz Gminy przypomniał że wspomniana wcześniej droga w Worowicach jest drogą powiatową i p. Wójt od lat zabiega, aby starostwo zrealizowało tą drogę. Trzeba mieć nadzieję, że w końcu zadanie zostanie zrealizowane.
       Sekretarz Gminy w imieniu p. Wójta zaprosił uczestników sesji i mieszkańców gminy na dzień 25 maja br. do Bulkowa na Gminne Obchody Dnia Strażaka i otwarcie zmodernizowanej remizy OSP w Bulkowie.

Punkt 9.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia VI sesji Rady Gminy Bulkowo.
       Obrady zakończono ok. godz. 10.30.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                                Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                                Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi