Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr VIII/19
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr VIII/19

Protokół Nr VIII/19
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 28 czerwca 2019r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie. Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Aniela Kopaczewska
- Podinspektor ds. utrzymania czystości i porządku p. Renata Frankiewicz.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Bulkowo za 2018r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo wotum zaufania
       b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r.
       c) udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2018r.
       d) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033
       e) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2019r.
       f) uchwalenia Statutu Sołectw Gminy Bulkowo
       g) ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bulkowo
       h) zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Do porządku obrad prop. zmiany zgłosił Wójt Gminy wnosząc o umieszczenie projektu uchwały w sprawie przejęcia w zarząd od Powiatu Płockiego drogi powiatowej Nr 2925W Piączyn – Włóki na odcinku przebiegającym na terenie Gminy Bulkowo długości 3.447km.
       Przewodniczący Rady Gminy prop., aby podjęcie uchwały z punktu 8a przenieść do punktu 7a. Zmianie uległoby wówczas oznaczenie podpunktów w punkcie 8.
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła proponowane zmiany.

Punkt 3.
       Protokoły z VI i VII sesji Rady Gminy Bulkowo zostały przyjęte jednogłośnie (15 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności.
11.06 – uczestniczył wraz ze sportowcami w Gminnej Bibliotece Publicznej w projekcie Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Dzieci uczestniczyły też w różnych grach i zabawach. Podziękował za zaproszenie.
12.06 – odbyło się rozstrzygnięcie konkursu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na Bezpieczne Gospodarstwo. Drugie miejsce w konkursie zdobyli pp. Edyta i Jarosław Zimakowscy z Worowic a wyróżnienie pp. Katarzyna i Dariusz Myzia z Bulkowa - p. Wójt pogratulował laureatom. O godz. 16.30 w Szkole Podstawowej w Blichowie uczestniczył w podsumowaniu programu „ Domowi detektywi”. Program był realizowany przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy. Podziękował wszystkim za organizację programu.
13.06 – uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Regionu Płockiego, której jest Przewodniczącym.
15 – 16.06 to IX Dni Bulkowa, w których uczestniczyła rekordowa liczba mieszkańców. Na sukces złożyła się ciężka praca wielu osób – pracowników UG, GK, GOPS, GBP, OSP, szkół a także Seniorów, członków stowarzyszeń, Klubu Zjednoczeni, Koła Wędkarskiego i innych osób, którym p. Wójt serdecznie podziękował. Podziękował też. Ks. Sławomirowi Trzasce za odprawienie Mszy Św. W naszym święcie uczestniczyli też liczni goście: Minister p. M. Wąsik, Minister p. W. Jasiński, Radny Sejmiku Mazowieckiego p. A. Czapliński, Wicedyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego p. T. Skorupski, przyjaciel naszej gminy Senator RP p. M. Martynowski, Europosłanka p. J. Pitera, Radni Powiatu i Radny Powiatu z naszej gminy p. P. Skorupski, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku p. M. Mazurska, Starosta Płocki p. M. Bieniek i wielu innych. Byli liczni wystawcy. Wszystkim p. Wójt gorąco podziękował.
18.06 – uczestniczył w walnym zebraniu Lokalnej Grupy Działania.
19.06 – uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego we wszystkich szkołach na terenie gminy. Nagrodził uczniów z najwyższą średnią ocen. Tego samego dnia uczestniczył w zebraniu przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Staroźrebach, które odbyło się na terenie naszej gminy.
23.06 – uczestniczył w kolejnym Pikniku Rodzinnym organizowanym przez SP w Blichowie. Impreza była b. udana.
26.06 – uczestniczył w walnym posiedzeniu ZGRP. Było to posiedzenie absolutoryjne.
27.06 – spotkał się w UG ze Starostą i dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych oraz radnymi.
       W okresie międzysesyjnym p. Wójt odbył wiele spotkań z mieszkańcami, interesantami. Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
       Protokoły z międzysesyjnych posiedzeń komisji odczytali:
- z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - Przewodn. Komisji p. J. Leszczyńska (wraz z wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018r.)
- z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa - Przewodn. Komisji p. Tomasz Tybuś
- z posiedzenia Komisji ds. Budżetu - Przewodn. Komisji p. A. Cytacki.
       Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
       Interpelacji i zapytań nie zgłoszono

Punkt 7.
       Wójt Gminy poinformował, że w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym po raz pierwszy Radzie Gminy przedstawiony został Raport o stanie Gminy Bulkowo za 2018r. Powstał raport, który mówi o funkcjonowaniu gminy, jakości pracy, zarządzania. Raport zawiera informacje ogólne ale też i np. zadania inwestycyjne. Pokazuje różne obszary działalności samorządu. Dokument dostępny jest w BIP-ie.
P. Wójt omawiając Raport zwrócił szczególną uwagę na zrealizowane zadania inwestycyjne:
- modernizacja drogi- etap II Nowe Lubki-Sochocino-Praga - kwota ponad 1.365 tys. zł, przy 80% dofinansowaniu od Wojewody
- termomodernizacja 3 remiz OSP (Bulkowo, Nadułki, Worowice) - kwota ponad 1 mln. zł i też duże dofinansowanie z zewnątrz
- zakup agregatu prądotwórczego z dużą mocą - kwota ponad 81 tys. zł (połowę środków pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego)
- przebudowa łazienek w szkole w Blichowie - kwota ponad 111 tys. zł
- realizacja Parku wiejskiego w Pilichowie. Wykonano pogłębienie zbiornika wodnego, zagospodarowano teren. Na inwestycję pozyskano środki finansowe z zewnątrz. Zakończenie inwestycji nastąpi w br.
- budowa Placu zabaw w Pilichowie przy 50% udziale środków z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Z tego samego programu (również dofinansowanie 50%) wykonano ogrodzenie i utwardzenie placu przy remizie OSP w Nadułkach.
- modernizacja drogi gminnej w Golankach – kwota ponad 440 tys. zł
- budowa stadionu w Bulkowie, która została zakończona w ub.r. przy dużym zaangażowaniu społecznym. Na inwestycję darowiznę przekazał Orlen, dużo pracy wykonała GK
- rozpoczęto budowę Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Blichowie - wykonano stan surowy zamknięty - 173 tys. zł
- modernizacja drogi gminnej w Nowym Podlecku - kwota ponad 426 tys. zł
- budowa Otwartej Strefy Aktywności w Blichowie za 55 tys. (25 tys. zł pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki)
- budowa Systemu Wczesnego Ostrzegania. Inwestycja zrealizowana wspólnie z Powiatem Płockim
- modernizacja odcinków dróg w Chlebowie, Krzykosach czy budowa chodnika w Nowych Łubkach – kwota ok. 100 tys. zł
- wykonywano żwirowania dróg.
       Ważnym zadaniem jest gospodarka odpadami i realizacja tego zadania przebiega w naszej gminie bez zakłóceń. Gmina nie ma tu wpływu do końca na finalne ceny, bo rozstrzygają to przetargi. Można porównać nasze stawki ze stawkami w sąsiednich gminach. Decyzja, aby gospodarkę odpadami realizować samodzielnie procentuje.
P. Wójt wskazał na zaangażowanie społeczne przy zadaniach wioskowych, bo w 11 sołectwach realizowano fundusz sołecki. Środki z funduszu przeznaczono na drogi (Krzykosy, N. Podleck, Gocłowo, Krubice Stare, Rogowo ), boisko (Osiek), modernizację budynku dawnej szkoły we Włókach i częściowe ogrodzenie obiektu (Włóki), wyposażenie świetlic w Nadułkach (Nadułki i Nadułki-Majdany) i Worowicach (Worowice), zagospodarowanie działek przyszkolnych (Blichowo). Pan Wójt serdecznie podziękował sołtysom i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektów. Opracowano również wiele programów strategicznych po to, aby można było składać wnioski o dofinansowanie na gminne zadania. Dzięki staraniom i dobrej współpracy ze Starostwem realizowana jest modernizacja drogi powiatowej Bulkowo – Kobylniki, która jest już na ukończeniu. Ogólny kosz tej inwestycji to 8 mln. zł, z czego ponad 4 mln. zł pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego a resztę pokrywa powiat. Realizowana też będzie droga powiatowa przez Worowice, bez udziału środków gminy. Za pomoc w pozyskaniu środków finansowych na tą drogę p. Wójt dziękuje Senatorowi M. Martynowskiemu. Gmina w dalszym ciągu będzie składać wnioski o zewnętrzne środki finansowe, aby dalej się rozwijać. Pan Wójt podziękował też wszystkim osobom zaangażowanym w realizację innych projektów, imprez, uroczystości takich jak Dni Bulkowa, Święta Plonów, Przepisy z babcinego kredensu, Gminne Obchody Narodowego Dnia Niepodległości, Dnia św. Floriana, Dnia Żołnierzy Wyklętych, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sadzenia 100 drzew na 100-lecie odzyskania niepodległości i innych, których było b. dużo. Wskazał na świetną pracę GBP, która staje się już rozpoznawalna na terenie kraju za co podziękował p. dyrektor i pracownikom. Dzięki pracy GK nie musimy już ciągle zatrudniać firm zewnętrznych. Długofalowe działania podejmuje GOPS. Za to wszystko p. Wójt dziękuje kierownikom i pracownikom. Ogrom pracy wykonuje też GKRPA przy WG. Dziękował pracownikom GOPS i członkom stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” za pracę przy rozdawaniu produktów z Banku Żywności. Z tej pomocy korzysta ponad 1000 mieszkańców naszej gminy. Za działalność podziękował wszystkim stowarzyszeniom działającym na terenie gminy jak np. Kolorowe Maki, Klubowi Sportowemu Zjednoczeni Bulkowo, Kołom Gospodyń Wiejskich, członkom OSP, sponsorom zaangażowanym w nasze uroczystości i imprezy.
Za pracę wykonaną w 2018r. p. Wójt dziękuje Skarbnikowi Gminy p. T. Szymczak, pracownikom UG na czele z Sekretarzem p. T. Kolczyńskim , pracownikom GOPS na czele z
kierownik p. A. Kopaczewską, dyrektor GBP p. N. Maćkiewicz z pracownikami, pracownikom GK na czele z kierownikiem p. Sł. Opałą, kierownikowi USC p. R. Wiśniewskiemu i jego Zastępcy p. P. Woźniakowi. Pan Wójt szczególnie podziękował Radnym na czele z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy za wspaniałą współpracę, za otwartość, za zgodę, jedność i gotowość do realizacji różnych, także trudnych zagadnień. Rok ubiegły był bardzo dobrym rokiem dla gminy i oby tak było zawsze.

a)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo wotum zaufania. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas Sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
       Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytali Uchwały Nr Pł.147 2019r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r. i Nr Pł.207.2019 z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Bulkowo wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Obie opinie są pozytywne.
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Wójt Gminy przypomniał, że budżet gminy w wielu działach wykonany został w blisko 100%, jedynie w nielicznych przypadkach wykonanie wyniosło trochę mniej, ale zawsze staramy się, aby wykonanie było jak najwyższe. Wydatki na drogi gminne w ub. r. wyniosły 2.873.585 zł, ogólnie wydatki na inwestycje to kwota 3.972.695.20 zł a dochody własne gminy wynoszą tylko ok. 5.2 mln. zł. Środki na inwestycje pochodzą: z dotacji – 1.441.520 zł tj. ponad.36%, z emisji obligacji – 1.580.760 zł tj. ok. 40%, własne środki – 950.415.06 zł tj. ok. 24%. P. Wójt po raz kolejny przypomina, że dochody własne gminy są jednymi z najniższych w kraju, co można sprawdzić na stronach Ministerstwa Finansów. Na ponad 2470 gmin zajmujemy 2049 miejsce. Udało nam się wiele zrobić, wystarczy spojrzeć na liczby. A przecież gminy w zbyt dobrej kondycji finansowej nie zastaliśmy. Dalej p. Wójt poinformował, że dochody gminy to kwota 25.967.443 zł a wykonanie wyniosło 25.554.600 zł czyli 98.41%. Plan wydatków to kwota 28.083.398 zł, wykonanie wyniosło 27.545.042 zł czyli 98.08% i są to b. dobre wyniki. Na 31.12.2018r. wskaźnik zadłużenia gminy wyniósł 45.68% w stosunku do wykonanych dochodów i jest bezpieczny. Bardzo ważne jest, że 2018r. zakończyliśmy bez żadnych zobowiązań wymagalnych, wszystko zapłacone jest na bieżąco. Nie ma żadnych przeterminowanych faktur, zobowiązań podobnie zresztą jak w latach ubiegłych. Zakładany deficyt wynosił w zaokrągleniu 2.115 tys. zł i w całości nie został wykorzystany, bo wykorzystano go w kwocie 1.990 tys. zł tj. 94%. Rok 2018 zakończyliśmy wolnymi środkami w kwocie 125.494 zł. Patrząc na nasz budżet widać wyraźnie, że wiele inwestycji wykonaliśmy dzięki pozyskaniu środków z zewnątrz. P. Wójt podziękował Radnym za wsparcie w realizacji budżetu.
       Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2018r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.
P. Wójt podziękował za jednogłośnie udzielone absolutorium.

c)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2019r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy (14 za przy 1 wstrz) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)
       P. Wójt podziękował za włączenie projektu uchwały do porządku obrad. Na temat tej drogi trwały rozmowy ze Starostwem, które zakończyły się wczoraj. Letnie i zimowe koszty utrzymania tej drogi będą po stronie Starostwa. My jako gmina będziemy składać wnioski o środki zewnętrzne na tą drogę i będziemy ją wykonywać a Starostwo dołoży brakującą część. Istniało jeszcze jedno rozwiązanie tzn. fundusz dróg samorządowych i wówczas Starostwo składałoby taki wniosek i wtedy byłaby duża szansa na pozyskanie na drogę przez Starostwo nawet 80% kosztów zadania i wykonanie jednoczesne odcinka drogi ok. 1km po stronie gm. Staroźreby, ale nie było woli przyjęcia takiego rozwiązania przez Starostwo. Tłumaczono, że nie będzie tu woli Zarządu Powiatu z uwagi na dwie drogi powiatowe realizowane w naszej gminie. P. Wójt podziękował p. Staroście i dyrektorowi ZDP a także Radnemu Powiatu p. P. Skorupskiemu, który był bardzo zaangażowany w sprawę przejęcia tej drogi. Podziękował też Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przedmiotową sprawę.
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przejęcia w zarząd od Powiatu Płockiego drogi powiatowej Nr 2925W Piączyn – Włóki na odcinku przebiegającym na terenie Gminy Bulkowo długości 3.447km. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Punkt 9.
       Radny M. Józwiak przypomniał, że w okresie wakacyjnym można zająć się bazą sportową przy szkołach. Przy szkole w Bulkowie nie do użytkowania jest boisko asfaltowe i prosił o wykonanie dokumentacji na modernizację tego boiska.
Wójt Gminy odpowiedział, że dokumentacja powstanie. Przykład stadionu pokazuje, że za niewiele można dużo zrobić.
       Przewodn. RG poinformował, że mieszkańcy zgłaszają o problemach z odpadami, których nikt nie odbiera (np. szyby samochodowe, papa i inne). Trzeba pomóc tym mieszkańcom. Prosił też o przybliżenie kwestii opłat za odbiór odpadów w gminach ościennych.
Podinsp. ds. utrzymania czystości i porządku poinformowała, że gmina nie może finansować mieszkańcom odbioru niektórych odpadów. W przeszłości raz to zrobiono, ale do odbioru był tylko jeden kontener i firma wycofała się. Zbyt mały strumień takich odpadów jest w naszej gminie. Ale po rozeznaniu problemu gmina może postawić w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bulkowie kontener na okres 1- 2 tygodni. Następnie rozdała radnym przygotowany dokument nt. stawek w gminach ościennych. W gminach realizujących gospodarkę odpadami poprzez ZGRP za odpady segregowane stawka wynosi 25 zł, a za niesegregowane 50 zł. Inne gminy mają stawki podobne do naszych. Niektóre gminy jak Płock, Radzanowo, Bodzanów mają stawki jeszcze z poprzednich przetargów i to trzeba odróżnić. Generalnie trzeba pamiętać, że obowiązujące stawki są wynikiem przetargu nieograniczonego a nie decyzji gminy. Zwiększone ceny przetargowe to przede wszystkim wynik dużego wzrostu cen zagospodarowania odpadów.
Przewodn. RG prosił, aby informacje nt. odbioru nietypowych odpadów przekazać mieszkańcom. Zwrócił uwagę na krążące pogłoski, że gmina zarabia na śmieciach.
Podinsp. ds. utrzymania czystości i porządku poinformowała, że jest to nieprawda, nie wzrosły też koszty obsługi administracyjnej gospodarki odpadami.
Wójt Gminy stwierdził, że nie przypuszczał, iż wzrost cen odbioru odpadów może być aż tak duży i jest zmartwiony tym faktem, bo dla gospodarstw domowych opłata za odpady staje się dużym wydatkiem i nie jest tu pocieszeniem fakt, że wiele gmin po nowych przetargach ma wyższe ceny od naszych. Gmina nie zarabia na śmieciach i nie jest winna cenom z przetargów. Do cen z przetargu dokładamy jedynie niezbędne i od lat niezmienne koszty obsługi administracyjnej. Mamy też ten komfort, że zgodnie z ustawą mamy PSZOK. Wiele gmin dopiero teraz go buduje. Z naszej strony, począwszy od 2013r., dokładane są wszelkie starania, by stawki za odbiór odpadów dla mieszkańców były jak najniższe. Prosił radnych o przysyłanie zainteresowanych osób do UG, gdzie wyjaśnimy wszystkie sprawy związane z odbiorem odpadów.
       Wiceprzewodn. RG prosił o przedstawienie faktów, historii, nazwisk osób zaangażowanych, które przyczyniły się do tego, że wkrótce będzie modernizowana droga powiatowa w Worowicach, bo w terenie krążą różne informacje – ojców sukcesu jest wielu.
Wójt Gminy przypomniał, że starania o modernizację tej drogi trwały od początku kadencji 2010 - 2014. Zabiegaliśmy o to, aby starostwo składało wnioski o środki zewnętrzne na inwestycję. Dofinansowanie przyznano dopiero przy trzecim wniosku. Jeśli chodzi o osoby, które były zaangażowane w sprawę modernizacji tej drogi powiatowej to oprócz p. Wójta byli to Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski, Radni B. Matczak i R. Sztendur. Przy trzecim wniosku zaangażowani byli Senator p. M. Martynowski i Poseł p. M. Małecki. Dzięki zaangażowaniu senatora M. Martynowskiego w trzecim podejściu przyznano dofinansowanie w wysokości ok. 2 mln. zł. Pozostała kwota będzie wyasygnowana przez powiat. Najważniejsze jednak jest to, że inwestycja będzie realizowana.
       Radny R. Marciniak zapytał, kiedy będzie skończone boisko w Osieku i kiedy będą zamontowane progi spowalniające na drodze.
Wójt Gminy poinformował, że progi spowalniające będą zamontowane po spotkaniu z mieszkańcami.
Kierownik GK poinformował, że prace na boisku zaplanowano na następny tydzień.
       Przewodn. RG zwrócił uwagę na krótszą żywotność gminnych kosiarek z uwagi na fakt, że niektórzy rolnicy wyrzucają do rowów kamienie i korzenie. Pytał też o stan wody w naszych studniach głębinowych.
Kierownik GK potwierdził, że niestety kosiarki ulegają dość częstym awariom głównie z powodu kamieni. Co do wody, to w ostatnim okresie nie było przerw w dostawie. Wody w studniach nie brakuje i jej wystarczy.
Przewodn. RG zapytał, czy w przypadku zalegania kamieni w rowach gmina przeprowadza rozmowy z mieszkańcami.
Kierownik GK potwierdził, że gmina interweniuje w takich przypadkach.
       Wiceprzewodn. RG zapytał jaki jest raport IUNG-u w sprawie suszy i o działania gminy dot. ewent. wystąpienia suszy.
Wójt Gminy poinformował, że w tej sprawie powołana jest Komisja. Szerzej na ten temat wypowie się prac. UG ds. rolnych p. M. Jakubiak.
P. Wójt zaprosił uczestników sesji i mieszkańców gminy na obchody 90 – lecia OSP Nowe Łubki, które odbędą się w dniu 30.06. br., początek o godz. 16.00, a także na zawody sportowo – pożarnicze, które odbędą się w dniu 6.07. br. w Worowicach, początek o godz. 13.00. Poinformował, że po raz pierwszy w naszej gminie odbędzie się Powiatowa Olimpiada Sprawności Seniorów na Wesoło pod patronatem Starosty Płockiego. Nasi Seniorzy w ub.r. wygrali taką Olimpiadę w Nowym Duninowie i dlatego w tym roku impreza odbędzie się u nas – p. Wójt zaprosił wszystkich na 11.07.br na Stadion do Bulkowa na godz.11.00. Pan Wójt poruszył też sprawę utylizacji azbestu. Po ubiegłorocznych pewnych zawirowaniach przy realizacji tego zadania ze ZGRP w tym roku po raz pierwszy realizujemy to samodzielnie. Gmina otrzymała dofinansowanie na ten cel.
       Prac. UG ds. rolnych poinformowała, że obecnie ostatni czwarty raport IUNG-u z dn. 20.06.br. ( ukazał się 5 dni później) mówi o zagrożeniu suszą w naszej gminie na b. słabych glebach, silnie podatnych na suszę w zbożach jarych i gdyby teraz Komisja ruszyła w teren, to tylko takie straty mogłaby szacować. W innych, okolicznych gminach pojawia się susza w uprawach zbóż ozimych, rzepaku, truskawek. U nas to nie występuje. W niektórych gminach wg raportu suszy nie ma w ogóle. Kolejny raport IUNG-u będzie na początku lipca. Zachęcała zainteresowanych do odwiedzenia strony internetowej IUNG-u i zapoznania się z zamieszczoną tam mapą dot. obszarów występowania suszy.
Wiceprzewodn. RG wyraził nadzieję, że kolejny raport będzie opublikowany już bez poślizgu.
Wójt Gminy stwierdził, że jest zaskoczony tym raportem tj. w jakich miejscach postawiono granicę występowania suszy a także terminem przekazywania raportów. O tej porze wszyscy powinniśmy mieć jasność, gdzie susza występuje i jakich upraw dotyczy.

Punkt 10
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia VIII sesji Rady Gminy Bulkowo.
       Obrady zakończono ok. godz. 11.30.

Na tym protokół zakończono.


Protokołował                                                                                      Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                                      Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi