Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr IX/19
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr IX/19

Protokół Nr IX/19
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 29 sierpnia 2019r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 14.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie. Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Teresa Szymczak
- Radny Powiatu Płockiego p. Piotr Skorupski
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bulkowie p. Marta Szumska
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach p. Marlena Matusiak
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Krubicach p. Agnieszka Jakubiak
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie p. Natalia Maćkiewicz
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Aniela Kopaczewska
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Robert Wiśniewski
- Pracownicy Urzędu Gminy
- Komendant Gminny OSP p. Piotr Kaźmierowski
- Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Bulkowie p. Bogdan Matczak
- Prezes OSP Blichowo p. Stanisław Rutkowski
- Prezes OSP Nowe Łubki p. Józef Bigos
- Naczelnik OSP Blichowo p. Tadeusz Winciorek
- Naczelnik OSP Worowice p. Krzysztof Kochański
- Sołtysi i mieszkańcy gminy – 2 osoby

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozszerzenia zadania inwestycyjnego pn: ”Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w m. Wołowa, Bulkowo, Osiek, Stary Podleck o miejscowości Blichowo, Bulkowo Kolonia”
b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2019r.
c) zmiany Uchwały Nr 284/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielkom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Bulkowo
d) utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo
e) darowizny gruntów na rzecz Gminy Bulkowo oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Blichowie
f) odwołania Skarbnika Gminy
g) powołania Skarbnika Gminy
8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Do proponowanego porządku obrad zmian nie wniesiono.

Punkt 3.
       Protokół z VIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (15 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.
30.06 – uczestniczył w 90 – leciu OSP Nowe Łubki. Podziękował za odprawienie Mszy. Św. Ks. Kanonikowi Wł. Dzieńkowskiemu, Kapelanowi Diecezjalnemu Strażaków Ks. Kanonikowi A. Zakrzewskiemu oraz za obecność Komendantowi PSP st. bryg. G. Padzikowi wraz z oficerami, Staroście, Radnym Gminy¸ Radnym Powiatu, Wójtowi Gminy Tłuchowo p. K. Dąbkowskiemu, orkiestrze, druhom z Nowych Łubek i innych jednostek, licznie przybyłym mieszkańcom i wszystkim, którzy przygotowywali tą uroczystość tj. pracownikom GK, GOPS, GBP i innym. Pogratulował zorganizowania uroczystości na tak wysokim poziomie.
02.07 – spotkał się z projektantem oczyszczalni ścieków w Bulkowie.
06.07 – był obecny na Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Worowicach. Zawody poprzedziła Msza Polowa, którą odprawił Ks. A. Konwerski za co p. Wójt serdecznie podziękował. Podziękował także za przygotowanie ołtarza p. M. Józwiakowi z pracownikami, Komendantowi Gminnemu OSP p. P. Kaźmierowskiemu, prowadzącym, druhom za przygotowanie zawodów, wszystkim za obecność, pogratulował zwycięzcom.
11.07 – po raz pierwszy w Bulkowie odbyła się Olimpiada Seniorów
19.07 – wspólnie z sołtysami sołectw Włóki, Bulkowo, Worowice podpisywał w starostwie umowy dot. uczestnictwa w programie Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Każde z sołectw uzyska dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów w kwocie po 10 tys. zł. Wkład z UG na jedno sołectwo to min. 10 tys. zł. Tego samego dnia uczestniczył w przekazaniu placu budowy – modernizacja odcinka drogi powiatowej w Worowicach.
30.07 – otrzymaliśmy nieodpłatnie od Państwowej Straży Pożarnej w Płocku podnośnik koszowy, o który zabiegaliśmy od dawna. Chętnych na ten sprzęt było wielu. Jest to chyba jedyny taki sprzęt w rejonie. PSP otrzymała nowy. Szczególne podziękowania przekazał Komendantowi Miejskiemu PSP w Płocku st. bryg. G. Padzikowi, jak również dyrektorowi Biura Logistyki w KG PSP st. bryg. E. Pruskiemu, Senatorowi RP p. M. Martynowskiemu i Posłowi RP p. M. Małeckiemu. Teraz, w przypadku zaistnienia potrzeby, posiadając na własność taki sprzęt, będziemy mogli reagować dużo szybciej, bo do tej pory musieliśmy czekać na podnośnik z PSP.
12.08 – uczestniczył w odbiorze drogi gminnej w Osieku. Remont został dofinansowany z tytułu wyłączenia gruntów z działalności rolniczej.
13.08 – uczestniczył w odbiorze technicznym odmulonego zbiornika wodnego i zagospodarowanego terenu wokół zbiornika w Pilichowie – Osiedlu.
14.08 – spotkał się z druhami OSP w sprawie organizacji dożynek gminno – parafialnych.
16.08 – w UG w Bulkowie podpisywał wraz z Prezesami jednostek umowy na dofinansowanie po ponad. 6 tys. zł dla OSP Nowe Łubki, Blichowo, Bulkowo ze środków Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Za pomoc w uzyskaniu środków podziękował Posłowi RP p. M. Małeckiemu.
18.08 – na zaproszenie władz gminy uczestniczył w Dożynkach Gminy Dzierzążnia. Podziękował za zaproszenie na uroczystość.
19 i 22. 08 – uczestniczył w rozmowach kwalifikacyjnych dot. naboru na wolne stanowiska pracownicze w UG.
20.08 - podpisywał u Notariusza akt notarialny na sprzedaż ostatniego już odcinka terenu pokolejkowego w Worowicach.
25.08 – uczestniczył w Dożynkach Gminy Bulkowo. Podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu uroczystości. Współgospodarzem dożynek był Ks. Kanonik Wł. Dzieńkowski. Podziękował wszystkim za przybycie
27.08 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
       W okresie międzysesyjnym p. Wójt przebywał też na dwutygodniowym urlopie.
Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
       W okresie międzysesyjnym odbyło się jedno posiedzenie wspólne komisji Rady Gminy. Protokół dostępny jest w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 6.
       Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.
       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie rozszerzenia zadania inwestycyjnego pn: ”Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w m. Wołowa, Bulkowo, Osiek, Stary Podleck o miejscowości Blichowo, Bulkowo Kolonia”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Skarbnik Gminy wniosła o uwzględnienie w projekcie uchwały w dz. 921 w nazwie zadania „Termomodernizacja i rozbudowa budynku świetlicy w Rogowie” zamiany wyrazu „rozbudowa” na „przebudowa”. Przypomniała o autopoprawce zgłoszonej i przyjętej na wspólnym posiedzeniu komisji w dn. 27.08.br.
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2019r. wraz z poprawkami. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 284/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielkom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo z autopoprawką zgłoszoną i przyjętą na wspólnym posiedzeniu komisji w dn. 27.08.br. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Sekretarz Gminy uszczegółowił zapisy w projekcie uchwały: w §1 ust.1 – ok. 0.0857 ha, w ust.2 – ok. 0.0254 ha.
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie darowizny gruntów na rzecz Gminy Bulkowo oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Blichowie wraz ze zgłoszonymi poprawkami. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
       Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski odczytał wniosek Wójta w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
       P. Wójt i p. Przewodniczący Rady Gminy podziękowali za wieloletnią pracę p. Skarbnik, którą oceniają b. wysoko. Dziękowali za zaangażowanie, bo ta praca często wybiegała ponad 8 godzinny dzień pracy. Podziękowania złożyli również kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i inni uczestnicy sesji.
Pani T. Szymczak podziękowała p. Wójtowi, Radnym, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz pozostałym osobom za współpracę. Z dniem 30.08.br. przechodzi na emeryturę.

g)
       Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski odczytał wniosek Wójta Gminy w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
       Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy i inni uczestnicy posiedzenia pogratulowali wyboru p. M. Atleńskiej.
Wybrana Skarbnik Gminy podziękowała za wybór.

Punkt 8.
       Wójt Gminy poinformował uczestników posiedzenia, że w najbliższym czasie oprócz p. Skarbnik na emerytury przechodzą dwie kolejne osoby z UG tj. Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych p. E. Brzuziewska i Insp. ds. rolnych i gospodarki nieruchomościami p. M. Jakubiak. Pan Wójt podziękował za wieloletnią pracę.
       Wójt Gminy wskazał na wpływ dotacji celowej na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bulkowo w 2019r”. Dzięki zabiegom pozyskaliśmy fundusze, które w 100% sfinansują nam tegoroczny plan usuwania azbestu, a wiele gmin pobiera tu opłaty od swoich mieszkańców. Lista oczekujących na odbiór wyrobów zawierających azbest będzie zrealizowana w całości.
       Wójt Gminy poruszył sprawę suszy w uprawach rolnych i szacowania szkód. Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w ostatnim raporcie nadal nie ogłosił suszy w uprawie buraka cukrowego na terenie naszej gminy. Pismo w tej sprawie p. Wójt wystosował już do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do IUNG-u. Przecież susza w uprawie buraka ogłoszona została w sąsiednich gminach, a są rejony w naszej gminie, że sytuacja jest gorsza. Teraz oczekujemy na kolejny komunikat i liczymy, że będzie on inny. Pan Wójt za pośrednictwem Sołtysów zwrócił się do rolników, że jeśli tego jeszcze nie zrobili, niech zgłaszają straty w uprawie buraków i niech też zgłaszają straty w uprawie ziemniaków, bo w momencie pracy komisji w terenie nie było obowiązku ich szacowania.
       Radny R. Sztendur, na prośbę mieszkańców, pytał o sprawę zjazdów z planowanej do modernizacji drogi powiatowej w Worowicach. Czy prawdą jest, że w projekcie są zjazdy 5 metrowe a nie 6 metrowe. Prosił Radnego Powiatu p. P. Skorupskiego o interwencję w tej sprawie w powiecie. Zapytał, czy UG posiada listę obecności z przeprowadzonych we wrześniu 2017r. konsultacji z mieszkańcami nt. tej drogi.
Pan Wójt zaprasza w tej sprawie mieszkańców do UG. Przypomina, że wcześniejsze zebranie z mieszkańcami odbyło się z jego inicjatywy po to m.in., aby na etapie projektowania ustalić kwestię zjazdów. Mimo szerokiego powiadomienia frekwencja na tym spotkaniu była słaba. Potem niektórzy zgłaszali się jeszcze do UG do pracownika ds. dróg p. P. Wożniaka. W dokumentacji powinna być lista uczestników konsultacji, jeśli takowa wówczas powstała. Pan Wójt stwierdził, że musi posiadać konkretne informacje i wówczas spotka się z władzami powiatu i jeśli tylko będzie można coś zrobić dołoży wszelkich starań, aby zjazdy były odpowiedniej szerokości. Cała ta inwestycja drogowa to ostatecznie kwota 3,6 mln. zł a w uzyskanie dofinansowania do tego zadania powiatu gmina była b. mocno zaangażowana. Za b. dużą pomoc przekazał podziękowania Senatorowi RP p. M. Martynowskiemu i Posłowi RP p. M. Małeckiemu.
Radny Powiatu P. Skorupski poinformował, że w sprawie zjazdów w Worowicach interweniował wczoraj w powiecie. Uzyskał informację, że na obecnym etapie realizacji inwestycji zmian nie można dokonywać, ale po odbiorze końcowym można będzie powrócić do tego tematu i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych powiedział, że dołoży wszelkich starań, by wszyscy byli zadowoleni.
       Wiceprezes ZOG ZOSP w Bulkowie p. Bogdan Matczak wypowiedział się nt. zaopatrzenia w wodę w gm. Bulkowo. Zastanawiał się, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem wybudowanie następnego zbiornika i robienie zapasów wody. Mówił też o kiepskim stanie dróg powiatowych, którymi straż musi jak najszybciej dojechać do miejsc zdarzeń. Zapytał, ile czasu na drogach powiatowych na terenie gm. Bulkowo pracował zakupiony przez powiat samochód.
Radny Powiatu p. P. Skorupski odpowiedział, że zapyta w powiecie o samochód.
Wójt Gminy zapewnił, że nasza gmina jest b. dobrze zaopatrzona w wodę. Jesteśmy jedyną gminą w okolicy, która dysponuje potężnym zapasem wody. SUW w Nowych Łubkach jest wykorzystywana nawet poza naszą gminą, bo posiada b. duży zapas wody. Aktualnie mamy ogłoszony nabór na małą retencję. Może warto, by rolnicy się nad tym zastanowili? Przyszły b. suche lata i generalnie wszyscy musimy racjonalnie gospodarować wodą.
       Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski apelował do mieszkańców o nieutrudnianie pracy strażakom – chodzi o grupy gapiów przy pożarach. Podziękował strażakom za pomoc niesioną mieszkańcom.

Punkt 9.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia IX sesji Rady Gminy Bulkowo.
       Obrady zakończono ok. godz. 15.20.

Na tym protokół zakończono.


Protokołował                                                                                     Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                                     Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi