Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XX/08
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XX/08

PROTOKOŁ Nr XX/2008

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 28 października 2008r.

 

        Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg.załączonej listy obecności)

W Sesji uczestniczyli ponadto:

- Wójt Gminy – p.Stanisław Sztendur

- Sekretarz Gminy – p.Tadeusz Godziemski

- Skarbnik Gminy – p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny UG – p.Zdzisław Kwiatkowski

- Radny Powiatu Płockiego – p.Krzysztof Michalak

- Członek Izby Rolniczej – p.Zbigniew Jankowski

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – ok.25 osób.

 

                Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4.Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności Wójta.

  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.

  6.Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.Podjecie uchwał w sprawach:

     a) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2008r.

     b) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

  8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

  9.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

 10.Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa.

 

Punkt 2.

Do proponowanego na wstępie porządku obrad zostały zgłoszone następujące poprawki:

Radny Golacik: proponuję umieszczenie w punkcie podejmowanie uchwał dwóch projektów uchwał tj:

- w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Bulkowo nr 165/XXXII/97   z dnia 08 kwietnia 1997r w sprawie porzekazania w użytkowanie wieczyste   (nieodpłatnie) nieruchomości gminnych na rzecz Fundacji Budowy    Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

 

p.Wójt:w punkcie podejmowanie uchwał proponuję umieszczenie projektu uchwały w sprawie realizacji nowego zadania inwestycyjnego w 2008r pn.”przebudowa drogi gminnej w Bulkowo-Butary”

 

        Porządek XX-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (15 za) z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek.

 

Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa poinformował zebranych o wniosku grupy Radnych, który wpłynął do Rady Gminy na początku Sesji  w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Bulkowo z przyczyn ważnych dla Gminy.

 

Punkt 3.

Radny Kamiński:do mojej wypowiedzi z poprzedniej Sesji wkradł się błąd.

Na stronie 10. protokołu pytałem o przedszkola prowadzone przez instytucje pozarządowe a nie jak napisano błędnie  - „rządowe”

       Protokół  z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (15 za) z uwzględnieniem poprawki proponowanej przez Radnego Kamińskiego.

 

Punkt 4.

Pan Wójt złożył sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności w oparciu o wydane w tym okresie Zarządzenia.Ponadt p.Wójt informował:

- podpisaliśmy umowę na pozyskanie 10tys.zł na remont samochodu OSP   w Bulkowie. Nie została jeszcze odebrana kotłownia w szkole w Krubicach,   ponieważ Komisja odbierająca ma 10 dni na podpisanie protokołu odbioru.

  Nie została odebrana jeszcze droga w Krzykosach,ponieważ pojawiły się pewne wątpliwości,pobrano próbki do laboratorium, wyniki będą dziś o   godz.15. Przy tej drodze było 37 drzew.Starosta wydał zgodę na usunięcie 12  sztuk. W zamian za pozostałe Wykonawca w tej samej kwocie kosztorysowej   wykona poszerzenie drogi o 80cm.Realizowany jest odcinek drogi ok.300m w Szastach oraz Daniszewie-Włókach.Będzie wykonywana droga w Bulkowie w kierunku Chemirolu - długość 220m.Płatność za to zadanie byłaby w 2009r.

  W kosztach poprawy reszty drogi będzie uczestniczył Chemirol, dowiozą kliniec i żwir.

Przewodn.RG;przypominam,aby w 2009r była zrealizowana droga w Bulkowie w kierunku oczyszczalni.

 

Punkt. 5.

W okresie międzysesyjnym Komisje nie odbywały posiedzeń.

 

Punkt 6.

Radny I.Woliński:budowę drogi do Chemirolu i też do oczyszczalni można było zrealizować z komponentu J. Na poprzedniej Sesji  z wypowiedzi Wójta wyszło, że będzie albo droga do Chemirolu albo do oczyszczalni.Tak nie można.

Przecież ta droga do oczyszczalni to miał być priorytet.

p.Wójt:nie będę z panem polemizował, bo by to uwłaczało mojej godności.

Prawo gwarantuje mi godziwe warunki pracy.Pan nie będzie mnie obrażał!

Pan ma ze sobą problem.Być może na drogę do oczyszczalni złożymy wniosek z komponentu J, droga ta jest ważna bo, ścieki się dowozi. Teraz złożyliśmy na drogę w kierunku Pragi.Wniosek ponowimy, bo środków nie dostaliśmy.

Radny Kamiński:chciałbym usłyszeć uzasadnienie do wniosku o remont dróg w bieżącym roku z komponentu J.

p.Wójt: udzielę Panu odpowiedzi na piśmie.

Radny M.Woliński: co z dojazdem do hydrofornii w Łubkach? Sprawa drogi w Krzykosach,to ludzie tam twierdzą,że droga nie została poszerzona tylko jeszcze okrojona.

p.Wójt:zgodnie z planami droga w Krzykosach jest poszerzona o 80cm. Wszystkie dokumenty są u p.Pijanowskiego.

p.Urbanowski(Kierownik Gosp.Komunalnej):badałem sprawę drogi do hydrofornii w Łubkach.Geodeta poczynił pomiary i okazało się,że dojazd mamy. Pani Maria Bigos ma drogę udostępnić,bo grunt zajęła bezprawnie.Dziś pójdą pisma wzywające do usunięcia ogrodzenia.Jeśli to nie przyniesie skutku, to pozostanie droga sądowa.

Radny M.Woliński:ale Pani Maria Bigos też ma swoje plany.Może zróbmy dojazd od strony przystanku? Nie stwarzajmy tam konfliktu.

p.Urbanowski:ale stan prawny mamy taki,że jest tam droga gminna.Geodetę wynajęliśmy,żeby tych pomiarów dokonał.Nie wiem dlaczego Pani M.Bigos zajęła te drogę. Jeśli chodzi o drugą sprawę w Łubkach tj. o druga studnię głębinową,to jest ona na terenie posesji, której właścicielem jest p.Przepiórski.

Ale my od tej studni nie jesteśmy w ogóle uzależnieni. Pan Przepiórski napisał pismo do p.Wójta,że może nam udostępnić te studnię i możemy ją posiadać jako np.rezerwową a w zamian chciałby gratis mieć wodę.

Co do oczyszczalni ścieków w Bulkowie, co też p.Szymański wskazywał,że pracują tam 3 osoby, to tak jest w Statucie jednostki,ale oczywiście Statut Rada może zmienić. Jeśli chodzi o kanalizacją w Bulkowie to została ona solidnie przepłukana i od trzech miesięcy nie ma tam żadnych problemów. Jednak ostatnio woda zalała piwnicę p.Jóźwiaka i wygląda na to,że trzeba koniecznie zbadać na przyłączu a dopiero potem ewentualnie mówić o wydaniu 60tys.zł na te 200m kanalizacji.

Radny Kamiński:ja chciałbym,aby został pokazany wykres z kanalizacji.Jak to możliwe,że wszystko jest w porządku skoro na końcu  spadki są do 16cm?

Nie wygląda to tak pięknie jak mówi p.Urbanowski.Czyli obecnie naprawa kanalizacji jest wstrzymana?

p.Wójt:tak. Najpierw zostanie zbadana sprawa zalania posesji p.Jóźwiaka.

Radny Bigos:jak Pani Maria Bigos w Nowych Łubkach ma udostępnić działkę na drogę skoro te numery działek, które jej przysłano w piśmie są po stronie posesji p.Przepiórskiego?

Radny M.Woliński:tu jest nasza odpowiedzialność.Nie zakłócajmy tam ludzi.

Sprzedać im te grunty i koniec.

p.Wójt:jeśli chodzi o tę drogę, to wszystko można sprawdzić w Wydziale Geodezji w Płocku.Jeśli jest możliwość uruchomienia innego wjazdu,to będę robił wszystko, aby wszyscy byli zadowoleni.

Radny Kamiński:ja proszę,aby p.Urbanowski przyniósł te wykresy dot, kanalizacji w Bulkowie.

p.Wójt :eksploatacja  kanalizacji była niewłaściwa.Wrzucano do niej prosiaki, pampersy,popiół czy kamienie a dziś mne obrzuca się błotem.

Radny Kamiński:ale czy te rzeczy spowodowały załamanie się sieci?

p.Wójt:nie odpowiem, bo nie jestem od tego specjalistą.W okresie gwarancji nikt problemów nie zgłaszał.

Wiceprzewodn.RG p.Szymański:ktoś wkłada w moje usta wypowiedzi odnośnie zatrudnienia osób na oczyszczalni.Ja sobie tego nie życzę.

Radny Kamiński:po co były wydatkowane środki finansowe na wykonanie dokumentacji na realizację 36km dróg?

p.Wójt:jeśli ktoś dużo robi to i pomyłki się zdarzają.A u nas w ogóle mówi się, że wszystko jest źle.

 

      Wiceprzewodniczący Rady gminy p.Grzegorz Szymański zapoznał zebranych z treścią wniosku Radnych  Rady Gminy Bulkowo w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Bulkowo z przyczyn ważnych dla Gminy.

 

Radca Prawny: teraz wniosek podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy.

p.Kowalski: we wniosku oskarża się Wójta o zaciąganie bezzasadnych kredytów? Przecież kredyty zaciąga Rada Gminy a nie Wójt!

 

                  Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa zarządził 10. minutową przerwę w obradach.Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad:

 

Punkt 7a.

 

p.Skarbnik:już po wysłaniu do Państwa Radnych materiałów na Sesję wpłynęły środki za obiady w Bulkowie – 14tys.zł i wnioskuję,aby tę pozycję  włączyć zarówno do dochodów i wydatków.

Radny Kamiński:na sieć wodociągową zmniejszono wydatki o 60tys.zł.

W budżecie mamy kwotę 285tys.zł tj. 175tys.zł,  100tys.zł dotacji plus 10tys.zł  to razem daje 285tys.zł?

p.Skarbnik: ale na poprzedniej Sesji zmniejszano tu już wydatki.

Poniesione wydatki na tę inwestycję są niższe niż planowano w budżecie.

Z planu 216.270.00zł odejmiemy te 60tyszł co da nam kwotę 156.270.00zł

Zapraszam do obejrzenia dokumentów w Księgowości.Wszystko udostępnię.

Radny Kamiński:to dlaczego zaciągamy kredyt w wysokości 175tys.z?

p.Skarbnik:bo taką uchwałę włożono w konstrukcję budżetu na 2008r.

W ogóle na 2008r zaplanowano 986.200zł kredytów a na dziś jeszcze żadnego nie zaciągaliśmy.Będziemy brali wówczas,  kiedy zajdzie konieczność, Nie zaciągamy kredytów wcześniej, aby nie płacić niepotrzebnie odsetek.

Radny Golacik;dlaczego jest taki  tytuł uchwały kredytowej a nie ma wskazania 175tys.zł?

p.Skarbnik:bo zaciągamy kredyt na wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki.

W paragrafie 4 piszemy o utracie mocy poprzednich uchwał?

Radny Golacik:przecież już na poprzedniej Sesji mówiłem,że uchwała jest błędna.

Radca Prawny:zgodność z prawem była.Uchwałę trzeba było niejako przenieść na kolejny rok budżetowy i stąd zmiana.Ja błędów w uchwale poprzedniej nie widziałem, ale skoro RIO uznała,że konieczne są poprawki,to proponuję to poprawić i stąd projekt uchwały na dzisiejszej Sesji.

Radny Kamiński:a co robi Komisja budżetowa?

Radny Sobótka:popieramy podjęcia tej uchwały w wersji przedłożonej przez p.Skarbnik.

Radny Kamiński:skoro poprzednia uchwała była na inwestycje wodociągowe w wysokości 175tys.zł, to czemu teraz nie podajamy tych celów?

Radca Prawny: ja już mówiłem,że błędów w poprzedniej uchwale nie widzę także co do nazewnictwa uchwały.Ale taka jest opinia RIO.A skoro jest niedobór środków w budżecie gminy, to zgodnie z ustawą o finansach publicznych trzeba je zbilansować.

p.Skarbnik:sygnał o błędnym zapisie dała nam RIO.Ten projekt,który dziś Państwo Radni macie konsultowany był z RIO.

 

                Rada Gminy podjęła uchwałę ( 9 za przy 5 przeciw) w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008r. wraz z uwzględnieniem poprawki proponowanej przez p.Skarbnik.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

b)

 

               Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów( 9 za przy 5 przeciw).Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

 

c)

 

Radny Golacik:uchwała dotycząca terenu w Worowicach jest w porządku obrad z mojej inicjatywy.Można dużo mówić nt.uzasadnienia mojej inicjatywy ale główny powód jest prosty – Fundacja nie prowadzi szkoły w Worowicach więc tematu nie ma.

                Rada Gminy ( 8 za przy 6 przeciw) podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Bulkowo nr 165/XXXII/97 z dnia  08 kwietnia 1997r w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste (nieodpłatnie) nieruchomości gminnych na rzecz Fundacji Budowy Europejskiej  Szkoły Ekologicznej w Worowicach.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

 

d)

 

Radny Golacik: projekt uchwały w sprawie ustalenia nowego, niższego wynagrodzenia Wójta Gminy powstał z mojej inicjatywy.Nawet na tej Sesji Wójt dostarczył dowodów do obniżenia swojego wynagrodzenia mówiąc, że nie będzie rozmawiał z Radnym, nie mówiąc o innych rzeczach.Uważam,że trzeba Wójta mobilizować do współpracy z Radą.

Radny M.Woliński;ile zarabia Wójta obecnie?

Przewodn.RG przekazuję informacje- brutto jest to kwota 8.342.00zł.

Pensja netto za październik to kota 4.734.83zł.

Radny Golacik:a jak z progami podatkowymi?

p.Skarbnik:za miesiące 01,02,03,04 Wójt odebrał netto 5.670.00zł i tu był 19% próg podatkowy, potem w miesiącach 05 i 06 - 4.890.00zł netto w 07 – 5.067.00zł  netto (tu weszła mniejsza składka ZUS emerytalno-rentowa). W miesiącach 08,09 – 5.537.00zł netto (i te wszystkie miesiące były przy podaku 30%).Natomiast od października do konca br., jest już próg 40% i pensja netto wynosi 4.734.83zł.

Radny Kamiński:kto podpisuje Wójtowi wyjazdy i delegacje?

Przewodn.RG: ja.

Radny Kamiński:a w reportażu mówił Pan,że o wyjeździe Wójta do Niemiec nic nie wie?

Przewodn.RG:to jakieś przekłamanie.Mówiłem,że wiem,że do Niemiec wyjechał.

p.Wójt:wyjazd do Niemiec był w ramch Związku Gmin.Połowa Wójtów wyjechała do Niemiec, druga połowa wyjedzie do Grecji.Mandat Wójta wypełniam z honorem.A najważniejsze to pozostać człowiekiem.

 

              Rada Gminy nie podjęła uchwały proponowanej przez Radnego Golacika w sprawie ustalenia (obniżenia) pensji Wójta Gminy.

Za podjęciem wymienionej uchwały głosowało 4 radnych przy 7.przeciw i 3 wstrz.

 

e)

 

Radny I.Woliński:nadal nie rozumiem,skoro ja o swoją drogę walczę przez 2 lata i to miał być priorytet, to dlaczego będzie robiona najpierw droga w kierunku Chemirolu? Niech Pan zrobi tę drogę do oczyszczalni dla ludzi.

Radny M.Woliński:popieram kolegę Irka, ale niech on nie robi bojkotu realizacji innej drogi.Przecież jest wiele dróg,których się nie robi.Ja tu Wójta bronię.A nikt nie mówił,że droga do oczyszczalni jest niepotrzebna.

Radny Golacik:Radny M.Woliński nie ma racji, bo na posiedzeniu Komisji Rolnej 9. Radnych była za wykonaniem drogi do oczyszczalni w priorytecie.

Radny Cybulski:fakt, miał być tam priorytet.Ale te drogę do oczyszczalni też zrobimy.

p.Michalak:chciałbym zauważyć,że droga nie jest tylko do Chemirolu ale też do Biblioteki, Ośrodka Zdrowia, prywatnych lokali na terenie byłej SKR.

      Rada Gminy podjęła uchwałę ( 12 za,2 przeciw) w sprawie realizacji nowego zadania inwestycyjnego w roku 2008 pn: „ przebudowa drogi gminnej w Bulkowo-Butary”.Podjęta uchwała w zał.do nin.protokołu.

 

Punkt 8.

Ten punkt został zrealizowany w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 9.

W tym punkcie obrad jako pierwszy głos zabrał Sekretarz Gminy – p.Tadeusz Godziemski przedstawiając zebranym informację nt. ściągalności i zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w 2007r i w roku bieżącym.

(szczegółowe dane znajdują się w materiałach sprawozdawczych przekazanych Radnym w r.bieżącym).

 

p.Michalak:w ubiegłym tygodniu odebraliśmy drogę  Krubice-Osiek.

Droga w Blichowie na 01.11.br.ma zostać odwodniona.Jest szansa,aby w 2009r chodnik w Blichowie był robiony także do cmentarza.Jest plan przebudowy drogi w kierunku Szast i położenie chodnika, oraz będzie realizowana droga od p.Klepczarka przez Łubki w kierunku Staroźreby ok. 6km.

p.Wójt:mieliśmy mieć udział jako Gmina 30tys.zł w realizacji drogi Powiatowej ale dzięki moim zabiegom i Radnego Powiatowego p.Michalaka ten udział nam zniesiono i w zamian za to będzie projekt na chodnik w Blichowie od Kościoła do cmentarza.Zrobimy to w 2009r.

 

p.Michalak:informuję Państwa,że 12 drzew wyciętych w Krzykosach poszło na tartak i pocięto je na deski.Deski o łącznej wartości 8-9 tys.zł bedzie można wykorzystać na cele gminne.

 

Radny M.Woliński:jak z dojazdem dzieci z Czyżęwa do szkoły w Blichowie?

p.Wójt:czworo dzieci dostało 50% ulgę na bilety od dyrektora PKS w Płocku.

Radny Woźniak:w Pradze jest tak,że dwa autobusy idą razem.Czy nie można wydłużyć naszej linii tak,aby dzieci nie płaciły za bilet.

p.Wójt:ta sprawa już była rozpatrywana.Część osób chce autobusu gminnego, część PKS-u.Jeśli pójdzie nasz autobus, to PKS zabierze swoją linię.

Radny Woźniak:ale tym dzieciom,które płacą za bilet do PKS-u trzeba jakoś pomóc.

 

Radny Plebaniak:Gmina Staroźreby prosi o uwzględnienie w naszym budżecie środków na funkcjonowanie gabinetu rehabilitacyjnego w Staroźrebach. Z gabinetu korzystają nasi mieszkańcy.

Przewodn.RG, p.Skarbnik: wiemy o tym, mamy stosowne pisma,porozmawiamy o tym przy ustalaniu budżetu na 2009r.

 

Radna Krusińska:pracują u nas osoby zatrudnione przez Urząd Pracy.

Czy umowy z nimi będą przedłużone na okres zimy.Jeśli tak,to ilu osobom?

Pomóżmy chociaż tym najbiedniejszym.

p.Wójt:mam zarezerwowanych w Biurze Pracy kilkanaście osób.Ale musicie Państwo zrozumieć,że w danym okresie obowiązują jakieś warunki np.przy niektórych programach osoba nie może przekraczać 25 roku życia itp.

 

p.Klepczarek:na poprzedniej Sesji Wójt zaczął mnie zaczepiać.Nie pokrzykuj Wójcie na tych, którzy się odezwą.Bo jak Ciebie głowa zaboli, to i lekarz ci nie pomoże.

 

p.Jankowski:trzeba coś zrobić ze spadającymi cenami mleka.Poza tym ludziom nie płacą za mleko od trzech miesięcy.To są najważniejsze spraw dla ludzi.

A co do dojazdów dzieci do szkół,to są osoby,które szantażują i takim osobom daje się dojazd – dla jednej osoby!

Przewodn.RG:jeśli chodzi o mleko to telefonowałem do Kutna.na dziś pieniądze  za sierpień przyszły.Niestety za wrzesień i październik jeszcze nie.

Poza tym chciałbym podkreślić cenę żyta jaka jest u nas – 29zł. Inne gminy chwalą nas za tę decyzję.

 

Radny Sobótka:poruszam sprawę zbierania odpadów przez p.Ignaczewskiego. Miał zbierać, a nic się nie robi.

 

Punkt 10.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa dokonując zamknięcia XX-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono o godz.13.30.

 

                                  

                                    Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:                                                                  Przewodniczył:

Dariusz Kowalewski                                                       Adam Kujawa


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi