Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr X/19
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr X/19

Protokół Nr X/19
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 22 października 2019 r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie. Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Małgorzata Atleńska
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy Bulkowo.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2019 r. (druk nr 71)
       b) zmiany Uchwały Rady Gminy nr 27/VI/15 z dnia 24.03.2015r. (druk nr 72)
       c) zmiany Uchwały Rady Gminy nr 303/XLI/18 z dnia 5.10.2018r. (druk nr 73)
       b) wyboru ławników sądowych (druk nr 74)
8. Zaopiniowanie Uchwały Nr 31/VII/2019 Związku Gmin Regionu Płockiego w sprawie zmiany Statutu ZGRP.
9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski

Punkt 2.
       Poprawek do porządku obrad nie zgłoszono.

Punkt 3.
       Protokół z IX sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.
02.09. – wraz z Radnym Gminy Bulkowo p. Tomaszem Tybusiem uczestniczył we wręczeniu wyprawek szkolnych dla SP w Nowych Łubkach. Podziękował Grupie Azoty, firmie STU Płock za kolejny już rok współpracy oraz Radnemu T. Tybusiowi, dzięki któremu po raz kolejny wyprawki trafiły do najmłodszych dzieci jednej ze szkół z terenu naszej gminy.
03.09. – uczestniczył w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego.
05.09. – wspólnie z Radną Gminy Bulkowo, Sołtys wsi Nadułki p. Agatą Pijankowską uczestniczył w odbiorze czeku w ramach III edycji konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” organizowanego przez Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim. Odczytał pismo od Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich informujące o nagrodzie oraz pogratulował sukcesu Pani Sołtys.
07.09. – uczestniczył w dożynkach wiejskich sołectwa wsi Sochocino-Czyżewo. Pogratulował podjęcia inicjatywy Sołtysowi wsi p. Dawidowi Gradeckiemu.
08.09. – uczestniczył w dożynkach w gminie Mała Wieś.
12.09. – spotkanie ze Starostą Płockim p. Mariuszem Bieńkiem oraz spotkanie z Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bulkowie dot. 5-lecia istnienia.
14.09. – poinformował, że w tym dniu w Staroźrebach odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których nie mógł uczestniczyć, a Gminę Bulkowo reprezentowała OSP Blichowo i zajęła 4. miejsce. Pogratulował osiągniętego wyniku. Poinformował również, że Gmina Bulkowo miała również swój wkład w organizację tego wydarzenia w postaci przygotowania i wydawania grochówki.
13.09-20.09. – przebywał na urlopie.
22.09. – uczestniczył w uroczystym podsumowaniu projektu i otwarciu miejsca pn. „Zielony Zakątek” w sołectwie Rogowo. Pogratulował mieszkańcom sołectwa zapału oraz wysiłku włożonego w realizację projektu.
24.09. – uczestniczył we wręczeniu czeków Płocku w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych z Urzędu Wojewódzkiego.
26.09. – spotkanie z Kierownikiem PT KRUS w Płocku p. Romanem Lutomierskim.
04.10. – uczestniczył w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego.
09.10. – spotkanie Zarządu Lokalnej Grupy Działania w Wyszogrodzie.
10.10. – spotkanie z dyrekcją Szkół Podstawowych z terenu gminy Bulkowo.
11.10. – uczestniczył w ślubowaniu pierwszoklasistów w SP w Nowych Łubkach, po którym odbyło się uroczyste wręczenie 12 laptopów zakupionych w ramach realizacji projektu „Ja w Internecie”. Podziękował pracownikom Urzędu Gminy za wysiłek włożony w realizację projektu oraz Radzie Pedagogicznej SP Nowe Łubki na czele z Panią Dyrektor i Radzie Rodziców, za ogromne zaangażowanie i wsparcie. Tego samego dnia wraz ze Skarbnik Gminy p. Małgorzatą Atleńską uczestniczył w podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na pracownię językową w SP Nowe Łubki.
15.10. – wyjazd do notariusza w Płocku.
       W okresie międzysesyjnym p. Wójt odbył wiele spotkań z mieszkańcami, interesantami, wielokrotnie wyjeżdżał też w teren. W tym czasie odbył się również odbiór drogi Bulkowo-Kobylniki oraz został ogłoszony przetarg na dokończenie odcinka drogi w miejscowości Pilichówko
       Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
       Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że posiedzeniu Komisji Wspólnych odbyło w dniu dzisiejszym, a protokoły zostaną umieszczone na BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 6.
       Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.
       Wójt Gminy Bulkowo zaznaczył, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez radnych odbyły się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy.
       Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Jarosław Matuszewski odczytał Uchwałę Nr Pł.282.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Bulkowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

a)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2019r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr 27/VI/15 z dnia 24.03.2015r. z autopoprawką. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Bulkowo nr 303/XLI/18 z dnia 5.10.2018r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Radna Gminy Bulkowo Agata Grabarczyk odczytała protokół z posiedzenia zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych w dniu 22 października 2019r. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że należy wybrać Komisję Skrutacyjną. Do Komisji zgłosili się następujący kandydaci: Justyna Dominiak, Agata Pijankowska oraz Roman Sztendur. Rada Gminy jednogłośnie (15 za) powołała Komisję Skrytacyjną do przeprowadzenia głosowania tajnego w wyborach na ławników sądowych.
       Skład Komisji:
       1. Justyna Dominiak – Przewodnicząca Komisji,
       2. Agata Pijankowska,
       3. Roman Sztendur.

Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne, w wyniku którego ławnikami do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku wybrani zostali:
       1. Dariusz Frankiewicz
       2. Gabriela Matczak

Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu do nin. protokołu.

       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyboru ławników sądowych. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Punkt 8.
       Rada Gminy Bulkowo jednogłośnie (15 za) zaopiniowała Uchwałę Nr 31/VII/2019 Związku Gmin Regionu Płockiego w sprawie zmiany Statutu ZGRP. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
       Wójt Gminy przypomniał, że w niedługim czasie ma nadzieję na kolejną sesję Rady Gminy, celem wprowadzenia środków do budżetu gminy, gdyż na dniach powinna zostać podpisana umowa na dofinansowanie drogi Gniewkowo-Pilichowo.
       Radny M. Jóźwiak, w związku z zbliżającym się planowaniem budżetów na nowy rok, zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy o wystosowanie pisma do Starostwa o zabezpieczenie środków na wykonanie chodników z centrum Bulkowa w kierunku Płocka o długości 300 metrów i Płońska o długości 250 metrów. Przypomniał, że takie pisma już były wysyłane do Starostwa w Płocku, a pierwsze z nich 28 kwietnia 2017 r. Pomimo zapewnień i obietnic nie zostało to zrealizowane. Kolejną prośbę skierował również do Kierownika Gospodarki Komunalnej dot. boiska pomocniczego przy SP w Bulkowie. Chodzi o zerwanie nawierzchni betonowej celem posiania trawy. Zapytał czy taka inwestycja mogłaby być zrealizowana przed zimą.
Wójt Gminy poinformował, że ze względów formalnych nie jest w stanie w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie wie jak to wygląda od strony projektowej i urbanistycznej. W budynku przebywają uczniowie, trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Powiedział, że w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, musi zasięgnąć informacji na ten temat.
Radny M. Jóźwiak dodał, że nie ma wiedzy o tym co znajduje się pod nawierzchnią asfaltową, możliwe, że znajduje się tam żwir.
Radny zwrócił się również z prośbą o zabezpieczenie środków na piłko chwyty wokół tego boiska w przyszłorocznym budżecie.
       Radny M. Jóźwiak poprosił Komisję oświaty o pozostanie po sesji na kilka minut.
       Radna A. Grabarczyk zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy żeby przy okazji rozmowy ze Starostą Płockim o chodnikach w Bulkowie, poruszył również temat chodników w Nowych Łubkach oraz podziękowała Kierownikowi Gospodarki Komunalnej za uporządkowanie terenu w Nowych Łubkach.
Wójt Gminy poinformował, że ze względu na upływ czasu dotyczący obietnic wykonania chodników, to każdą prośbę dot. tych inwestycji traktuje jako równorzędne. Powiedział, że tak jak wspomniał Radny M. Jóźwiak zaczęło się wszystko od 2017 r. Pojawiły się pierwsze obietnice i zapewnienia. Od tego czasu dochodziły kolejne odcinki, kolejne założenia, które nie dochodziły do skutku, dokonywano kolejnych przesunięć. Ze względu na brak takich chodników w miejscowości Bulkowo oraz liczne prośby rodziców przez okres zimowy kursuje autobus szkolny, żeby dzieci nie musiały chodzić drogą powiatową, przez centrum Bulkowa, podczas gdy jest ciemno, pobocza są błotniste i panuje bardzo duży ruch. Dlatego też chodniki w Bulkowie są bardzo potrzebne, i nie jest to już nawet prośba, tylko żądanie, żeby zapobiec tragedii bądź jakiemuś wypadkowi.
       Radny M. Jóźwiak poprosił o wyznaczeniu drogi od ul. Ostatniej do trasy na Bodzanów, ponieważ znajdują się tam działki na sprzedaż.
Wójt Gminy poinformował, że w tym miejscu już był wyznaczony pas drogowy, a jedyne co można teraz zrobić ze strony gminy to wykonanie drogi żwirowej, bądź zaznaczenie jej równiarką. W tej chwili powstają dwa budynki na końcu tej drogi, a gmina jest w trakcie przygotowywania projektu kanalizacji i wodociągu.
       Radna A. Pijankowska zapytała jaka jest obecna sytuacja dworku w Nadułkach, jakie zostały podjęte kolejne kroki.
Wójt Gminy poinformował, że sprawę nadzoruje Sekretarz Gminy oraz poprosił o przedstawienie spraw związanych z dworkiem,
Sekretarz Gminy powiedział, że cała procedura rozpoczęła się od początku. Ogłoszenie o przetargu zostało podane w prasie, będziemy czekać, aż zgłosi się chętny na zakup tego zespołu. Zainteresowanie po ostatnich negocjacjach jest spore, a startujemy z takiej samej kwoty jaka była przy poprzednim przetargu.
Wójt Gminy powiedział, że nie jest zadowolony z tego jak toczyła się sprawa spadkowa za poprzedniego wojewody, który dawał bardzo dużo czasu rodzinie na odnalezienie potencjalnych spadkobierców. Działało to na niekorzyść budynku, który stał i niszczał. Już około 2012 roku, kiedy były podjęte kroki odnośnie spadku, było ogromne zainteresowanie dworkiem, lecz gmina miała związane ręce, ponieważ sprawy spadkowe nie były uregulowane. Dopiero po zmianie na stanowisku i wizycie u Wicewojewody sprawa nabrała tempa.
       Radna A. Pijankowska poprosiła o zakup tablicy informacyjnej do miejscowości Nadułki, ponieważ został tam zlikwidowany sklep, w którym można było umieszczać wszelkie ogłoszenia i okólniki.
Wójt Gminy poinformował, że sprawą zakupu takich tablic zajmuje się Sekretarz Gminy, który powiedział, że takie tablice są dodatkową nagrodą za aktywność sołectwa podczas turniejów sołectw, które odbywają się podczas Dni Bulkowa czy Święta Plonów. Poinformował, że taki zakup będzie zaplanowany w przyszłorocznym budżecie.
Radna A. Grabarczyk również zgłosiła potrzebę umieszczenia takiej tablicy w miejscowości Nowe Łubki. Zapytała czy jest możliwość wykonania tablicy przez pracowników Gospodarki Komunalnej w godzinach pracy.
Sekretarz Gminy poinformował, że Wójt Gminy chciał pobudzić sołectwa do aktywności i zgłaszania się do udziału w organizowanych turniejach, stąd dodatkową nagrodą za udział są tablice informacyjne dla sołectw.

Punkt 7.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia X sesji Rady Gminy Bulkowo.
       Obrady zakończono ok. godz. 11.00.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                          Przewodniczący obrad
B. Wójtewicz                                                                            Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi