Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XI/19
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XI/19

Protokół Nr XI/19
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 29 października 2019r.

       Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie. Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Małgorzata Atleńska
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Natalia Maćkiewicz
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Aniela Kopaczewska

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad..
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033
       b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2019r.
6. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
7. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Do proponowanego porządku obrad zmian nie zgłoszono.

Punkt 3.
       Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.
       Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z zapowiedziami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28.10.br. nastąpiło podpisanie w I-ej kolejności z naszą gminą umowy na dotację celową na realizację zadania drogowego z Funduszu Dróg Samorządowych.
Pan Wójt podziękował Radnym za przybycie w trybie pilnym na dzisiejszą sesję, aby w związku z podpisaną umową dokonać zmian w budżecie gminy, jak również za przybycie w trybie pilnym na poprzednią sesję, dzięki czemu już jutro nastąpi otwarcie ofert na utworzenie nowej pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach.
23.10 – uczestniczył w odbiorze realizowanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw projektów we Włókach i w Worowicach odpowiednio: „Ogrodzenie działki gminnej nr 165/3 wraz z zagospodarowaniem terenu” we Włókach oraz „Budowa placu zabaw” w Worowicach. Podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektów.
24.10 – uczestniczył w przeglądzie gwarancyjnym budynku OSP Bulkowo. W przeglądzie uczestniczył też Inspektor Nadzoru, Wykonawca nie przybył. Takie same przeglądy będą w strażnicach w Nadułkach i Worowicach.
25.10 –wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy i Kierownikiem USC uczestniczył w Diamentowych i Złotych Godach mieszkańców naszej gminy. Jubilaci otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta RP. Pan Wójt składa raz jeszcze gratulacje dla wszystkich par małżeńskich świętujących tak piękne jubileusze.
28.10 – wspólnie z p. Skarbnik podpisywał umowę na zewnętrzne środki finansowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Rozbudowa dróg gminnych nr 290413W oraz 290414W relacji Bulkowo – Gniewkowo – Pilichowo”. W 2019r. dotacja wyniesie 68.501.00 zł a w 2020r – 1.305.538.00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2019 – 2020. Łącznie dotacja wyniesie 75% planowanych kosztów inwestycji.
Również 28.10 podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dotację w kwocie 44 tys. zł. na utylizację azbestu z terenu naszej gminy i tu do realizacji zadania nie dołożymy środków z własnego budżetu. Mieszkańcy zgłaszają swoje potrzeby w tym zakresie, a był nawet czas, kiedy z utylizacją azbestu byliśmy na bieżąco.
       Pan Wójt zaprosił uczestników sesji oraz wszystkich mieszkańców gminy na Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się w dniu 8.11. br. Uroczystości rozpoczną się o godz. 13.00 Mszą Świętą w kościele Św. Anny w Blichowie. W tym roku gospodarzem będzie Szkoła Podstawowa w Blichowie.
       Wójt Gminy podkreślił, że w ostatnich latach z sukcesem udaje się realizować gminne i powiatowe inwestycje drogowe, głównie dzięki pozyskiwaniu środków z zewnątrz. Jednak, mimo czynionych zabiegów nie wszystko co chcielibyśmy by zostało zrealizowane udało się wykonać i tu wskazał na modernizację oczyszczalni ścieków w Bulkowie. Już po raz drugi nie otrzymaliśmy dofinansowania na to zadanie z Urzędu Marszałkowskiego. Na 153 złożone wnioski nasza gmina jest na 48 miejscu, czyli dość wysoko, jednak środków wystarczy do 38 pozycji. Oczywiście dalej będziemy zabiegać o pozyskanie dofinansowania.
       Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 4.
       Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 5.
       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2019r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
       Wniosków i innych spraw nie zgłoszono. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 7.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XI – ej sesji Rady Gminy Bulkowo.
       Obrady zakończono ok. godz. 10.20.

Na tym protokół zakończono.


Protokołował                                                                         Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                         Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi