Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XII/19
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XII/19

Protokół Nr XII/19
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 26 listopada 2019r.

       Rozpoczęcie obrad – godz.9.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie. Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Małgorzata Atleńska
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Aniela Kopaczewska
- Sołtysi i mieszkańcy gminy – 1 osoba.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z X i XI sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach podatków na 2020r.:
       a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego
       b) obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego
       c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
       d) wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
       e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033
       b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2019r.
       c) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Nadułki
       d) ustanowienia pomnika przyrody
       e) zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
       f) realizacji projektu pn. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”
9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Do proponowanego porządku obrad zmian nie zgłoszono.

Punkt 3.
       Protokół z X sesji Rady Gminy został przyjęty w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek (14 za, przy 1 przeciw).
       Protokół z XI sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (15 za), w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.
23.10 – wspólnie z komisją odbiorową uczestniczył w odbiorze zadań we Włókach i w Worowicach realizowanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.
24.10 – uczestniczył w przeglądzie technicznym termomodernizacji budynku OSP w Bulkowie. Prace trwają, ponieważ było kilka uwag. Wkrótce odbędą się takie same przeglądy w strażnicach w Nadułkach i Worowicach.
25.10 – wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy p. J. Matuszewskim i kierownikiem USC p. R. Wiśniewskim p. Wójt miał wielki zaszczyt uczestniczyć w Diamentowych i Złotych Godach mieszkańców naszej gminy. Trzy pary obchodziły 60 –lecie a jedenaście par 50 - lecie pożycia małżeńskiego. Jubilaci zostali uhonorowani medalami Prezydenta RP. Pan Wójt raz jeszcze składa najserdeczniejsze życzenia.
28.1 - wspólnie z p. Skarbnik podpisywał umowę w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim na dofinansowanie w kwocie ponad 1.374 tys. zł modernizacji drogi gminnej Bulkowo - Gniewkowo – Pilichowo i jest to dotacja w wysokości 75% planowanych kosztów inwestycji. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła ponad 1.800 tys. zł.
Na wykonanie tego zadania odbył się już przetarg, do którego przystąpiło 7 firm. Wybrano ofertę najtańszą tj. DROG – BET Marcin Głuchowski z Sochaczewa. Kwota z przetargu to 1.351.151.87 zł a najwyższa oferta opiewała na kwotę 1.718.483 zł. Termin realizacji zadania to 31.08.2020r.
Również 28.10 podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dotację w kwocie 44 tys. zł. na utylizację azbestu z terenu naszej gminy i tu do realizacji zadania nie dołożymy środków z własnego budżetu. Mieszkańcy zgłaszają swoje potrzeby w tym zakresie, a był nawet czas, kiedy z utylizacją azbestu byliśmy na bieżąco.
29.10 – w UG spotkał się z p. dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. M. Lewandowską i pracownikiem PCPR p. K. Sobiecką w sprawie projektu uchwały, który jest w dzisiejszym porządku obrad. Podziękował za współpracę.
31.10 – wspólnie z druhami odbył wizytę w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 w Radziwiu. Podziękował za możliwość obejrzenia jednostki.
8.11 – uczestniczył w IX Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku gospodarzem święta była Szkoła Podstawowa w Blichowie. Obchody zapoczątkowała Msza Św. i tu przekazał podziękowania ks. W. Dzieńkowskiemu i ks. A. Konwerskiemu. Podziękował wszystkim za przybycie na uroczystość: radnym, sołtysom, gościom tj. Posłowi na Sejm RP p. M. Małeckiemu i przybyłej w imieniu Europosła Zb. Kuźmiuka p. J. Majchrzak oraz mieszkańcom. Szczególne słowa podziękowania skierował do młodzieży szkolnej oraz nauczycieli i całej społeczności szkolnej w Blichowie za wspaniały występ, który był na b. wysokim poziomie.
16.11 – uczestniczył w jubileuszu V – lecia powstania Koła Seniorów w Bulkowie. Koło działa prężne, jej członkowie są osobami pełnymi energii. Łącznie liczy ok. 70 członków. Podziękował poprzedniej dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. B. Gruszczyńskiej – Fałacie, bo to z jej inicjatywy to się zaczęło, a także obecnej dyrektor GBP p. N. Maćkiewicz. Złożył gratulacje Seniorom oraz Przewodniczącemu Koła. W uroczystości uczestniczyła też Przewodnicząca Zarządu Oddziału Powiatowego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów p. J. Korneszczuk.
21.11 – wspólnie z p. Sekretarzem, p. Skarbnik, pracownikami GOPS na czele z p. kierownik uczestniczył w Dniu Pracownika Socjalnego w GOPS w Bulkowie. Podziękował za wykonywaną pracę, którą ocenia b. wysoko.
22.11 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
W okresie międzysesyjnym spotykał się też z mieszkańcami, odbył szereg wyjazdów. Wydane w tym okresie Zarządzenia dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowie.

Punkt 5.
       Przewodniczący Komisji ds. Budżetu odczytał protokoły nr 15 i 16 z posiedzeń komisji.

Punkt 6.
       Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.
       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
       Rada Gminy (13 za przy 1 przeciw i 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2020r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła maksymalną stawkę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2020r. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) zdecydowała o utrzymaniu zwolnień w podatku od nieruchomości na 2020r. jak w 2019r. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2020r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

a)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2019r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Nadułki. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy (14 za, przy 1 przeciw) podjęła uchwałę w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji projektu pn. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno – zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
       Radna J. Dominiak podziękowała kierownikowi GK za postawienie wiaty przystankowej dla dzieci.

Punkt 10.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XII– ej sesji Rady Gminy Bulkowo.
       Obrady zakończono ok. godz. 9.30.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                                Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                                Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi