Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XIII/19
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XIII/19

Protokół Nr XIII/19
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 30 grudnia 2019r.

       Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie. Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Skarbnik Gminy p. Małgorzata Atleńska
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Radny Powiatu Płockiego p. Piotr Skorupski.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033
       b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2019r.
       c) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033
       d) uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2020r.
       e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020r.
       f) przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2020r.
8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Wójt Gminy zgłosił (w punkcie 7 g.) projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
       Projekt uchwały otrzymali Radni w materiałach na sesję i był on zaopiniowany pozytywnie na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 27.12.br.
       Poprawkę przyjęto jednogłośnie (15 za).

Punkt 3.
       Protokół z XII-ej sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty bez dokonywania poprawek w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy (14 za przy 1 przeciw ).

Punkt 4.
       Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.
26.11 – po sesji Rady Gminy uczestniczył w zakończeniu projektu „Zielone piłkochwyty – odnowa boiska sportowego w Nowych Łubkach” realizowanego przez SP w Nowych Lubkach.
Przekazał podziękowania p. I. Marczak, Prezes Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” za wsparcie tego projektu, ale też za współpracę przy innych projektach realizowanych przez podmioty z naszej gminy. Duży wkład pracy w realizację projektu w N. Łubkach wnieśli p. dyrektor szkoły M. Matusiak i p. K. Jakubiak za co p. Wójt serdecznie podziękował.
27 – 29.11 – uczestniczył w konferencji pn. Akademia Wójta.
02.12 – uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania.
04.12 – podpisywał umowy po przeprowadzonych przetargach na dostawę oleju opałowego, odśnieżanie dróg oraz na wykonanie drogi Gniewkowo – Pilichowo.
05.12 – uczestniczył w Walnym Zebraniu LGD w Wyszogrodzie.
06.12 – spotkał się z Inspektorem Nadzoru drogi Gniewkowo – Pilichowo. Termin wykonania zadania to październik 2020r. Podpisywał też protokół z kontroli Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw dot. realizacji zadania w ramach MIAS w sołectwie Włóki. Kontrola wypadła b. dobrze, bez uwag. Podziękował wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu.
09.12 - uczestniczył w komisji odbiorowej robót gwarancyjnych w budynku OSP Bulkowo. Wykonawca jest tu mocno pilnowany tak, aby prace zostały wykonane na odpowiednim poziomie.
12.12 – uczestniczył w konferencji nt. „Zielonej energii”.
17.12 – wspólnie z p. kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej udał się do Domu Pomocy Społecznej MECENAT. W ramach współpracy z placówką realizowana będzie trzecia edycja usług opiekuńczych dla osób starszych, która rozpocznie się 01.01.2020r. i potrwa do listopada 2021r. Podczas realizacji projektu prace otrzymają nasi mieszkańcy. P. Wójt serdecznie podziękował p. M. Alabrudzińskiej za współpracę, którą ocenia b. wysoko.
18.12 – uczestniczył w Jasełkach w szkołach podstawowych w Blichowie oraz w Nowych Krubicach.
19.12 – uczestniczył w Jasełkach w Szkole Podstawowej w Bulkowie, w spotkaniu opłatkowym w remizie OSP w Bulkowie oraz z Seniorami.
20.12 – uczestniczył w Jasełkach w Punkcie Przedszkolnym w Worowicach oraz w spotkaniu opłatkowym z Wojewodą Mazowieckim.
27.12 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
       Wydane w okresie międzysesyjnym Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
       Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. J. Leszczyńska odczytała protokół z posiedzenia komisji w dniu 26.12.br.
       Przewodniczący Komisji ds. Budżetu p. A. Cytacki odczytał protokół z posiedzenia komisji w dniu 27.12.br.
       Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
       Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.
       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2019r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski i Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski odczytali Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2019r.:
- Nr Pł.352.2019 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2020 – 2023. Wydano opinię pozytywną z uwagą.
- Nr Pł.353.2019 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2020 rok. Wydano opinię pozytywną.
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2020r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2020r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
       Wójt Gminy w imieniu swoim i Sztabu Organizacyjnego zaprosił uczestników sesji i wszystkich mieszkańców gminy na kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 12 stycznia br. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bulkowie, początek o godz. 15.00. Szefem sztabu w naszej gminie jest p. M. Józwiak.
       Pan Wójt serdecznie podziękował wszystkim, z którymi miał przyjemność i możliwość współpracy w 2019 roku. Na dzisiejszej sesji podjęta została ostatnia uchwała zmieniająca budżet na br. jak i uchwała zatwierdzająca budżet gminy na 2020r. Nie jest łatwo tworzyć budżet gminy, bo realia zmieniają się dość często, ale przyjęcie budżetu było możliwe dzięki dobrej współpracy i za tę współpracę p. Wójt dziękuje. Rok 2019 był dla nas b. udany. Wystarczy udać się w teren - widać to gołym okiem. Wiele dobrego działo się też w opiece społecznej, szkolnictwie, prężnie działają biblioteka publiczna, stowarzyszenia. Sukcesów jest b. dużo a jest to możliwe dzięki współpracy wielu osób i za to p. Wójt serdecznie dziękuje.
P. Wójt dziękuje Radnym Gminy, Radnym Powiatu na czele z p. P. Skorupskim, Staroście, Wojewodzie, Marszałkowi Województwa, wszystkim organizacjom, stowarzyszeniom jak choćby „Nasza Przyszłość” czy „Kolorowe Maki”, członkom Kół Gospodyń Wiejskich, pracownikom UG i gminnych jednostek organizacyjnych tj. Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, szkołom, strażom. Prosił też o wyrozumiałość z uwagi na zmiany kadrowe w UG, bo w ostatnim okresie kilku pracowników z kluczowych stanowisk przeszło na emerytury. Za potężny wkład pracy podziękował odchodzącym pracownikom. W 2019r. dużo sprzętu trafiło do jednostek OSP – w przyszłości p. Wójt postara się przygotować zestawienie pozyskanego sprzętu. Dziękuje pozostałym, bo nie sposób wymienić wszystkich. P. Wójt wszystkim wymienionym, jak również wszystkim mieszkańcom gminy życzy dobrego Nowego 2020 Roku.
       Radny R. Sztendur zwrócił się do kierownika GK, aby podobnie jak w ub.r. uzupełnione zostały ubytki w drodze Worowice - Szasty – Pilichówko. W ub. r wykonano to b. dobrze. Złożył najlepsze życzenia noworoczne obecnym na sali obrad, mieszkańcom gminy a w szczególności Worowic i Szast.
       Radny M. Józwiak dołączył do życzeń dla mieszkańców gminy i uczestników sesji. Zaprosił do Bulkowa na WOŚP. Co roku nasza gmina zbiera coraz to większe kwoty, ale podkreślił, że w całej akcji nie chodzi o bicie rekordów. Prosił o wsparcie w kwestii kosztów organizacji imprezy.
       Radna A. Grabarczyk zwróciła się do Radnego Powiatu P. Skorupskiego o interwencję. Energa obcinała gałęzie przy drodze powiatowej Nadułki - Nowe Łubki, ale nie zostały one uprzątnięte. Tak dzieje się zawsze w przypadku podcinki drzew przy tej drodze.
Radny Powiatu odpowiedział, że zajmie się tą sprawą. Podziękował też za współpracę w 2019r. Podkreślił, że 2019r. to chyba najlepszy rok pod względem inwestycji w historii gminy. Życzył uczestnikom sesji i wszystkim mieszkańcom gminy sukcesów w Nowym Roku.
       Radny J. Marciniak zgłosił do posprzątania obcięte gałęzie przy Stacji Uzdatniania Wody we Włókach.
Kierownik GK odpowiedział, że zostanie to wykonane.
       Przewodniczący Rady Gminy A. Krokowski złożył najlepsze życzenia noworoczne uczestnikom obrad oraz wszystkim mieszkańcom gminy.

Punkt 9.
       Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XIII sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.00.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                 Przewodniczący obrad
Dariusz Kowalewski                                                          Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi