Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXI/08
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXI/08

PROTOKOŁ NR XXI/08

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 18 listopada 2008r.

 

 

             Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W Sesji uczestniczyło 15. Radnych (wg.załączonej listy obecności).

Ponadto w obradach uczestniczyli:

Wójt Gminy – p.Stanisław Sztendur

Radca Prawny UG – p.Zdzisław Kwiatkowski

Radny Rady Powiatu - p.Krzysztof Michalak

Radny Rady Powiatu – p.Tomasz Skorupski

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – ok.20 osób.

 

             Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

 

 1.Otwarcie Sesji.

 2.Przyjęcie porządku.

 3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 4.Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności Wójta.

 5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.

 6.Interpelacje i zapytania Radnych.

 7.Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy Bulkowo z przyczyn ważnych dla Gminy.

    b) zmian w Statucie Gospodarki Komunalnej przy Gminie Bulkowo.

    c) zmiany uchwały Rady Gminy nr 112/XVII/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych.

 8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 9.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

10.Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa.

 

Punkt 2.

Do proponowanego na wstępie porządku obrad zgłoszono następującą poprawkę:

p.Wójt:wnioskuję o ujęcie w punkcie 7d projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy Bulkowo środków na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-20011.

Chodzi tu o drogę Szasty-Pilichówko.Dotacja do inwestycji może wynieść do 50%.(p.Wójt przekazał Radnym projekt uchwały).

        Porządek XXI-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (15 za) z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez p.Wójta.

 

Punkt 3.

Radny I.Woliński:na poprzedniej Sesji przy ustalaniu wynagrodzenia Wójta projekt uchwały w tej sprawie był głosowany dwukrotnie.Czy to jest zgodne z prawem?

Radca Prawny:powtórka mogła zaistnieć a w sensie formalno-prawnym poprzednie Sesja jest zamknięta.

             Rada Gminy przyjęła protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy w wersji proponowanej przez Przewodniczącego Rady Gminy bez dokonywania poprawek ( 13 za przy 2 wstrz.).

 

Punkt 4.

Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej miedzysesyjnej działalności w oparciu o wydane w tym okresie Zarządzenia.

p.Wójt dodał,że dodatkowo uzyskał 116tys.zł na budynek Romski w Nadułkach w związku z czym na to zadanie Gmina nie musi zaciagać kredytu.

 

Punkt 5.

Posiedzeń Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym nie było.

 

Punkt 6.

Radny I.Woliński:wykonywano budynek dla Romów.Chciałbym zapytać gdzie wywożono stamtąd ziemię z wykopów?

p.Wójt:za moim przyzwoleniem na wysypisko śmieci w Rogowie i traktowałem to jakby rekultywację.Śmieci na wysypisko Firma nie wywoziła.

Radny I.Woliński: przykrywanie ziemią tego wysypiska jest niezgodne z prawem.

p.Wójt:sprawdzę to.

 

Punkt 7.

     a)

Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa przedstawił wniosek grupy  Radnych dotyczący przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania Wójta Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p.Stanisław Cybulski przedstawił opinię  Komisji dot. przeprowadzenia referendum.Komisja Rewizyjna proponuje wniosek grupy Radnych odrzucić.

Radny Kamiński:ponieważ głosowanie jest imienne  chciałbym,aby nazwiska Radnych głosujących nad wnioskiem były odnotowane w protokole.

Radca Prawny:głosowanie będzie tajne i imienne.To znaczy,że kolejno wyczytywani Radni będą podchodzić do urny i głosować.W celu przeprowadzenie głosowania należy powołać Komisję Skrutacyjną.

Radny Kamiński:ja poproszę tę opinię prawną na piśmie.

Przewodn.RG:czyli nazwiska Radnych z zaznaczeniem kto i jak głosował nie będą odnotowane w protokole?

Radca Prawny:głosowanie jest tajne.

           Rada Gminy jednogłośnie (15 za) powołała Komisję skrutacyjną w składzie: Radny Cytacki, Radny Bigos, Radna Krusińska.

W/w Radni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.

Komisja wybrała ze swojego grona Przewodniczącego – p.Dariusza Cytackiego.

Komisja przygotowała karty do głosowania.

Radny M.Woliński:może ustalmy,czy na pewno jest głosowanie tajne, czy jawne.

Radca Prawny:będziemy głosować tak,jak mówiłem.Pan Przewodniczący Rady, który zarządził głosowanie tajne będzie odczytywał nazwiska Radnych,którzy podchodzić będą do urny.

Przewodn.RG:ja niczego nie zarządzałem.

Radca Prawny: niech Rada zdecyduje,czy głosowanie jest tajne czy jawne.

Radny Golacik:stawiam wniosek do przegłosowania – czy głosujemy nad referendum tajnie czy jawnie? ( Radni w głosowaniu zdecydowali,że głosowanie będzie jawne – 13 za przy 2 wstrz.Przygotowane wcześniej karty do głosowania zostały zniszczone).

 

Przeprowadzono jawne imienne glosowanie w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego odwołania Wójta Gminy.Kolejno, zgodnie z listą obecności wyczytywani Radni oddawali swój głos:

- za przeprowadzeniem referendum głosowali Radni: Wojciech Kamiński, Danuta Krusińska,Ireneusz Woliński

- przeciw przeprowadzenia referendum głosowali Radni: Józef Bigos,   Stanisław Cybulski,Dariusz Cytacki, Adam Kujawa, Zbigniew  Plebaniak,Aldon Sobótka, Grzegorz Szymański,Stanisław Walczak, Mirosław  Woliński, Krzysztof Woźniak.

- wstrzymali się Radni: Stanisław Golacik, Józef Ryzinski.

Po głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10.o minutową przerwę w obradach.

Po przerwie powrócono do realizacji porządku obrad:

p.Wójt:chciałbym podziękować za okazane mi w głosowaniu zaufanie.Wszelkie próby manipulacji, również przy pomocy mediów zawiodły.

Będę organizował spotkaniua przedsesyjne z Radnymi,abyśmy mieli większy kontakt z sobą.Pewne rzeczy ulegną zmianie: nie ma u nas w UG referatu inwestycyjnego tylko jest jedna osoba.Nie będę członkiem żadnej Komisji Odbiorowej.Na odbiór Krubic mamy 10 dni.Drogi w Krzykosach tez jeszcze nie odebrano.Jeśli przepadnie dotacje – niech Wykonawca mnie skarży, my drogę mamy.Jeśli chodzi o to boisko w Blichowie to trafił się nieuczciwy Wykonawca.

Od 01.01. będzie zmiana w organizacji pracy UG,bo ja nie za swoje grzechy odpowiadam.

 

b)

Radny Golacik:proponuję zdjąć projekt uchwały dot.Statutu Gospodarki Komunalnej.Powinniśmy lepiej znać sprawę.

Radny M.Woliński:na oczyszczalni chyba by była dobra ta zmiana.Przecież Do oczyszczalni dużo dokładamy i powinniśmy szukać oszczędności.Chyba,że podniesiemy cenę ścieków i wody.Zwiększyć zatrudnienie uważam,że powinniśmy w brygadzie remontowej.

Radny I.Woliński:co do podwyżek stawek za wodę to jestem przeciw,bo na wsi jest obecnie b.ciężko.Czy kogoś zatrudniać czy nie – to chyba nie moje kompetencje.

Radny Kamiński:do kanalizacji leje się 20-30tys.l wody,aby ją udrożnić.

Są tak robione dwa odcinki.

p.Urbanowski: jeśli chodzi o zatrudnienie na oczyszczalni scieków, to na pewnym spotlkaniu p.Szymański pytał w trosce o finanse, dlaczego pracują tam 3 osoby.Informuję,że roczny koszt utrzymania  jednego pracownika wynosi 18tys.zł. plus 13. odzież itp.Jeśli zostanie podjęta uchwała o 2. osobowej obsadzie na oczyszczalni, to trzeba będzie założyć monitoring – koszt. ok.4,5 tys.zł. Jeśli chodzi o sieć kanalizacyjną to na odcinku 200m nie ma na niej swobodnego przepływu ścieków.Są trzy newralgiczne odcinki. W studzienkach ścieki nie zalegają tylko na odcinkach. Można zrobić te 200m i będzie spokój.

Ewentualnie można odcinki co jakiś czas przepłukiwać.Podejmijcie decyzję.

Chcę tylko powiedzieć,że w przypadku wykonywania poprawy tych 200m nie chciałbym,aby Inspektorem Nadzoru był p.Piasek.Trzeba wprowadzać nowe technologie i myśleć nowymi kategoriami.

      Przewodniczący Rady Gminy, za aprobatą Radcy Prawnego poddał pod głosowanie wniosek Radnego Golacika, aby projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gospodarki Komunalnej przy Gminie Bulkowo został zdjęty z porządku obrad (wniosek przyjęto – 8 za, 2 przeciw, 4 wstrz.)

 

c)

     Rada Gminy jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 112/XVII/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

d)

 

Radny I.Woliński: czy damy radę finansowo, robiąc to zadanie?

p.Wójt:nie ma zagrożenia finansowego.Ale na 100% nie mogę powiedzieć, że dostaniemy dotację.

      Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy Bulkowo środków na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 8.

Ten punkt został zrealizowany w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 9.

p.Skorupski:w wakacje spora grupa dzieci wyjechała na wypoczynek letni.Mam prośbę, może Rada zarezerwuje w budżecie gminy na 2009 jakąś kwotę na kolonie dla dzieci w 2009r? Np 10 tys.zł. Czarno widzę modernizację drogi powiatowej Bulkowo-Góra ponieważ Gmina nie ma porozumienia w tej sprawie z Powiatem dot.partycypacji w kosztach naprawy.Co z drogą Daniszewo-Pilichówek? Klub PiS w Powiecie złożył dwa projekty uchwał w sprawie modyfikacji Wydziału Komunikacji oraz w sprawach dotyczących rolnictwa.Wpłyńcie na rolników z PSL-u, bo w sprawach rolnych trzeba coś robić.B.dobra inicjatywa dot. Przedszkoli w naszej gminie.Chcę poinformować,że Stowarzyszenie „Nasza przyszłość” prowadzi społecznie świetlicę w Daniszewie.Szkoda tylko,że jeśli chodzi o wsparcie finansowe,Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to Stowarzy- szenie pomija.

p.Michalak: dzieci z Osieka wyjechały w tym rolu na kolonie a cała sprawa wyszła od p.Zgorzelskiego.I dzieci wyjechały w oparciu o budżet gminy.

Droga Bulkowo-Góra miała być robione ze „schetynówki” ale w ostatniej chwili wycofał się Wójt ze Straroźreb.Jeśli chodzi o sprawy rolnicze to Powiat i PSL zajmuja się nimi.Podjeta była m.in.uchwała o grupach producenckich.Teraz na półmetku kadencji PIS chce czymś zaistnieć.

p.Skorupski:tylko że z grup producenckich nikogo tu nie ma.A co do wyjazdu dzieci na wakacje, to dyrektor Zgorzelski powiedział to, co ja mu podpowiadałem.

Rdana Krusińska:ta inicjatywa odn.wyjazdu dzieci wyszła od p.Skorupskiego.

A pomogli i inni, za co serdecznie dziękuję.

p.Wójt:Przedszkola w naszej gminie  prowadzi Fundacja a środki nie pochodzą z budżetu gminy.Środki spływają w transzach z zewnątrz.

Radny I.Woliński:problem rolnictwa polega na tym,że u góry reprezentują nas ludzie z PSL-u, którzy ziemię mają w doniczkach.

 

Przewodniczący Rady Gminy informował, że wpłynęło pismo z Urzędu Skarbowego, dotyczące błędów wypełnianiu oświadczeń  majątkowych przez niektórych Radnych.Pismo do wglądu znajduje się w Biurze Rady Gminy.

Dalej p.Przewodniczący informował,że wpłynęło pismo z OSP Blichowo z prośbą o pomoc finansową.Pismo zostaje skierowane do Komisji, które będą pracowały nad przyszłorocznym budżetem.

 

p.Klepczarek:te Panie mieszkające w Nadułkach, przy wywożeniu ziemi nic nie robiły.Przyjechały tam osoby z prac interwencyjnych a dyrektor Szkoły

do prac w parku nikogo nie dostał.Dzieci w Szkole we Włókach jest b.mało.

 

p.Ciarkowski:zgłaszam znowu do usunięcia dzikie wysypisko śmieci przy czworakach w Krzykosach.

p.Wójt:jeśli to teren prywatny,to osoby powinny mieć pojemniki.

 

p.Grabowski:zaprosić dyrektorów Remondisa i Eko-Mazu na spotkanie z Sołtysami i Radnym, bo z odbiorem śmieci jest źle.

 

Radny Sobótka:p.Bezel wywiózł gruz na drogę w Krzykoach.Zrobił dobrze, tylko teraz trzeba  to posypać żwirem.

 

Przewodn.RG:w Chlebowie jest do poprawienie teren skupu bydła,bo jest kiepsko.

 

p.Wójt:od dróg mam dwie osoby.Polonez będzie wyremontowany i będzie się na drogi jeździć.Jeśli chodzi o Nadułki to mieszkają tam osoby,które pracują w ramach prac publicznych.

 

p.Urbanowski:na poprzedniej Sesji mówiliśmy o studni głębinowej na posesji

p.Przepiórskiego w Lubkach.Okazuje się,że nie możemy p.Przepiórskiego zwolnić z opłaty za wodę w zamian za korzystanie ze studni.Prawo na to nie zezwala.

p.Michalak:informuję,że udało się załatwić ulgę na bilet w PKS-ie dla 5 dzieci z Czyżewa dojeżdżających do Szkoły w Blichowie.

 

Punkt 10.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo

p.Adam Kujawa dokonując zamknięcia XXI-ej Sesji Rady Gminy.

Obrady zakończono ok. godz.13.15

 

                                  Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował:                                                                Przewodniczył:

D.Kowalewski                                                               Adam Kujawa


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi