Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XIV/20
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XIV/20

Protokół Nr XIV/20
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 24 stycznia 2020r.

       Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie. Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 13. Radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Skarbnik Gminy p. Małgorzata Atleńska
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Natalia Maćkiewicz
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bulkowie – p. Bogdan Matczak
- Radny Powiatu Płockiego p. Apolinary Gruszczyński
- Sołtysi i mieszkańcy gminy – 1 osoba

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033
b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2020r.
c) zmiany Uchwały Nr 27/VI/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24.03.2015r.
d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bulkowo w celu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży
e) zmiany Uchwały Nr 53/VII/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11.06.2019r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Blichowie – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie
8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Do proponowanego porządku obrad zmian nie zgłoszono.

Punkt 3.
       Protokół z XIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (13 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       Wójt Gminy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
8.01 – uczestniczył w walnym zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego i tego samego dnia w zebraniu Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Bulkowie. Na spotkaniu OSP poruszono m.in. kwestię pozyskania środków zewnętrznych dla straży w ub.r.- ok. 80 tys. zł przy znikomym udziale finansowym gminy, jak również omawiano plany na 2020r.
9.01 – uczestniczył w spotkaniu z Inspektorem Nadzoru inwestycji w OSP Nadułki i OSP Worowice p. Zb. Frankowskim.
10.01 – spotkał się z dyrektorem firny Remondis – Oddział w Płocku p. A. Jażdżykiem . Gmina związana jest umową z firmą na odbiór odpadów do końca br., a obecne ceny za obiór odpadów są jednymi z najniższych jakie obowiązują w gminach.
12.01 – w Szkole Podstawowej w Bulkowie uczestniczył w 28 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To kolejne wydarzenie w naszej gminie. Podziękował Szefowi Sztabu p. M. Józwiakowi, członkom sztabu oraz wszystkim, którzy zechcieli wspomóc zbiórkę na ten szczytny cel. Znów padł rekord – zebrano ponad 40 tys. zł. Pan Wójt podziękował wszystkim szkołom na czele ze szkołą w Bulkowie, Kołom Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniu „Nasza Przyszłość”, OSP, pracownikom UG, GBP, GK, uczniom a przede wszystkim wolontariuszom. Dziękował zespołom, prowadzącym, mieszkańcom, wszystkim obecnym. Odwiedził nas też Starosta Płocki. Podziękowania przekazał sołectwu Rogowo, Radnym i wszystkim pozostałym.
15.01 – spotkał się z Sołtysem i Radą Sołecką Daniszewa.
17.01 – uczestniczył w walnym zebraniu OSP Pilichówko.
22.01 – uczestniczył w walnym spotkaniu Delegatów Spółki Wodnej Bulkowo. Trzeba podkreślić, że w ostatnich 10 latach spółka poczyniła ogromne postępy i podczas zebrania w zasadzie omawiano tylko sprawy bieżące. Tego samego dnia uczestniczył w spotkaniu z kierownikiem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na spotkaniu obecny był kierownik Wydziału Prewencji. Kolejny raz organizowany jest konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. P. Wójt zachęcał do uczestnictwa w konkursie.
23.01 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.

       Pan Wójt jak zawsze w okresie międzysesyjnym odbył wiele spotkań z mieszkańcami gminy i innymi osobami, wydał 7 Zarządzeń, które dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo. Poinformował, że trwają prace przy modernizacji drogi Bulkowo – Gniewkowo - Pilichowo. Długość modernizowanej drogi to ok. 3.2 km, łączny koszt to ok.1.350 tys. zł, gdzie kosztorysowo była to kwota ponad 1.8 mln zł. Przy okazji tej inwestycji udało się położyć nawierzchnię asfaltową na odcinku od głównego wejścia do UG w kierunku szkoły, co powinno rozwiązać problem powstawania dziur na wiele lat. Wyasfaltowany zostanie też jeden wjazd na przystanek autobusowy.

Punkt 5.
       W okresie międzysesyjnym odbyło się jedno wspólne posiedzenie komisji. Protokół z posiedzenia dostępny jest w BIP-ie Gminy.

Punkt 6.
       Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.
       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033. Podjęta uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
b)
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2020r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
c)
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 27/VI/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24.03.2015r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy jednogłośniowe (13 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bulkowo w celu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/VII/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11.06.2019r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Blichowie – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
       Radny R. Sztendur podziękował p. Wójtowi i p. kierownikowi GK za załatanie dziur na drodze Worowice – Pilichówko. W imieniu mieszkańca prosił o żwir na drogę w Szastach – potrzebne są mniej więcej dwie wywrotki, ale trzeba by to dokładnie ustalić na miejscu.
Kierownik GK poinformował, że o potrzebie zawiezienia żwiru na drogę już wie. W przyszłym tygodniu uda się tam pracownik, by określić dokładnie ile towaru potrzeba. Jeśli chodzi o podziękowania, to przede wszystkim należą się one p. Wójtowi, jako osobie decyzyjnej.
       Radny M. Józwiak zwrócił się do Radnego Powiatu z prośbą o interwencję w powiecie w sprawie budowy chodników przy drodze powiatowej w Bulkowie – do skrzyżowań dróg w kierunku Góry i Kobylnik. Sprawa ta zgłaszana już była do powiatu wiele razy, jest b. ważna i b. pilna, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo, głównie dzieci. Prosił o wykonanie chodników w całości na koszt powiatu.
       Radna A. Grabarczyk zwróciła się do Radnego Powiatu o interwencję w powiecie w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Nowych Łubkach. Starosta położenie chodnika obiecał już dawno, ale inwestycja ciągle jest odkładana w czasie.
       Radny Powiatu podkreślił, że jest zbudowany tym, ile rzeczy dobrych wydarzyło się już w gm. Bulkowo w br., a przecież 2020r. dopiero się zaczął. Jest pod wrażeniem dojrzałości samorządowej władz gminy. Nie ma tu „wojen”, wszystkie sprawy są przedyskutowane na wspólnych posiedzeniach komisji i sesja wygląda wzorcowo. Tak to powinno wyglądać. Powiat będzie zajmował się chodnikami, są na to w budżecie powiatu zarezerwowane środki finansowe, ale nie wie czy na wszystko starczy. Może wspólnymi siłami udałoby się zrobić więcej. Do powiatu spływają potrzeby z wielu gmin i trudno w tej chwili precyzyjnie powiedzieć co konkretnie zostanie wykonane. Zwrócił uwagę na fakt, że w ostatnim czasie w gminie Bulkowo wykonano wiele inwestycji na drogach powiatowych i trudno przewidzieć, jak Radni w powiecie zagłosują. Zapewnił, że zarówno on jak i pozostali Radni Powiatu z tego okręgu wyborczego będą o ten teren zabiegać. Poinformował, że w sprawach dot. gminy Bulkowo jest w stałym kontakcie z p. Wójtem i p. Przewodniczącym Rady Gminy. Przekazał wszystkim najlepsze życzenia noworoczne.
       Wójt Gminy podziękował za ciepłe słowa nt. naszej gminy. Przekazał życzenia dla Radnego Powiatu i władz powiatu. Odnosząc się do kwestii budowy chodników przy drogach powiatowych, na pewno wspólnie udałoby się zrobić więcej ale należy pamiętać, że nasza gmina posiada jeden z najmniejszych dochodów własnych w przeliczeniu na mieszkańca w skali kraju. Mimo tego na przestrzeni ostatnich lat wykonywaliśmy wielomilionowe inwestycje zachowując bezpieczny budżet. Co do zadań powiatu, to nasza gmina w kadencji 2010 -2014 dołożyła ponad 2.5 mln. zł do modernizacji dróg powiatowych w kierunku Góry i Płońska. Odnośnie chodników przy drogach powiatowych to my, z myślą o bezpieczeństwie naszych mieszkańców przystawaliśmy na takie rozwiązanie, że powiat zapewniał materiał a my robociznę. Przy wykonywaniu chodnika w centrum Bulkowa nasz wkład w to zadanie powiatu wyniósł ponad 50% kosztów inwestycji. Z kolei położenie chodnika przy drogach powiatowych w Blichowie i wykonanie parkingu przed cmentarzem to zerowy wkład powiatu. Budowa chodników w Bulkowie i Nowych Łubkach jest b. ważna, bo dotyczy bezpieczeństwa mieszkańców. Tam codziennie chodzą dzieci. Co do N. Łubek to padła obietnica wykonania chodnika w 2018r. i jednak tego nie zrealizowano. Interpelację w sprawie środków, jakie na przestrzeni ostatnich lat powiat przeznaczał na budowę chodników w poszczególnych gminach przygotował, o ile dobrze pamięta, Radny Powiatu P. Skorupski. Były gminy, gdzie ich wkład w budowę chodników wynosił 20 – 25 %, a nasz dużo więcej. Zawsze byliśmy otwarci na współpracę. Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców chcemy, aby chodniki były w centralnych punktach miejscowości. Prosimy o zrozumienie i przekazanie naszego głosu dalej. Przy drogach powiatowych wykonywaliśmy wiele prac, pracował nasz sprzęt. Podkreślił b. dobrą współpracę z Bazą Drogową w Bodzanowie i kierownikiem p. R. Kulińskim.
Radny Powiatu stwierdził, że dobrze, że tu jest dziś i p. Wójt „szerzej otworzył mu oczy” na sprawy inwestycyjne na mieniu powiatowym. Zwróci uwagę na sprawy dot. chodników.
       Radny T. Tybuś zapytał o odpowiedź na pismo UG w sprawie gazyfikacji naszej gminy.
Wójt Gminy poinformował, że odpowiedzi jeszcze nie ma.
       Wiceprzewodniczący Rady Gminy J. Matuszewski myśląc o ewentualnej suszy zapytał, czy jest szansa na powstanie stacji pogodowej w naszej gminie.
Wójt Gminy odpowiedział, że właściwie już widać, że susza jest, brak jest śniegu. W ub. r. niestety na terenie naszej gminy nie ogłoszono suszy w uprawie buraka cukrowego. W kilku okolicznych gminach suszę ogłoszono. Na podstawie informacji Cukrowni Glinojeck można powiedzieć, że z okolicznych gmin chyba tylko w gm. Bodzanów plony buraka cukrowego były przeciętnie niższe o ok. 1t niż u nas. Naszych rolników oszukano, bo plony mieli jedne z najmniejszych a klęski suszy u nas nie ogłoszono. Pan Wójt poinformował, że wystąpi w tej sprawie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i będzie to wystąpienie poparte dowodami. P. Wójt zabiegając aby stacja pogodowa była na terenie naszej gminy prosił o pomoc Zastępcę dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie p. T. Skorupskiego, ponieważ ODR myśli o postawieniu stacji dla własnych potrzeb. Prawdopodobnie stacja zostanie umieszczona we Włókach, na granicy z gm. Staroźreby. Oficjalnej informacji jednak jeszcze nie ma, jak tylko się pojawi to ją przekaże. Na pewno taka stacja byłaby jakimś atutem w ewentualnych sporach z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
       Wiceprzewodniczący Rady Gminy J. Matuszewski stwierdził, że to co mówi p. Wójt świadczy o tym, że komisja suszowa dobrze wykonała swoją pracę szacując straty w burakach, tylko niestety rolnicy nie uzyskali środków z tego tytułu, bo klęski suszy nie ogłoszono.
Wójt Gminy przypomniał, że wspólnie z w/w komisją podjęta została decyzja o szacowaniu strat w uprawie buraka i protokoły zostały wysłane do Warszawy, ale otrzymaliśmy odpowiedź, że krajowy bilans wody został przekroczony o 1.3% i susza w uprawie buraka cukrowego nie może być ogłoszona. Nasza komisja wykonała dobrze swoją pracę, trafnie oszacowała straty.
       Wiceprezes Zarządu OG ZOSP mówił o potrzebie małej i dużej retencji, progów wodnych – chyba trzeba iść w tym kierunku a nie tylko liczyć na odszkodowania, bo w końcu pieniędzy może zabraknąć.
Wójt Gminy odpowiedział, że na małe retencje były nabory i są planowane kolejne i można składać wnioski. W różnych poradnikach dla rolników mówi się, że rolnicy powinni umieć się przestawiać na nowe warunki, bo np. następują zmiany klimatyczne. Dobrze, ale jeśli chodzi o mechanizm odszkodowań, bo o tym mówimy, to skoro była klęska suszy i nasi rolnicy zostali pokrzywdzeni to można przyjąć, że model, który aktualnie obowiązuje jest zły a jego ofiarami stali się nasi rolnicy.
Wiceprezes Zarządu OG ZOSP potwierdził, że p. Wójt zrobił wszystko co mógł w sprawie suszy w uprawie buraka. Sam uczestniczył w spotkaniu nt. temat, po którym porozsyłano pisma do różnych instytucji, ale nic to nie dało.
       Radny R. Marciniak prosił o podcięcie gałęzi przy szkole w Nowych Krubicach chociaż tych, które wystają na jezdnię. Zwrócił się też z prośbą do Radnego Powiatu o przekazanie potrzeby namalowania pasa na środku drogi powiatowej w kierunku Kobylnik.

Punkt 9.
       Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XIV sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.00.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                   Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                       A. Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi