Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XVII/20
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XVII/20

Protokół Nr XVII/20
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 31 marca 2020r.

       Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Małgorzata Atleńska

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033
b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2020r.
c) funduszu sołeckiego
d) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
e) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo
f) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo na 2020r”
g) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bulkowo

6. Wypracowanie opinii w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazwy miejscowości Malenie wieś na Malenie jako integralna część wsi Daniszewo.
7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo za 2019r.”
8. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bulkowo za 2019r.
9. Sprawozdanie za 2019r. w zakresie „Realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”.
10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Do proponowanego porządku obrad zmian nie zgłoszono.

Punkt 3.
       Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy przyjęto bez wnoszenia zmian, w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 4.
       Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 5.
       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
       Rada Gminy jednogłośne (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2020r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Rada Gminy (13 za przy 1 przeciw) podjęła uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego na 2021r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo na 2020r”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) wypracowała pozytywną opinię w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazwy miejscowości Malenie wieś na Malenie jako integralna część wsi Daniszewo. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 7.
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) przyjęła sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo za 2019r.” Sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) przyjęła sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bulkowo za 2019r. Sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) przyjęła sprawozdanie za 2019r. w zakresie „Realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”. Sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 10.
       Radny M. Józwiak informował o potrzebie zamieszczenia odpowiednich informacji o zakazie zgromadzeń w związku z koronawirusem przy różnych obiektach jak np. przy placach zabaw czy przy świetlicy. Niestety tam gromadzi się młodzież. Potrzebne byłyby też kontrole w takich miejscach, szczególnie po południu, bo wtedy młodzież uaktywnia się.
Wójt Gminy podziękował za przekazane informacje i jednocześnie poinformował, że już brał pod uwagę otaśmowanie miejsc takich jak place zabaw i innych oraz zamieszczenie stosownej informacji nt. zakazu zgromadzeń. Myślał jednak, że dzięki ciągłym apelom i informacjom przekazywanych w mediach takiej potrzeby nie będzie, bo wydawałoby się, że chyba nie ma osoby, która nie wiedziałaby co się dzieje i jak się należy zachowywać. P. Wójt wyda polecenia otaśmowania miejsc z zakazem wstępu i zgromadzeń, przekaże je też dyrektorom szkół, aby wykonali to samo na swoim terenie. Zakazy trzeba respektować, bo przecież jedna osoba może zarazić wiele innych.
       Radni wskazywali miejsca, gdzie pomimo zakazów gromadzi się młodzież: w Nadułkach przy dworku, w Blichowie na parkingu, w Bulkowie przy stawie czy w Worowicach na przystanku. Tam powinny pojawić się kontrole.
       Radny R. Sztendur proponował, ażeby w związku z koronawirusem zrezygnować w br. z organizacji Dni Bulkowo, Dnia Strażaka i zawodów strażackich a zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe przeznaczyć na walkę z koronawirusem, przeznaczyć na szpital jak gm. Radzanowo czy na dwa ośrodki na terenie gminy.
Wójt Gminy poinformował uczestników sesji, że decyzje o rezygnacji z organizacji w br. Dni Bulkowa, Dnia Strażaka i Gminnych zawodów pożarniczo – gaśniczych już zapadły tylko nie były podawane do publicznej wiadomości. W tej chwili negocjujemy z zespołami i innymi firmami, aby podpisane już umowy przełożyć na 2021r. Zapadła też decyzja, że w br. nie odbędzie się festyn rodzinny organizowany przez szkołę w Blichowie. Dyspozycja zaoszczędzonych środków zawsze należy do Radnych. Temat pozostawiam otwarty. Prawdopodobnie uruchomimy produkcję przyłbic ochronnych. Mamy drukarki 3D i wiemy, że są osoby gotowe do współpracy w tym zakresie. Gdy osiągniemy porozumienie będziemy drukować przyłbice ochronne.
       Sekretarz Gminy poinformował o funkcjonowaniu Urzędu Gminy w obecnym okresie. Sprawy można załatwiać telefonicznie, e- mailowo i poprzez Biuro podawcze zorganizowane w sali posiedzeń UG.
Wójt Gminy dodał, że w UG została też wprowadzona praca rotacyjna i pracownicy wymiennie pracują w domu.
       Radna A. Grabarczyk przypomniała że wspólnie z Radnym M. Józwiakiem była u Starosty w sprawie budowy chodników przy drogach powiatowych w N. Łubkach i Bulkowie. Czy coś wiadomo jest na temat tych inwestycji?
Wójt Gminy odpowiedział, że zaraz po tym spotkaniu do p. Wójta przyjechał p. Starosta i p. dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Ogłoszony jest już przez starostwo przetarg na materiał i rozmawiano nt. kosztów budowy chodników. Wykonane zostaną obliczenia kosztów inwestycji w przypadku realizacji przez firmę zewnętrzną oraz własnymi siłami powiatu i gminy, bo wówczas może byłoby taniej. Ostateczne decyzje ws. kosztów i podziału kosztów budowy chodników nie zapadły.

Punkt 11.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XVII– ej sesji Rady Gminy Bulkowo.
       Obrady zakończono ok. godz. 10.40.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                          Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                          Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi