Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXIII/08
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXIII/08

PROTOKOŁ NR XXIII/08

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 30 grudnia 2008r.

 

 

        Rozpoczęcie obrad – godz.10.00.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa,Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg.załączonej listy obecności).

Ponadto w Sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy – p.Stanisław Sztendur

- Sekretarz Gminy – p.Tadeusz Godziemski

- Skarbnik Gminy – p.Teresa Szymczak

- Radca Prawny UG – p.,Zdzisław Kwiatkowski

- Radny Rady Powiatu – p.Krzysztof Michalak

- Radny Rady Powiatu – p.Tomasz Skorupski

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 12 osób.

 

                  Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

 

   1.Otwarcie Sesji.

   2.Przyjęcie porządku.

   3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

   4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy.

   5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.

   6.Interepalcje i zapytania Radnych.

   7.Przyjecie budżetu Gminy na 2009r:

      a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

      b) przedstawienie wniosków Komisji

      c) dyskusja

      d) podjęcie uchwały

   8.Podjęcie uchwał w sprawach:

      a) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008r.

      b) przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

      c) planów pracy Komisji Rady Gminy

      d) sprzedaży nieruchomosci gminnej w Blichowie ( budynek byłej „zerówki” z przyległym terenem)

      e) sprzedaży nieruchomości gminnej w Daniszewie ( agronomówka z przyległym terenem)

    9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

   10.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

   11.Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Radny Gminy p.Adam Kujawa.

 

Punkt 2.

Do proponowanego na wstępie porządku obrad zgłoszono następujące poprawki:

Radny Cybulski: proponuję zdjęcie z porządku obrad punktu 8e.Uważam,że nie możemy decyzji w sprawie sprzedaży podejmować zbyt pochopnie.Trzeba jeszcze zasięgnąć opinii.Punkt proponuje umieścić na następną Sesję.

p.Wójt zgłaszam do porządku projekty dwóch uchwał:

- w sprawie realizacji drogi powiatowej Kucice-Bulkowo-Bodzanów

- w sprawie przystapienie gminy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Razem dla Rozwoju”

            Porządek XXIV-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 15 za) z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez Radnego Cybulskiego i Wójta Gminy.

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogośnie  ( 15 za ) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania zmian czy poprawek

 

Punkt 4.

Wójt Gminy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w oparciu o wydane w tym okresie Zarządzenia.Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 5.

Przewodniczący wszystkich 5. stałych Komisji Rady Gminy informowali o międzysesyjnej działalności Komisji w oparciu o protokoły z posiedzeń.

p.Wójt:informuje,że OSP Pilichówek również otrzyma pomoc finansową w wysokości 6tys.zł na obchody 90.lecia Jednostki ze środków z Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

 

Punkt 6.

Radny Kamiński:jeśli chodzi o LGD to aktualnie jest w niej 7 Gmin. W projekcie uchwały jesty napisane,ze Gminę reprezentuje Wójt.Uważam, że osobę do reprezentowania Gminy powinna wskazać Rada Gminy

p.Wójt:chce być reprezentantem Gminy Bulkowo,aby mieć cały obraz działania LGD.

Radny Kamiński:jaki jest zakres obowiązków Zastępcy Wójta?Z jakich środków będzie Jego wynagrodzenie?

p.Wójt:w obowiązkach Zastępcy Wójta będą inwestycje,GOPS i Gospodarka Komunalna.

Radny I.Woliński:co z moja drogą w Bulkowie-Kolonii?Czy będzie robiona cała?

p.Wójt:jeszcze nie wiem,decyduje wola Rady.

Radny Kamiński: znowu kłania się nadzów nad inwestycjami gminnymi.czy jest Inspektor Nadzoru na drogę w kierunku Chemirolu?

p.Wójt:jest Inspektor i on nie musi być cały czas przy pracach.

Radny Kamiński:był na drodze w piątek.W sobote kładzono asfalt po deszczu a to jest niedopuszczalne.Inspektor przyjechał na drogę,kiedy była już położona pierwsza warstwa.

Radny I.Wolinski:do kiedy Wójt może złożyć wniosek o moją droge z komponentu J.Czy dziś nie można tego problemu załatwić?

p.Wójt:wpierw trzeba przygotować uchwałę, zrobić mapy itp.

Radny Kamiński:co z boiskiem w Blichowie.czy odbywaja się jakieś rozprawy sądowe?

p.Wójt:złożyłem pozew przeciwko Gardenii.Jeżdżę na rozprawy- były już trzy.

Na ostatnią rozprawę Gardenia nie stawiła się. W ogóle nie wyobrażam sobie byśmy sprawę przegrali.Jest też akt oskarżenia pod moim adresem, ale tu winny się nie czuję.Kierownik budowy podpisuje oświadczenia i bierze na siebie odpowiedzialność karną.

Radny Kamiński:gdzie odbywaja się rozprawy z Gardenią?

p.Wójt:w Sądzie Cywilnym na ul.Kilińskiego.

Radny M.Woliński:trzeba usunąć drzewa w kierunku Pragi,bo sprzęt rolniczy nie przejeżdża.

p.Wójt:chcę wykonać drogę od Blichowa w kierunku Pragi do Nowych Łubek.

Powstanie plan wyrębu drzew i wystąpimy do Powiatu o wycinkę.Tragedia jest na drodze od mostku z Wołowej do Pragi.Wykonamy te 800m, rozmawiałem już z Wójtem Pokorskim i p.Pietrasikiem.

Przewodn.RG:potrzebne są 3 samochody żwiru na doły na drodze w Nowych Łubkach koło p.Michalaka.W ogóle jeśli chodzi o drogi to planowane było 36km - może projektować najwyżej połowę tego?

Radny Kamiński:jak z projektem dróg w Bulkowie-Działkach?

p.Wójt:projekt jest gotowy.Dookoła będzie asfalt, w środku polbruk.

Radny M.Woliński:za długo rano świecą lampy i w ogóle nie w tych godzinach, Kiedyś było lepiej.Poza tym była obietnica,że tam gdzie są słupy będą zakładane lampy.

Radny Walczak:proszę Wójta o interwencję w Powicie o remont drogi Łubki-Nadułki, bo nie można tą drogą przejechać.

p.Wójt:Wiecestarosta Ciastek przyrzekł mi, że ta droga będzie robiona.

 

Punkt 7.

a)       opinię RIO o projekcie budżetu Gminy na 2009r przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Gminy p.Grzegorz Szymański.Opinia jest pozytywna.

 

b)       Wnioski Komisji zostały przedstawione w punkcie 5 przyjętego porządku

obrad.

 

c)       dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

d)       Rada Gminy podjęła uchwałę ( 13 za, 1 wstrz.) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009r.Podjeta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

          W przyjętej uchwale uwzględniono poprawki do budżetu zgłoszone przez Komisje Rady Gminy.

 

           Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa zarządził 10. minutową przerwę w obradach.Po przerwie powrócono do realizacji porządku obrad:

 

 

Punkt 8.

 

      a)

p.Skarbnik informowała:poza materiałem otrzymanym przed Sesją proszę o uwzględnienie w zmianach budżetowych kwoty 110tys.z ł- jest to wpływ dotacji na budynek Romski w Nadółkach i w związku z tym niepotrzebne jest zaciąganie kredytu na w/w inwestycję.

           Rada Gminy jednogłośnie (10 za) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008r.Podjeta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

      b)

Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

        c)

Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

        d)

Radny Woźniak:od początku byłem i jestem przeciwny formie sprzedaży Bezprzetargowej budynku po kl.”0” w Blichowie.Na jaki okres p.Damaziak  ma umowę najmu.

p.Wójt:bezterminowo.

Radny Woźniak:ja liczyłem,ze umowa najmu jest na czas określony i potembędziemy mogli sprzedać bezprzetargowo.Dlaczego proponuje się obniżkę i o ile?

p.Wójt:wszystkie domki typu Mikołajki miały obniżkę z uwagi na stan budynku.

Ten budynek jest też w kiepskim stanie technicznym.

Radny I.Woliński:z tym domkiem od początku były niejasności.Dla jednych problemy się stwarza,dla innych problemów nie ma.Nawet niedawno p.Mecenas mówił,ze tam żadnych problemów nie było.

Radca Prawny: ja parafowałem projekt uchwały w sensie zgodności z prawem.

Radny Sobótka:czy ta Pani płaci regularnie czynsz?

p.Wójt:tak.

Radny Sobótka:to jeśli nie sprzedamy musimy budynek remontować?

p.Wójt:tak.

 

         Rada Gminy podjęła uchwałę ( 10 za,3 przeciw,1 wstrz.) w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gminnej w Blichowie (budynek byłej zerówki z przyległym terenem).Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

       e)

 

Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji przebudowy drogi powiatowej Kucice-Bulkowo-Bodzanów.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

       f)

 

p.Wójt:uchwałę dotycząca Lokalnej Grupy Działania powinniśmy podjąć na dzisiejszej Sesji, bo inaczej stracimy możliwość pozyskania środków finansowych.

Radny Golacik:może ustalmy tak, że Wójt przy realizacji tej uchwały będzie ściśle współpracował z Radą Gminy?

Radca Prawny:nie widzę problemu, ale może lepiej z Komisją np.Rolną.

Łatwiej będzie zwołać takie gremium.

Radny Kamiński:dlaczego ta uchwała wchodzi na Sesję tak późno? Gdzie jest Statut,który powinien być w załączeniu do tej uchwały? Przecież tu chodzi o pozykanie  6-7 mln.zł!

p.Wójt:ja chcę Gminę reprezentować.Dotychczas osoby które delegowałem do Stowarzyszenia LGD robiły anarchię p. Michalak:ten projekt uchwały,który Radnym dziś rozdał Wójt przysłał Zarząd LGD.Jeśli nie podejmiemy uchwał, to środków nie dostaniemy.

p.Wójt:ja wnoszę o podjęcie tej uchwały dziś.

Radny I.Woliński:uważam,że Wójt powinien realizować zagadnienia w LGD w ścisłej współpracy z cała Radą.

Radny Skorupski:skoro może Wójt współpracować z Komisja Rol;na, to dlaczego nie może ze wszystkimi Radnymi? A w ogóle, to przecież dziś możecie Państwo wybrać osobę do reprezentowania Gminy.

p.Wójt:otrzymałem faks,aby tę uchwałę podjać.Mnie się wydaje,że dziś chodzi o to, aby mi zablokować pewne rzeczy.

Radny Golacik:ja wycofuje swój wniosek o Komisji Rolnej.

Radny Skorupski:ja zabrałem głos, by przyspieszyć rozwiązanie a nie opóźnić.

Przecież dziś może Rada wybrać osobę do reprezentowania Gminy np. na 1 rok?

Radny Kamiński: o jakim blokowaniu Wójt mówi? Panie Wójcie , kiedy Pan uczestniczył w zebraniu LGD? Przez rok nie interesował się Pan tym.Wcześniej była p.Jeziak potem p.Matczak a kto był poźniej?

p.Wójt:nikogo nie było.

Raedny Kamiński:to kto Pana blokował? Po prostu ze strony naszej Gminy nie było zainteresowania działaniem!

Radca Prawny:proponuję głosować projekt uchwały.A Rada ma nadzór nad Wójtem poprzez swoje Komisje.

p. Michalak:ale reprezentantem Gminy na zewnątrz jest Wójt.

Radny Kamiński:reprezentantem – dobrze.Ale kto wejdzie w skład Rady Stowarzyszenia?

p. Michalak:to członkowie Stowarzyszenia będą zgłaszać kandydatów.

  

               Rada Gminy podjęła uchwałę ( 11 za przy 3 wstrz.) w sprawie przystąpienia Gminy Bulkowo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 9.

Ten punkt został zrealizowany w  punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 10.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał zaproszenie gm. Bodzanów  na kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka.

 

Przewodniczący Rady Gminy informował o piśmie jakie do Rady skierowała p.Barbara Gawska dotyczącym głównie drogi w m-ci Sochocino-Czyżewo.

Radca Prawny:ta sprawa to kompetencje Wójta Gminy a nie Rady Gminy.Zresztą problem gminie jest znany i zajmuje się nim p.Jakubiak.

Ostateczne rozstrzygnięcie w tej kwestii wyda Sąd Wieczysto-Księgowy.

p.Gawska:mnie okradziono z ziemi.Brakuje mi wielu arów.

 

p.Klepczarek:jeśli chodzi o boisko w Blichowie to sprawy nie dopilnował Wójt i koniec.

p.Skorupski:w gminie powstaje coraz więcej Stowarzyszeń czy Fundacji. Proponuję,aby Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszała przedstawicieli tych organizacji na posiedzenia Komisji.

Chciałbym zapytać co z realizacja chodnika w Bulkowie?

p.Wójt:rozmawiałem z p.Ciastkiem w tej sprawie,żeby chodnik był chociaż do krzyżówek.Ale można dorysować chodnik dalej, zlecę to p.Pietrzakowi.

Chcę nadmienić,że dziś rozwiązuje Komisję ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a jutro powołuje nową.

 

p.Zakrzewska:jestem zainteresowana zakupem nieruchomości w Daniszewie.

Pracuję w tej gminie i jestem z nią związana od 20 lat.Do tej pory remonty w budynku wykonywałam sama, nie chcąc obciążać budżetu gminy.Jeśli  nie będę mogła kupić nieruchomości, to gmina będzie musiała ponieść duże koszty napraw,bo budynek jest w b.kiepskim stanie.Proszę Radę Gminy                         o rozsądne podejście do problemu.

 

Punkt 11.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa,który podziękował wszystkim za współpracę w całym 2008r.

Życzył zebranym wszystkiego najlepszego w Nowym 2009 roku.

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXIII-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

                    

                                        Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                    Przewodniczył

Dariusz Kowalewski                                                        Adam Kujawa


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi