Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XVIII/20
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XVIII/20

Protokół Nr XVIII/20
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 15 maja 2020r.

       Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Małgorzata Atleńska

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033
       b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2020r.
       c) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach
       d) zmiany Uchwały Rady Gminy Bulkowo Nr 27/IV/19 z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo, od dnia 1 września 2020 roku
       e) likwidacji Filii w Blichowie – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie
       f) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Włóki
8. Informacja dot. „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019r.”
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie za 2019r.
10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Do porządku obrad nie zgłoszono propozycji zmian.

Punkt 3.
       Protokół z XVII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (15 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.
       W okresie międzysesyjnym, z powodu pandemii koronawirusa zamiast spotkań osobistych p. Wójt załatwiał sprawy gminy poprzez rozmowy telefoniczne i e-maile. UG funkcjonuje tak, aby każdy mieszkaniec mógł załatwić swoją sprawę. Funkcjonuje Biuro podawcze i załatwianie spraw jest tak zorganizowane, aby nie narażać zdrowia mieszkańców i pracowników. Pracownicy wymiennie pracują zdalnie, ale powoli myślimy o powrocie do normalności. Pan Wójt rozmawiał z dyrektorami szkół na naszym terenie nt. ewentualnego powrotu przedszkolaków do szkół oraz uczniów klas I – III i nt. nowego roku szkolnego. Prowadzone są konsultacje z rodzicami. Wszyscy cieszymy się z faktu, że jak dotychczas na terenie naszej gminy nie było ani jednego przypadku zachorowania na koronawirusa. P. Wójt podziękował p. A. Kopaczewskiej i wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za ogrom pracy wykonywanej w okresie pandemii, bo wiele spraw spada właśnie na GOPS. Dzisiejsza sesja zwołana jest w trybie pilnym z powodu przesunięć budżetowych pod kątem inwestycyjnym i chodzi to o realizację zadania drogowego w Sochociono-Praga tak, aby jak najszybciej można było ogłosić przetarg na wykonawstwo. Pozyskano też środki finansowe w kwocie 60 tys. zł na zakup komputerów dla uczniów w związku z prowadzonym kształceniem zdalnym. Składamy tu też wnioski na kolejne nabory. W ostatnim okresie odbył się odbiór drogi Bulkowo – Gniewkowo – Pilichowo, gdzie zmodernizowano ponad 3km drogi. Dzięki współpracy z p. Starostą i Zarządem Dróg Powiatowych zakończono modernizację drogi powiatowej w Pilichówku (odcinek ok. 900m). Jesteśmy w kontakcie ze starostwem w sprawie „tarki” jaka pojawiła się na jezdni po modernizacji i to ma zostać poprawione. Gmina złożyła kolejny wniosek o środki na utylizację azbestu, bo jest jeszcze zainteresowanie mieszkańców i jest duża szansa na pozyskanie środków w wysokości 100%, czyli zadanie wykonalibyśmy bezkosztowo ze strony budżetu gminy. Od najbliższego poniedziałku zajęcia treningowe wznawia Klub Sportowy „Zjednoczeni” Bulkowo. Wkrótce odbędzie się kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej w Nadułkach (dworek z przyległym terenem). Jeśli chodzi o opłaty za pobór wody, to z powodu pandemii w chwili obecnej rezygnujemy z poboru opłat przez inkasenta a zgłoszenia zużytej ilości wody będzie można dokonać e-mailowo, telefonicznie, poprzez sms. Po zakończeniu pandemii inkasent będzie weryfikował stany liczników. Pan Wójt nadmienił, że w UG cały czas trwają też prace przygotowawcze pod kątem wniosków o środki zewnętrzne tak, aby być przygotowanym w chwili, kiedy nabory zostaną ogłoszone. Wydane w okresie międzesesyjnym Zarządzenia Wójta Gminy opublikowane są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
       Przewodniczący Komisji ds. Budżetu p. A. Cytacki odczytał protokół z międzysesyjnego posiedzenia komisji. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.
       Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.
       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
       Rada Gminy jednogłośne (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2020r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Rada Gminy (14 za przy 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Nowych Krubicach. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Bulkowo Nr 27/IV/19 z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo, od dnia 1 września 2020 roku. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Filii w Blichowie – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Włóki. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła informację dot. „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019r.” w przedłożonej wersji. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie za 2019r.” w przedłożonej wersji. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 10.
       Radny M. Józwiak zapytał czy można już przystąpić do zdjęcia obecnej nawierzchni i zasiewu trawy na boisku przy szkole w Bulkowie, bo jest już dokumentacja. Pytał, czy przy drodze powiatowej w kierunku Kobylnik będą jeszcze w ramach modernizacji wykonane rowy i pasy na jezdni, co z chodnikami w Bulkowie i N. Łubkach. Namawiał uczestników obrad do zbierania deszczówki, pytał czy jest możliwość wykorzystania wody oczyszczonej odprowadzanej z oczyszczalni ścieków w Bulkowie.
Wójt Gminy odpowiedział, że sprawę boiska i możliwości rozpoczęcia prac sprawdzi, z tego co wie modernizacja drogi powiatowej w kierunku Kobylnik została zakończona, ale zapyta jeszcze o rowy i pasy p. Starostę. Co do chodników przy drogach powiatowych, to od ostatniej rozmowy nie było rozmowy z p. Starostą w tej sprawie. Ze strony UG nastąpiły zapytania do firm o ewentualne wspólne wykonanie inwestycji z Gospodarką Komunalną i tu odezwała się jedna firma. Do tematu wrócimy, bo na ten moment brak jest informacji ze Starostwa. Pan Wójt w 100% popiera działania zmierzające do zbierania wody deszczowej, którą można wykorzystywać np. do zabiegów chemicznych. Stan wód pogarsza się i jeśli problem będzie narastał i pompy w hydroforniach trzeba będzie opuszczać, to prawdopodobnie będziemy sprawdzać wszystkie studnie głębinowe na terenie gminy pod kątem legalności wydobycia wód. Generalnie p. Wójt apeluje o oszczędzanie wody i takie pisemne apele zostały już z UG wystosowane do mieszkańców. Co do wykorzystania wody z oczyszczalni p. Wójt zasięgnie informacji w tej sprawie. Dalej p. Wójt poinformował, bo pojawiają się pytania, że jak na razie nie ruszył nabór wniosków w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, z którego już niejednokrotnie korzystaliśmy i nie wiadomo co będzie z tym dalej. Wskazał też na zmniejszające się dochody do budżetu gminy chociażby z tytułu wpływów z Urzędu Skarbowego, bo niestety w związku z koronawirusem wzrasta bezrobocie. Poinformował o wyłonieniu oferenta na żwirowanie dróg. Na razie nie nastąpiły nawożenia, bo drogi, przy braku opadów szczególnie, generalnie są w dobrym stanie. Przy oczyszczalni w Bulkowie składowane jest ok. 200 – 300 ton kruszywa do łatania dziur w drogach i w każdej chwili możemy ten materiał wykorzystywać. Do budowy dróg, w sensie jako materiał finalny ten towar się nie nadaje.
       Radna A, Grabarczyk zapytała o termin i odbiór folii od rolników, bo rolnicy o to pytają.
Wójt Gminy odpowiedział, że kilka miesięcy temu złożyliśmy wniosek w tej sprawie, który został rozpatrzony pozytywnie i otrzymaliśmy 100% dofinansowanie na odbiór całej folii, którą zgłaszali rolnicy. Z odbiorem wstrzymaliśmy się ze względu na koronawirusa i może jeszcze trochę poczekajmy, by nie stwarzać zagrożenia dla ludzi.
Radna A. Grabarczyk zapytała co w przypadku, jeśli jakiś rolnik nie zgłosił wcześniej folii do odbioru a zrobi to teraz?
Sekretarz Gminy odpowiedział, że jest bardzo możliwe, że tej zdeklarowanej już do odbioru folii będzie trochę mniej i taki rolnik też się w tej puli zmieści.
       Radny M. Józwiak zapytał o sprawę powiadamiania dot. ilości zużytej wody do opłaty w okresie koronawirusa.
Wójt Gminy poinformował, że w okólnikach do mieszkańców będą podane stosowne informacje (zgłoszenia zużytej ilości wody będzie można podawać, na zasadzie zaufania, poprzez sms, e-mail czy telefonicznie lub w Biurze podawczym).

Punkt 11.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XVIII– ej sesji Rady Gminy Bulkowo.
       Obrady zakończono ok. godz. 10.50.

Na tym protokół zakończono.


Protokołował                                                                         Przewodniczący obrad
D. Kowalewski                                                                         Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi