Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XIX/20
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XIX/20

Protokół Nr XIX/20
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 19 czerwca 2020 r.

       Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Małgorzata Atleńska

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy Bulkowo.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023 (druk nr 115),
       b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2020 r. (druk nr 116),
       c) w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczo – mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z rozbiórką części budynku i budowa instalacji kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 317/4, 317/3 w miejscowości Nowe Łubki, obręb 0015 Łubki Nowe, gm. Bulkowo” (druk nr 117),
       d) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana nawierzchni oraz wyposażenie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Bulkowie” (druk nr 118),
       e) aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bulkowo na lata 2020 -2023 z perspektywą do 2035” (druk nr 119),
       f) wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gminnych położonych w obrębie 0033 Worowice (druk nr 120),
       g) wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Bulkowo działek położonych w obrębie Słupca i Łubki Nowe – na poszerzenie dróg gminnych (druk nr 121).
8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie obrad

Punkt 1.
       Otwarcia obrad XIX Sesji Rady Gminy Bulkowo po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski. Wszyscy obecni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego śp. Andrzeja Samoraja – Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Punkt 2.
       Poprawek do porządku obrad nie zgłoszono.

Punkt 3.
       Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej. Wspomniał, że poprzednia sesja Rady Gminy Bulkowo odbyła się 15 maja 2020 r. Podczas trwania pandemii koronawirusa działalność ta wygląda nieco inaczej. Wiele spraw załatwianych jest zdalnie, telefonicznie, pocztą e-mail czy za pomocą wideokonferencji.
18.05 – odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych. Poinformował, że gmina otrzymała pozytywną opinię z kuratorium odnośnie przekształcenia SP w Nowych Krubicach w szkołę filialną. Założeniem jest funkcjonowanie tam klas I-III oraz przedszkola. Była skierowana prośba do rodziców, żeby zdeklarowali się, w której szkole ich dzieci będą kontynuowały naukę. Okazało się, że większość przeniosła się do Bulkowa. Zostało tylko kilkoro dzieci w wieku przedszkolnym. Wójt Gminy poinformował, że nie będzie trzeba płacić nauczycielom za niefunkcjonujące etaty, ponieważ otrzymali oni wypowiedzenia w odpowiednim terminie. Zatem nie będzie kosztów w związku z niepowstaniem którejś z klas. Powiedział również, że jesteśmy jedyną gminą w regionie, która otrzymała pozytywną opinię z kuratorium odnośnie likwidacji bądź przekształcenia, co daje słuszność podjętych decyzji. Dodał również, że rodzice słusznie postąpili przenosząc swoje dzieci do Bulkowa, ponieważ łatwiej będzie im się zaaklimatyzować, gdy są młodsi niż w późniejszym okresie. Wójt Gminy poinformował również, że plany co do budynku się nie zmieniają. Będzie on utrzymywany, żeby służył mieszkańcom.
Wójt Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbywały się również spotkania z radnymi. W poprzednim tygodniu uczestniczył w podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na otrzymane dofinansowanie w kwocie 60 tys. zł. na realizację zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Wójt Gminy dodał również, że niebawem będzie podpisana umowa na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
18.06 – uczestniczył w spotkaniu Prezydenta RP p. Andrzeja Dudy z samorządowcami, które odbyło się w Tomaszowie Mazowieckim. Na spotkaniu padła zapowiedź o funduszu dla samorządów z najmniejszymi dochodami. Wyraził nadzieję, że pozwoli to na szybszy rozwój gminy.
Wójt Gminy poinformował, że sprzęt do nauki zdalnej pochodzący z pierwszego dofinansowania trafił już do uczniów z terenu gminy. Odnośnie drugiej edycji programu pierwszy przetarg został anulowany, ponieważ oferty nie spełniały kryteriów.
Wójt Gminy wyraził również smutek i żal po śmierci Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. Powiedział, że z niedowierzaniem przyjął wiadomość o tej tragedii. Złożył kondolencje oraz wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym. Poinformował oraz zaprosił do uczestnictwa w nabożeństwie pogrzebowym, które odbędzie się 20 czerwca o godz. 12.00.

Punkt 5.
       Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że nie został przygotowany protokół z ostatniej komisji wspólnej. Będzie przygotowany na kolejną sesję.

Punkt 6.
       Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.
       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2020 r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczo – mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z rozbiórką części budynku i budowa instalacji kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 317/4, 317/3 w miejscowości Nowe Łubki, obręb 0015 Łubki Nowe, gm. Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana nawierzchni oraz wyposażenie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Bulkowie”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bulkowo na lata 2020 -2023 z perspektywą do 2035”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gminnych położonych w obrębie 0033 Worowice. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)
       Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Bulkowo działek położonych w obrębie Słupca i Łubki Nowe – na poszerzenie dróg gminnych. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
       Nie poruszono spraw różnych.

Punkt 9.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XIX sesji Rady Gminy Bulkowo.
       Obrady zakończono ok. godz. 10.40.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                                                                Przewodniczący obrad:
B. Wójtewicz                                                                                    Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi