Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XX/20
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XX/20

Protokół Nr XX/20
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 17 lipca 2020r.

       Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Małgorzata Atleńska
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Robert Wiśniewski
- Zastępca Skarbnika Gminy p. Alina Strzelczak
- Zastępca kierownika Referatu Planowania, Rozwoju i Spraw Administracyjnych p. Aleksandra Kasztelan.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Bulkowo za 2019r.:
       a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo wotum zaufania
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
       a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.
       b) udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019r.
       c) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033
       d) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2020r.
       e) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bulkowo w roku szkolnym 2020/2021
9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
       Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
       Do porządku obrad nie zgłoszono propozycji zmian.

Punkt 3.
       Protokół z XIX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (15 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
       Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.
23.06 – spotkał się z Zarządami jednostek OSP. Rozmawiano m.in. nt. szans pozyskania jednego z samochodów strażackich, które są nagrodą dla gmin z największą frekwencją w wyborach Prezydenta RP. W I – ej turze wyborów frekwencja w naszej gminie wyniosła ponad 60%, w II-ej ponad 68%. Samochód był w naszym zasięgu. Niewiele nam zabrakło do gminy Słupno, która z frekwencją w II –ej turze ponad 70% zdobyła wóz.
24.06 – uczestniczył wraz z pracownikami UG i GK w Gaszyn Challenge dla Zosi Paczwa.
25.06 – spotkał się z Komisją ds. szacowania strat w uprawach. W tym samym dniu uczestniczył w konferencji dot. Funduszu Inwestycji Lokalnych i prawdopodobnie jeszcze w br. otrzymamy z tego funduszu 500 tys. zł na inwestycje.
26.06 – uczestniczył w 5 –cio leciu Klubu Sportowego Zjednoczeni Bulkowo.
28.06 – uczestniczył w I turze wyborów Prezydenta RP.
30.06 – w godzinach nocnych był na miejscu pożaru w Osiedlu Osiek.
02.07 - podpisywał umowę z Wojewodą na środki finansowe z puli Funduszu Dróg Samorządowych na dokończenie drogi w Sochocino – Praga.
08.07 – podpisywał umowę na środki finansowe w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Sołectw. Pozyskano 40 tys. zł. (po 10 tys. zł na 4 sołectwa). Sołectwa zainwestowały głównie w remizy strażackie i przy wsparciu GK oraz druhów dużo udaje się zrobić. W tym samym dniu podpisywał umowę na dotację na zadanie „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Bulkowo” w kwocie ponad 31 tys. zł.
10.07 – naszą gminę odwiedził Wiceminister Aktywów Państwowych p. M. Małecki oraz dyrektor Oddziału Rejonowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego p. J. Bala. Na nasz wniosek jednostka OSP Pilichówko otrzymała torbę medyczną R1. Gmina będzie się starać o pozyskanie takich toreb dla tych jednostek OSP, które jeszcze ich nie posiadają. Myślimy też o pozyskaniu defibrylatorów.
12.07 – uczestniczył w II turze wyborów Prezydenta RP.
16.07 – spotkał się z Seniorami.
       W okresie międzysesyjnym p. Wójt wydał 10 zarządzeń, które dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo. Przebywał także na urlopie.

Punkt 5.
       Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. J. Leszczyńska odczytała protokół z międzysesyjnego posiedzenia komisji oraz jednogłośnie wypracowany wniosek komisji o udzielenie Wójtowi Gminy Bulkowo p. Gabrielowi Graczykowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019r.

Punkt 6.
       Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.
       Referując „Raport o stanie Gminy Bulkowo za 2019r” Wójt Gminy poinformował, że na terenie naszej gminy na koniec 2019r. zameldowane były 5553 osoby i jest to o 1% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W 2019r. zarejestrowano 60 narodzin i 62 zgony.
       Dochody naszej gminy w przeliczeniu na mieszkańca są najniższymi w powiecie płockim i jednymi z najniższych w skali całego kraju. Budżet naszej gminy na 2019r. został przyjęty przez Radę Gminy Uchwałą nr 16/III/18 w dniu 28.12.2018r. Oczywiście jak co roku był wielokrotnie zmieniany, choćby z tytułu wpływu dotacji na inwestycje. Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2019r. wyniósł 27.027.393.04 zł i został wykonany prawie w całości, tj. w 99.85 %. Plan wydatków wyniósł 26.988.887.88 zł i został wykonany w 93.21%. Podczas uchwalania budżetu planowaliśmy deficyt budżetowy w kwocie 930.260.00 zł, jednak dzięki prowadzeniu rozsądnej i oszczędnej polityki finansowej tego deficytu udało się uniknąć. Rok 2019 zamknęliśmy nadwyżką budżetową w kwocie 929.365.29 zł i z tej kwoty spłacono raty kapitałowe kredytów w kwocie 569.740.00 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2019r. wyniosło 11.104.849.00 zł i stanowi to 41.15% w stosunku do wykonanych dochodów. Podobnie jak poprzednie lata 2019r. zakończyliśmy bez jakichkolwiek zaległości płatniczych.
Rok 2019r. był b. dobry dla jednostek OSP, ponieważ były różne źródła pozyskiwania środków zewnętrznych i my pozyskaliśmy fundusze prawie ze wszystkich możliwych źródeł. Zakupiliśmy m.in. z dofinansowaniem agregat prądotwórczy b. dużej mocy. Pozyskaliśmy też nieodpłatnie podnośnik koszowy. W r. ub. obchodziliśmy 90 – lecie OSP Bulkowo i OSP Nowe Łubki. Pozyskiwaliśmy środki finansowe w ramach MIAS na inwestycje we Włókach, Worowicach i Bulkowie. W br. zakończyliśmy dwuletnią inwestycję - modernizację drogi Bulkowo – Gniewkowo - Pilichowo na łączną kwotę 1.370.651.87 zł przy wysokim dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, zrealizowano też drogę w Osieku. Przy realizacji zadań gmina współpracuje ze stowarzyszeniami, organizacjami i z każdym komu zależy na tym, aby gmina się rozwijała. P. Wójt zwrócił uwagę na powstające Koła Gospodyń Wiejskich. Również w kwestii funkcjonowania szkół następują pozytywne zmiany, bo dyrektorzy szkół powoli stają się menadżerami w swoich placówkach. Bardzo dobrą prace wykonują UG, GK, GBP i GOPS. Biblioteka wyróżnia się nawet na forum krajowym.
Realizując zadania gminy, wykonując budżet, rezygnujemy z inwestycji, gdy wkład finansowy gminy jest wysoki, bo naszej gminy nie stać na korzystanie z takich projektów. Składamy wnioski o środki tam, gdzie wkład gminy jest niski i tak było np. z modernizacją drogi Nowe – Łubki - Sochocio – Praga, gdzie najpierw wymagany był wysoki wkład finansowy gminy, ale jakiś czas później pojawiła się możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie przy dużo niższym udziale naszego budżetu i z tego już skorzystaliśmy. Biorąc pod uwagę nasz skromny budżet corocznie wykonujemy b. dużo inwestycji. Jesteśmy w trakcie roku budżetowego 2020.
Przygotowaliśmy szereg projektów, które czekają na korzystne dofinansowania. Patrzymy w przyszłość. P. Wójt b. wysoko ocenił współpracę ze Starostwem Powiatowym w Płocku. Efekty tej współpracy to modernizacja dróg powiatowych w kierunku Kobylnik i w Worowicach. Za współpracę p. Wójt serdecznie podziękował. Równie wysoko p. Wójt ocenia współpracę z Wojewodą Mazowieckim (kolejne kilometry nowych dróg) i Urzędem Marszałkowskim, za co p. Wójt również gorąco podziękował. Ciągle staramy się o to, aby wykonać jak najwięcej modernizacji dróg na naszym terenie.
W 2019r. p. Wójt wydał 116 zarządzeń. Wójt Gminy podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które uczestniczyły w realizacji zadań gminnych w 2019r. Podziękował Radnym Gminy na czele z p. Przewodniczącym przede wszystkim za zrozumienie, entuzjazm i gotowość do pracy na rzecz gminy oraz mieszkańców w każdej chwili, za otwartość i zaufanie. Te same słowa skierował do Sołtysów. Dziękował Sekretarzowi Gminy, Skarbnikom, kierownikom jednostek, p. dyrektor, wszystkim pracownikom, szkołom na czele z dyrektorami, OSP, stowarzyszeniom a szczególnie stowarzyszeniu „Nasza Przyszłość” za ogromny wkład pracy podczas współpracy z Bankiem Żywności, KGW, Seniorom, KS Zjednoczeni oraz wszystkim pozostałym. Osoby spoza naszej gminy, gdy przyjeżdżają do swoich rodzin mówią, że w ostatnich latach wiele się w naszej gminie zmieniło. Pan Wójt jest cały czas gotowy do współpracy z każdym dla dobra gminy. Za przygotowanie „Raportu o stanie Gminy Bulkowo za 2019r.” podziękował p. kierownik A. Kasztelan, pracownikom UG p. B. Wójtewiczowi i p. K. Kalinowskiej pod przewodnictwem Sekretarza Gminy p. T. Kolczyńskiego.

a)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo wotum zaufania. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Punkt 8.
       W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
       Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytali Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
- Nr Pł.153.2020 z dnia 30.04.2020r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019r. Wydano opinię pozytywną.
- Nr P.216.2020 z dnia 14.07.2020r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bulkowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Wydano opinię pozytywną.
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)
       Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
Wójt Gminy podziękował za jednogłośnie udzielone absolutorium. Jest to już 10 absolutorium dla p. Wójta – wszystkie udzielone jednogłośnie, co zawsze motywuje p. Wójta do dalszej pracy. Za właściwe prowadzenie gospodarki finansowej gminy podziękował byłej Skarbnik p. T. Szymczak i obecnej p. M. Atleńskiej.

c)
       Rada Gminy jednogłośne (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2020r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)
       Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bulkowo w roku szkolnym 2020/2021. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
       Z uwagi na dochodzące różne sygnały, Wójt Gminy przypomniał, że mimo trwającej pandemii UG pracuje na 100%. Interesanci załatwiani są poprzez Biuro Podawcze, ale załatwiane są absolutnie wszystkie sprawy tak, jak w normalnym okresie. Jeśli zachodzi taka potrzeba, pracownicy przychodzą do Biura Podawczego. Urzędy Gmin przyjęły różne rozwiązania, ale nam chodziło o to, aby urząd pracował w pełni a jednocześnie, aby nie stwarzać dodatkowych zagrożeń dla pracowników oraz mieszkańców. Otwierając urząd nie zagwarantujemy bezpieczeństwa dla wszystkich a skupiając się w jednym miejscu możemy je z powodzeniem dezynfekować. Pan Wójt także przyjmuje mieszkańców, tylko prosi o wcześniejszy kontakt. Są urzędy, które w początkowym okresie wystawiały urny na dokumenty składane przez mieszkańców i w ogóle nie było tam kontaktu z pracownikami, my tego nie zrobiliśmy, nawet dowody osobiste wydawaliśmy regularnie.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że rozwiązania przyjęte w UG w Bulkowie są b. dobre i gwarantują pełne załatwianie interesantów. Gdybyśmy powrócili do zasad sprzed pandemii, to pewnie zaraz pojawiłyby się zarzuty, że nie spełniamy norm bezpieczeństwa i narażamy ludzi.
Radni M. Józwiak i A. Pijankowska wyrazili opinię, że przyjęte w naszym urzędzie rozwiązania są dobre i optymalne a mieszkańcy są zadowoleni ponieważ mogą szybko załatwić sprawę.
Sekretarz Gminy nadmienił, że zgodnie z prawem ogólnokrajowym obowiązującym w okresie pandemii urząd mógł niektóre sprawy odkładać do rozpatrzenia na później a jednak tego nie robiono, rozpatrywano je w dotychczasowych terminach.
       Wójt Gminy poinformował, że wkrótce będzie ogłoszony przetarg na dokończenie modernizacji drogi w Sochocino – Praga (kwota dofinansowania 489.331.30 zł). Nie było chętnych w kolejnym przetargu na sprzedaż gminnej nieruchomości w Nadułkach (dworek z przyległym terenem). Będą przetargi na grunty rolne we Włókach i Nadułkach i działki budowlane w Worowicach. Trwają prace na boisku szkolnym w Bulkowie. Zadanie realizowane jest przy współpracy z Radą Rodziców na czele z p. J. Jankowską, pomagają m.in. Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski, Radny p. M Józwiak i inne osoby. Zaangażowana jest GK. Gmina otrzymała środki finansowe w ramach MIAS. Przy tych projektach prace także będzie wykonywała GK – tak jest taniej. Właśnie z tego powodu p. Wójt prosi o pomoc OSP Pilichówko, Nowe Łubki i Blichowo, aby to co się da, wykonali we własnym zakresie. Pan Wójt podziękował za świetną współpracę wszystkim zaangażowanym w realizację projektów w ramach MIAS.
       Radna A. Grabarczyk zapytała o sprawę budowy chodników przy drogach powiatowych w Nowych Łubkach i Bulkowie.
Wójt Gminy odpowiedział, że rozmawiał w tej sprawie z p. Starostą. Uzyskał informację, że z uwagi na koronawirusa starostwo najpierw musi dokonać analizy swojego budżetu i wówczas dopiero okaże się, jakimi funduszami dysponują na realizacje zadań w br.
Radny M. Józwiak przypomniał, że powiat już miał zabezpieczone środki finansowe na te zadania. Może wykonujmy te inwestycje dwuetapowo. Mamy informację, że zabezpieczono materiał na chodniki. To może niech go nam przywiozą?
       Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski zapytał o odbiór odpadów rolniczych.
Sekretarz Gminy poinformował, że zapytania w tej sprawie wysłano do 5 firm i żadna się nie zgłosiła. Wczoraj p. Wójt podpisał nowe zapytania. Środki finansowe na to zadanie są zabezpieczone.
       Radna A. Pijanowska zapytała, co dalej z nieruchomością gminną w Nadułkach.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że teraz musimy przejść do kolejnego etapu – negocjacji.
       Radny T. Tybuś zapytał o możliwości dofinansowania wymiany pieców co.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że pytania w tej sprawie należy kierować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Punkt 10.
       Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XX– ej sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.40.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                             Przewodniczący obrad

D. Kowalewski                                                             Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi