Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXIV/09
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXIV/09

                                       PROTOKOŁ Nr XXIV/09

                                       z Sesji Rady Gminy Bulkowo

                                       w dniu 24 lutego 2009r.

 

 

      Rozpoczęcie obrad – godz.10.00,sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa,Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W Sesji uczestniczyło 15. Radnych (wg.załączonej listy obecności).

Ponadto w obradach uczestniczyli:

- Wójt Gminy p.Stanisław Sztendur

- Zastępca Wójta Gminy,Radny Rady Powiatu p.Krzysztof Michalak

- Skarbnik Gminy p.Teresa Szymczak

- Sekretarz Gminy p.Tadeusz Godziemski

- Radca Prawny Urzędu Gminy p.Zdzisław Kwiatkowski

- Radny Rady Powiatu p.Andrzej Kuliński

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 20 osób.

 

                    Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

 

 1.Otwarcie Sesji.

 2.Przyjęcie porządku.

 3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

 5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.

 6.Interpelacje i zapytania Radnych.

 7.Podjęcie uchwał w sprawach:

   a) zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej we Włókach i przekształcenia w Szkołę filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im.M.Konopnickiej w Bulkowie.

   b) zmian w budżecie Gminy na 2009r.

   c) realizacji nowego  zadania inwestycyjnego w latach 2009-2013 pn.Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Blichowie

   d) realizacji nowego zadania inwestycyjnego w latach 2009-2011 pn.Remont części wewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w Krubicach

   e) przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gm. Bulkowo na lata 2008-2032

   f) wykupu pow.0.18ha od pp.Roberta i Agnieszki Rembiewskich na poszerzenie drogi gminej w Krubicach Nowych

   g) sprzedażźy nieruchomości lokalowych w obrębie geodezyjnym Bulkowo--Butary

   h) zastosowania bonifikaty udzielonej przy sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Blichowie                                                                                                 

   i) przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bulkowie spraw z zakresu przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu       administracji publicznej

 

 8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 9.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

10.Zakończenie obrad.

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa.

 

Punkt 2.

Do przyjętego porządku zgłoszono nastepującą poprawkę:

Radny Woźniak:wnoszę o umieszenie przed punktem 7h przyjęcia mojej pisemnej rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

       Porządek XXIV-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty ( 9 za, 4 wstrz.) z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Radnego Woźniaka.

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie ( 15 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy,bez dokonywania poprawek.

 

Punkt 4.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w oparciu o wydane w tym okresie Zarządzenia złożył Wójt Gminy p.Stanisław Sztendur.Jednocześnie przeprosił, że z powodu ważnego wyjazdu służbowego nie będzie mógł do końca uczestniczyć w obradach.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 5.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności w oparciu protokoły z posiedzeń złożyli Przewodniczący Komisji Rady Gminy.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 6.

Radny Kamiński: dlaczego w projekcie uchwały dot.bonifikaty na sprzedaż nieruchomości w Blichowie brak jest  propozycji Wójta? Kto był wnioskodawcą dot.rozwiązań w Szkole we Włókach?

p.Wójt:gdybymśy zostawili Szkołę Włóki na dotychczasowych zasadach wówczas musielibyśmy zatrudnić dwóch Nauczycieli do nauczania jednego dziecka.Obecnie będzie oddział 0-1 i tu wystarczy jeden Nauczyciel.Poza tym,dzięki temu,że będzie to filia zaoszczędzimy na Kierownictwie.Wszystko jest zgodne z prawem.Jeśli chodzi o projekt uchwały, to przygotowuje to Urząd Gminy.

Radny Woźniak: wiem,że w Blichowie jest trzciniak,ale on też przedstawia jakąś wartość! Uważam,że naszej Gminy nie stać na dawanie tu upustu w wysokości 90%. Przecież nie mamy środków na kilka wywrotek żwiru!

Chciałbym także,aby p.Wójt wyjaśnił sprawę zatrudnienia w Urzędzie Gminy mojego syna – czy ja o to się starałem?

p.Wójt:zatrudniłem p.Piotra Wodniaka, ponieważ informatyk gminny uznał,że jest to właściwa osoba do wprowadzenia w UG pilotażu informatycznego.

Radny M.Woliński:Radny Wodniak niepotrzebnie wtrącał się w sprawę drogi w Gocłowie i przez to powstał tylko konflikt.

Radny Wodniak:nieprawda.Komisja tam była, a moja propozycja była dobra.

Radny Cytacki:jeśli chodzi o tę drogę w Gocłowie, to nadal nie ma tam przejazdu.

Radny Golacik:odkąd sprzedaje się mieszkania stosuje się zniżki.Nie dzielmy ludzi na lepszych i gorszych.

Radny Kamiński:na Komisji Oświatowej zgłaszałem kwestię wynagradzania pracowników obsługi Szkół – chciałbym uzyskać tu jakieś wyjaśnienie?

p.Wójt:niedługo będzie przyjmowany Regulamin wynagradzania Nauczycieli i pracowni ków obsługi.Bedą wprowadzone zmiany.całość musi być przyjęta do 23.04.br.

Radny Kamiński:tak,ale chyba jest Kodeks Pracy i jest to dokument nadrzędny! Pracownicy obsługi są pracownikami samorządowymi, chociaż umowy mają z dyrektorem Szkoły.

Radca Prawny:zagadnienie jest dosyć skomplikowane.Odpowiem, jak się z nim zapoznam.

Radny Kamiński:ale który dokument jest nadrzędny – Kodeks Pracy czy Regulamin przyjmowany przez Rade Gminy?

Radca Prawny:w przypadku niezgodności można sprawę kierować do Sądu.

Radna Krusińska:p.Radca jak zwykle nie jest przygotowany do Sesji.

Zastępca Wójta:przecież jest sprawa jasną,że nasz Regulamin musi być w sensie prawnym dostosowany do obowiązującego Kodeksu Pracy.

Radny M.Woliński:przecież na tzw.trzciniaki w całej gminie dawano do tej pory 90% upust? To dlaczego inni mają być gorsi?

Radna Krusińska:gdy Gmina przejmowała PGR-y otrzymała z Agencji duże środki? Na co je wykorzystano? Co do sprzedaży mieszkań w Osieku,

to też nie wszystko jest w porządku,bo niedawno jedni płacili za wykup po 500zł a teraz trzeba zapłacić  2,500zł.

p.Wójt:dokumenty jaka to kwota została przekazana z Agencji i na co ją wydano są w Urzędzie Gminy do sprawdzenia.

Radny Sobótka:na dwóch Komisjach proponowaliśmy przyjęcie zwolnienia na ten trzciniak w Blichowie na 90% dlatego,że takie zwolnienia były na te budynki wcześniej i chcieliśmy wszystkich traktować jednakowo.

Radny Woźniak:cały czas mieszacie.Przecież ta Pani w Bichowie,do której nic nie mam bo jej nawet nie znam, dostała szybko umowę najmu i raptem po 3-4 miesiącach zaczęto mówić o wykupie? Przecież na taki sam budynek

w Łubkach ogłoszono kiedyś przetarg. To teraz może rozdawajmy mieszkania za darmo!

Radny M.Wolinski:ale ta Pani jest już zameldowana i teraz mamy obowiązek remontów!

p.Klepczarek: w GOPS-ie niesłusznie wydano mojej córce decyzję odmowną na środki suszowe. Złożyłem odwołanie i okazało się,że mam rację. Niektórych ludzi odesłano w sprawie tych środków do domu i stracili po 1tys.zł!

p.Wójt:skład Komisji suszowej zatwierdza Wojewoda.

 

            p.Wójt w imieniu Biura Terenowego OSP w Płocku wręczył Dyplom uznania dla długoletniego Komendanta Gminnego OSP p.Tadeusza Godziemskiego.

 

Punkt 7.

a)

      Rada Gminy ( 12 za,3 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej we Włókach i przekształcenia w Szkołę filialną Szkoły Podstawowej im.M.Konopnickiej w Bulkowie.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

b)

p.Skarbnik:w zmianach budżetowcy proponuję umieszczenie jeszcze kwoty 2tys.zł jaka wpłynęła na zasiłki celowe.

        Rada Gminy (14 za, 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009r z uwzględnieniem poprawki  zgłoszonej przez p.Skarbnik.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

c)

p.Wójt:jeśli chodzi o salę gimnastyczna w Blichowie, to obecnie jest nabór wniosków preselekcyjnych.Jeśli teraz nie złoży się tego wnniosku, to prawdopodobnie nie będą przyjmowane dalsze.

         Rada Gminy jednogłośnie (15 za)  podjęła uchwałę w sprawie realizacji nowego zadania inwestycyjnego w latach 2009-2013 pn.Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Blichowie.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

                      Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa zarządził 10. minutową przerwę w obradach.Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad:

 

d)

p .Skarbnik:jeśli chodzi o pracowników obsługi Szkół, o czym była dziś mowa, to zawsze otrzymują oni takie podwyżki, jakie są w UG.Na ten rok Rada Gminy zaplanowała 5%.

Radny Kamiński:ale niektóre Panie zarabiają 869zł podczas, gdy płaca minimalna w kraju wynosi 970zł.Łamane są prawa pracownicze!

 

               Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie nowego zadania inwestycyjnego w latach 2009-2011 pn.Remont części wewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w Krubiach.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

e)

                Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gm.Bulkowo na lata 2008-2032.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

f)

p.Wójt: w naszej Gminie nie ma dróg krajowych czy wojewódzkich.Jeśli sami wystąpimy o środki na drogi dojazdowe,to wniosek zostanie odrzucony, i dlatego będziemy składali na te drogi wniosek wspólnie z innymi Gminami Powiatu Płockiego – łacznie jest to 10 gmin.Chodzi o drogi Dobra-Krubice i Krzysoky-Nowe Łubki.Kwota za wykupenie gruntu w Krubicach wynosi 4tys.zł.

Radny Sobótka:tylko, żeby teraz inni nie składali podań o odszkodowania.

Wiele dróg jest nieuregulowanych.

p.Wójt:akurat przy tej drodze w Krubicach są określone ściśle wymogi.

Rada Gminy (14 za przy 1 wstrrz.) podjęła uchwałę w sprawie wykupu pow.0.18 ha od pp.Agnieszki i Roberta Remblewskich

Na poszerzenie drogi gminnej w Krubicach Nowych.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

g)

Radny Golacik: uważam,że ludzi powinno się traktować jednakowo.Proponuję 90% upustu zarówno na Blichowo jak i na lokale w Bulkowie.

Radny M.Woliński:popieram propozycję Radnego Golacika.

Radny Kaminski:oczywiście,że ludzi trzeba traktować jednakowo.Jeśli na Blichowo proponuje się zniżkę 90%, to dlaczego na Bulkowo ma być inaczej?

Zastępca Wójta:ja przeprowadzałem rozmowy z Najemcami w Bulkowie w dniu 09.02.br. i oni zadeklarowali określone wpłaty.Wstępnie przyjęto 20tys.zł

za lokal.Reszta to już gestia Rady.

Przewodn.RG:budynek w Bulkowie jest w lepszym stanie niż ten w Blichowie.

Proponuję wypośrodkowanie sprawy – zrobić 75% upustu dla wszystkich.

Radca Prawny:wpierw powinien być głosowany wniosek najdalej idący, czyli te 75% zniżki.

Radny Kamiński:jaka jest propozycja Wójta odnośnie nieruchomości w Blichowie?

p.Wójt:nie odpowiem.Nie chce niczyjej strony naciągać.

 

        Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o 75% zniżce od kwot wyceny na nieruchomości w Blichowie( budynek dawnej zeróweki plus grunt) i w Bulkowie (trzy lokale mieszkalne w budynku Lecznicy Weterynarii wraz z przynależnym gruntem).Wniosek poparło 5 Radnych przy 9 przeciw i 1 wstrz.

Tym samym wniosek upadł.

 

         Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zastosowaniu 90% zniżki od kwot wyceny na nieruchomości jw. Za głosowało 8 radnych, przy 4 przeciw i 3 wstrz.) Wniosek został przyjęty.

       Podjęte uchwały dot. bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w Blichowie oraz sprzedaży i bonifikaty dot.nieruchomości w Bulkowie w załączeniu do nin. protokołu.

W uchwale nie ujęto możliwości rozłożenia należnych gminie kwot na raty.

 

h)

Ten punkt został zrealizowany w punkcie g przyjętego porządku obrad.

 

Radny Kamiński:panie Wójcie.Zarządzeniem nr 44/08 powołał Pan swojego zastępcę.Czy w budżecie gminy na 2009r jest to stanowisko ujęte?

p.Wójt:budżet jest ogólnie przyjęty.

p.Skarbnik:projekt budżetu był konstruowany w listopadzie a Zarządzenie jest z grudnia.

Radny Kamiński:czyli rozumiem,że w budżecie gminy na 2009r nie przewidziano środków na pensję Zastępcy.W takim razie jak Pan Wójt zamierza rozwiązać ten problem?

Radca Prawny:Zarządzenie Wójta jest zgodne z prawem i skutkuje środkami w budżecie.Na razie przekroczenia nie ma, a gdy nastąpi to trzeba wówczas zmienić uchwałę budżetową.

p.Skarbnik:na razie płacę z funduszu płac UG.Teraz innych środków nie widzę.

Mogę tylko przy zwyżce dochodów proponować przeniesienie tego na płace.

 

                Radny Rady Powiatu p.Andrzej Kuliński wręczył nagrody za czynny udział w kolejnej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka dla p.Mieczysława Jóźwiaka z Bulkowa i uczennic ZSO Bulkowo.

 

Zastępca Wójta:ja sam decyzji w sprawie objęcia stanowiska Zastępcy Wójta nie podejmowałem.Konsultowałem to z każdym z Radnych i byliście za.

Radca Prawny:p.Wójt zgodnie z regulaminem UG miał pełne prawo do powołania Zastępcy.Ja dałem opinię pozytywną.Powołanie Zastępcy rodzi obowiązek finansowy i teraz Rada ma obowiązek uwzględnić środki w budżecie – budżet można poprawić.

Radny Kamiński:ja nie kwestionuję utworzenia stanowiska zastępcy Wójta tylko jego finansowanie!

Radna Krusińska:kiedy będą zakładane liczniki na wodę w Osieku.Ludzie w terenie mówią:  stać Gminę na Zastępcę Wójta, a nie stać na liczniki?

 

               Rada Gminy odrzuciła rezygnację Radnego Krzysztofa Woźniaka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (za odwołaniem głos.1 Radny, przy 1 wstrz.i 13 przeciw).

         

i)

Radny Kamiński:dlaczego uchwała dot.GOPS-u jest na Sesji?.Czy to nie są kompetencje Wójta?

Sekretarz Gminy:fundusz alimentacyjny jest nową rzeczą i wymagana jest tu uchwała Rady Gminy.

            Rada Gminy (12 za,3 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bulkowie spraw z zakresu przyznawania i wypłaty świadczeń z f-szu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

Punkt 8.

Ten punkt zrealizowano w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 9.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p.Grzegorz Szamański zapoznał zebranych z pismami jakie wpłynęły do Rady Gminy:

1.pismem z OSP Blichowo o częściowe sfinansowanie kosztów zakupu nowego  sztandaru dla jednostki 2.pismem p.Ewy Łątki zam.Nowy Podleck 14 w sprawie pomocy finansowej przy założeniu światła w budynku.

 

p.Skarbnik:jeśli chodzi o sztandar,to możemy przeznaczyć środki z „promocji gminy”.Proponuję kwotę 1500zł (ta prop.p.Skarbnik została prze Radnych przyjęta jednomyślnie). Jeśli chodzi o drugie pismo to prawo nie zezwala nam na przekazywanie środków finansowych na takie cele.

Przewodn.RG:w takim razie ja skieruje pismo do GOPS-u,może tam znajdą się jakieś środki.

 

Radny Kamiński:zgłaszam wniosek do głosowania na nastepnej Sesji Rady Gminy o obniżenie ze względów oszczędnościowych o 20% diet Radnych.

 

Zastępca Wójta:w listopadzie było wiadomo,że będzie Zastępca Wójta powoływany. Na jednej z Komisji Radny Kamiński zgłaszał sprawę sali sportowej w Bulkowie i chcę poinformować,że pismo z UG o usunięcie usterek zostało wysłane, przyszła też odpowiedź-usterki będą usunięte do dnia 30.04.br.Jeśli chodzi o finanse gminy to ja widzę oszczędności.Co do mojej osoby to jestem człowiekiem honoru i jeśli po pół roku nie okaże się przydatny i nie zapracuję na siebie to sam złożę rezygnację.Ja zapracuję i drugie tyle środków dam do budżetu!

Radny Kamiński:dlaczego na zebraniu OSP prawdopodobnie mówił p.Michalak,że załatwił 120tys.zł z Powiatu na chodnik w Blichowie? Przecież te pieniadze pozyskaliśmy w zamian za przejęcie dróg powiatowych! Niedawno mówił Pan,że plac zabaw w Bulkowie na działkach to zasługa Pana i Pana Wójta. Przecież sam robiłem podział działki! W ogóle uchwała była na plac zabaw a teraz jest mowa o parku wiejskim.Problem polega na tym,że na Park Wiejski nie możemy środków z zewnątrz pozyskać! Uchwała nie została wykonana zgodnie z prawem!

Zastępca Wójta:nie pozyskaliśmy na chodnik 120tys.zł. tylko 100tys.zł.I nie mówiłem,że ja załatwiłem te środki.Te 100tys.zł to zasługa Rady i Wójta!

Pan dziś kampanię prowadzi!

Radny I.Wolinski:ludzie się dziwią,że mogliśmy dawać pieniądze na budynek dla Romów, a nie możemy np.na to światło do Podlecka?

 

Radny Bigos:zgłaszam brak odwodnienia drogi w centrum Łubek.Napisałem pismo do Zarządu Dróg i proszę Zastępcę Wójta o przekazanie tego pisma do Płocka.

 

p.Urbanowski(Kier Gosp.Komunalnej):informuję Państwa,że koszty funkcjonowania oświetlenia ulicznego w gminie w 2008r wyniosły 184.916zł plus 44.894zł konserwacja.Łącznie mamy 873 lampy.

 

Radny M.Woliński:te środki z Powiatu w wysokości 100tys.zł powinny być wydane nie na chodnik,ale na wykonanie odpowiedniego wyjazdu z drogi Praga,Czyżewo do Blichowa.

Sekretarz Gminy:ale środki z Powiatu przyszły konkretnie na wybudowanie chodnika.

 

Radny Kamiński:mieszkańcy chcą wiedzieć ile zarabia Zastępca Wójta?

Zastępca Wójta:moje pobory są tajne.Jeśli ktokolwiek je poda,sprawę kieruję do Sądu.

 

p.Klepczarek:ludzie w terenie tak odbierają sprawę: skoro powołany jest Zastępca, to tamten niepotrzebny jest! Dwóch Wójtów w naszej gminie, to za dużo.Chciałbym zapytać, co z finansowaniem gabinetu rehabilitacji w Staroźrebach?

p.Skarbnik:jeszcze nie odbyliśmy spotkania w tej sprawie z Gminą Staroźreby.

p.Klepczarek:trzeba ostro ruszyć sprawę drogi Góra-Bulkowo.Niedawno była impreza dla osób starszych - nie wszystkim paczki dowieziono.Dlaczego do Nadułek dla Romów Wójt kupił 4 kuchnie węglowe?

p.Kuliński:o drodze Góra – Bulkowo nie ma jeszcze żadnych decyzji.

W ogóle w Powiecie obowiązuje w sprawie napraw dróg zasada 1zł Powiat i 1 zł Gmina.

Zastępca Wójta:paczki dla osób starszych były z komisji p.alkoholowej i paczki były rozwożone m.in. przeze mnie i Radnego Cybulskiego.Jesli chodzi o drogi to jest w Powiecie propozycja, aby realizować drogę do Ilinka.

 

Punkt 10.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa,dokonując zamknięcia XXIV-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok.godz.13.30.

 

                                     Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował                                                                 Przewodniczył

Dariusz Kowalewski                                                     Adam Kujawa


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi