Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXI/20
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXI/20

Protokół Nr XXI/20
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 15 września 2020r.

Rozpoczęcie obrad – godz.11.00, remiza OSP w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 13. radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Skarbnik Gminy p. Małgorzata Atleńska
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Natalia Maćkiewicz
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Robert Wiśniewski
- Zastępca kierownika Referatu Planowania, Rozwoju i Spraw Administracyjnych p. Aleksandra Kasztelan
- Inspektor ds. drogowych p. Piotr Woźniak
- Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej p. Piotr Kaźmierowski

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033
b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2020r.
c) wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazwy miejscowości Malenie wieś na Malenie jako integralna część wsi Daniszewo
8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
Otwarcia sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
W imieniu Wójta Gminy prop. zmian w porządku obrad zgłosił Sekretarz Gminy wnosząc o umieszczenie w punkcie 7 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 130 w m. Nowe Łubki”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez radnych na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 15.09.br. (poprawkę przyjęto jednogłośnie – 13 za).

Punkt 3.
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (13 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.
Okres międzysesyjny to w dużym stopniu czas wakacyjny. Cały czas trwały przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego z uwzględnieniem pandemii koronawirusa. Szkoły zostały otwarte zgodnie z planem, na razie nie ma sygnałów o problemach. Pan Wójt spotykał się także z interesantami. Po raz kolejny przypomniał, że UG funkcjonuje w pełnym zakresie i każdy może załatwić swoją sprawę.
26.08 – uczestniczył w spotkaniu absolutoryjnym Związku Gmin Regionu Płockiego.
27.08 – spotkał się z mieszkańcami w sprawie zajeżdżonej drogi. W tym samym dniu spotkał się w starostwie z p. Starostą w/s chodników i dróg powiatowych.
28.08 – uczestniczył w spotkaniu z ekipą telewizyjną, która chciałaby wykorzystać jeden z naszych dworków (w Nadułkach lub w Worowicach) do nakręcenia scen do filmu. W tym samym dniu wraz z p. Sekretarzem spotkał się z potencjalnym nabywcą dworku wraz z przyległym terenem w Nadułkach.
01.09 – w UG spotkał się z Komendantem Miejskim Policji mł. insp. M. Kryszkowskim w sprawie dofinansowania w kwocie 15 tys. zł zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Bodzanowie. Cena samochodu to ok. 120 tys. zł. Starostwo w Płocku przeznaczyło na ten cel 30 tys. zł , Gmina Bodzanów – 15 tys. zł. 50% ceny samochodu pokryte zostanie z budżetu Policji. Zakupiony samochód byłby wykorzystywany tylko na terenie gmin Bulkowo i Bodzanów.
02.09 – w Gminnej Bibliotece Publicznej uczestniczył w kolejnej edycji Narodowego Czytania. Podziękował za organizację przedsięwzięcia.
04.09 – uczestniczył w I. warsztatach lutowania w GBP w Bulkowie w ramach projektu skierowanego do młodzieży szkolnej. W tym samym dniu wspólnie z p. Skarbnik podpisywał umowę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na środki finansowe w kwocie ok. 40 tys. zł na utylizację azbestu.
05.09 – w UG spotkał się z Wójtem Gminy Gostynin. W spotkaniu uczestniczyli także Zastępca WG Gostynin, Skarbnik Gminy Gostynin i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie. W tym samym dniu spotkał się w UG z Przedstawicielem firmy Hidrostal Golanki.
09.09 - w UG spotkał się z Przedstawicielami Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Bulkowie.
11.09 – uczestniczył w zakończeniu projektu pn. „Wakacje w koronie” realizowanego przez sołectwo Rogowo. Przekazał słowa podziękowania Prezes Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” p. I. Marczak oraz p. Sołtys i mieszkańcom Rogowa.
12.09 – przez naszą gminę przebiegał Rajd SUW-ów. Podziękował za organizację imprezy.
14.09 – podpisywał umowy z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru na ostatni odcinek drogi w Sochocino-Praga. P. Wójt ma nadzieję, że po stronie gm. Radzanowo powstanie brakujący odcinek.
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy wydał 23 zarządzenia, które są dostępne w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
W okresie międzysesyjnym odbyło się jedno posiedzenie - wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczone są w BIP – ie Gminy.

Punkt 6.
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.
W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.
a)
Skarbnik Gminy, w związku z przyjętym do porządku obrad projektem uchwały w punkcie 7d wniosła o przesunięcie na realizację zadania kwoty 11 tys. zł, ponieważ jest to nowe, wprowadzane zadanie - faktyczny koszt zadania po stronie gminy wyniesie 5 tys. zł, o czym poinformowano radnych na wspólnym posiedzeniu komisji.
Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033 wraz z poprawką zgłoszoną przez Skarbnika Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
b)
Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2020r. wraz z poprawką zgłoszoną przez Skarbnika Gminy w punkcie a. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
c)
Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazwy miejscowości Malenie wieś na Malenie jako integralna część wsi Daniszewo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
d)
Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 130 w m. Nowe Łubki”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.
Wójt Gminy poinformował uczestników obrad o 100% wykorzystaniu pozyskanych środków finansowych na odbiór azbestu na 2020r. Łącznie odebrano 95 ton za kwotę ponad 37 tys. zł. Podpisano też umowę na odbiór od rolników folii, sznurków itp. i do tego projektu gmina również nie dołożyła własnych środków – w 100% pozyskano je z zewnątrz. Do projektu, który był szeroko nagłośniony zgłosiło się 145 rolników, jednak odpady oddało jedynie 109 osób. W miejsce osób, które nie dowiozły odpadów, odpady oddały inne osoby spoza pierwotnej listy.
Radna A. Grabarczyk zgłosiła potrzebę usunięcia konarów drzew, które są nad drogą powiatową Nadułki – Nowe Lubki. Niedawno dwa konary oberwały się na jezdnię. Stwarza to b. duże niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi.
P. Wójt odpowiedział, że sprawą zajmie się Inspektor ds. drogowych. Sprawa będzie natychmiast zgłoszona do bazy nr 2 w Bodzanowie, bo to droga powiatowa. Bezpieczeństwo użytkowników drogi jest najważniejsze.
Radny M. Józwiak prosił o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2021r. środków finansowych na piłkochwyty na boisko przy szkole w Bulkowie. Prosi również o przewiezienie na ten teren jednej trybuny, która jest przy placu zabaw.
Radny R. Sztendur zgłosił sprawę lamp ulicznych na granicy miejscowości Szasty i Worowice. Jedna osoba twierdzi, że na wniosek mieszkanki Szast Energa założyła jedną lampę. Czy ta lampa będzie świecić i czy można założyć jeszcze jedną koło wspomnianej osoby.
Sekretarz Gminy poinformował, że lampę założono na przedłużonej linii z sąsiedniej gminy z tym, że UG Dzierzążnia nic o tym nie wiedział. Nasza gmina też nic o tym nie wiedziała. Inwestycję wykonała Energa-Oświetlenie. P. Sekretarz wspólnie z p. kierownikiem GK spotkali się w UG Dzierzążnia z Wójtem tej gminy i przedstawicielem Energi, aby omówić całą sytuację. Prawdopodobnie będzie 1 lub 2 lampy i zamontowany zostanie podlicznik na słupie w naszej gminie. Pomiędzy gminami zostanie zawarte porozumienie dot. rozliczania zużycia energii.

Punkt 9.
Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XXI – ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.40

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad:  Andrzej Krokowski

Protokołował D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi