Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXII/20
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXII/20

Protokół Nr XXII/20
z sesji Rady Gminy Bulkowo
w dniu 30 listopada 2020r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Bulkowie.
Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.
W obradach uczestniczyło 14. Radnych (wg załączonej listy obecności).
W obradach uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Zastępca Skarbnika Gminy p. Alina Strzelczak
- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja nt. porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach podatków na 2021r.:

a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego
b) obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
d) wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033
b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2020r.
c) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa studni głębinowej na działce o nr ewid. 48/1 w miejscowości Bulkowo Kolonia, obrębie geodezyjnym 0003 Bulkowo Butary”
d) rozpatrzenia skargi grupy mieszkańców z dnia 12.09.2020r. o niepoinformowanie mieszkańców o wszczętym i toczącym się postępowaniu w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 55/3 obręb Sąchocino - Czyżewo, gmina Bulkowo”

9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.
Otwarcia sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.
Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie (14 za), bez dokonywania zmian.

Punkt 3.
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (14 za) w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4.
Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.
W okresie międzysesyjnym p. Wójt spotykał się z Radnymi, Sołtysami czy mieszkańcami, oczywiście przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego.
25.09 – w imieniu Wójta Gminy Sekretarz Gminy uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród dla rolników na szczeblu wojewódzkim w konkursie „Agroliga” Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za prowadzenie gospodarstwa rolnego. Wyróżnienie otrzymali pp. Katarzyna i Dariusz Myzia. P. Wójt pogratulował nagrody i życzył dalszych sukcesów w prowadzeniu gospodarstwa.
07.10 – podpisywał akt notarialny na sprzedaż działki na terenie pokolejkowym w Blichowie.
09.10 – uczestniczył w części wizyty duszpasterskiej Księdza Biskupa w parafii Bulkowo. Podziękował za zaproszenie.
12.10 - uczestniczył w przekazaniu 8. komputerów do Szkoły Podstawowej w Bulkowie. Na spotkaniu obecny był Minister M. Małecki, który był inicjatorem przedsięwzięcia za co p. Wójt podziękował. Środki finansowe na ten cel pochodziły z Orlen Projekt i zostały przekazane za pośrednictwem fundacji Orlenu. Tego samego dnia odbył wizytę w Pilichowo – Osiedlu, aby obejrzeć jak wygląda realizacja zagospodarowania terenu.
13.10 – spotkał się z projektantem i inspektorem nadzoru p. L. Pietrzakiem.
15.10 – uczestniczył w ślubowaniu pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach a następnie w części wizyty duszpasterskiej Księdza Biskupa w parafii Daniszewo. Podziękował za zaproszenia.
23.10 – spotkał się z p. dyrektor i przedstawicielkami Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Blichowie pod kątem możliwości bezpiecznego dowożenia dzieci na teren szkoły. Wcześniej takie projekty zrealizowano przy szkołach w Bulkowie i Nowych Łubkach. Po tym okresie p. Wójt przebywał na zwolnieniu chorobowym.
08.11 – podziękował Przewodniczącemu Rady Gminy i trójce Radnych za udział w uroczystej Mszy Św. w kościele w Bulkowie odprawianej z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Podziękował ks. Proboszczowi Sł. Trzasce. Sam, z powodu choroby nie mógł niestety uczestniczyć w Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorem uroczystości była Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie na czele z p. dyrektor, która pozyskała środki zewnętrzne na ten cel w wysokości 7 tys. zł za co p. Wójt podziękował. Udział środków gminnych w projekcie wyniósł 2.450 zł. Pandemia spowodowała, że nie mogły odbyć się wszystkie zaplanowane w projekcie wydarzenia. Nadmienił o istniejących grobach ułanów na cmentarzach w Bulkowie i w Daniszewie. Grób ułana w Bulkowie, dzięki inicjatywnie pp. B. i A. Fałatów udało się odnowić. W przedsięwzięciu uczestniczył Ks. Proboszcz Sł. Trzaska. Włączył się również samorząd gminny. P. Wójt podziękował za zaangażowanie wszystkim zainteresowanym.
Pan Wójt podziękował pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na czele z p. kierownik za ogrom pracy wykonywany w okresie pandemii. Na terenie gminy to właśnie pracownice ośrodka są na pierwszej linii i trwa to już praktycznie od marca. M.in. kontaktują się z osobami przebywającymi w izolacji, zabezpieczają ich potrzeby i koordynują całą akcję na terenie gminy.
Wójt Gminy poinformował, że z powodu pandemii i zgodnie z obowiązującymi przepisami UG przeszedł na rotacyjną prace zdalną. Cały czas czynne jest biuro podawcze i obsługiwani są mieszkańcy, którzy mogą załatwić wszystkie sprawy tak jak dotychczas.
27.11 - uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy. Tego samego dnia o godz. 12.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku uczestniczył w przekazaniu 3. nowych radiowozów dla Posterunków Policji. Jeden z tych radiowozów trafił do Bodzanowa i będzie wykorzystywany dla gmin Bulkowo i Bodzanów.
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy wydał 27 Zarządzeń, które dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.
Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Radna J. Dominiak odczytała protokół z międzysesyjnego posiedzenia komisji. Protokół jest do wglądu w Biurze Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna J. Leszczyńska odczytała protokół z międzysesyjnego posiedzenia komisji. Protokół jest do wglądu w Biurze Rady Gminy.

Punkt 6.
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.
W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)
Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2021r. Pozostawiono kwotę obowiązującą w 2020r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
b)
Rada Gminy jednogłośnie (14 za) przyjęła maksymalną cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego.
c)
Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021r. Pozostawiono stawki obowiązujące w 2021r.za wyjątkiem trzech pozycji, w których – jak zawsze, przyjęto maksymalne stawki ministerialne i w praktyce nie dotyczą one mieszkańców gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
d)
Rada Gminy jednogłośnie (14 za) utrzymała zwolnienia w podatku od nieruchomości obowiązujące w 2020r.
e)
Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. Pozostawiono stawki obowiązujące w 2020r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
Punkt 8.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski odczytał Uchwałę Nr Pł.287.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 października 2020r. wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Bulkowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. Wydano opinię pozytywną.
a)
Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
b)
Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2020r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
c)
Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa studni głębinowej na działce o nr ewid. 48/1 w miejscowości Bulkowo Kolonia, obrębie geodezyjnym 0003 Bulkowo Butary”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.
d)
Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi grupy mieszkańców z dnia 12.09.2020r. o niepoinformowanie mieszkańców o wszczętym i toczącym się postępowaniu w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 55/3 obręb Sąchocino – Czyżewo, gmina Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.
Wójt Gminy poinformował, że z dniem 31 grudnia br. kończy się obecna umowa na odbiór odpadów z firmą Remondis. W związku z tym przeprowadzony został nowy przetarg, który ponownie wygrała firma Remondis i dalej ta firma będzie odbierać odpady od mieszkańców, ale już przy nowych stawkach za odbiór wynikających z kwoty z przetargu i nowych uwarunkowań. Przypomniał, że obecna stawka od osoby za odbiór odpadów segregowanych wynosi 16 zł i jest jedną z najniższych, jak nie najniższą w porównaniu z innymi gminami. W większości gmin ta kwota wynosi znacznie ponad 20 zł. Mówimy o kwotach nawet 25 – 26 zł. Zgodnie z nowymi przepisami odpady zmieszane w 2021r. w okresie od kwietnia do października będą musiały być odbierane dwa razy w miesiącu, będzie też obowiązek odbierania odpadów z kompostowników, jeśli takie będą. Nie będzie już możliwości niesegregowania odpadów. Trudno w chwili obecnej podać precyzyjnie stawkę za odbiór odpadów jaka będzie obowiązywała w naszej gminie w 2021r. ale w przybliżeniu można powiedzieć, że może się kształtować poniżej 20 zł od osoby i byłby to wielki sukces w porównaniu z wieloma innymi gminami.
Wójt Gminy poinformował, że do 14.12.br. można składać oferty na sprzedaż nieruchomości w Nadułkach (dworek z przyległym terenem). Uwzględniając sugestie Radnych
aktualna cena nieruchomości wynosi 395 tys. zł. Rozstrzygnięcie nastąpi 18.12.br.
Nie było ofert w pierwszym przetargu na sprzedaż gruntów we Włókach (1.28 ha) i w Nadułkach (1.45 ha). Oferty do drugiego przetargu mogą wpływać do 09.12.br a rozstrzygniecie nastąpi 14.12.br. Ceny wywoławcze wynoszą odpowiednio 56.090 zł i 66.300 zł.
Wójt Gminy poinformował, że odebrany został ostatni odcinek drogi Nowe Łubki – Sochocino-Praga. Droga została b. dobrze wykonana. Wybudowano solidną podbudowę m.in. dlatego, że tą drogą przemieszczają się ciężkie samochody ze żwirem. Spośród 6. ofert na wykonanie robót wybrano najtańszą za kwotę 478.725 zł. Z tej kwoty 311.172 zł pozyskano z Funduszu Dróg Samorządowych a 167.554 zł to środki własne gminy. Odebrana została też droga w Daniszewie – kwota z przetargu wyniosła 166.800 zł, przy czym 63.784 zł to środki zewnętrzne (z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych), a ok.103 tys. zł to środki własne gminy. Drogę wykonano znacznie poniżej ceny kosztorysowej, która wynosiła ok. 255 tys. zł.
Wójt Gminy poinformował, że kolejne 4 sołectwa skorzystały ze środków z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie maksymalnej do 10 tys. zł na sołectwo. Wkład gminy to w każdym przypadku więcej niż 10 tys. zł na sołectwo. Z programu skorzystały strażnice w Pilichówku, Nowych Łubkach i Blichowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie. Wójt Gminy podziękował wszystkim za prace wykonane w budynkach OSP i bibliotece a przede wszystkim strażakom i pracownicom biblioteki. W bibliotece wymieniono podłogę, zakupiono 40 sztuk regałów bibliotecznych., w remizie OSP Pilichówko wymieniono podłogę, która została ocieplona i założono ogrzewanie podłogowe, zakupiono też 110 krzeseł i 6 stołów. W remizie OSP Nowe Łubki wymieniono podłogę, która teraz jest podgrzewana, zlikwidowano starą scenę. W remizie OSP Blichowo wykonano prace dot. gruntownej modernizacji kuchni oraz zakupiono stół, warnik, stołowiznę itp.
Za prace w wykonane ramach MIAS p. Wójt podziękował też GK, bo dzięki temu, że nie zatrudniano firm zewnętrznych można było zrobić dużo więcej.
Wójt Gminy poinformował o pracy zdalnej w szkołach. Właśnie w tym celu gmina pozyskała bez wkładu własnego kilkadziesiąt laptopów. Z tego sprzętu korzystają nasi uczniowie, a potem wróci on do szkół.
Wójt Gminy poinformował, że do sołtysów przekazane zostały informacje dot. zimowego utrzymania dróg. Gmina podzielona tu jest na sektory. Przetarg wygrali p. Z. Gołaszewski i p. M. Guziński. P. Wójt podał dyżurne numery telefonów w UG w sprawie zimowego utrzymania dróg tj: 24 65 23 48 wew. 12 lub 30, a po godzinach pracy urzędu: 603 035 566, 784 660 670, 781 884 097. Rozstrzygnięty został też przetarg na dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2020/21, który wygrała firma z Łodzi.
Wójt Gminy przypomniał, że do 30.11.br. trwa spis rolny. Spisać się można internetowo, poprzez rachmistrza bądź przy pomocy pracownika UG. Z ogólnej liczby 664 gospodarstw spisało się 633 czyli zostało jeszcze 31 i p. Wójt prosi te osoby o dopełnienie obowiązku. Następnie poinformował, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów pracownicy UG. GOPS i GK pracują zdalnie (rotacyjnie) i potrwa to do 27.12.br. Przypomniał, że w UG od dawna funkcjonuje Biuro Podawcze i każdy może załatwić swoją sprawę. Jeśli zachodzi taka potrzeba merytoryczni pracownicy przychodzą do Biura Podawczego. W ostatnim okresie zaszły też zmiany kadrowe w UG. Na świadczenie emerytalne przeszła p. A. Borzewska a na jej miejsce w wyniku przeprowadzonego konkursu zatrudniona została p. K. Kalinowska. Zatrudniona została też p. M. Goliszek, która wykonuje obowiązki przebywającej na urlopie rodzicielskim p. W. Pacholskiej.
W związku z trwającą pandemią nie odbędzie się niestety kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ten temat p. Wójt rozmawiał z szefem sztabu w naszej gminie p. M. Józwiakiem.
Wójt Gminy zwrócił uwagę na szereg prac jakie w ostatnim okresie wykonuje GK w sołectwach, jak choćby pogłębianie czy budowa rowów przy drogach, wykonywanie zjazdów czyli generalnie prace ziemne ale też i budowlane w gminnych obiektach np. w Worowicach i Blichowie.
Wójt Gminy poinformował o dotacji jaką otrzymała OSP Bulkowo w kwocie 11.600 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Środki przeznaczono na zakup hełmów oraz przenośnych radiotelefonów.
Gmina pozyskała środki finansowe w kwocie 16 tys. zł z funduszu składkowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i dokładając do tego środki gminne w kwocie ok. 3 tys. zł zakupiono materiał na docieplenie garażu w OSP Nowe Łubki (dach).
Wójt Gminy poruszył sprawę światłowodu i firmy NEXERA, która wygrała przetarg na kolejny etap prac tj. wykonywanie przyłączy kablowych w naszej gminie. Firma będzie wykonywała prace w kilku miejscowościach. Zaznaczył, że Gmina i Urząd Gminy nie mogą brać i nie biorą odpowiedzialności za treść umów, jakie mieszkańcy podpisują z tą firmą na przejście inwestycji przez ich działki. Urząd potwierdza jedynie, że firma NEXERA prowadzi i będzie prowadzić prace na terenie naszej gminy.
P. Wójt przypomniał o realizowanym na terenie gminy projekcie dot. inwentaryzacji źródeł ciepła, którą na zlecenie gminy prowadzi firma zewnętrzna. Na ten cel pozyskaliśmy dotację w kwocie 31.365 zł czyli prawie 100% kosztów zadania. Z powodu pandemii przesunięty został końcowy termin wykonania tego zadania na przyszły rok.

Punkt 10.
Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XXII– ej sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.35.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował: D. Kowalewski

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi