Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXIII/20
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXIII/20

Protokół Nr XXIII/20

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 17 grudnia 2020r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15.  Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński

- Skarbnik Gminy p. Małgorzata Atleńska

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

b) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo

c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

d) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

e) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

f) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Bulkowo na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028”

g) przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2021r.

h) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad ponoszenia kosztów przez Gminę Bulkowo za zużytą energię elektryczną

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono zmian.

Punkt 3.

Protokół z XXII sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (15 za) bez dokonywania poprawek, w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 4.

Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.

30.11. - uczestniczył w cyklu spotkań ze Starostą Płockim p. M. Bieńkiem i dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych p. M. Błaszczykiem, które odbyły się w 4 miejscowościach. W spotkaniach uczestniczyli też Radni, Sołtysi, Rady Sołeckie i zainteresowani mieszkańcy jak również Radny Powiatu Płockiego p. P. Skorupski. Od kilku lat prowadzimy rozmowy nt. mienia powiatu na naszym terenie. Wiele już wykonano, ale potrzeby nadal istnieją. Również grupy Radnych jeździły na spotkania do p. Starosty, zbierano podpisy mieszkańców by unaocznić, jak ważne potrzeby są w naszej gminie. P. Wójt podziękował wszystkim za wsparcie, podziękował też p. Staroście na finalizowanie  rozmów i naszych zabiegów.

Na spotkaniu w Bulkowie rozmawiano nt. chodników. Jeden chodnik jest już w trakcie realizacji, jest też deklaracja, że chodnik w kierunku Góry będzie wykonywany w 2021r. Rozmawiano również o nakładce na drodze w Bulkowie (wsi), chociaż do remizy, ale zabiegamy o wykonanie całości. Poruszono sprawę organizacji ruchu w centrum Bulkowa, gdzie ruch jest duży i pojazdy poruszają się ze znaczną prędkością. W tej sprawie odbędzie się spotkanie ze Starostą. W spotkaniu w Bulkowie uczestniczył też Prezes Zjednoczonych Bulkowo, który mówił o inicjatywnie oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Nowych Łubkach. Starostwo zobowiązało się dofinansować projekt.

Na spotkaniu w Pilichówku rozmawiano nt. modernizacji powiatowego (żwirowego) odcinka drogi. Nawierzchnia została wykonana w sposób niezadawalający, powstały nierówności. Starostwo zapewniło, że w przyszłym roku położona zostanie jeszcze jedna warstwa nawierzchni.

Na spotkaniu we Włókach rozmawiano nt. modernizacji drogi Daniszewo – Piączyn. Jest zapewnienie, że pierwszy odcinek tej drogi tj. do byłej szkoły we Włókach będzie wykonany w 2021r. a w 2022r. zostanie wykonana pozostała część drogi, do granicy gminy.

Na spotkaniu w Nowych Łubkach p. Starosta powiedział, że położenie chodnika nastąpi w 2021r. W dalszych planach starostwa są też naprawy dróg od N. Łubek do Blichowa i do Nadułek.

P. Wójt podziękował za pomoc w organizacji spotkań Radnemu Powiatu p. P. Skorupskiemu oraz p. Staroście i p. dyr. ZDP za konkrety, jakie padły na tych spotkaniach.

8.12. – p. Wójt podpisał umowę z firmą Remondis na odbiór odpadów w 2021r.

15.12. – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.

16.12. – spotkał się z projektantem p. L. Pietrzakiem w sprawie stopnia zaawansowania różnych projektów.

W okresie międzysesyjnym wydano 4 Zarządzenia Wójta Gminy, które dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu p. A. Cytacki odczytał protokół z międzysesyjnego posiedzenia komisji. Protokół jest do wglądu w Biurze Rady Gminy.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Wójt Gminy poinformował, że mieszkańcy gminy otrzymają pełną informację w sprawie odbioru odpadów i stawek w 2021r.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Bulkowo na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2021r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad ponoszenia kosztów przez Gminę Bulkowo za zużytą energię elektryczną. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Wójt Gminy poinformował, że najprawdopodobniej po 01.01.2021r. zostanie opracowana i rozesłana do mieszkańców gminy ulotka informacyjna nt. gospodarki odpadami w 2021r. Od nowego roku każda z gmin musi posiadać wyodrębniony rachunek bankowy dla gospodarki odpadami i mieszkańcy będą wpłacać zobowiązania na ten nowy rachunek. Zaległości powstałe do końca br. będzie trzeba wpłacać na konto obecne. P. Wójt informował, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na odbiór odpadów w 2021r., który wygrała firma Remondis stawka za odbiór odpadów segregowanych wynosić będzie 20 zł od osoby, przy czym dla kompostujących bioodpady będzie ta kwota obniżona o 1 zł. Stawka w 2021r. jest b. korzystna w porównaniu do gmin ościennych. P. Wójt prosił o jak najszybsze składanie deklaracji. Wzory deklaracji będą dostępne na stronie internetowej gminy.

Wójt Gminy poinformował uczestników sesji, że z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.5 mln. zł. Środki te zostaną wykorzystane na II etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Bulkowie. Do dnia 21.12.br. można składać oferty na I etap modernizacji oczyszczalni – kosztorys inwestorski opiewa na kwotę ponad 1.5 mln. zł. brutto, natomiast II etap tej inwestycji to kwota ok. 2.5 mln. zł. brutto. Modernizacja spowoduje m.in., że będzie można wprowadzać większą ilość ścieków dowożonych w stosunku do tych z kanalizacji, niższe będą też koszty funkcjonowania oczyszczalni.

Przestarzała technologicznie jest Stacja Uzdatniania Wody we Włókach, występują awarie. Złożyliśmy kolejny wniosek o środki na modernizację. Potencjał stacji jest b. duży, bo gdyby zaszła taka potrzeba może ona zastąpić SUW w Bulkowie. Koszt modernizacji obiektu to ok. 1.5 mln. zł.

P. Wójt podziękował parlamentarzystom za poparcie dla naszej gminy. Musimy też myśleć o wkładzie własnym na planowane inwestycje, oczywiście p. Wójt będzie też zabiegał o pozyskiwanie środków finansowych z innych możliwych źródeł.

Wójt Gminy poinformował o rozstrzygniętym przetargu na dostawę żwiru i tłucznia do remontów dróg w 2021r. Wygrała firma P.P.H.U. RAWI-KRUSZ z Płońska. Rozstrzygnięty został przetarg na działkę we Włókach (1.28 ha). Uzyskana w wyniku licytacji kwota wyniosła 64.300 zł. (cena wywoławcza w przetargu wynosiła 56.090 zł.). Nadal brak jest zainteresowania działką w Nadułkach (1.45 ha). Organizowany będzie kolejny przetarg.

Jak już wcześniej p. Wójt informował, nikt nie przystąpił do przetargu I i II na sprzedaż nieruchomości w Nadułkach (dworek wraz z przyległym parkiem). Nikt też nie przystąpił do rokowań, przy kwocie wynoszącej 395 tys. zł. Jednak w sprawie tej nieruchomości są zapytania telefoniczne, więc do sprawy na pewno wrócimy.

Pan Wójt złożył uczestnikom obrad i wszystkim mieszkańcom gminy oraz jej sympatykom  najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Radny M. Józwiak wyraził opinię, że dobrze byłoby, aby gmina miała wpływ na projektowanie ułożenia chodników przy drodze powiatowej w Bulkowie w kierunku Góry – chodniki powinny zostać ułożone w strefie zielonej a nie przy samej ulicy. Stwierdził, że w sprawie organizacji ruchu w centrum Bulkowa powinna zebrać się komisja Rady Gminy. Zgłosił potrzebę uruchomienia w Bulkowie paczkomatu oraz ujednolicenia nazewnictwa ulic w całym Bulkowie.

Wójt Gminy odpowiedział, że miejsce ułożenia chodnika było już omawiane i jeśli to będzie możliwe, chodnik będzie położony za rowem, jeżeli ten jest w pasie drogowym. P. Wójt zwróci się do Starostwa abyśmy współuczestniczyli w projektowaniu tego odcinka.

Przewodniczący Rady Gminy pogratulował p. Wójtowi osiągnięć i podziękował za bardzo dobrą pracę w 2020r. oraz za to, że potrafi rozmawiać z samorządami różnych szczebli, co przynosi konkretne wymierne korzyści gminie i jej mieszkańcom. Podziękował za całoroczną b. dobrą współpracę z Radą Gminy.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski dokonał zamknięcia XXIII– ej sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 10.50.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący posiedzenia: Andrzej Krokowski

Protokołował: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi