Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXIV/20
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXIV/20

Protokół Nr XXIV/20

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 29 grudnia 2020r.

Rozpoczęcie obrad – godz.11.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15.  Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński

- Skarbnik Gminy p. Małgorzata Atleńska

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Aniela Kopaczewska

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033
b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2020r.
c) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033
d) uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2021r.
e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2021r.

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono zmian.

Punkt 3.

Protokół z XXIII sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (15 za) bez dokonywania poprawek, w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 4.

Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.

W krótkim okresie międzysesyjnym (poprzednia sesja odbyła się 17.12.br.) p. Wójt spotkał się z przedstawicielami firm takich jak Hidrostal, Wapo-Tech, Nexera. Ta ostatnia zgłaszała problemy z uzyskaniem zgody niektórych mieszkańców na przejście inwestycji światłowodowej przez ich działki. Prosił Radnych o pomoc w tym zakresie (być może informacja jest niepełna lub rozwikłanie innych możliwości), bo przecież szybki internet jest ważny dla nas wszystkich.

23.12. – podpisywał umowę z p. W. Jędraszczakiem, który wygrał przetarg na dostawę kruszywa w 2021r. do remontów dróg. W tym samym dniu p. Wójta odwiedzili harcerze na czele z druhem P. Szelągowskim ze światełkiem pokoju, za co p. Wójt serdecznie podziękował.

W okresie międzysesyjnym p. Wójt przebywał też na dwudniowym urlopie.

Z powodu pandemii w br. nie odbywały się spotkania opłatkowe tak, jak to miało zawsze miejsce. Życzenia świąteczno – noworoczne przekazywane były listownie, e-mailowo czy telefonicznie. Za wszystkie życzenia p. Wójt serdecznie dziękuje.

W okresie międzysesyjnym wydano 3 Zarządzenia Wójta Gminy, które dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.

W okresie międzysesyjnym posiedzeń poszczególnych komisji Rady Gminynie było.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwale w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2020r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski i Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski odczytali Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia br.:

- Nr Pł.369.2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2021 – 2033.

- Nr Pł.370.2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały budżetowej i deficycie budżetu na 2021r.

Obie opinie są pozytywne.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2021r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2021r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Wójt Gminy podziękował Radnym za jednogłośne przyjęcie budżetu gminy na 2021r. w przedłożonej wersji. Podziękował też Radnym na czele z Przewodniczącym Rady Gminy, Skarbnikowi Gminy i pozostałym osobom za współpracę przy realizacji budżetu w 2020r. Przypomniał, że budżet na 2020r. zakładał zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.2 mln. zł, ale dzięki prowadzeniu rozsądnej polityki finansowej, zgodnej współpracy, udało się go nie zaciągać, za co p. Wójt również podziękował.

Zadłużenie gminy na koniec br. wynosi 10.754.109 zł. Gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych tzn., że nie mamy do zapłacenia żadnych przeterminowanych faktur czy innych zaległych płatności i tak dzieje się w naszej gminie już od lat. Wszystkie zobowiązania regulujemy na bieżąco. Uchwalony na br. budżet wynosił ok. 27 mln. zł i w trakcie roku budżetowego, dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych, udało się go zwiększyć do ponad 31 mln. zł. To jest nasz sukces. Pomimo, że mijający rok nie był rokiem łatwym udało się wykonać inwestycje za łączną kwotę ponad 2.3 mln. zł, z czego ponad 530 tys. zł, to były środki własne gminy. Procentowo: ok. 77% środków na inwestycje to były środki pozyskane z zewnątrz a ok. 23% to środki własne gminy. Ponadto dla Ochotniczych Straży Pożarnych pozyskano z zewnątrz ogółem 75.680 zł. Do OSP trafiło też 30 tys. zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

W br. pozyskano również fundusze, które będą wykorzystywane w 2021r tj.: 1.5 mln. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację oczyszczalni ścieków w Bulkowie -etap II, 332 tys. zł również z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i jest to pozostałość z pozyskanej kwoty w br. 500 tys. zł do wykorzystania w r. przyszłym, ponad 768 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na I etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Bulkowie, 31.365 zł na opracowanie Inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła, Łącznie w br. pozyskano dla gminy z zewnątrz w przybliżeniu 4.42 mln. zł!

Budżet na 2021r. zakłada deficyt w wysokości 932 tys. zł, spłatę raty kredytu i odsetek tj. 857 tys. zł plus 345 tys. zł, zakłada też zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.790 tys. zł i czas pokaże czy uda się go uniknąć jak w br.

P. Wójt przypomniał, że bieżące funkcjonowanie gminy to w b. dużym stopniu wydatki na oświatę. Łącznie roczne wydatki na ten cel to ok. 9.5 mln. zł. Do szkół podstawowych dokładamy 4.609 tys. zł, funkcjonowanie klas „0” to roczny koszt 760 tys. zł, Punkty Przedszkolne to ok. 318 tys. zł i do tego trzeba dodać ponad 300 tys. zł, które płacimy za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli poza naszym terenem. Łącznie do oświaty z własnych dochodów dokładamy rocznie ok. 6 mln zł! W budżecie gminy na 2021r. na inwestycje przeznaczamy 1.588 tys. zł i to jest nieco ponad 5% budżetu gminy przy czym wydatki oświatowe to ponad 35% budżetu! Jednak nawet przy takich środkach na inwestycje, przy założeniu pozyskania środków zewnętrznych też sporo można zrobić i o to będzie p. Wójt jak zawsze zabiegał. Przypomniał o rankingu Tygodnika Płockiego, w którym jesteśmy na b. wysokim miejscu w powiecie płockim w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w przeliczeniu na mieszkańca. Biorąc powyższe (dochody własne) pod uwagę nasze miejsce w rankingu jest naprawdę imponujące.

Pan Wójt złożył najserdeczniejsze życzenia noworoczne uczestnikom sesji i wszystkim mieszkańcom gminy.

Radny M. Józwiak zapytał o realizację chodników przy drodze powiatowej w Bulkowie w przyszłym roku - z którego budżetu będzie ta inwestycja wykonywana?

Wójt Gminy odpowiedział, że od czasu ostatniej sesji nie ma w tej kwestii nowych informacji, ale skoro jest zapewnienie starostwa, że to zadanie będzie wykonywane w 2021r., to chyba oznacza, że inwestycja będzie realizowana ze środków przyszłorocznego budżetu powiatu. To co jest wykonywane w br. prawdopodobnie ma miejsce w ramach budżetu tegorocznego, tak przynajmniej podpowiada konstrukcja budżetu.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski złożył najserdeczniejsze życzenia noworoczne uczestnikom obrad i wszystkim mieszkańcom gminy.

Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia XXIV– ej sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.40.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski

Protokołował: D. Kowalewski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi