Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXV/09
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXV/09

PROTOKOŁ NR XXV/09

z Sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 28 kwietnia 2009r.

 

 

       Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p.Adam Kujawa,Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14. Radnych (wg.załączonej listy obecności.)

Ponadto w Sesji uczestniczyli:

Wójt Gminy – p.Stanisław Sztendur

Sekretarz Gminy – p.Tadeusz Godziemski

Skarbnik Gminy – p.Teresa Szymczak

Radni Powiatu Płockiego – p.Andrzej Kuliński,p.Krzysztof Michalak, p.Tomasz Skorupski.

Na sali obrad obecni byli mieszkańcy Gminy – 15 osób.

 

Proponowany porządek obrad wyglądał następująco:

 

  1.Otwarcie Sesji.

  2.Przyjęcie porządku.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

  4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta.

  5.Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 

  6.Interpelacje i zapytania Radnych.

  7.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008r: 

     a) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej.

     b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

     c) dyskusja

      d) podjecie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

  8.Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2009r

     b) Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania         nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Bulkowo, dodatków wynikających ze stosunku pracy oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

     c) ustalenia najniższego wynagrodz.zasadn. w I-ej kat.zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego  punktu,stanowiących podstawę do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jedn. organizacyjncych gminy działających w zakresie oświaty

     d) przekształcenia SP we Włókach z kl.I-III i oddz.przedszkolnym w Szkołę Filialną we Włókach Publicznej Szkoły Podstawowej im.M.Konopnickiej w Bulkowie

e)zmiany uchwały Rady Gminy nr 28/VI/99 z dn.15.03.1999r w sprawie ustalenia sieci publ.szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo.

f) ustalenia granic obwodu Publ.Szkoły Podst. im.M.Konopnickiej w Bulkowie

g) określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,  i udzielaniu innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

    h) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn”rekultywacja składowiska odpadów w Rogowie”

i) przyjęcia rezygnacji Radnego Krzysztofa Woźniaka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

j)  wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gosp.i Rolnictwa

k)  obniżenia wysokości diet dla Radnych ( projekt uchwały na wniosek Radnego Wojciecha Kamińskiego)

    9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

. 10.Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

  11.Zakończenie obrad.

 

 

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p.Adam Kujawa.

 

Punkt 2.

Do proponowanego na wstępie porządku obrad zgłoszono następujące propozycje zmian:

p.Wójt: wnoszę po punkcie 8g o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej lub w wyniku podziału nieruchomości, scalaniu i podziału gruntów.(inspektor ds.rady gminy rozdał zebranym przed rozpoczęciem obrad projekt uchwały).

Radny Bigos:mam pismo dotyczące gruntów  OSP w Łubkach.Też chciałbym, aby projekt uchwały znalazł się w punkcie 9.

Radca Prawny: w tym przypadku musi być przygotowany wpierw projekt uchwały.

 

                 Rada Gminy jednogłośnie (14 za) przyjęła proponowany na wstępie porządek obrad wraz z poprawką zgłoszoną przez p.Wójta.

 

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (14 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

 

Punkt 4.

 p.Wójt informował o swojej miedzysesyjnej działalności w oparciu o wydane w tym okresie Zarządzenia.Dalej p.Wójt informował o pozyskaniu przez Gminę kwoty 2.685.791zł z przeznaczeniem na drogi.Realizowane będą drogi Nowe Łubki – Nowy Podleck – Krzykosy i Dobra – Nowe Krubice.

Powyższe środki otrzymaliśmy dzięki wspólnemu działaniu ze Związkiem Gmin.Gminy, które występowały same, otrzymały mniejsze kwoty.Z FOGR-u otrzymamy środki na droge Blichowo-Gocłowo.Mamy też przyznane środki w wysokości 105tys.zł na wysypisko w Rogowie.

 

Punkt 5

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności w oparciu o protokoły z posiedzeń złożyli Przewodniczący Komisji Rady Gminy.Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 6.

p.Skorupski:wnieśliśmy w Powiecie interpelację o kontrolę Posterunku Policji w Bodzanowie.Problemowi powinien przyjżeć się  Komendant Powiatowy. Może potrzebne tam są dodatkowe etaty, może potrzeba dosprzętowienia. Generalnie mówi się w terenie,że Policja łapie nie tych co potrzeba.Jakiś czas temu  złożyliśmy do Rady Powiatu uchwałę intencyjną w sprawie trudnej   sytuacji w rolnictwie – tu nic Rada Powiatu nie zrobiła. Otrzymaliśmy jedynie stanowisko Zarządu,że nie ma potrzeby podejmowania uchwały.We czwartek była Sesja nadzwyczajna w Powiecie,głównie nt.dróg.

Obecna filozofia jest taka,że zaciąga się jedynie kredyty.Potrzebna jest zmiana filozofii.Proponujemy powołać Jednostke, która będzie te drogi robiła.Wówczas zamiast obecnie planowanych 50km Powiat zrobiłby ok.200km.

 

Radny Kamiński:chciałbym zapytać Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwroty dotacji celowych w rozdziałach 85212 § 2010, 80195 § 2030, 85214 § na kwotę łączną ponad 100tys.zł.

Przewodn.Kom.Rew:(p.Cybulski):wszelkich wyjaśnień nt. temat udzielała p.Skarbnik na posiedzeniu Komisji.

p.Skarbnik:tu chodzi o kwoty,które nie zostały wykorzystane, nie z naszej winy, i dlatego musiały być zwrócone np.: z pomocy społecznej, bo nie było świadczeniobiorców, mniej wypłacono za klęskę suszy, czy z dokształcania osób młodocianych,gdzie niektórzy nie zgłosili się po środki.

 

Radny Kamiński:objeżdżałem teren Łubek,Czyżewa,Pragi.Stwierdzam,że są osoby,o których wszyscy zapomnieliśmy.Sa komórki,które powinny dotrzeć do tych ludzi.Może my moglibyśmy dać im jakieś środki.

p.Wójt:niestety przepisy są często niepraktyczne.Jesteśmy jedną z 500 gmin, której problemy zostały dostrzeżone i znaleźliśmy się w Programie Wspierania Obszarów Wiejskich.

Przewodn.RG:może tu i Sołtysów jakoś zaangażować.Oni najlepiej wiedzą, gdzie jest najciężej.

 

Radny I.Wolinski:czy te środki na drogi  są pewne?

p.Wójt: tak.75% kosztów inwestycji będzie ze środków unijnych, o 10% będziemy się ubiegać z budżetu Państwa, resztę dołoży gmina.

 

Radny  Kamiński:wykonano w ub.roku mapy do celów projektowych na drogi na kwotę 67.331zł. Po co wydaliśmy takie pieniądze skoro wydaje się, że i tak wszystkiego nie zrobimy?

p.Wójt:analizowałem wszystkie plany dogłębnie i nie sam.Wykonane Plany nie przepadają i nie musimy ich aktualizować.Jeśli chodzi o drogi to jest jeszcze komponent E i tu chciałbym wykonać drogę Blichowo-Praga-Łubki Nowe.

O środki na drogi będziemy zabiegać zewsząd i bardzo dobrze,że mamy gotowe Plany realizacji dróg.Myśle, że gdyby udało się zrobić połowę z planowanych 35km dróg to byłby dla nas sukces.

Radny Kamiński:kiedy przewiduje Pan realizacje takich dróg jak: Daniszewo- Podmarszczyn,Worowie-Krubice,Pilichowo-Gniewkowo,Bulkowo Butary, Blichowo-Gocłowo-Podleck i działaki w Bulkowie?

p.Wójt:nie potrafię powiedzieć kiedy.Będe jeszcze zabiegał o środki z tzw. schetynówki.

Radny I.Woliński:czy będą dalej środki na bieżące remonty dróg?

p.Wójt:im wiecej zrobi sie dróg asfaltowych, które nie potrzebują konserwacji, tym więcej będzie środków na inne.

Radna Krusińska:kiedy ja połącze się z gm.Naruszewo.O Osieku w planach drogowych nic się nie mówi.Chciałabym uzyskać wyjaśnienie odnośnie kwoty 2.306zł, która wg.dokumentów została wydatkowana na drogę w Osieku.Ja tu nie widzę,żeby coś było zrobione.W ub.r zabiegałam o plac zabaw dla dzieci w Osieku – co z tym?

p.Wójt:koło Osieka dużo się nachodziłem.”Czereśniówkę” wykonaliśmy i to bez udziału środków gminy.

p.Matczak:drogi do cmentarza wszedzie miały być asfaltowe – zrobić asfalt do cmentarza w Pilichowie.Droga Pilichowo-Romanowo: wzieliśmy grunty od ludzi a teraz nas Agencja ściga.Trzeba uregulować stan prawny.

p.Wójt:jeśli chodzi o plac zabaw w Osieku,to może to załatwić mój pracownik ds.unijnych.Jest też GCI. Możecie powołać Stowarzyszenie i ściągać środki.

Radny Kamiński:ale wpierw to Stowarzyszenie musi posiadać grunt.

p.Wójt:tak.Wszystko można zrobić wspólnie z gminą.Jeśli chodzi o te 2.306zł na drogę, to przekażę  odpowiedź na piśmie.

 

Punkt 7.

a)

       Wiceprzewodniczący Rady Gminy p.Grzegorz Szymański odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2008r.

Radny Golacik:z protokołu Komisji Rewizyjnej wynika,że budżet jest zrealizowany w 100% .Chyba analiza była niepełna, bo nie wszystko zostało zrobione.

Radny Cybulski:nigdy nie mówiłem o 100%.

 

b)

        Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Wójta Gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2008r i o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.Obie opinie są pozytywne.

 

c)

         Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

d)

 

         Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo absolutorium za wyniki budżetu gminy za 2008r. Wyniki głosowania: za wnioskiem głosowało 11 Radnych, 3. Radnych było przeciwnych, 0 wstrzymało się, na 14. obecnych podczas głosowania. (Ustawowy skład Rady wynosi 15 Radnych).

Wójt Gminy Bulkowo uzyskał absolutorium za wyniki budżetu za 2008r.

Podjęta uchwała w sprawie udzielenia absolutorium w załączeniu do nin. protokołu.

 

                 Przewodniczący Rady Gminy zarządził 10. minutowa przerwę w obradach.Po przerwie powrócono do realizacji przyjętego porządku obrad:

 

Punkt 8.

a.

p.Skarbnik:proponuję umieszczenie w zmianach budżetowych na 2009r poza propozycjami przesłanymi Państwu Radnym przed Sesją następujących kwot :  5.398zł –  wybory do Parlamentu Europejskiego,4.200zł – na wypłatę dodatków dla pracowników GOPS-u.W dziale 600 prop.się umieszczenie zapisu, ze chodnik w Blichowie będzie wykonywany w kierunku od Cmentarza do Piekarni.

       Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów  i wydatków w budżecie gminy na 2009r wraz z porawkami zgłoszonymi przez p.Skarbnik (  11 za przy 3 wstrz.).Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

 

b.

Inspektor ds.oświaty w UG p.Hanna Włodarska informowała zebranych  o odbytych konsultacjach ze Związkami Zawodowymi dot. Regulaminu przyznawania dodatków dla nauczycieli.W wyniku konsultacji proponuje się następujące zmiany do projektu Regulaminu, który otrzymali Radni:

  w §7 pkt 1 – 4,5% do 31.08.br. i 5% od 01.09.br., pkt 2 1.200zł,  §9 – 40zł do 31.08.br i 50zł od 01.09.br,  nauczanie indywidualne – 30%.

        Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gm.Bulkowo dodatków wynikających ze stosunku pracy oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

c.

Inspektor ds.oświaty w UG p.Hanna Włodarska informowała,że materiał dotyczący wynagradzania pracowników w szkołach nie bedących nauczycielami będzie miała termin obowiązywania do 31.03.br.Dalej wchodzą już oddzielne przepisy.W nowym Rozporządzeniu nie ma górnej granicy wynagradzania.

        Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-ej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu, stanowiących podstawę do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

d.

    Rada Gminy podjęła uchwałę ( 13 za,1 wstrrz.) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej we Włókach z kl.I-III i oddziałem przedszkolnym w Szkołę Filialną we Włókach Publicznej Szkoły Podstawowej im.M.Konopnickiej w Bulkowie.Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

 

e.

   Rada Gminy jednogłośnie ( 14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 28/VI/99 z dn.15.03.1999r w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gm.Bulkowo.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

f.

   Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im.M.Konopnickiej w Bulkowie.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

g.

   W tym punkcie obrad projekt uchwały omawiał Kierownik Gospodarki Komunalnej p.Ryszard Urbanowski.

Radny Kamiński:uważam,że kwota 5tys.zł do jakiej Wójt może samodzielnie umarzać zaległości płatnicze jest za duża.

Radny M.Woliński:zgadzam się z Radnym Kamińskim.

Wiceprzewodn.RG:ustalmy kwotę do 1000zł.

Radna Krusińska:co z tymi osobami,które mieszkania już kupiły a mają zaległości płatnicze?

p.Urbanowski:ta uchwała ich też będzie dotyczyła.

Radny Kamiński:proponuję kwote 500zł.

       Ostatecznie Rada Gminy jednogłośnie( 14 za) postanowiła projekt uchwały skierować do pracy w Komisjach Rady .Temat powróci na kolejną Sesję Rady Gminy.

 

g1.

   W tym punkcie obrad projekt uchwały omawiał Kierownik Gospodarki Komunalnej p.Ryszard Urbanowski.

Radny Woźniak:czy ta uchwała dotyczy też rolników.

p.Urbanowski:tak, przy sprzedaży działek budowlanych.

Wiceprzewodn.RG;proponuję stawkę opłaty adiacenckiej ustalić w wysokości 10%.

      Rada Gminy podjęła uchwałę ( 12 za przy 1 wstrz.) w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej lub w wyniku podziału nieruchomości, scalaniu i podziału gruntów.Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

h.

    Rada Gminy jednogłośnie (13za) podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn”rekultywacja składowiska odpadów w Rogowie”.

Podjęta uchwała w załączeniu do nin.protokołu.

 

i.

   Radni nie przyjęli dymisji Radnego Krzysztofa Woźniaka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gosp.i Rolnictwa (9 przeciw rezygnacji, przy 4 wstrz.)

Radni zwrócili się z apelem do Radnego Krzysztofa Woźniaka o wycofanie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Argumentowali,że p.Woźniak swoje obowiązki wykonuje rzetelnie a drobne nieporozumienia mogą zawsze się zdarzyć.

W wyniku próśb ze strony Radnych p.Krzysztof Woźniak wycofał swoją rezygnację z funkcji Przewodn.Komisji Rozwoju Gosp.i Rolnictwa.

Tym samym punkt dot.wyboru nowego Przewodniczącego stał się nieaktualny.

 

j)

   Radna Krusińska:dobrze byłoby obniżyć obecnie obowiązujące diety,żeby nie było opinii, że są Komisje żeby zarobić.

Radny Kamiński:moja propozycja obniżenia diet ma na celu oszczędzenie środków finansowych.O mniejszych dietach mówiłem już dwa lata temu.

      Propozycja obniżenia diet dla Radnych o 20% została odrzucona ( 4 za obniżeniem diet przy 9 przeciw.)

 

Punkt 9.

Ten punkt został zrealizowany w punkcie 6 przyjętego porządku obrad.

 

Punkt 10.

p.Kuliński:jeśli chodzi o drogi w Powiecie,to zrobimy 50km dobrych dróg.

Z tym powołaniem Grupy Komunalnej o czym mówił p,.Skorupski,to nie jest taka prosta sprawa – to raczej działanie pod publiczkę.Jeśli chodzi o kontrolę Posterunku w Bodzanowie,to uważam, że wpierw należałoby zaprosić Kierownika Posterunku i porozmawiać o bolączkach.

 

W tym punkcie obrad nastąpiła krótka wymiana zdań pomiędzy kilkoma Radnymi.Na jej zakończenie Radny M.Woliński skierował pod adresem dwóch Radnych następujące słowa: ”jest dwóch psiaków którzy szczekają”.

Radny I.Woliński:ja wypowiadam swoje opinie i proszę mi nie ubliżać.

Radny M.Woliński:na mnie też nikt nie będzie krzyczał,a nie wszystkim musi się moje głosowanie podobać.Zgłaszam do załatwienia problem zjeżdżonego pola u p.Wróblewskiego w Czyżewie.Poza tym powinniśmy dokończyć oświetlenie uliczne, tam gdzie nie ma.Potrzebne są remonty dróg w Pradze i Starych Łubkach-kilka wywrotek żwiru.

 

p.Michalak:jeśli chodzi o powołanie tego Przedsiębiorstwa przy Powiecie, które wykonywałoby drogi, to sprawa jest nieopłacalna.Zresztą ten Zakład musiałby stawać do przetargów i niekoniecznie musiałby wygrać.

Dalej informuję, że  05 maja br.odbędzie się w naszej gminie impreza „Polska Biega”.W Bulkowie odbędzie się też turniej tenisa stołowego.

Odbyły się dwa przeglądy techniczne sali gimnastycznej w Bulkowie – termin usunięcia usterek to 31.07.br. Do 07.05.br. będą usunięte drobne usterki przy budynku dla Romów w Nadułkach.

 

p.Matczak:chciałbym przypomnieć,że hydranty są tylko do celów p.poż.

Zapraszam na zawody strażackie do Łubek na 06.06.br.Jest susza,może niech Komisja Rolna wypracuje jakiś wniosek. Należy zająć się śmieciami w Pilichowie i w Pilichówku.Każdy powinien mieć swój śmietnik.

 

p.Urbanowski:jeśli chodzi o pobór wody, to są pewne limity i będę musiał po 22-ej trochę przykręcać.Ale wody nie zabraknie.

 

Radny Bigos: w Łubkach są zawody a wokół stare rozpadające się rudery, budki, pozrywane dachy.Coś trzeba z tym zrobić.Inny problem – czy sprawa zamieszkiwania p.Wojciecha Dobrzenieckiego jest załatwiona?

p.Wójt:sprawa p.Dobrzenciekiego jest złatwiona.

 

Radna Krusińska: p.Urbanowski obiecał mi remont w kotłowni w Osieku?

Kiedy załatwiona będzie sprawa instalacji elektrycznej?  p.Urbanowski:ekipa jutro pojedzie na 100%. Elektryk też w tym tygodniu będzie.

 

Radny Kamiński:złożyliśmy do Banku Żywności o dary.Prosimy o wsparcie organizacyjne Sołtysów.oni najlepiej wiedzą komu jest potrzebna pomoc.

Prosimy o jakieś listy potrzebujących.

 

Radny Golacik:problemem rolników jest dziczyzna.Porozmawiać z kołami łowieckimi.Inna kwestia - uporządkować sprawy dróg tj.ich wytyczenia.

 

p.Matczak:dziękuję Wójtowi za pomoc przy rozprowadzaniu darów dla najuboższych.

 

Radny Walczak:jak ostatecznie zakończyła się sprawa zamieszkiwania p.W.Dobrzenieckiego?

p.Wójt:problem, jest rozwiązany.Syn Radnego M.Wolińskiego udostępnił działkę.Barakowóz jest w remoncie.

Radny M.Woliński:p.Dobrzeniecki to czysty człowiek,bezkonfliktowy.

Trzeba mu pomóc.

 

Mieszkanki budynku w „starej szkole” w Łubkach: przy szkole te budki to nasze komórki na opał,nasze łazienki,które ratowaliśmy na własny koszt.Tam trzeba coś od zaraz zrobić z szambem,bo ktoś tam może wpaść.Potrzebne są też zamykane drzwi wejściowe,bo podczas dyskotek młodzież wchodzi do budynku, pali papierosy itp.Trzeba też coś zrobić z energią,bo z dołu bije na nasz licznik.

Radny Bigos: rozmawialiśmy na zebraniu OSP o remoncie. Tam podobno ma się nic nie dziać.

 

Radna Krusińska: sprawy profilowania dróg.Chcę, aby na moim terenie prace Wykonywał p.Guziński, bo p.Szymański zrobił źle. Dwa wjazdy są zrobione jako tako, trzeci fatalne.Nieodorano bruzdy.

Radny M.Woliński: ja mogę ci przeorać bruzdę.

Radna Krusińska: to jest chamskie odezwanie.

 

p.K.Zakrzewska: apeluję do Państwa o pomoc w zatrudnieniu.Jest kwiecień a ja nie wiem,czy będę jakoś zagospodarowana. Przez 20 lat pracowałam w Szkole Podstawowej we Włókach, serce oddałam dla szkoły i dzieci a teraz wychodzi na to, że jestem niepotrzebna.W innych gminach dziwią się bardzo,że ja nie mogę tu znaleźć zatrudnienia – były dyrektor,nauczyciel dyplomowany. Musiałam tu przyjechać i zabrać głos, bo nikt nie chce udzielić mi jasnej odpowiedzi co do mojej pracy.Ja chcę pracować w tej gminie i dla dzieci z tej gminy.

 

p.Żelaszczak:co będzie z naszymi potrzebami,jeśli tu budynki przy szkole w Łubkach zostaną zburzone?

Przewodn.RG:te budynki nie powinny być zburzone,dopóki Państwo nie będziecie mieli zabezpieczonych pomieszczeń.

 

Punkt 11.

Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy p.Adam Kujawa

dokonując zamknięcia XXV-ej Sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok.godziny 14.30.

 

                          Na tym protokół zakończono.

 

Protokołował                                                         Przewodniczący obrad

D.Kowalewski                                                           Adam Kujawa


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi