Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXV/21
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXV/21

Protokół Nr XXV/21

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 19 stycznia 2021r.

Rozpoczęcie obrad – godz.11.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński

- Skarbnik Gminy p. Małgorzata Atleńska

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Aniela Kopaczewska

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r.

c) realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Łąkowej w miejscowości Bulkowo-Kolonia”

d) realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa studni głębinowej na działce o nr ewid. 48/1 w miejscowości Bulkowo – Kolonia, obrębie geodezyjnym 0003 Bulkowo Butary”

e) realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomieszczenia piwnicznego na archiwum zakładowe”

f) zmiany Uchwały Nr 137/XXIII/20 Rady Gminy Bulkowo w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

g) zmiany Uchwały Nr 138/XXIII/20 Rady Gminy Bulkowo w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo”

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad zmian nie wniesiono.

Punkt 3.

Protokół z XXIV sesji Rady Gminy Bulkowo przyjęto jednogłośnie (15 za), bez dokonywania poprawek, w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 4.

Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.

08.01 – uczestniczył w spotkaniu mającym na celu wypracowanie rozwiązania w kwestii rozładowania ruchu porannego i popołudniowego przy szkole w Blichowie. Rozwiązania zapewniające dzieciom bezpieczeństwo są już zastosowane przy szkołach w Bulkowie i Nowych  Łubkach. Tego samego dnia spotkał się z Sołtysem i Radą Sołecką Pilichowa.

11.01 – spotkał się z projektantem w sprawie zatoki parkingowej przy stawie w Bulkowie.

13.01 – podpisywał akt notarialny u Notariusza dot. sprzedaży gruntów gminnych we Włókach p. Dziełakowskiemu.

14.01 – spotkał się z projektantem w sprawie kanalizacji w Osieku – Osiedle.

Tego samego dnia o godz. 10.00 spotkał się z projektantem w sprawie budowy boisk osiedlowych, siłowni w Osieku – Osiedle i Pilichowie - Osiedle. Następnie spotkał się z Wójtem Gminy Dzierzążnia p. A. Sobieckim.

16.11 – uczestniczył w spotkaniach w Osiedlach w Osieku i Pilichowie. Spotkania dotyczyły ogłoszonego naboru na wsparcie finansowe z przeznaczeniem na tereny popegeerowskie.

18.11- wspólnie z p. dyrektor Szkoły Podstawowej w Blichowie, koordynatorami projektu, uczniami uczestniczył w spotkaniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na którym wręczano nagrody dla laureatów konkursu „EkoSzkoła – edycja III” ogłoszonego przez WFOŚiGW. Nagrody wręczali Prezes i Wiceprezes funduszu. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach tj. klasy I – III i IV – VIII. Pierwsze miejsce w kat. klas I - III zajął Mikołaj Siedlich, a w kat. klas IV - VIII drugie miejsce zajęła Alicja Adamczak a trzecie Marcelina Rybicka. Szkoła otrzymała też nagrodę finansową w wysokości 5 tys. zł.

p. Wójt raz jeszcze pogratulował nagrodzonym, p. dyrektor i koordynatorom projektu. To już nie pierwszy sukces szkoły Blichowo w konkursach zewnętrznych. P. Wójt pogratulował osiągnięć i podziękował wszystkim za zaangażowanie. Zachęcał pozostałe szkoły do uczestnictwa w takich projektach.

W okresie międzysesyjnym wydanych zostało 6 Zarządzeń Wójta Gminy, które dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. J. Dominiak odczytała protokół z międzysesyjnego posiedzenia komisji. Protokół jest do wglądu w Biurze Rady Gminy.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Łąkowej w miejscowości Bulkowo-Kolonia”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa studni głębinowej na działce o nr ewid. 48/1 w miejscowości Bulkowo – Kolonia, obrębie geodezyjnym 0003 Bulkowo Butary”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji   zadania inwestycyjnego   „Przebudowa   pomieszczenia   piwnicznego   na  archiwum zakładowe”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/XXIII/20 Rady Gminy Bulkowo w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawiezmiany Uchwały Nr 138/XXIII/20 Rady Gminy Bulkowo w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Kierownik GOPS p. A. Kopaczewska przekazała następujące informacje:

- zgodnie z Wytycznymi Wojewody Mazowieckiego, 15.01.br. uruchomiona została gminna infolinia pod nr telefonu 24 262 20 13 wew.36, pod którym można zamówić bezpłatny transport do Punktów Szczepień na szczepienie przeciw COVID – 19. Infolinia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. Z transportu mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami lub mieszkańcy mający trudności w dotarciu do Punktów Szczepień. Na terenie gminy istnieją dwa punkty szczepień – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICINES” Kazimierz Przepiórski w Nowych Łubkach, tel 24 265 13 12 i VITA Krzysztof Grochulski w Bulkowie, tel. 691715189. Te punkty realizują zapisy oraz bezpłatny dojazd i dowóz pacjentów na szczepienie. Zapisy na szczepienie w Punktach Szczepień realizowane są: od 15.01.br. dla osób w wieku 80+, od 22.01.br. dla osób w wieku 70+. Są również punkty mobilne, gdyby ktoś nie mógł dojechać do stacjonarnych Punktów Szczepień.

- jak co roku, w lutym z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego i Wójta Gminy prowadzona jest akcja dot. bezdomności. Generalnie na terenie naszej gminy osób bezdomnych nie ma, ale p. kierownik prosi wszystkich o czujność.

- z inicjatywy Rządu RP od 20.10.2020r do 31.12.2020r. funkcjonował program wspierający dla Seniorów pn.”Wspierajmy Seniora”, w którym uczestniczyła nasza gmina wspierając Seniorów oraz osoby z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania. Pani kierownik prosi Radnych o przekazywanie do GOPS informacji o takich osobach będących w potrzebie. Podziękowała wszystkim, którzy włączyli się w akcje pomocy, m.in. w akcję dostarczania odzieży.

- podziękowała p. Wójtowi za apel do pracowników socjalnych, Zespołu Interdyscyplinarnego, środowiska szkolnego dot. przemocy w rodzinie w okresie pandemii. Prosiła wszystkich o czujność.

- wkrótce realizowany będzie kolejny program wydawania żywności prowadzony przy b. dużej pomocy stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”. Skierowania do Banku Żywności można już odbierać w GOPS. Poinformowała, że zmieniło się kryterium dochodowe, które obecnie dla osoby samotnej wynosi 1.542.20 netto miesięcznie, a dla rodziny 1.161.60 zł netto na osobę. Rozdanie żywności nastąpi najprawdopodobniej pod koniec stycznia. Prosiła Radnych o przekazanie tych informacji mieszkańcom. Za wsparcie dla Seniorów oraz dla osób z niepełnosprawnościami w okresie pandemii p. kierownik przekazała podziękowania dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Święcicach, Ośrodka Medyczno - Psychologicznego VIDE w Ciućkowie, p. M. Alabrudzińskiej, która realizuje obecnie 2 projekty bezpłatnych usług opiekuńczych skierowanych do mieszkańców Gminy Bulkowo.

Radna A. Grabarczyk zapytała o harmonogram odbioru odpadów tj. dwukrotne odbieranie w miesiącu odpadów zmieszanych plus raz odpadów segregowanych i czy na pewno mieszkańcy ustaloną stawkę będą płacić tylko raz w miesiącu?

Wójt Gminy odpowiedział, że w okresie od kwietnia do października odpady zmieszane będą odbierane dwa razy w miesiącu, bo tak stanowią przepisy, natomiast raz w miesiącu będą odbierane odpady segregowane. Opłata za odbiór odpadów segregowanych tj. 20 zł od osoby (minus ewent. 1 zł za kompostownik) uiszczana jest raz w miesiącu. Co do ustalonej stawki to jest ona jedną z niższych jakie obowiązują w gminach. Ceny jednak rosną niezależnie od nas i nie wiemy, co będzie po następnym przetargu, ale jako gmina będziemy robić wszystko, aby stawki za odbiór odpadów były jak najniższe. Prosił Radnych, aby przekazywali mieszkańcom informacje nt. odbioru odpadów, bo w czasie pandemii przepływ informacji generalnie jest słabszy. Przypomniał, że od 01.01. br. wpłaty za odbiór odpadów trzeba dokonywać na nowy numer konta.

Radna A. Pijankowska zapytała, co będzie w przypadku, gdy mieszkaniec omyłkowo wpłaci kwotę za odpady na stare konto?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w takim przypadku UG przekieruje kwotę na właściwe konto i mieszkaniec nie musi się o nic martwić.

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że ustalona kara za niesegregowanie odpadów wynosi 40 zł od osoby. Zapytał, co w przypadku, gdy osoba będzie notorycznie przekazywała odpady zmieszane, bez segregowania.

Kierownik GK odpowiedział, że kara za niesegregowanie odpadów od osoby rzeczywiście wynosi 40 zł miesięcznie i przepisy nie przewidują innych kar. W składanej deklaracji mieszkaniec zobowiązuje się, że będzie odpady segregował. W przypadku notorycznego niesegregowania odpadów UG co miesiąc będzie wydawał decyzję nakazującą uiszczenie stawki 40 zł od osoby.

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XXV– ej sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.45.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował: D. Kowalewski

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi