Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXVI/21
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXVI/21

Protokół Nr XXVI/21

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 25 marca 2021r.

Rozpoczęcie obrad – godz.12.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 11. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Skarbnik Gminy p. Małgorzata Atleńska

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r.

b) funduszu sołeckiego

c) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 130 w m. Nowe Łubki”

d) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo na 2021r.

e) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023

f) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bulkowo

8. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo za 2020r.”

9. Sprawozdanie za 2020r. w zakresie „Realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”
10. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

11. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono zmian.

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (11 za) bez dokonywania poprawek, w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 4.

Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.

19.01 – spotkał się z projektantem p. Pietrzakiem.

25.01 - uczestniczył w telekonferencji w sprawie trasy S10. P. Wójt pisemnie zwrócił się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o dokładne sprecyzowanie przewidywanego przebiegu korytarza przez naszą gminę, jednak konkretnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

27.01 – spotkał się z p. dyrektor szkoły w Nowych Łubkach w sprawie dachu na budynku szkoły. W grę wchodzi naprawa bądź wymiana.

28.01 – spotkał się z Wójtem Gminy  Dzierzążnia p. A. Sobieckim

05.02 – uczestniczył w pogrzebie p. A. Sierockiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Płocku.

09.02 – w UG spotkał się z przedstawicielami OSP Pilichówko, Blichowo i Nowe Lubki. Tego samego dnia o godz. 11.00 uczestniczył w naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych, promocji i sportu - wybrana została p. A. Staniszewska.

10.02 – z inicjatywy nowego Zarządu OSP Bulkowo spotkał się z członkami Zarządu, którzy chcieli porozmawiać nt. funkcjonowania jednostki.

19.02 – odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielem firmy Ecol-Unicon, która wygrała przetarg na wykonanie I etapu modernizacji oczyszczalni ścieków w Bulkowie.

24.02 – odbył wizytę u Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej druha G Padzika

27.02 - uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu OSP Pillichówko.

04.03 – spotkał się z p. B. Pudą, która będzie koordynowała projekt „Klub Seniora” w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Nowych Krubicach.

05.03 – spotkał się z mieszkańcami gminy w sprawie drogi gminnej i jej uregulowania.

08.03 – odbyło się pierwsze robocze spotkanie dotyczące I etapu modernizacji oczyszczalni ścieków w Bulkowie. W spotkaniu oprócz strony gminy  uczestniczyli projektant, wykonawca i inspektor nadzoru.

11.03 – spotkał się z projektantem p. Reszkowskim w sprawie projektów dla gminy.

16.03 – spotkał się z dyrektorami szkół z terenu gminy. Tematyka narady to funkcjonowanie placówek oświatowych w czasie epidemii koronawirusa oraz organizacja nowego roku szkolnego. Tego samego dnia w UG spotkał się z p. Starostą.

17.03 – uczestniczył w naradzie sołtysów.

20.03 – uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu OSP Worowice.

W okresie międzysesyjnym wydanych zostało 21 Zarządzeń Wójta Gminy, które są dostępne w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Wójt Gminy przypomniał, że powodu pandemii, w dalszym ciągu w UG funkcjonuje biuro podawcze. P. Wójt jest do dyspozycji mieszkańców przede wszystkim poprzez kontakt e-mailowy i telefoniczny. Apelował do mieszkańców o przestrzeganie obostrzeń wprowadzanych w związku z pandemią koronawirusa.

Punkt 5.

W okresie międzysesyjnym nie odbywały się posiedzenia poszczególnych komisji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski odczytał Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia br.:

- Nr 3.l./247/2021 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2021r. – opinia jest pozytywna.

- Nr 3.j./252/2021 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bulkowo – opinia jest pozytywna.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy (7 za, przy 4 przeciw) podjęła uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w Budżecie Gminy na 2022r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 130 w m. Nowe Łubki”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo na 2021r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)

Rada Gminy jednogłośnie (11 za) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu Dyskusji  w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Rada Gminy jednogłośnie (11 za) przyjęła sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo za 2020r.” Sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu

Punkt 9.

Rada Gminy jednogłośnie (11 za) przyjęła sprawozdanie za 2020r. w zakresie „Realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”. Sprawozdanie w załączeniu do nin. protokołu.

Punkt 10.

            Wójt Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym tj.15.03.br., w wyniku rokowań, doszło do sprzedaży nieruchomości gminnej w Nadułkach (dworek wraz z przyległym terenem). Kwota sprzedaży to 395.200 zł.

07.03.br. odbędzie się przetarg na sprzedaż gruntów gminnych w Nadułkach (pow. 1.45 ha). Jest to działka przyległa do terenu z dworkiem. Cena wywoławcza wynosi 66.300 zł.

Na 04.03.br zaplanowany był przetarg na sprzedaż 4 działek budowlanych w Worowicach. Ceny nieruchomości wynosiły od 26.700 zł do 37.930 zł. Niestety nie wpłynęło żadne wadium i przetarg nie został rozstrzygnięty.

Wójt Gminy poinformował o pozyskaniu przez szkoły podstawowe ze źródeł zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów  dla uczniów. Szkoła w Bulkowie pozyskała 5.815 zł, szkoła w Blichowie 7.556 zł, szkoła w Nowych Lubkach 7.092 zł. Ponadto szkoła w N. Łubkach pozyskała kwotę 890.91 zł z Fundacji Studenckiej „Młodzi – Młodym”. Pan Wójt pogratulował osiągnięć.

Wójt Gminy poinformował uczestników sesji, że w naszej gminie są osoby, których działalność wykracza poza granice gminy. Jako Sołtys została zauważona p. A. Pijankowska, która widnieje na okładce miesięcznika „Mazowsze”. P. Wójt złożył gratulacje.

Wójt Gminy zakomunikował o ogromnej pracy jaką w kwestii naszej historii wykonał p. M. Józwiak. W ramach projektu realizowanego przez Lokalną Grupę Działania powstał Biuletyn Historyczny o Gminie Bulkowo. Pan Wójt podziękował za wykonaną pracę i zachęcał do lektury biuletynu.

Wójt Gminy złożył najserdeczniejsze życzenia Wielkanoce uczestnikom sesji i wszystkim mieszkańcom gminy.

Radna A. Grabarczyk zapytała, czy podczas spotkania z. p. Wójtem, p. Starosta wspominał coś nt. chodników przy drodze powiatowej w Nowych Łubkach? Zapytała też o drogę Nowe Łubki – Słupca, gdzie mieszkańcy mieli przekazać grunty – jak wygląda ta sprawa na dziś?

Wójt Gminy odpowiedział, że przy okazji regulacji tej drogi okazało się, że w księgach wieczystych są poważne zaległości w sensie formalnym i to należy uporządkować. Wg wiedzy p. Wójta te sprawy jeszcze trwają. Po ich zakończeniu przystąpimy do prac projektowych, wystąpimy o wydanie pozwolenia tak, aby powstała droga chociaż w minimalnym standardzie. Sprawę doprowadzimy do końca, ale to jeszcze potrwa. Na spotkaniu z p. Starostą nie poruszono kwestii chodników, ale już wcześniej padły konkretne terminy realizacji inwestycji i tego się trzymamy.

Radny M. Józwiak zapytał o paczkomaty na terenie naszej gminy. Czy to prawda, że z montażem paczkomatów ma wejść Orlen?

Wójt Gminy odpowiedział, że sprawą paczkomatów zajmuje się Sekretarz Gminy, który jest nieobecny w pracy od blisko dwóch tygodni. Co do Orlenu to sprawa jest nowa i sprawdzimy te informacje.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski w imieniu swoim oraz Radnych pogratulował osiągnięć p. A. Pijankowskiej i p. M. Józwiakowi. Uczestnikom sesji, wszystkim mieszkańcom i sympatykom gminy złożył najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne.

Punkt 11.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XXVI– ej sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 12.50.

Na tym protokół zakończono

Protokołował: D. Kowalewski

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi