Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXVII/21
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXVII/21

Protokół Nr XXVII/21

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 06 maja 2021r.

 

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Zastępca Skarbnika Gminy p. Alina Strzelczak

- Zastępca Kierownika Referatu Planowania Rozwoju i Spraw Administracyjnych p. Aleksandra Kasztelan.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2023

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r.

c) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej adaptacji budynku po byłej szkole w Nowych Łubkach"

d) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Instalacje centralnego ogrzewania wraz z instalacjami zbiornikowymi gazu płynnego z pojedynczymi zbiornikami naziemnymi o pojemności 2 700 dm3 każdy, na potrzeby budynków remiz OSP Nowe Łubki i OSP Pilichówko”

e) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora, wicedyrektora szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo

8. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bulkowo w 2020r.

9. Informacja dot. „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.”

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie za 2020r.

11. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

12. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono zmian.

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (15 za) bez dokonywania poprawek, w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Uczestnicy posiedzenia minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Sekretarza Gminy Bulkowo śp. Tomasza Kolczyńskiego.

Punkt 4.

Wójt Gminy informował o swojej działalności międzysesyjnej.

31.03 – naszą gminę odwiedził Wiceminister Aktywów Państwowych p. Maciej Małecki, który poinformował o przyznaniu ok. 1.7 mln. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i są to środki finansowe o jakie zabiegaliśmy na realizację zadania „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową studni głębinowej w m. Włóki gm. Bulkowo”. Przyznana kwota to 100% wartości zadania wg aktualnych cen. Wcześniej z RFIL pozyskaliśmy 1.5 mln. zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Bulkowie – etap II. P. Wójt podziękował p. Ministrowi za okazane wsparcie.

12.04 – był to dzień pogrzebu Sekretarza Gminy Bulkowo śp. Tomasza Kolczyńskiego, który był z nami blisko 10 lat. Wspólnie budowaliśmy Gminę Bulkowo. Śp. Tomasz był człowiekiem pogodnym, łagodnym, życzliwym, zabiegającym o interesy naszej gminy. Wspaniały kierownik Urzędu Gminy. P. Wójt podziękował wszystkim za obecność na pogrzebie. Na ostatniej Sesji Rady Miasta Płocka został pośmiertnie uhonorowany medalem „Zasłużony dla Miasta Płocka”. Niech spoczywa w pokoju.

15. 04 – podpisywał akt notarialny na sprzedaż dworku wraz z przyległym terenem w Nadułkach. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 395.200 zł. Tego samego dnia uczestniczył w spotkaniu Komisji ds. bezpieczeństwa jaka została powołana w związku z przygotowywanym projektem poprawy bezpieczeństwa w centrum Bulkowa. Komisja, na prośbę p. Wójta została powołana przez Starostę Płockiego, a w jej skład weszli przedstawiciele Starostwa, Policji i Gminy Bulkowo. Ustalono, iż należy ograniczyć prędkość w centrum Bulkowa poprzez zamontowanie tablic fluorescencyjnych  ze znakami A-16 z napisem „zwolnij kierowco”, będą też częstsze patrole Policji. Ustalono również, że w celu poprawy bezpieczeństwa potrzebne jest też przejście dla pieszych w pobliżu skrzyżowania dróg Płońsk/Kobylniki. Aby przejście powstało trzeba wybudować chociaż krótki odcinek chodnika po drugiej stronie drogi powiatowej, ponieważ przejście nie może prowadzić „donikąd”.

Policja poinformowała nas też o możliwości dokonywania zgłoszeń miejsc do Krajowej Mapy Bezpieczeństwa. Zgłoszeń dokonywać może każdy - im więcej takich zgłoszeń, tym wiarygodność jest większa, a w takich miejscach są częstsze patrole Policji, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu.

28.04 – spotkał się z przedstawicielami Zarządu OSP Bulkowo. Spotkanie dotyczyło spraw bieżących. Poprawiany jest standard zaplecza socjalnego dla druhów jednostki, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym.

30.04 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.

W okresie międzysesyjnym p. Wójt odbył wiele rozmów telefonicznych, wykonywał również obowiązki Sekretarz Gminy, których jest b. dużo, a części z nich nie można scedować na inne osoby. W okresie międzysesyjnym wydano też 14 Zarządzeń Wójta Gminy, które dostępne są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.

Członek Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Radny A. Cytacki odczytał protokół z międzysesyjnego posiedzenia komisji. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2023. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Do projektu uchwały autopoprawkę zgłosiła Zastępca Skarbnika Gminy. W §2 wkradł się błąd rachunkowy – właściwa suma „planu wydatków budżetu gminy ogółem” to 30.673.698.44 zł.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r. z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawierealizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej adaptacji budynku po byłej szkole w Nowych Łubkach". Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Instalacje centralnego ogrzewania wraz z instalacjami zbiornikowymi gazu płynnego z pojedynczymi zbiornikami naziemnymi o pojemności 2 700 dm3 każdy, na potrzeby budynków remiz OSP Nowe Łubki i OSP Pilichówko”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy (6 za przy 9 przeciw) odrzuciła projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora, wicedyrektora szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bulkowo. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 8.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła „Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Bulkowo w 2020r.” w przedłożonej wersji. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła informację dot. „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.” w przedłożonej wersji. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 10.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) przyjęła „Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie za 2020r.” w przedłożonej wersji.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 11.

Radny R. Sztendur prosił o naprawę ubytków na drodze Worowice-Pilichówko, szczególnie w Szastach i na początku Pilichówka.

Wójt Gminy poinformował, że w tym roku gmina przy naprawach takich nawierzchni zamierza posiłkować się firmą zewnętrzną, aby sprawdzić, jakie będą koszty usługi. Trzeba pamiętać, że gmina nie posiada specjalistycznego sprzętu do takich prac. Następnie dokonamy porównania jakości i kosztów napraw do tych wykonywanych dotychczas przez Gospodarkę Komunalną. Prosił, aby Radni po sesji zgłosili potrzeby napraw w swoich okręgach.

Wójt Gminy poinformował o sprzedaży w formie przetargu gruntów w Nadułkach (dz. nr 11/6, pow. 1.45 ha). Do pierwszych dwóch przetargów nie przystąpił żaden oferent. Do trzeciego przetargu przystąpiło dwóch. Cena wywoławcza wynosiła 66.300 zł, grunt sprzedano za kwotę 70.500 zł.

Wójt Gminy poinformował o rozpoczętych pracach przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Bulkowie. Biorąc pod uwagę budżet naszej gminy jest to inwestycja ogromna.

Wójt Gminy przypomniał o złożeniu przez gminę 3 wniosków dot. pozyskania środków finansowych z Rządowego programu wsparcia dla obszarów popegeerowskich. Ogólna pula krajowa została zwiększona z 250 do 340 mln zł. Czekamy na rozstrzygnięcie naboru.

Wójt Gminy poinformował, że m.in. na prośbę Wiceprzewodniczącego Rady Gminy p. J. Matuszewskiego zabiega i będzie zabiegał o remont drogi powiatowej przez Bulkowo. Od dawna potrzebna jest tam nakładka i gdyby ją wykonano wcześniej, to dziś nie byłyby potrzebne łatanie coraz większych dziur, bo droga się rozsypuje.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapewnił o wsparciu dla p. Wójta w zabiegach o położenie nakładki, która powinna być jak najszybciej wykonana, bo łatanie dziur zdaje egzamin tylko na krótki czas.

Radny M. Józwiak poinformował, że na jednej z dróg osiedlowych w Bulkowie – Kolonii, w związku z realizacją przyłącza wodociągowego wykonywany był przekop do jednej z działek i w miejscu przekopu droga zapada się – trzeba to naprawić tak, aby do tej sprawy już nie wracać.

Punkt 12.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XXVII– ej sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 10.50.

Na tym protokół zakończono

Protokołował: D. Kowalewski

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi