Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXVIII/21
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXVIII/21

Protokół Nr XXVIII/21

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 01 czerwca 2021r.

Rozpoczęcie obrad – godz.10.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Zastępca Skarbnika Gminy p. Alina Strzelczak

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Aniela Kopaczewska

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Robert Wiśniewski

- Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Piotr Woźniak.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Bulkowo za 2020r:

a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo wotum zaufania

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r.

b) udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020r.

c) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033

d) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r.

e) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bulkowo

f) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenie wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

9. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

10. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad zmianę zgłosił Przewodniczący Rady Gminy wnosząc o wykreślenie projektu uchwały w punkcie 8e. (jednocześnie przesunięciu ulegnie projekt uchwały w punkcie 8f).

Radni jednogłośnie (14 za) przyjęli proponowaną zmianę.

Punkt 3.

Protokół z XXVII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie (14 za), bez dokonywania zmian, w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 4.

Wójt Gminy informował o swojej międzysesyjnej działalności.

06.05 – w szkole Podstawowej w Blichowie spotkał się z dyrektorem delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku p. T. Kominkiem. W ramach akcji pomocy dla dwójki dzieci z naszej gminy jedna z nauczycielek wylicytowała przejazd samochodem zabytkowym, jaki posiada p T. Kominek. P. Wójt podziękował p. dyrektorowi za zaangażowanie się w akcję pomocy i sprawy gminne.

07.05 –w bibliotece w Bulkowie uczestniczył w spotkaniu z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Podziękował za miło spędzony czas. Złożył podziękowania za znakomitą pracę dla wszystkich pracowników GBP i jej filii na czele z p. dyrektor. Działalność Gminnej Biblioteki w Bulkowie wykracza daleko poza granice gminy czy powiatu, ma zasięg ogólnopolski i wszyscy to doceniamy. Tego samego dnia uczestniczył w inauguracji autorskiego programu„ Bulkowo Challange” i zbiórce funduszy na rzecz dwójki chorych dzieci z naszej gminy. Serdecznie podziękował wszystkim za organizację wydarzenia, uczestnictwo i udzielone wsparcie.

10.05 – spotkał się z Prezesem OSP Nowe Łubki p. J. Bigosem. Spotkanie dotyczyło bieżących spraw jednostki.

11.05 – wykonując uchwałę Rady Gminy podpisywał u Notariusza akt notarialny na sprzedaż gruntów rolnych w Nadułkach. Grunty sprzedane zostały za kwotę 70.500 zł (cena wywoławcza wynosiła 66.300 zł). Tego samego dnia o godz. 20.00 uczestniczył w zebraniu mieszkańców sołectwa Rogowo.

13.05 – udzielił wywiadu dla infoPłockTV nt. osiągnięć gminy i planów na przyszłość.

19.05 – w UG gościł Senatora RP p. M. Martynowskiego i Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie p. T. Skorupskiego.

24.05 – wspólnie z Zastępcą Skarbnika Gminy p. A. Strzelczak w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisywał umowę o współpracy dot. programu „Czyste Powietrze”. Dla potrzeb mieszkańców naszej gminy w UG będzie przeszkolona osoba, aby służyć radą i pomocą w zakresie możliwości skorzystania z programu.

26.05 – spotkał się z proboszczem parafii Daniszewo ks. A. Konwerskim, a o godz. 11.00 w GBP w Bulkowie uczestniczył w inauguracji kolejnej edycji projektu „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

28.05 – uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.

31.05 – uczestniczył w „Komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Sekretarza Gminy Bulkowo” - (II etap). Spotkał się też z Radnym Powiatu Płockiego p. P. Skorupskim i Prezesem Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Bulkowo p. K. Jakubiakiem. Tego samego dnia odbył spotkanie z dyrektorami szkół z terenu gminy m.in. na temat pozyskiwania przez szkoły zewnętrznych środków finansowych.

W okresie międzysesyjnym odbył szereg spotkań z Radnymi, Sołtysami i mieszkańcami gminy. W okresie sprawozdawczym wydano 5 Zarządzeń Wójta Gminy, które dostępne są w BIP-ie Gminy Bulkowo.

Punkt 5.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. J. Leszczyńska odczytała protokół z międzysesyjnego posiedzenia komisji oraz jednogłośnie wypracowany wniosek komisji o udzielenie Wójtowi Gminy Bulkowo p. Gabrielowi Graczykowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020r.(wniosek komisji w załączeniu do nin. protokołu).

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 7a.

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo wotum zaufania. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Punkt 8.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytali Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
- Nr 3.e./329/2021 z dnia 29.04.2021r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020r. Wydano opinię pozytywną.
- Nr 3.f./122/2021 z dnia 27.05.2021r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bulkowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Wydano opinię pozytywną.

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Wójt Gminy podziękował pracownikom UG za opracowanie „Raportu o stanie Gminy za 2020r”. Dzięki temu, że nie wykonywała tego firma zewnętrzna, jak to często zdarza się w samorządach, oszczędziliśmy znaczną kwotę. Omawiając wykonanie budżetu gminy za 2020r. przypomniał, że w chwili uchwalania budżetu zakładano, że dochody będą wynosiły ponad 27.2 mln. zł, a dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych zwiększyły się o ponad 4.5 mln. zł! Prawie na każdej sesji, jak co roku, dokonywano zmian budżetowych i za tą konstruktywną i zgodną współpracę p. Wójt bardzo dziękuje Radnym. Plan wydatków został wykonany na poziomie 90%. Wykonujemy przede wszystkim te inwestycje, na które otrzymujemy duże dofinansowanie, bo taka jest struktura naszych dochodów. Najlepszym przykładem jest tu ostatni etap modernizacji drogi Nowe Łubki – Sochocino-Praga, gdzie najpierw można było skorzystać z dofinansowania, ale tylko w wysokości ok. 50% kosztów inwestycji i z tego zrezygnowaliśmy, ponieważ gminy nie było stać na wyasygnowanie drugich 50%. Jakiś czas później pozyskaliśmy środki zewnętrzne, które pokryły koszt tej inwestycji praktycznie w 100%! Od dwóch lat nie uruchamialiśmy obligacji, nie zaciągaliśmy też kredytów. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020r. wyniosło 10.754 tys. zł. Planowano deficyt w wysokości 942 tys. zł, a jednak dzięki prowadzeniu rozsądnej polityki finansowej udało się go uniknąć, budżet zamknął się nadwyżką. Wykonaliśmy wiele inwestycji na drogach, mamy już pewność co do realizacji niektórych inwestycji w br., bo już pozyskaliśmy na te inwestycje środki z zewnątrz. Ponad 3 mln nadwyżki w budżecie 2020r. to środki finansowe na II etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Bulkowie (1.5 mln. zł) i na modernizację Stacji Uzdatniania Wody we Włókach wraz z odwiertem kolejnej studni (ok 1.7 mln. zł). Rok 2020 to już 11. rok, który zakończył się bez żadnych zobowiązań wymagalnych tzn. nie mamy jakichkolwiek zaległości płatniczych wobec innych, żadna płatność nie jest przeniesiona na 2021r. – p. Wójt zawsze tego pilnował i to się nie zmieni. Szkoda tylko, że nie dzieje się tak w drugą stronę, jest problem ze ściąganiem niektórych należności, uniemożliwiają to często różne aspekty prawne. Na polecenie p. Wójta GK zintensyfikowała prace dot. ściągalności opłat za wodę i za odprowadzane ścieki. Jeśli płacimy, to wszyscy solidarnie – to jest wówczas sprawiedliwe.  Nadal bardzo duża część budżetu przeznaczana jest na oświatę. W 2020 to już ok. 10.2 mln. zł, tj. 35.23 % wykonanych wydatków budżetowych. Subwencja oświatowa wyniosła 5.2 mln. zł, z dochodów własnych dołożyliśmy do oświaty aż 4.5 mln. zł i to jest już blisko 60% tych dochodów! Na wszystko pozostałe tj. na inwestycje, bieżące remonty, utrzymanie infrastruktury itp. pozostaje nam tylko 40% własnych dochodów! Ale nie poddajemy się, robimy co tylko możemy dla rozwoju gminy i dobra mieszkańców. P. Wójt podziękował za jednogłośnie udzielone wotum zaufania. Zawsze jest do dyspozycji Radnych i mieszkańców gminy.

Przypomniał, że budżet gminy i jego realizacja to wspólne dzieło wielu osób. Podziękował Radnym za zgodną realizację budżetu w 2020r. Podziękowania za pracę wykonaną w 2020r. przekazał też pracownikom UG na czele z kadrą kierowniczą, Sekretarzowi Gminy śp. T. Kolczyńskiemu, Skarbnikowi Gminy i Jego Zastępcy wraz z pracownikami referatu finansowego, dyrektorom i kierownikom jednostek. Podkreślił świetną pracę GOPS, GK, GBP, USC. Dziękował również Sołtysom, OSP, dyrektorom szkół i pracownikom. Z powodu pandemii koronawirusa, ubiegły rok był szczególnie trudny.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu.

Wójt Gminy podziękował za jednogłośnie udzielone absolutorium.

c)

Rada Gminy jednogłośne (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenie wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 9.

Wójt Gminy przekazał następujące informacje:

- 31.05.br. odbył się II etap konkursu na stanowisko Sekretarz Gminy. Konkurs wygrała p. Aniela Kopaczewska – obecnie kierownik GOPS i najprawdopodobniej od 01.07.br. obejmie stanowisko Sekretarza. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko kierownika GOPS.

- sołectwo Krzykosy jako jedyne odpowiedziało na apel p. Wójta, który proponował, że jeśli gdzieś są kamienie czy gruz, czyli generalnie towar, który nadaje się do skruszenia, mógłby on zostać wykorzystany do remontów dróg w danym sołectwie, np. dróg dojazdowych do pól, którymi poruszają się duże, ciężkie sprzęty rolnicze. Wbudowany materiał posypano żwirem i wydaje się, że to powinno zdać egzamin. Łącznie w tym sołectwie wykonano w ten sposób ponad 1.4 km dróg. Serdecznie podziękował mieszkańcom, p. Przewodniczącemu za aktywność i zaangażowanie. Efekty pracy są widoczne.

- niestety, jesteśmy w strefie zagrożonej w kwestii ptasiej grypy. W chwili obecnej dotyczy to sołectwa Sochocino - Praga. Dwa ogniska ptasiej grypy wykryto w gminie Bielsk.

Wystosowaliśmy w tej sprawie okólniki do sołtysów. P. Wójt prosił o przeglądanie strony internetowej gminy, na której na bieżąco zamieszczane są komunikaty.

- UG przekazuje na bieżąco do Starostwa wszystkie zgłoszenia dot. napraw dróg powiatowych.

Gmina nie ma wpływu na termin wykonania napraw przez powiat. Czekamy na realizację.

- z okazji Dnia Dziecka p. Wójt złożył serdeczne życzenia wszystkim dzieciom, życząc dużo słońca i radości każdego dnia.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował p. Wójtowi za pomysł wykorzystania kamieni, gruzu do napraw dróg. Następnie poruszył kwestię pozostawiania substancji niebezpiecznych, co już ma miejsce w innych gminach. Samochody podjeżdżają, zostawiają, a żeby potem nie okazało się jakieś kary, koszty będą obciążały właścicieli gruntów czy gminę. Może potrzebny byłby w tej sprawie jakiś komunikat?

Radna A. Grabarczyk zapytała, czy coś wiadomo nt. ewent. odbioru folii od rolników. Pytała również o spis ludności i mieszkań.

Wójt Gminy przypomniał, że poprzednia akcja usuwania folii z gospodarstw rolnych, dzięki uczestnictwu gminy w programie WFOŚiGW została w 100% sfinansowana ze środków spoza budżetu gminy. Na dziś nie ma ogłoszonego naboru wniosków do takiego programu. Jeśli tylko zostanie uruchomiony, natychmiast powiadomimy mieszkańców, ewentualnie poszukamy innych rozwiązań.

Koordynator Gminnego Biura Spisowego p. R. Wiśniewski poinformował, że spis ludności i mieszkań trwa, w terenie pracuje dwóch rachmistrzów spisowych. Do celów spisu, w UG przygotowane jest oznaczone stanowisko komputerowe, z którego skorzystać może każdy mieszkaniec po wcześniejszym zgłoszeniu.

Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego p. D. Kowalewski dodał, że spis jest przeprowadzany w okresie od 01.04 do 30.09.2021r. i jest obowiązkowy. Jeśli osoba nie spisze się samodzielnie (przez internet lub infolinię) spisu dokona powołany przez Główny Urząd Statystyczny rachmistrz spisowy.

Punkt 10.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XXVIII– ej sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.10.

Na tym protokół zakończono

Protokołował: D. Kowalewski

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi