Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXIX/21
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXIX/21

Protokół Nr XXIX/21

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 29 czerwca 2021r.

Rozpoczęcie obrad – godz.11.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Skarbnik Gminy p. Małgorzata Atleńska

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Aniela Kopaczewska

- Radny Powiatu Płockiego p. Piotr Skorupski.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2033

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r.

c) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ”Remont i przebudowa zabytkowego dworu z końca XIX wieku w Worowicach Gmina Bulkowo”

d) ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości na terenie Gminy Bulkowo

e) zmiany załącznika do Uchwały Nr 67/IX/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo

f) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bulkowo w roku szkolnym 2021/2022

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono zmian.

Punkt 3.

Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (14 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania zmian.

Punkt 4.

Wójt Gminy poinformował o swojej działalności międzysesyjnej.

2.06 – uczestniczył w spotkaniu z Seniorami w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bulkowie.

8.06 – uczestniczył w zebraniu założycielskim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Powstało Koło Bulkowskie.

10.06 – uczestniczył w uroczystym apelu z okazji Mazowieckiego Dnia Strażaka w  Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

13.06 – uczestniczył w odbywających się na terenie naszej gminy, w remizie OSP Bulkowo, konsultacjach dot. projektu ustawy o OSP. W spotkaniu uczestniczył Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP gen. Jarosław Nowosielski. Gościliśmy przedstawicieli OSP z terenu powiatu płockiego. P. Wójt podziękował Komendantowi Miejskiemu PSP w Płocku st. bryg. Grzegorzowi Padzikowi, w porozumieniu z którym było organizowane to spotkanie.

15.06 – uczestniczył w obchodach 25 – lecia nadania Szkole Podstawowej w Blichowie imienia Armii Krajowej. Była to piękna i wartościowa uroczystość. Swoją obecnością zaszczyciła uczestniczka Powstania Warszawskiego p. major Katarzyna Nowakowska ps. Kasia, która zdała relację m.in. z tego tragicznego czasu. Ogromne wrażenie wywiera mural wykonany przez nauczycieli szkoły w Blichowie. P. Wójt podziękował za organizację uroczystości.

16.06 – w placówce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku uczestniczył w uroczystości ogłoszenia wyników i rozdania nagród w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. II miejsce zdobyli pp. Katarzyna i Dariusz Myzia z Bulkowa. Pan Wójt serdecznie pogratulował osiągnięcia.

17.06 – wspólnie z p. Skarbnik, w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku podpisywał umowy o dofinansowania dla naszej gminy:

- z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw: po 10 tys. zł na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rogowie i modernizację świetlicy wiejskiej w Sochocino-Pradze

- z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: 50 tys. zł na przebudowę drogi gminnej nr 290422W w Rogowie

- z funduszy na OSP: 25 tys. zł na remont strażnicy w Blichowie, 4.050 zł na zakup wentylatora oddymiającego i piły spalinowej dla OSP Bulkowo, 2 tys. zł na zakup aparatu powietrznego dla OSP Nowe Łubki.

Tego samego dnia uczestniczył w kolejnym spotkaniu z Seniorami.

18.06 – uczestniczył w zebraniu walnym, absolutoryjnym Związku Gmin Regionu Płockiego.

19.06 – uczestniczył w walnym zebraniu OSP Blichowo.

23.06 – uczestniczył w spotkaniu mieszkańców Sochocino – Praga i Sochocino – Czyżewo w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w  m. Sochocino – Czyżewo.

24.06 – uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy. Wręczył  stypendia Wójta Gminy, które tym razem otrzymało aż 58 uczniów z czego p. Wójt bardzo się cieszy. Grono stypendystów rośnie, widać, że uczniowie są zmotywowani i poważnie podchodzą do swoich obowiązków szkolnych.

25.06 – uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w OSP Nowe Łubki.

27.06 – uczestniczył w pikniku w Blichowie zorganizowanym przez „Drużynę Radka”. Podziękował organizatorom i darczyńcom.

W okresie międzysesyjnym wydano 12  Zarządzeń Wójta Gminy, które dostępne są w BIP-ie Gminy.

Punkt 5.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu p. A. Cytacki odczytał protokół z międzysesyjnego posiedzenia komisji. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 7.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośne (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ”Remont i przebudowa zabytkowego dworu z końca XIX wieku w Worowicach Gmina Bulkowo”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia  wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości na terenie Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do in. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 67/IX/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym puncie obrad nie było.

f)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bulkowo w roku szkolnym 2021/2022. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

 

Punkt 8.

Wójt Gminy poinformował o otwarciu ofert przez Komisję przetargową na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową studni głębinowej w m. Włóki gmina Bulkowo”. Wpłynęły 4 oferty w kwotach: 2.332.080 zł,  2.052.870 zł, 2.459.169 zł, 2.364.361 zł. Podkreślił, że było to otwarcie ofert a nie rozstrzygniecie przetargu. Każda z ofert przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację zadania. Po rozstrzygnięciu wspólnie podejmiemy decyzję, czy zwiększamy środki finansowe na zadanie, czy ogłosimy nowy przetarg.

P. Wójt stwierdził, że niestety ciągle jest problem z bezpańskimi psami. Gmina nie uchyla się od swoich obowiązków i od problemu, interweniuje gdy są zgłoszenia, bo bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze, ale prosił o wyrozumiałość. Często jest tak, że pies zgłoszony jako bezpański po prostu przemieścił się i jego odłowienie musi potrwać.

W imieniu Wójta Gminy p. kierownik GOPS przekazała informację dot. „Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”.

Od początku spisu (tj. od dnia 01.04.2021 r.) do dnia 27.06.2021 r. w Gminie Bulkowo spisano 1865 osób i 503 mieszkania, co stanowi 34,1% wykazu osobowego oraz 32,2% wykazu mieszkaniowego.  Na terenie Gminy Bulkowo pracuje 2 rachmistrzów, którzy poza wywiadami telefonicznymi od 23 czerwca mogą realizować wywiady bezpośrednie. Każdy rachmistrz posiada identyfikator, który powinien być okazany na samym początku rozmowy. Rachmistrzowie będą docierać do tych osób, które jeszcze się nie spisały. Warto skorzystać z tej możliwości i wypełnić obowiązek spisowy.

Szczegóły dotyczące form spisu znajdują się w najnowszym numerze Kuriera Gminy Bulkowo, który niedługo trafi do mieszkańców.

Radny R. Sztendur przypomniał o potrzebie naprawy dziur na drodze Worowice –Szasty - Pilichówko.

Wójt Gminy odpowiedział, że naprawę miała wykonać Gospodarka Komunalna i na pewno będzie to wykonane.

Radna A. Grabarczyk przypomniała o potrzebie remontu odcinka drogi w pobliżu szkoły w Nowych Łubkach.

Wójt Gminy zapewnił, że ta naprawa też będzie wykonana.

Radny Powiatu Płockiego p. P. Skorupski w imieniu swoim oraz Radnej Powiatu p. E. Jachimiak podziękował za zaproszenie na sesję Rady Gminy. Z powodów zdrowotnych p. E. Jachimiak nie mogła wziąć udziału w sesji. Dodał, że jest do dyspozycji Wójta Gminy, Rady Gminy i mieszkańców gminy.

Radny R. Marciniak zgłosił do Radnego Powiatu sprawę oznakowania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w Nowych Krubicach, w okolicy przystanku autobusowego.

Radny Powiatu p. P. Skorupski, dodał, że wie też o potrzebie oznakowania takiego przejścia na drodze powiatowej w Nadułkach przy przystanku. Niestety w takich przypadkach starostwo odpowiada, że oznakowanie nie może być wykonane, bo brak jest chodników po obu stronach jezdni. Odczytał odpowiedź starostwa na interpelację w tej kwestii.

Radny M. Józwiak przypomniał o potrzebie zamontowania sygnalizacji świetlnej i progów spowalniających na drodze powiatowej w Bulkowie, o czym kiedyś m.in. była mowa podczas posiedzenia komisji, w którym uczestniczyli przedstawiciele starostwa. Podobno w Bulkowie nie można takich progów zamontować, a tymczasem w Radzanowie niedawno taki powstał. Byłoby dużo bezpieczniej, gdyby w Bulkowie zamontowano 2 takie progi.

Radny Powiatu p. P. Skorupski odpowiedział, że sprawdzi możliwość montażu przez powiat progów na drodze powiatowej w Bulkowie

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że dobrze byłoby żeby władze powiatu zobaczyły tu na miejscu jak niebezpiecznie jest na drodze powiatowej w Bulkowie (na odcinku od skrzyżowania w kierunku Góry do centrum Bulkowa), przede wszystkim w godzinach porannych, szczególnie gdy pada deszcz, gdy do szkoły idą dzieci. Kto będzie odpowiadał, jak dojdzie do wypadku?

Punkt 9.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XXIX– ej sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 11.50.

Na tym protokół zakończono

Protokołował: D. Kowalewski

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi