Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z sesji » Protokół Nr XXX/21
A A A

Protokoły z sesji: Protokół Nr XXX/21

Protokół Nr XXX/21

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 13 lipca 2021r.

Rozpoczęcie obrad – godz.13.00, remiza OSP w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Andrzej Krokowski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 14. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy p. Małgorzata Atleńska

- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Natalia Maćkiewicz

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Sławomir Opała

- Inspektor ds. drogowych p. Piotr Wożniak

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2033

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r.

c) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

d) realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„ Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody na działce nr ewid. 308 w miejscowości Nowe Łubki, gm. Bulkowo"

e) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego wraz z budową siłowni plenerowej na działce o nr ewid. 232/4 w m. Nowe Łubki”\

f) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska rekreacyjnego w Blichowie”

g) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 165/3 w miejscowości Włóki"

6. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

7. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia obrad po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Andrzej Krokowski.

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy w imieniu wszystkich Radnych pogratulowali p. Anieli Kopaczewskiej wyboru na stanowisko Sekretarza Gminy Bulkowo i jednocześnie serdecznie podziękowali za blisko 10 - letnią wzorową i pełną zaangażowania pracę na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono zmian.

Punkt 3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (14 za) bez dokonywania poprawek, w wersji podpisanej przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Punkt 4.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 5.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2021r. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody na działce nr ewid. 308 w miejscowości Nowe Łubki, gm. Bulkowo". Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

e)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego wraz z budową siłowni plenerowej na działce o nr ewid. 232/4 w m. Nowe Łubki”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska rekreacyjnego w Blichowie”. Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)

Rada Gminy jednogłośnie (14 za) podjęła uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 165/3 w miejscowości Włóki". Podjęta uchwała w załączeniu do nin. protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 6.

Wójt Gminy poinformował, że powstał Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planujemy tu złożenie 3 wniosków (tyle można maksymalnie) o środki finansowe na następujące zadania:

- II etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Bulkowie – kosztorys inwestorski opiewa na kwotę ok. 2.5 mln. zł, (pozyskaliśmy już 1.5 mln. zł  z f-szy rządowych), występujemy o 95% z brakującego nam ok. 1mln zł (o taką kwotę max. możemy wystąpić)

- modernizacja SUW w Nowych Łubkach – kosztorys inwestorski opiewa na kwotę ok. 1.4 mln. zł i o 95% tej kwoty występujemy (o taką kwotę max. możemy wystąpić)

- przebudowa 3 ulic na nawierzchnię utwardzoną wraz z chodnikami na osiedlu w Bulkowie – kosztorys inwestorski opiewa na kwotę ok. 3.2 mln. zł i występujemy o 95% tej kwoty (o taką kwotę max. możemy wystąpić)

Wójt Gminy poinformował, że niestety również w naszej gminie miała miejsce nawałnica, wiał b. silny wiatr, padał ulewny deszcz, co spowodowało spustoszenie w uprawach rolnych. Na wniosek p. Wójta już została powołana przez Wojewodę Mazowieckiego Komisja, która będzie szacować straty. Mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie do UG strat w terminie do najbliższego poniedziałku. Informacja nt. temat została przekazana w okólnikach, na bieżąco wszelkie informacje są zamieszczane na stronie internetowej gminy. Prosił też Radnych o włączenie się w to zagadnienie.

Radna J. Leszczyńska zapytała, kto obecnie jest właścicielem nieruchomości po byłej szkole w Sochocino-Pradze.

Wójt Gminy odpowiedział, że musiałby to sprawdzić, żeby podać informację wiarygodną w 100%, ale według jego wiedzy właścicielem nieruchomości była Fundacja Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach.

Radna J. Leszczyńska stwierdziła, że konieczne są działania na tym terenie, ponieważ rosnące tam drzewa stanowią ogromne niebezpieczeństwo dla najbliższych zabudowań mieszkalnych.

Przy takiej wichurze jaka była ostatnio, w każdej chwili może dojść do nieszczęścia. Gałęzie uszkodziły m.in. elewację budynku, mieszkańcy boją się o swoje bezpieczeństwo.

Wójt Gminy odpowiedział, że zleci swoim pracownikom sprawdzenie, kto obecnie jest właścicielem nieruchomości. Trzeba zająć się sprawą i dotrzeć do właściciela terenu, bo bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Prosił też o zaangażowanie się w sprawę mieszkańców sołectwa.

Radny M. Józwiak zaprosił na uroczystość otwarcia Muzeum Etnograficznego w Bulkowie, która odbędzie się w dn. 14.07.br o godz. 9.00.

Punkt 7.

Przewodniczący Rady Gminy p. A. Krokowski dokonał zamknięcia XXX– ej sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 13.40.

Na tym protokół zakończono

Protokołował: D. Kowalewski

Przewodniczący obrad: Andrzej Krokowski


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi